เพื่อให้ท่านมีช่องทางในการสมัครเรียนที่สะดวก
    และประหยัดเวลากว่าเดิม
 
กรุณาชำระเงินภายใน 5 วันทำการ
เลขที่บัตรประชาชน :
วัน/เดือน/ปีเกิด : //
                
 สำหรับผู้สมัครที่กรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
   ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุโขทัย   คลิกที่นี่
   ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต บางนา   คลิกที่นี่
   ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดขอ่นแก่น   คลิกที่นี่
     

   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 19 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560  ประกาศ
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 19 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560  ประกาศ
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 19 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560  ประกาศ
   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. 2560 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2560  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 10 ก.พ. 2560 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2560  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โครงการพิเศษจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2560  ประกาศ
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 6 ก.ย. 2559 ถึงวันที่ 1 ต.ค. 2559  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2559  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2559  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2559  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2559  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 4 มี.ค. 2559  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 8 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 29 ก.พ. 2559  ประกาศ
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 23 มี.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2558  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. 2558 ถึงวันที่ 5 เม.ย. 2558  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. 2557 ถึงวันที่ 30 พ.ค. 2558  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. 2557 ถึงวันที่ 7 มิ.ย. 2557  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 6 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2557  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการพิเศษจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 2556 ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 2556  ประกาศ
   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13 มี.ค. 2556 ถึงวันที่ 28 เม.ย. 2556  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2556 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2556  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2556 ถึงวันที่ 1 มี.ค. 2556  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 ม.ค. 2556 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2556  ประกาศ
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการพิเศษจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย. 2555 ถึงวันที่ 29 ก.ค. 2555  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. 2555 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2555  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. 2555 ถึงวันที่ 3 ก.ค. 2555  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. 2555 ถึงวันที่ 11 มี.ค. 2555  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)