เพื่อให้ท่านมีช่องทางในการสมัครเรียนที่สะดวก
    และประหยัดเวลากว่าเดิม
 
กรุณาชำระเงินภายใน 5 วันทำการ
เลขที่บัตรประชาชน :
วัน/เดือน/ปีเกิด : //
                
 สำหรับผู้สมัครที่กรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
     

   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 7 เม.ย. 2562  ประกาศ
   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 20 ม.ค. 2562  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2561  ประกาศ
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 19 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560  ประกาศ
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 19 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560  ประกาศ
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 19 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560  ประกาศ
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการพิเศษจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 2556 ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 2556  ประกาศ