เพื่อให้ท่านมีช่องทางในการสมัครเรียนที่สะดวก
    และประหยัดเวลากว่าเดิม
 
กรุณาชำระเงินภายใน 5 วันทำการ
เลขที่บัตรประชาชน :
วัน/เดือน/ปีเกิด : //
                
 สำหรับผู้สมัครที่กรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
   ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 23   คลิกที่นี่
     

   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566  ประกาศ
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  โครงการพิเศษจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 6 ธ.ค. 2565 ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 2566  ประกาศ