เพื่อให้ท่านมีช่องทางในการสมัครเรียนที่สะดวก
    และประหยัดเวลากว่าเดิม
 
กรุณาชำระเงินภายใน 5 วันทำการ
เลขที่บัตรประชาชน :
วัน/เดือน/ปีเกิด : //
                
 สำหรับผู้สมัครที่กรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
     

   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. 2560 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2560  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 10 ก.พ. 2560 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2560  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โครงการพิเศษจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2560  ประกาศ
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 6 ก.ย. 2559 ถึงวันที่ 1 ต.ค. 2559  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 6 ก.ย. 2559 ถึงวันที่ 22 ก.ย. 2559  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2559  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2559  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2559  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2559  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 4 มี.ค. 2559  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 8 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 29 ก.พ. 2559  ประกาศ
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 23 มี.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2558  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. 2558 ถึงวันที่ 5 เม.ย. 2558  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. 2557 ถึงวันที่ 30 พ.ค. 2558  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. 2557 ถึงวันที่ 7 มิ.ย. 2557  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 6 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2557  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการพิเศษจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 2556 ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 2556  ประกาศ
   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13 มี.ค. 2556 ถึงวันที่ 28 เม.ย. 2556  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2556 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2556  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2556 ถึงวันที่ 1 มี.ค. 2556  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 ม.ค. 2556 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2556  ประกาศ
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการพิเศษจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย. 2555 ถึงวันที่ 29 ก.ค. 2555  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. 2555 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2555  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. 2555 ถึงวันที่ 3 ก.ค. 2555  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. 2555 ถึงวันที่ 11 มี.ค. 2555  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)