เพื่อให้ท่านมีช่องทางในการสมัครเรียนที่สะดวก
    และประหยัดเวลากว่าเดิม
 
กรุณาชำระเงินภายใน 5 วันทำการ
เลขที่บัตรประชาชน :
วัน/เดือน/ปีเกิด : //
                
 สำหรับผู้สมัครที่กรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
     

   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2563  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2563  ประกาศ
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2563  ประกาศ
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2563  ประกาศ
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2563  ประกาศ
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2563  ประกาศ
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โครงการพิเศษจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2563  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)
   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561  ประกาศ | Download ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)