รายงานผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(โครงการพิเศษ)ทั้งหมด แยกตามสาขาวิทยบริการฯ
วิทยาเขตบางนา
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 07010701  ร้อยตํารวจเอกวีรภัทร   แก้วใส 26/2/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
2 07010702  นางสาวภควดี  พรหมจรรย์ 26/2/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
3 07010703  นางสาวพัชรพิม  เขียวพงศ์ 27/2/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
4 07010704  นางสาวณัชชา  หิรัญโชติ 27/2/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
5 07010705  ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ฎาพร   ศิริธรรม 27/2/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
6 07010706  นางสาวจิราภรณ์  คงพินิจ 28/2/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
7 07010707  นายสพล  ปิ่นประเสริฐ 28/2/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
8 07010708  สิบโทธีรศักดิ์  คงทวี 28/2/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
9 07010709  นางสาวภัชลภา  กานดิศยากุล 1/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
10 07010710  นางสาวอรอุมา  ไชยสุกัลย์ 1/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
11 07010711  นายกฤษณะ  คล้ายบุญมี 1/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
12 07010712  นายสันติราษฎร์  เงิินมั่น 2/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
13 07010713  นายกานดา  มานะไป 2/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
14 07010714  นางสาวภาพพิมพ์  บุญญะมี 2/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
15 07010715  นายเนตินันท์  สุขชุม 2/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
16 07010716  นายกิตติคุณ  ขุนพรหม 2/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
17 07010717  นางสาวลลิตา  แต่งตามพันธ์ 2/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
18 07010718  นางสาวรัตติกาล  เตชะสวัสดิพงศ์ 2/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
19 07010719  นายโสฬส  นิยมชาติ 3/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
20 07010720  นางสาวลักษิกา  ธรรมแสง 3/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
21 07010721  นางสาวสรชา  รัชธรรม 3/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
22 07010722  นางสาวขวัญชนก   จึงสกุล 4/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
23 07010723  นางสาวมานัสนันท์  พ่องประสาท 5/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
24 07010724  นางสาววาสนา   สระทองหลาง 5/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
25 07010725  นายธีรทัศน์  ปิติภาคย์พงษ์ 5/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
26 07010726  นางสาวณัฐจรี  คำภีร์ทอง 5/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
27 07010727  นายจง  จึงสกุล 5/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
28 07010728  นายิอิสระ  เจนรักสุขุม 5/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
29 07010729  นายวรรณณัฐ   รัศมีพงศ์ 6/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
30 07010730  นางสาวบุญธิดา  ปั้นเปี่ยมทอง 6/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
31 07010731  นายรัตนพงศ์  คชเสนา 6/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
32 07010732  นางจิรา  จิรภีรภัทร์ 6/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
33 07010733  นายกิตติถูมิ  ใจสำราญ 6/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
34 07010734  นายพุฒิพงศ์  ศรีทอง 6/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
35 07010735  นางสาวธัญสุดา  กาศเรือนแก้ว 6/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
36 07010736  นางสาวพลอยศศิธร  ไชยโยชน์ 7/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
37 07010739  นางสาวจารุวรรณ  คำมุลคร 7/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
38 07010740  นางสาวสุชาดา  ภักดิ์จรุง 7/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
39 07010741  นางสาวรวีวรรณ   ทรัพย์สุจริต 7/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
40 07010743  นางสาวเกศรา  ทรัพย์สถิตโสภณ 8/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
41 07010745  นางสาวณิชารีย์  พงษ์ประสิทธิ์ 8/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
42 07010748  นางสาวพรพรรณ  กิิติสุธาธรรม 9/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
43 07010749  นายสมชาย  เข็มเพชร 10/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
44 07010750  ร้อยตํารวจเอกพงษ์ภัทร์  อักษรชู 10/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
45 07010751  นางสาวเอมอร  สุระจิตร์ 11/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
46 07010752  นายอิทธิพล  สนธิณรงค์ 11/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
47 07010753  นายเนติพัชญ์  ธามณี 12/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
48 07010754  นางสาวกิ่งดาว  สีสาวแห 12/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
49 07010755  นางสาวณัฐวรา  ปริกขนานนท์ 12/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
50 07010756  นางสาวสิริพร  ทองประเสริฐ 12/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
51 07010757  นายธนกฤต  ยาวิราช 13/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
52 07010758  นางสาวนิศารัตน์  จันทร์เอียด 13/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
53 07010759  นางสาวนิติพร  มีไพฑูรย์ 14/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
54 07010760  นางสาวจารุกร  สุวรรณโน 14/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
55 07010761  นางสาวนวจิรดา  เรืองวุฒิ 14/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
56 07010763  นายไทธนา  ศรีกำแหง 14/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
57 07010764  นายวุฒิพงศ์  เปี่ยมประดาษ 15/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
58 07010765  นายกิตติพัฒน์  อุ่นชัย 15/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
59 07010766  นางสาวปนัดดา  อรุโณทัยวิศรุต 16/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
60 07010767  นายกฤษภณ  สุวรรณพาหุ 16/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
61 07010768  นายสุทธิพงษ์  วงษ์สวัสดิ์ 16/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
62 07010769  นางสาวธนวรรณ  มุ่นพลาย 17/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
63 07010770  นางสาวสาวิตรี  พานชาตรี 17/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
64 07010771  ว่าที่ร้อยตํารวจเอกอธิวัฒน์  วังนิเทศ 17/3/2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครวิทยาเขตบางนา 64 ฉบับ
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 09800489  นางสาวศิวพร  มากกุญชร 20/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 09800490  นายอภิชาติ  ฟูใจ 20/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 09800491  นางสาวกาญจนีย์  พ่วงน่วม 20/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 09800495  พันจ่าอากาศเอกภูวดล  เค้าคลึง 22/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 09800496  นางสาวอรวรรณ  พรหมวงษ์ 23/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 09800506  นางสาวสุโขทัย  ลูกพ่อขุน 24/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
7 09800510  นายนายชิษณภัทร  กลีบบัว 24/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
8 09800513  นายกมล  แสงสิทธิศักดิ์ 25/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
9 09800518  นายนิติพงศ์  รัตน์ธรรมดิษฐ์ 29/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
10 09800524  นายพงศธร  สุจิตธรรม 30/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
11 09800525  นายวีระพล  ไฝ่แจ้คำมูล 30/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
12 09800526  นายชุติพงศ์  บำเพ็ญ 30/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
13 09800527  นางธนาภรณ์  เปรมปรี 31/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
14 09800534  นางสาวสิริรัตน์  อ่อนดีกุล 4/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
15 09800540  นางสาวพัชรี  โพธิ์รัตน์ 7/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
16 09800544  นางสาวศิวพร  หน่ายแก้ว 10/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
17 09800561  ว่าที่เรืออากาศตรีโอฬารริก  คุณารัตน์ 22/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
18 09800571  นายทิพากร  ค่ำสุริยา 28/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
19 09800579  นางสาวพนิดา  พรมสุวรรณ 30/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
20 09800586  นางสาวปิญาภร  แถลงกลาง 1/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
21 09800589  สิบตรีสิทธิพร  ยันต์วิเศษ 4/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
22 09800591  นายสุทาทร  จันทร์หอม 6/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
23 09800592  นางสาวธารทิพย์  อาลัยสุข 6/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
24 09800595  นายประยงค์  ชัยเสน 9/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
25 09800600  นางสาวพันธมาศ  บุตรลพ 12/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
26 09800602  นางสาวธนภร  มหากิจกฤชณัท 12/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
27 09800604  นายอิสระพงศ์  มิ่งเมืองมูล 13/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
28 09800605  นางสาวเพ็ญศืริ  ทองคำ 13/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
29 09800612  นางขวัญใจ  ทับขำ 15/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
30 09800617  นายธนธัญ  โครธาสุวรรณ์ 17/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
31 09800618  นางสาวภรภัทร  มีไชโย 17/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
32 09800620  นายพฤฒิพงษ์  เทพประชุม 17/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
33 09800624  นางสาวรัชนี  ไกรบุตร 18/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
34 09800643  นางสาวมนัลยา  อาจสาริกรณ์ 21/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
35 09800645  นายสุทธิชาติ  เจริญศรีปราการ 21/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
36 09800652  นางสาวศุภราภรณ์  ผัดขัน 24/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
37 09800653  นายธีรศักดิ์  วรนุช 24/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
38 09800658  นางสาววาสนา  ตาลเอี่ยม 25/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
39 09800663  นางสาวสุราณี  อ่อนโชติ 25/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
40 09800671  ร้อยเอกพรชัย  มากเทพพงษ์ 27/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
41 09800673  นางสาวอรสา  บุญพรม 27/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
42 09800676  นายนัฐวัฒน์  มะลิคำ 27/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
43 09800681  นางสาววิภาวรรณ  อินทร์นุ่ม 28/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
44 09800683  นายอโนชา  หยัดน้ำ 29/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
45 09800691  นายวันชนะ  บุญบรรเจิด 29/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
46 09800692  นางสาวการเกษ  เกษประทุม 29/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
47 09800695  นายนนธวัฒน์  มีนิล 30/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
48 09800698  นายบรรพจน์   จันทร์งาม 31/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
49 09800699  นางสาวศศินันท์  ชุ่มมะโน 31/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย 49 ฉบับ
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 10800494  นายเจตนิพัทธ์  โลหิตยา 21/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 10800498  จ่าเอกชูศักดิ์  แก้วไชยะ 24/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 10800499  นายธนพงศ์  อ่อนธรรมา 24/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 10800500  นายเสรี  แจ่มศรี 24/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 10800501  นางสาวจุฑาวรรณ  ลาจันทึก 24/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 10800502  นายเมฆ  จันทร์โนราช 24/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
7 10800503  นางสาวนกยูง  อนุสุเรนทร์ 24/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
8 10800504  นายศรายุทธ  สุจจะชารี 24/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
9 10800505  นายวรวุธ  ปู่แก้ว 24/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
10 10800515  นายเกษม  มณีวรรณ 28/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
11 10800520  พระปลัดรัฐพงษ์  พลญาโณ/สิงห์สาธร 30/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
12 10800521  นายชัยกฤต  โพธิ์รส 30/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
13 10800522  นายปุนมาศ  ยมศรีเคน 30/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
14 10800523  สิบตํารวจโทหญิงสิริยุพา  ศิริวัจนพร 30/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
15 10800530  นายเอกรัฐ  ดวงศรี 3/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
16 10800532  นายเอกสิทธิ์  ไพศูนย์ 3/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
17 10800537  นางสาวเบญญาพร  โททองดี 6/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
18 10800538  นางสาวอัมพวัน  สันเพาะ 7/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
19 10800543  ไม่ระบุพระปองพล  ปัญยาวชิโร/พันธโคต 8/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
20 10800548  จ่าอากาศเอกหญิงศิวดาติ์  ทาปลัด 15/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
21 10800563  นายสิทธิชัย  แซ่ภู่ 23/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
22 10800566  นายสินสมุทร  อ่างบุญตา 24/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
23 10800575  นายธงไชย  สินศร 29/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
24 10800576  นายวิรุฬห์  ธนะไชย 30/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
25 10800578  นายกิตติพงษ์  ชัยชนะ 30/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
26 10800587  นางสาวอัลธิษา  ยงปาง 3/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
27 10800588  พระบรรชา  วงษา 3/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
28 10800594  นางสาวเพ็ญพยอม   ถิตย์สวาท 8/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
29 10800598  พันจ่าอากาศตรีกิตติวุฒิ  แก้วนัยจิตร์ 11/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
30 10800610  นายภัครพล  พลศรี 15/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
31 10800613  นางสาวสุธิดา  วงศ์เสถียรชัย 15/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
32 10800615  นางสาวณัฐติกร  มีใจ 16/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
33 10800619  นายรัฐศักดิ์  วุฒิสิงห์ชัย 17/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
34 10800623  นายสุรเดช  กิตติวิจารณ์ 18/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
35 10800625  นายสมบัติ  โหมดขาว 18/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
36 10800631  สิบตํารวจโทวัฒนา  ตุ้มทอง 19/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
37 10800632  นายวีระศาสตร์  ขอพรกลาง 19/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
38 10800635  นายชัยยุทธ  เลิศชัยพัทธ์ 20/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
39 10800639  ร้อยตํารวจเอกวินัย  นามราช 20/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
40 10800641  นางสาวชนิดาภา  สิงห์โคกกรวด 20/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
41 10800642  นายอัครเดช  หารัญดา 21/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
42 10800650  นายภานุพงศ์  สายเจริญ 23/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
43 10800651  นางอรทัย  มีศรีแก้ว 23/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
44 10800654  นางสาวจามรี  สีเห็มทอง 24/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
45 10800659  นายประพาฬ  เวสารัชกร 25/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
46 10800660  นางสาวนิพรรณพร  กางชา 25/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
47 10800661  นางสาวรัชณีวรรร  ร่มพลูทอง 25/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
48 10800666  นางมัณฑการ  เลิศลำหวาน 26/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
49 10800667  นายวรรลพ  วลัยศรี 26/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
50 10800668  ร้อยตํารวจเอกธีรยุทธ์  ชุมผาง 26/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
51 10800669  นายเดชา  โสภาจิตร 26/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
52 10800677  นายคุณากร  กองกะมุด 27/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
53 10800679  นางสาวธนัญชนัย  หอมศักดิ์มงคล 28/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
54 10800682  นางสาวชื่นฤทัย  รอดพร้อม 28/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
55 10800690  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์จิรา  ปาโท 29/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
56 10800697  นายรัชชานนท์  เชียรพิมาย 31/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
57 10800700  นางสาวอรุโณทัย  จุลผักแว่น 31/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น 57 ฉบับ
วิทยาเขตบางนา
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 07800486  นายชัยธวัช  สาลีติด 19/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 07800487  นางสาวนิศารัตน์  ทวีทรัพย์ 19/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 07800488  นางสาวอาริยา  ครึกครืน 19/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 07800492  นายสราวุฒิ  เมนขุนทด 20/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 07800493  นายอำนวย  รัตนเสมานนท์ 21/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 07800509  นายศิวภูมิ  พรายสี 24/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
7 07800511  นางสาวฐิติมา  พัสดุ 24/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
8 07800512  จ่าสิบโทธนากรณ์  เส็งลา 25/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
9 07800514  นายเจษฎา  อำคาแก้ว 28/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
10 07800516  นายชูเกียรติ  ลูกอินทร์ 29/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
11 07800517  นายศิตกาณ  สุริยะยานนท์ 29/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
12 07800519  นายเกษม  มณีวรรณ 30/10/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
13 07800528  นางสาวพันทิวา  เงาเมฆ 1/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
14 07800529  นายชัยณรงค์  บัวละคร 1/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
15 07800531  นางสาวสุจิตรา  วันตา 3/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
16 07800533  นายเกียรติพงษ์  ทองเลิศ 3/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
17 07800535  นางสาวธนัทภัทร  โรจน์ปิตะคำ 5/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
18 07800536  นายนนทวัฒน์  ด้วงคำ 6/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
19 07800539  นายพรชัย  แสนสิงห์ 7/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
20 07800541  ว่าที่ร้อยตรียุทธพิชัย  ศรีพุฒภัทรโยธิน 8/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
21 07800542  นางสาวปริษา  จิตรครบุรี 8/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
22 07800545  นางสาวศรุตา  พวงทรัพย์ 10/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
23 07800546  นางสาวสมฤทัย  นิรังศรรณ์ 10/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
24 07800547  นายกฤชนนท์  สิกขะโต 11/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
25 07800549  นายเสริม  นามวงศ์ษา 15/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
26 07800550  นายคุณานนต์  หมายดี 15/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
27 07800551  นางสาวมิรันตี  พิมพิรัตน์ 15/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
28 07800552  นายกิตติศักดิ์  ชุมภูธิมา 15/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
29 07800553  นางสาวทิพสุดา  แก้วหนองปิง 15/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
30 07800554  นางสาวดารุณี  บุญตาม 17/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
31 07800555  นายสิทธิพงษ์  รัตน์ทอง 17/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
32 07800556  นายณัฏฐนันท์  ไพบูลย์ 19/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
33 07800557  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีรัตน์  อยู่เปรม 20/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
34 07800558  นางสาวอรุณรุ่ง  แสงจันทร์ 20/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
35 07800559  นายอรรถสิทธิ์  ขวัญเปี้ย 20/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
36 07800560  นางสาวปุณยนุช  วิชัยประเสริฐ 21/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
37 07800562  นางสาวกุสาวดี  ตู้อ้น 22/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
38 07800564  นางสาวิอาทิตยา  สมณา 24/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
39 07800565  นางสาวพิมพิศา  กุลวานิช 24/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
40 07800567  นายวินิช  เพชรภา 24/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
41 07800568  นางสาวกรรณิการ์  อุมาสะ 25/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
42 07800569  นางสาวพัชยา  นวลจันทร์ 26/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
43 07800570  นางสาวศรัญญา  บังเกิดสุข 26/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
44 07800572  นางสาวกัญญ์จรินทร์  ละออศรี 28/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
45 07800573  นายสมชาย  นิลเทศ 28/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
46 07800574  นางสุจินดา  ชูเทียน 29/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
47 07800577  นางสาวกรกนก  แสงผะกาย 30/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
48 07800580  นางสาวกมลวรรณ  เต่อเอม 30/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
49 07800581  นายวุฒิชัย  อุตะปะละ 30/11/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
50 07800582  นายสุรชัย  เกือกรัมย์ 1/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
51 07800583  นายศรัณยู  โพธิ์โศรก 1/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
52 07800584  นางสาวฉัตราภรณ์  วิสาละ 1/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
53 07800585  นายจักรี  พรพิบูลย์ 1/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
54 07800590  นางสาวกาญจนา  สุดชารี 6/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
55 07800593  นางสาวเนตรชนก  ดวนใหญ่ 7/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
56 07800596  นางสาวภรณ์พิไล  มีบุญ 10/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
57 07800597  นางณัฏฐนันท์  วงศ์วาสนา 10/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
58 07800599  นางสาวพิกุลทอง  วรหาญ 12/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
59 07800601  นางสาวจารุกร  สุวรรณโน 12/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
60 07800603  นางสาวกนกวรรณ  เหลืองแก้วอาภรณ์ 13/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
61 07800606  นายมาโนช  ชัยยะ 14/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
62 07800607  นายสราวุธ  เภสัชสกุล 14/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
63 07800608  นายนฤพนธ์  เติมบุญ 14/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
64 07800609  นางอินทิรา  ยิ้มสมบูรณ์ 15/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
65 07800611  นายรชต  เปลี่ยนสี 15/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
66 07800614  นางสาวประวีณา  วังมลหม่อม 16/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
67 07800616  นางสาวศรัญญญ  กองแก้ว 17/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
68 07800621  นางสาวชญาณิศา  ศรีสว่าง 17/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
69 07800622  นายณัฐพงศ์  วงค์เขียว 18/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
70 07800628  นางสาวพิมพ์มาดา  ราศรี 18/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
71 07800629  นางสาวกัญญา  กรุดแก้ว 19/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
72 07800630  นางสาวกนกวรรณ  ประดับหิน 19/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
73 07800633  นางสาวกีรติกา  เข็มปัญญา 19/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
74 07800634  นางสาวพรทิพย์  พลศรี 19/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
75 07800636  นายวิชญะ  คงอินทร์ 20/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
76 07800637  นายปิยบดี  ปิ่นดี 20/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
77 07800638  นางสาวนันทิยา  แสนโกศิก 20/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
78 07800640  จ่าเอกสุริยา  เขตบุญพร้อม 20/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
79 07800644  นางสาวศกลวรรณ  อุ่นคง 21/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
80 07800646  นางสาวภัทรธิดา  รัตนจิตรานน์ 21/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
81 07800647  นายสุรวุฒิ  แก้วกระจ่าง 21/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
82 07800648  นางสาวณิชาดา  ศรีโสภา 21/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
83 07800649  นางสาวสุดารัตน์  สวนเพลง 22/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
84 07800655  นายภูวเดช  สารสม 24/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
85 07800656  นางสาวชิดชนก  ขาวเมือง 24/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
86 07800657  นางสาวจารีนุช  สุทธินวกุล 25/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
87 07800662  นางณิศรา  อุดมทรัพย์ 25/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
88 07800664  นางสาวอัจฉรา  กลิ่นหอม 25/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
89 07800670  นางสาวกุลณัฐฐา  วงศ์จันทร์ติ๊บ 26/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
90 07800672  นางสาวชลฎา  แสงอินทร์ 27/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
91 07800674  นายแสนพิทักษ์  พัชรสันป่าเป้า 27/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
92 07800675  นางสาวอนันญา  กันธุ 27/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
93 07800678  นางปวีณา  เยอเจริญ 27/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
94 07800680  นางสาวธนพรรณ  คล้ายวงษ์ 28/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
95 07800684  นายนราวุฒิ  นุชนาคา 29/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
96 07800685  นางสาวอรรัมภา  เฉลิมทรัพย์ 29/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
97 07800686  นายณัฏฐ์ฐนนท์  ติ๊บเต็ม 29/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
98 07800687  ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ฎาพร   ศิริธรรม 29/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
99 07800693  นางสาวประวีณา  พุทธรักษา 30/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
100 07800694  นางสาวภัคภาภรณ์  วรขันธ์ 30/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
101 07800696  นางสาวกัลยกร  ลาภเดโช 30/12/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครวิทยาเขตบางนา 101 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดนครปฐม
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 78800395  นางสาวศุภกร  ฐานนาวิน 3/3/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 78800397  นางสาวศรัณยา  พิทักษ์ภากร 3/3/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 78800398  นายกิตติกรณ์  คุ้มครอง 3/3/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 78800418  นางสาวสุธาทิพย์  ฤทธิไกรวรกุล 30/3/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 78800420  นายอภิโชค  รอดมณี 30/3/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 78800427  นายชัยธวัช  สาลีติด 4/4/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
7 78800452  สิบตํารวจตรีเดชา  ทุ่งมน 21/4/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
8 78800455  นายจิตพัฒน์  กู่ก้องกฤษฎากร 28/4/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
9 78800458  ร้อยตํารวจเอกฤดีสรวง  ธาระเลิศ 4/5/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
10 78800459  นางสาวชลิดา  ศิริชัยพิพัฒน์ 5/5/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
11 78800465  ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัญชณา  กระแก้ว 25/5/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
12 78800469  นางมลฤดี  เชนรัตน์ 5/6/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
13 78800470  เรือตรีหญิงร้อยตรี  ทองสถิตย์ 12/6/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
14 78800471  นางสาวหทัยรัตน์  เสมประวัติ 12/6/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
15 78800472  สิบตํารวจโทศุภกร  พยัคฆพงษ์ 13/6/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
16 78800477  ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ศิริธรรม 27/6/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
17 78800478  นายสมพร  วรรณทาป 29/6/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
18 78800479  นางสาวอัจฉรา  สุทธิสุนทรินทร์ 30/6/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
19 78800480  นายชัยพร  ศรีนวลจันทร์ 4/7/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
20 78800481  นางสาวศกลวรรณ  อุ่นคง 5/7/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
21 78800482  ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์  ศรีไชยเลิศ 6/7/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
22 78800483  นางสาวนภิศ  มารมย์ 16/7/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
23 78800484  นายกิตติพงษ์  ตั้งธนะวัฒน์ 17/7/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
24 78800485  นางสาวนัทธ์ฤพร  อุ่นรั้ว 18/7/2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดนครปฐม 24 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดภูเก็ต
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 70100368  นางสาวนวลหง  อิ่มกรเจริญ 29/1/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
2 70100369  นางสาวผุสดี  ผ่องศรี 30/1/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
3 70100370  นางสาววรินทร์ทิพย์  คำธร 31/1/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
4 70100371  นายจำเริญ  ช่วยแข็ง 1/2/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
5 70100372  นางสาวมุกระวี  วงค์สวัสดิ์ 2/2/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
6 70100373  นายอธิวัฒน์  เพชรอาภรณ์ 6/2/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
7 70100374  นางสาววรารัตน์  เทือกทิพย์ 8/2/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
8 70100375  นางสาววณิชชา  จง 11/2/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
9 70100376  นางสาวยุภาพร  โฆษิตธนโชติ 11/2/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
10 70100377  นางสาวกชกร  พัฒน์พชร 11/2/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
11 70100378  นายศุภชัย  เทพชาตรี 11/2/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
12 70100379  นางสาวสายพิน  จันทร์หอม 12/2/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
13 70100380  นางสาวธรารัตน์  ฟรีมะสนธ์ 12/2/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
14 70100381  นางสาวศศิประภา  ใจอาจ 12/2/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
15 70100382  นางสาวกนกวรรณ  องค์บริรักษ์กุล 12/2/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
16 70100383  นางสาวนิลุบล  เพื่อนรักษ์ 13/2/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
17 70100384  นางสาวหทัยชนก  ยูปานนท์ 13/2/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
18 70100385  นายสิทธิพัฒน์  สันติกุลาภิบาล 13/2/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
19 70100386  นางสาวจิรา  ฤทธิชู 15/2/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
20 70100387  นางสาวณิชชา  วิญญัตติกุล 17/2/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
21 70100388  นางสาวคงแก้ว  ชญานิษฐ์ 17/2/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
22 70100389  นางสาววิชชุดา  ภูมิสุทธิกุล 18/2/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
23 70100390  นางถนิมรัตน์  ศุภนามัย 20/2/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
24 70100391  นายประเชษฐ  สังยวน 22/2/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
25 70100392  นางสาวมัณทนา  ศรีโพธิ์ 25/2/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
26 70100393  นางสาวนันท์นภัส  ไชยชิต 26/2/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
27 70100394  นางสาวณัฐณิชา  นิปกะกุล 3/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
28 70100396  นางสาวเกวลี   สมาน 3/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
29 70100400  นางสาววราลักษณ์  สุริต 8/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
30 70100401  นางสาวณัฐยา  คีรีวงศ์ 9/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
31 70100402  นายรัตนพัฒน์  เพชรจีน 13/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
32 70100403  นางสาวน้ำฝน  พุ่มวัง 16/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
33 70100404  นางสาวสุนิษา  มัชฉิมวงษ์ 20/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
34 70100406  นางสาวสุนิสา  ซ้ายเซี้ย 21/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
35 70100407  นางสาวอังคณา  มาตรักษา 22/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
36 70100408  นางสาวรุ่งนภา  ทิมแก้ว 25/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
37 70100409  นางสาวสมฤทัย  ไชยโย 26/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
38 70100410  นายชนภิสิทธิ์  อินต๊ะแดง 26/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
39 70100415  นางสาวศุภิสรา  ลิ้มเจริญ 29/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
40 70100416  นางสาวสุธาสินี  ธรฤทธิ์ 29/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
41 70100417  นายศรัณย์  เลิศชูวงศา 29/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
42 70100421  นางสาวภิชารัสมิ์  แซ่ตัน 31/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
43 70100422  นายสิทธิชัย  สิทธิโชค 31/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
44 70100423  นางสาวปิยาภรณ์  โขขัด 2/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
45 70100424  นายวุฒิพงศ์  คงนวลมี 3/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
46 70100425  นางวิภา  ตันติธรรมวงศ์ 3/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
47 70100428  นางสาวขวัญตา  จันทร์แจ่มศรี 4/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
48 70100429  นางสาวสิริรัตน์  ธรรมโร 4/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
49 70100430  นางสาวอภิญญา  ชื่นจิตต์ 4/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
50 70100431  นางสาวสุวรรณา  พะลีราช 5/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
51 70100432  นายอัฐพร  พะลีราช 5/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
52 70100433  นางสาวภัทรพร  ลือเสียง 5/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
53 70100434  นางสาวเพ็ญศิริ  ศรียัง 5/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
54 70100435  นายรัชชานนท์  เลอพิพัฒวรพงศ์ 6/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
55 70100436  นางสาวมุกดา  วงษ์ศรีแก้ว 7/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
56 70100437  นางสาวมาลัยวรรณ  งานว่อง 7/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
57 70100438  นายเอกรัตน์   ขวดแก้ว 7/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
58 70100439  นางสาวจนัสธา  ชัยฤกษ์ 7/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
59 70100440  นางสาวชนกานต์  คงทอง 7/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
60 70100441  นางกนกขวัญ  ยุคุณธร 7/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
61 70100442  นางสาวณิชชาวีณ์  ศรีพุฒิเกียรติ 7/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
62 70100443  นางสาวลีนา  โกยสิน 8/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
63 70100444  นางสาววนิตา  ฟองละแอร์ 8/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
64 70100445  นางสาวมนัสธิดา  จันทร์เลื่อน 9/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
65 70100447  นายเอกชาติ  ทองสกุล 9/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
66 70100448  นางสาวณัฐนภัส  คชฤทธิ์ 9/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
67 70100449  นางสาวสุทธิดา   พรหมสมบัติ 9/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
68 70100450  นางสาวภาพิมล  เลาหวณิช 9/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
69 70100453  นางสาวลลิภัทร  รูปโฉม 22/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
70 70100456  นางสาววิภารัตน์  จันทแจ่ม 29/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
71 70100457  นายธนพัฒน์  รามดิษฐ์ 1/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
72 70100460  นางสาวจิตตภัสร์  แก้วบุญ 15/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
73 70100461  นายทศเทพ  เครือเตียว 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
74 70100462  นางสาวเขมิกา  ทิพย์เพ็ง 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
75 70100463  นางสาวศุภญา  สำเภารัตน์ 20/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
76 70100466  นางสาวโสภา  ชูดวง 27/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
77 70100467  นางสาวสุรีย์  น่วมทะนัง 29/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดภูเก็ต 77 ฉบับ
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 01010275  นางนงลักษณ์  มะลิแก้ว 10/9/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
2 01010276  นางสาวดาริน  เหมทานนท์ 12/9/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
3 01010277  นายพงค์ปรีดา  รัตนพงค์ 12/9/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
4 01010278  นางสาวมัจทรีย์  แก้วเหมือน 14/9/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
5 01010283  นางสาวจิราภรณ์  ฤทธิเดช 14/9/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
6 01010284  นางสาวพรรณทิพย์  ฉิมรักษ์ 15/9/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
7 01010285  นายชัยณรงค์  มุสิกวงศ์ 16/9/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
8 01010286  นางพรรทิพา  ทองจูด 17/9/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
9 01010288  นายนัฐพงษ์  ธนาวุธ 19/9/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
10 01010289  นายไพโรจน์  ฤกษ์ดี 19/9/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
11 01010290  นางกรวิภา  ทักษิณ 19/9/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
12 01010291  ว่าที่ร้อยตรีธีรเทพ  ภิรมย์ชาติ 21/9/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
13 01010295  นายlสมพร  ศรีกฤษณ์ 23/9/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
14 01010297  นายธวัช  รัตนวิชา 23/9/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
15 01010298  นายเกรียงไกร   ไกรแก้ว 24/9/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
16 01010301  นายนรินทร์  นิยมแก้ว 25/9/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
17 01010302  นายพีชณัฐ  ชูเพ็ชร 26/9/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
18 01010304  นายเกรียงศักดิ์  จำนงนิจ 27/9/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
19 01010306  สิบตํารวจเอกเถลิงศักดิ์  สุทธิ 28/9/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
20 01010307  นายชัยรัตน์  รัตนราช 28/9/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
21 01010308  ร้อยตํารวจเอกเหนือโชค  คงสงค์ 1/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
22 01010309  ร้อยตํารวจโทอนุสรณ์  โชคคณาศิริสกุล 2/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
23 01010310  นายจิรายุ  พลรัฐธนาสิทธิ์ 3/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
24 01010311  นายนัฐพงษ์  นวลแก้ว 4/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
25 01010312  นายสิทธิศักดิ์  พราหมณ์น้อย 4/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
26 01010313  นายคมน์พสิษฐ์  พลแก้ว 4/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
27 01010314  นางสาวนิสา  สระศรี 5/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
28 01010316  นายวรรณิต  กาญจนไพโรจน์ 9/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
29 01010317  ว่าที่เรืออากาศตรีหญิงประสพ  แสนเดช 10/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
30 01010318  นางสาวอริสา  ใยฤทธิ์ 11/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
31 01010319  นางสาววไลพรรณ  ไกรวงค์ 11/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
32 01010320  นายนิทัศน์  ชัยสะอาด 11/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
33 01010321  นายทวีเกียรติ  เพชรพงศ์ไพศาล 15/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
34 01010322  นายโสรัจจ์  มากแก้ว 15/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
35 01010323  นายตรีณัฐ  เฟื่องทอง 17/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
36 01010324  นางสาวกัญญาณัฐ  ป้องคำลา 17/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
37 01010325  พันตํารวจตรีวิรัตน์  แท่นทอง 17/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
38 01010326  ร้อยตํารวจเอกธีระพงษ์  คงเขียว 18/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
39 01010327  นางสาวพันนิตา  หนังสือ 18/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
40 01010328  ว่าที่ร้อยตํารวจตรีปรีชา  ดำสนิท 18/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
41 01010329  นางสาวศร๊ศุภรินทร์  ราชพิบูลย์ 22/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
42 01010330  นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุมงคล 23/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
43 01010331  นายยงยศ  นงเกษม 23/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
44 01010332  นางสาวกุลนันทน์  กัญชนะกาญจน์ 24/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
45 01010333  นางสาวจุฬาลักษณ์  ทั่วด้าว 25/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
46 01010334  นางสาวพรทิพย์  ภูรินธนโชติ 25/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
47 01010335  นายสิทธิศักดิ์  เผือกสม 25/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
48 01010336  นายพิทักษ์  พรหมสนิท 25/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
49 01010337  นางสาวชูพิศ  ตั้งตระกูล 25/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
50 01010339  ว่าที่ร้อยตํารวจตรีภักดิ์พล  ดีเจย 27/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
51 01010340  นางสาวมยุรี  สุวรรณเงิน 27/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
52 01010341  นางสาวอัญชิสา  พริกบุญจันทร์ 27/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
53 01010342  นางวิจิตร์  เดชะราช 28/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
54 01010343  นายสุริยา  อินทรหว่าง 29/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
55 01010344  นางสาวชนิสา  ชูประดิษฐ์ 30/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
56 01010345  นายชวัลวิทย์  แก้วตาทิพย์ 30/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
57 01010346  นายมนัส  ทองทิพย์ 30/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
58 01010347  สิบเอกคมสัน  อินธุสาร 30/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
59 01010348  นายกฤตวิทย์  ศรีสุข 30/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
60 01010349  นางสาววิไลพร  พรหมรัตน์ 31/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
61 01010350  ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์  ศรีอ่อน 31/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
62 01010351  ร้อยตํารวจโทชนาธิป  ชีถนอม 31/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
63 01010352  นายราเชษ  เอียดเสน 31/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
64 01010353  นายธนายุต  ศิวายพราหมณ์ 31/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
65 01010354  นายวิมลชัย  ส้มเขียวหวาน 31/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
66 01010355  นางสาวสุภาภรณ์  เพชรพะยอง 31/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
67 01010356  นางสาวนาถยา  พรมแก้ว 31/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
68 01010357  นายจาตุรงค์  มาคะมะโน 31/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
69 01010358  นายพีระพงศ์   ช่วยศรี 31/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
70 01010359  นายภักดี  ปลอดภัย 31/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
71 01010360  นางสาวปนัฎฐา  นพกร 31/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
72 01010361  นางสาวธัญชพัชร์  เพียรพันธ์ 31/10/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 72 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 71800048  นายอดิศร  ตั้นวิริยวงศ์ 25/1/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 71800049  สิบโทจามิกร  นาคทน 26/1/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 71800056  นายสมชาย  รัตนาคร 29/1/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 71800060  นางสาววาสนา  เกตุวารี 31/1/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 71800066  นายพรภิรมย์  ศรีรักษา 2/2/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 71800082  นางสาวสุวรรณา  จันทรศรี 5/2/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
7 71800085  ว่าที่ร้อยตรีหญิงุ่รุ่งนภา  เพชรสลับแก้ว 8/2/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
8 71800087  นายเกียรติศักดิ์  ปานรัชนิโชติ 9/2/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
9 71800089  นายวิรัช  จือเหลียง 11/2/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
10 71800099  นายสำราญศักดิ์  ขวัญเกื้อ 18/2/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
11 71800111  นางสาวสุภาพร  สามเรืองศรี 23/2/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
12 71800113  นายโกเมท  จ้อนเจิม 23/2/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
13 71800132  นายธัชภูมิ  จำเนียร 29/2/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
14 71800136  นายเมฆินทร์  ลาภทวี 5/3/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
15 71800138  นายณัฐพล  พบประเสริฐ 6/3/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
16 71800139  นายเจษฎา  งามสวน 6/3/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
17 71800141  นายพิพัฒน์พงษ์   คชเชนทร์ 8/3/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
18 71800144  นางสาวรันปิยา   ตัณฑัยย์ 9/3/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
19 71800145  นางสาวชุติมา  ถุงทอง 9/3/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
20 71800149  นางสาวศิรินทรา  เซซัง 10/3/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
21 71800150  นางวิมลมาศ  ราชประดิษฐ 11/3/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
22 71800165  นางสาวสุพัตรา  พลภักดี 21/3/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
23 71800175  นางสาวปัทมา  ไชยชนะ 28/3/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
24 71800176  นางสาวโอรสา  ธนเกียรติวงศ์ 29/3/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
25 71800177  จ่าสิบโทรัตนะ  ทับทิมหอม 4/4/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
26 71800180  นายโชคชัย  สุขแก้ว 7/4/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
27 71800183  นางสาววนัสนันท์  ชูแดง 18/4/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
28 71800186  นางสาวรจรินทร์  ประสิทธิ์วัฒน์ 19/4/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
29 71800187  นางสาวอัญชลี  ชะนะแดง 20/4/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
30 71800192  นางสาวอัจฉราพร  วงศ์ลีลากรณ์ 26/4/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
31 71800195  นางธัญพร  จันทร์ไพฑูรย์ 29/4/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
32 71800198  นายมนตรี  ชูพยัคฆ์ 29/4/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
33 71800199  นายณัฐพล  ฐิตะฐาน 2/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
34 71800200  นางสาวธนัชพร  พรหมมี 2/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
35 71800202  พันตํารวจโทเชษฐรัตน์  ชาตะรักษ์ 6/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
36 71800207  นางจินดาภรณ์  ชุมแสง 9/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
37 71800213  นางสาวอัมพิกา  พวงแก้ว 12/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
38 71800215  นางสาวฐิติมา  ธนากรรฐ์ 13/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
39 71800216  นางสาวณิชกานต์   พลธา 14/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
40 71800217  นางสาวกนกพร  ศรีพัฒน์ 16/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
41 71800219  นางสาวศรัญญา  ดานาคแก้ว 18/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
42 71800220  นายอนุชา  ทองสาลี 23/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
43 71800221  นางสาวเสาวนีย์  ธรรมรงค์ 23/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
44 71800222  นายวรวิช  เนาวโคอ์กษร 23/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
45 71800224  นายชัยณรงค์  ชูแก้ว 24/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
46 71800225  พระมหาญาณพล  รัตนบุรี 24/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
47 71800226  นายอัศมน  เพ็ชรมาเกิด 25/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
48 71800227  นายสมชาย  เสนาน้อย 25/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
49 71800228  นางสาวพัชนี  ศรีมาลา 25/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
50 71800229  นางสาวหยาดรุ้ง  วังคะฮาต 26/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
51 71800231  นางสาวสุพรรณษา  สังเมฆ 27/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
52 71800232  นางอัจฉราพร  สัจจพงศ์พันธุ์ 27/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
53 71800233  นางสาวจุฑารัตน์ ศรีพรม  ศรีพรม 27/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
54 71800235  นางสาวพัชราภรณ์  ปุกแก้ว 27/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
55 71800237  นางสาวพัชราพรรณ  ปุกแก้ว 27/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
56 71800240  นางสาวอนิสา  อิตประดิฐ 30/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
57 71800241  นางสาวสิริกานต์  ทรัพย์มี 30/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
58 71800242  นางกันยารัตน์  บุญเกื้อ 30/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
59 71800244  นายธนพล  ไกรวงค์ 30/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
60 71800245  นายวิษณุ  อินพระแสง 30/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
61 71800246  ร้อยตํารวจเอกยศกร  ทองนุ่น 30/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
62 71800249  นางสาวสุมาลี  ชาตรีทัพ 31/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
63 71800250  นางสาววราลี  มะไหชนะ 31/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
64 71800252  นายณัฐพงศ์  ศรีสว่าง 31/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดสุราษฎร์ธานี 64 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดสระบุรี
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 55800086  นางสาวศิวพร  ไตรภพ 8/2/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 55800108  นายพงศธร  โถเเก้ว 22/2/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 55800169  นายจีรยุทธ  กลีบบัว 25/3/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 55800182  นางสาวจารุวรรณ  วงษ์จำปา 16/4/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 55800185  นางสาววรรณธิดา  ขวัญทะเล 19/4/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 55800194  นางสาวณริณทร์ธร  โพธากุล 27/4/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
7 55800201  นายยุทธชัย  รำไพวรรณ์ 5/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
8 55800203  นายวรวัชร   วงศ์สกุลกาญจน์ 6/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
9 55800204  นายพรนารายณ์  ทุยยะค่าย 7/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
10 55800218  นางสาวฐิตาภรณ์  แบ่งลาภ 18/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
11 55800254  นายพชร  แสงไกร 8/6/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
12 55800258  นางสาวกรรณิกา  ปานผา 23/6/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
13 55800259  นางเบญจมาภรณ์  ผาริการ 23/6/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
14 55800260  นายเข็มชาติ  คุ้มสุวรรณ 24/6/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
15 55800262  นายสุรเดช  หอมอุดม 25/6/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
16 55800264  นางสาวบุญญาพร  อวยพร 27/6/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
17 55800267  นายจาตุรนต์  โพธิ์นิ่มแดง 29/6/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
18 55800268  นางสาวศลิษา  ดิษลักษณ์ 30/6/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
19 55800269  นางสาวอภิญญา   บำรุงจิตต์ 30/6/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
20 55800270  นางสาวปราณิสา  จวงสมุทร์ 30/6/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
21 55800271  นางวันวิสา  อินทับทัน 30/6/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
22 55800287  นางอุบลรัตน์  ชื่นสมานศรี 18/9/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
23 55800305  นายสัญญา  ศรีวิไลย 28/9/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดสระบุรี 23 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 69800050  นายวีระพงษ์  น้อยจันทร์ 26/1/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 69800052  นายพัฒนศักดิ์  พันธุระศรี 27/1/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 69800064  นางสาวฉวีวรรณ  สุขจิต 1/2/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 69800081  นายธีรวุฒิ  วรโคตร 5/2/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 69800134  นางสาวปราณี  วิเชียรดี 2/3/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 69800157  นางสาวชุมสาย  เลิศพันธ์ 15/3/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
7 69800158  นางศิรินันท์   นามเขต 15/3/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
8 69800159  ร้อยตํารวจเอกธีรศักดิ์  นามเขต 15/3/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
9 69800160  ว่าที่ร้อยตรีประกายรุ้ง  บรรสุทธี 15/3/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
10 69800166  นางสาวสุทธิดา  ภูต้องใจ 24/3/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
11 69800174  นายณัฐพล  โคตรหลักคำ 28/3/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
12 69800191  นางสาวณัฐธิดา  ชินชนะ 22/4/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
13 69800211  นายสิทธิพร  พาลเหนือ 11/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
14 69800214  นายสาทิศ  ไชยสาร 12/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
15 69800223  นายสุทธิพงษ์  โชติบุญ 24/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
16 69800230  ดาบตำรวจคชาทิป  สุขเกษม 26/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
17 69800234  นายนุกูล  บำรุงเอื้อ 27/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
18 69800236  นางสาวทัศนีย์  อกอุ่น 27/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
19 69800247  สิบเอกชัยสิทธิ์  ธาตุคำภู 31/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
20 69800248  นางสาวกุลประภัสสร์  วรรณสุทธิ์ 31/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด 20 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดนครสวรรค์
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 83800055  นางสาวอภิญญา  โพธิ์ทับทิม 29/1/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 83800083  นายศักดา  พลเข้ม 8/2/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 83800088  สิบเอกวรรธน์ทัญญู  มาตราช 9/2/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 83800151  นายพชรพล  ด้วงนวม 11/3/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 83800152  นางสาวพิชามญชุ์  ฉิมหาด 11/3/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 83800178  นางณิชชยา  กลิ่นเฟื่อง 6/4/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
7 83800188  นายสิทธิพันธ์  บุตรศรี 20/4/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
8 83800189  นางศิวารมย์  แก้วเนิน 21/4/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
9 83800190  จ่าเอกวิชิต  หอมขุนทศ 21/4/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
10 83800206  นายธนพงษ์  ดิษยวณิช 9/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
11 83800208  นายลิตินนท์  พิทยาธำรง 9/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
12 83800209  นางสาวอโณทัย  หมุ่ยแก้ว 9/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
13 83800238  นายเฉลิมพงศ์  สีหาโคตร 28/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
14 83800239  นางสาวพิมพ์ชนก  สิงห์คำ 29/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
15 83800243  นายดำรงรัตน์  สุภาพัฒน์ 30/5/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
16 83800272  นางสาวพิรัชณ์ธศาย์  แก้วกุณโฑ 5/7/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
17 83800273  นายไตรรัตน์  ช้างชนะ 8/7/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
18 83800274  นางสาวสหฤทัย   จินดาพล 16/7/2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดนครสวรรค์ 18 ฉบับ
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 13010007  นายอภิวัฒน์  ผาสุข 25/12/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
2 13010008  นางสาวศิริลักษณ์  สุคันธชาติ 28/12/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
3 13010009  นายอรรณพ  ไชยโอชะ 5/1/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
4 13010010  นางสาวชนัญชิตา  ใหม่พรหมมา 5/1/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
5 13010012  นางสาวมนชิดา  วงษ์ถาวรเรือง 6/1/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
6 13010021  นางสาวจุฑาภรณ์  ปัญญาสาร 10/1/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
7 13010022  นางสาวประภาพร   ภาคาหาญ 10/1/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
8 13010034  นางสาวกนกวรรณ  พลเดช 13/1/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
9 13010041  นางสาวบุญญวรรณ  เข็มทอง 17/1/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
10 13010047  นางสาววรรณวนัช  บุตรนาแพง 22/1/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
11 13010051  นายปฏิวัติ  สติงาม 26/1/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
12 13010053  ว่าที่ร้อยโทณัฐกร  ยะสะกะ 27/1/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
13 13010057  นายวงศ์นรินทร์  แก้วนำ 29/1/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
14 13010058  สิบตํารวจตรีณัฐวุฒิ  ชัยรัตน์ 29/1/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
15 13010059  นายสุวิชา  อรอินทุ 30/1/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
16 13010062  นางสาวสุพัตรา  เย็ฯสำราญ 31/1/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
17 13010063  นายปริวัฒน์  สอนดี 1/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
18 13010065  นางสาวพรสวรรค์  พันธะไชย 2/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
19 13010068  นายธีรพงษ์  จันทนิตย์ 2/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
20 13010076  นายฐิติศักดิ์  ปัญญาพาณิชย์ 4/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
21 13010079  ว่าที่ร้อยตรีจเร  นาคสวาท 4/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
22 13010080  นางสาวลักษณ์รดากรณ์  รักข์สมัครการ 4/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
23 13010084  สิบเอกสุเมธ  บรรณวรรณ 8/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
24 13010092  นางเจนจิรา  สง่าสันเทียะ 12/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
25 13010093  นางสาวนวรัตน์  ไวอำภี 12/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
26 13010094  นางสาวชนันท์ญาน์  วรรธนสิริกุล 16/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
27 13010095  นางสาวณัฏฐภาณี   หลีเกษม 16/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
28 13010098  นางสาวอมรรัตน์  เคนผาพงศ์ 17/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
29 13010100  นางสาวกนกนภัส  ทองแผ่น 18/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
30 13010101  นายชาญชัย  มนต์แก้ว 18/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
31 13010102  สิบตํารวจตรีชัยพัฒน์  บุญทิม 19/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
32 13010104  นางสาวสุภาพร  ฉอ้อนโฉม 20/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
33 13010106  นางสาวพิจิตรา  ภุชงค์ 21/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
34 13010107  นายวศิน  ปานเดช 21/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
35 13010109  นายธนกนก  กลิ่นสวาทหอม 22/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
36 13010114  นางสาวกาญจนา  ลือพืช 24/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
37 13010119  นายชัยชนะ  เรืองแก้ว 25/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
38 13010122  นางสาวปนัดดา  วณารักษ์ 28/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
39 13010125  นายชีวานนท์  รัตนะ 28/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
40 13010126  ร้อยตํารวจโทอาคม  กรเกษแก้ว 28/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
41 13010129  นายพิพัฒพงศ์  คมขำ 29/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
42 13010130  นางสาวนัฐษกมล  ฟ้าบรรเจิด 29/2/2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี 42 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดน่าน
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 84809845  นายวรพน  พรหมศิริ 28/3/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 84809884  นายบูรฉัตร  สักลอ 15/4/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 84809914  นางสาวจารุวรรณ  จักรน้อย 6/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 84809943  นายนพดล  พรมสุวรรณา 20/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดน่าน 4 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 51019665  นายนวพล  รัชตชูเกียรติ 18/9/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
2 51019666  นายนพรุจ  นิรันดร์ 25/9/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
3 51019667  นางสาวทัดดาว  อุทัย 26/9/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
4 51019668  นายอนุพงษ์  วงศ์รัตนมัจฉา 13/10/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
5 51019669  นางสาวณัฐพร  ศรีกอก 15/11/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
6 51019670  นายพิทักษ์  ริยะนา 27/11/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
7 51019671  นางอริศรา  ฐิติปริพัฒน์ 1/12/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
8 51019673  นายธิติธร  นานทิน 2/12/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
9 51019674  นายปฐมพร  พัฑฒโภคิณ 4/12/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
10 51019675  สิบโทหญิงเมลดา  พรหมมินทร์ 8/12/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
11 51019676  นายภารุทธ์  บุญมหาธนากร 10/12/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
12 51019677  นายพศิน  โยวะผุย 10/12/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
13 51019678  เรืออากาศโทโยธิน  กัณทะวงศ์ 12/12/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
14 51019679  นายรัชกฤช  ศรีธนานิธิ 16/12/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
15 51019680  นางสาวนลพรรณ  เดชาติ 20/12/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
16 51019681  นายปราชญานนท์  หนูพรหม 22/12/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
17 51019682  นางสาวณัชจิรัฏฐ์  ประมวญผล 29/12/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
18 51019683  นายรักราม  เรียนโท 5/1/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
19 51019691  นางสาวรจเรข  คงประณีต 21/1/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
20 51019694  ร้อยตํารวจเอกอนุชา  อินทร์บุญ 22/1/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
21 51019704  นางสาวณัฐทิชา  เป๊กทอง 26/1/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
22 51019705  นางสาว รุ่งทิวา  จอมงาม 27/1/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
23 51019706  นายพันเลิศ  เอกบรมสิริ 27/1/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
24 51019707  นางสาวชุติกาญจน์  ทะทอง 27/1/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
25 51019711  นางสาวมยุรฉัตร  สายอินทร์ 29/1/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
26 51019718  นางสาวสุรีย์รัตน์  นามวงค์ 2/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
27 51019723  นางสาวณิชา  กุลสวัสดิ์ 3/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
28 51019727  นางสาวเนตรทิพย์  บัวเพชร 4/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
29 51019728  นายภานุวัฒน์  นาวีพัฒนา 5/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
30 51019729  นางสาวฉัตรลดา  ยานารส 5/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
31 51019730  นายปุณณรัตน์  ศรีทวี 7/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
32 51019734  นางสาวนิภาพร  ปวงนคร 12/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
33 51019741  นางชณิกาญจน์  ป่าหลวง 21/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
34 51019745  นายธันว์  วิสิทธิ์พานิช 23/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
35 51019756  นางสาวธนียา  จันทร์คง 26/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
36 51019758  นางสาววันทนีย์  โนวิชัย 27/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
37 51019761  นางสาวประภัสสร  สีเหลือง 27/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
38 51019769  นายสมชาติ  มงคล 3/3/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
39 51019776  นายอุเทน  อุปมัย 12/3/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
40 51019778  นายพงศกร  พระวิสัตย์ 13/3/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
41 51019779  นางพรรณธิพา  วจนานวัช 13/3/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
42 51019784  นายแสงชัย  เอกบรมสิริ 14/3/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
43 51019793  ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรกนก  ฝีปากเพราะ 19/3/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
44 51019795  นายจิรพัฒน์  สุวรรณรัตน์ 19/3/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
45 51019804  นางสาวฐาปนีต์  พงษ์ธรรม 23/3/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
46 51019820  นางสาวขวัญชนก  คำมาลา 24/3/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
47 51019828  นายสุรเชษฐ์  อินทจักร 26/3/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
48 51019869  นายสาคร  ศรศรี 2/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
49 51019872  นางสาวภานินี  อ้นเพ็ง 5/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
50 51019873  สิบตํารวจตรีธนกฤต  มาหมื่น 7/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
51 51019880  นายราเชนทร์  ฉายะพงษ์ 10/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
52 51019883  นางสาวปริญาพร  พัฒนาวงศ์เสรีกุล 13/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
53 51019886  นางสาวชญาน์นันท์  พลนราเศรษฐ์ 16/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
54 51019890  นางสาวสุพชยาฌ์  ใจสม 19/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
55 51019891  นางสาวสุวนุช  อินว่าน 20/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
56 51019893  นางสาววราภรณ์  เนตรประดิษฐ 20/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
57 51019894  นายปรัชญา  จันทร์ศักดิ์ 20/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
58 51019896  นายสุธาเวศ  วงศ์ชมภู 21/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
59 51019897  นางสาวอรุณประภา  วงค์แก้วเกี้ยว 21/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
60 51019898  นางสาวจารุณี  พรหมพนัส 21/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
61 51019899  นางสาวณัฐพร  พูลโภคะ 22/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
62 51019900  นายณัฐพงศ์  ศรีมนัส 22/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
63 51019903  นายจักรพันธ์  อยู่ดี 27/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
64 51019904  นายฤทธิพร  ยืนยงวรรณโชติ 27/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
65 51019905  นายอิสระ  เจนรักสุขุม 28/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
66 51019907  นายจำเริญ  รัตนสุคนธ์ 28/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
67 51019908  นางสาววริษฐา  ทนันไชย 28/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
68 51019909  นางสาวศิริพรรณ  จันทร์ต๊ะรังศรี 30/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
69 51019911  ว่าที่ร้อยตรีกวินวัชญ์  กันใจศักดิ์ 30/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
70 51019912  นางสาวอรวรรณ  โป่งปันต๊ะ 30/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่ 70 ฉบับ
วิทยาเขตบางนา
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00678879  นางสาวณัฐวรรณ  ครุฑสวัสดิ์ 6/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2 00678949  นางสาวณิชชา  อุดมมะนะ 16/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3 00678961  นางสาวอมาวสี  วิริยะนุเคราะห์ 17/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
4 00678963  นางสาวภริตา  เสตสิทธิ์ 18/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
5 00678967  นายเอกพจน์  เปล่งประเสริฐ 18/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
6 00678992  นางสาวอังสุมารินทร์  ฟักทองอยู่ 21/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
7 00679038  นางสาวดวงกมล  เกษภาษา 24/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
8 00679076  นางสาวปิยะพร  อินธิแสง 25/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
9 00679141  นางสาวสุวิษา  จูเจี่ย 27/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
10 00679147  นายนพณัฐ  เกินกลาง 28/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
11 00679212  นางสาวทิพวัลย์  วันกอบกิจอุม 29/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
12 00679229  นางสาววรรณพร  ชุมพงศ์ 29/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
13 07679294  นางสาวจิราภรณ์  เขียวอ่อน 30/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
14 07679336  นางสาวนันท์นภัส  เอกอุ่น 1/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
15 07679344  นางสาวธัญลักษณ์  เวฬุวรรณวรกุล 3/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
16 07679345  นางสาวสุดารัตน์  วงนางาม 4/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
17 07679349  นางสาวจิฬาพร  เสนสวนจิก 5/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
18 07679358  นายอรินทร์ศักดิ์  รัตนะวงษ์ 6/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
19 07679359  นายอภิวัฒน์  สง่ากอง 6/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20 07679361  นางอัจฉราภรณ์  ทองทั้งสาย 7/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
21 07679362  นายธนฉัตร  เมืองสุวรรณ 7/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
22 07679369  พระกฤษดา  ไกรยะถา 8/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
23 07679370  นายดิฐวัฒน์  กฤติเดชกำธร 8/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
24 07679376  นายธนโชติ  คุ้มเจริญ 9/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
25 07679377  นางสาวศิริพร  เพชรขาว 9/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
26 07679389  นางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ 11/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
27 07679391  นางปรียานุช  ชัยสิทธิ์ 11/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
28 07679392  นายปัจฏนันท์  สระคำจันทร์แดง 12/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
29 07679406  นายทนาถ  หนูเกื้อ 14/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
30 07679410  นางสาวศิริญา  ตังนฤมิตร 15/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
31 07679420  นางสาวแพรวพราว   เมืองแสน 16/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
32 07679422  พระมหาภานุมาส  ธรรมโส 16/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
33 07679430  นางสาววรรษมน  ม่วงสวย 17/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
34 07679438  นายมานะ  เรืองสอน 19/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
35 07679441  นายเฮงเฮง  จารุนงคราญ 21/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
36 07679443  นางสาวจิราพร  นาคปฐม 21/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
37 07679446  นายอิสระ  วรรณกุล 22/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
38 07679450  นางสาวปราณี  แสงนนท์ 23/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
39 07679457  นางสาวดวงแก้ว  ขันทองคำ 23/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
40 07679469  นายวีรศักดิ์  สะลาหมัด 26/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
41 07679470  นายวรพงษ์  นิธิการุณย์เลิศ 26/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
42 07679474  นายวิชญ์วิสิฐ  รัตนวิชัย 26/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
43 07679478  นางสาวทิพยาพร  พานนนท์ 27/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
44 07679481  นางสาวปัทมา  ศรีวงศ์รักษ์ 27/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
45 07679510  นางสาวจุภารัตน์  เรืองอ่อน 31/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
46 07679511  นางสาววราพร  เลิศรัตนชัยกุล 31/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
47 07679513  นายนิพัทธ์  สองสี 2/6/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
48 07679514  นางสาวธนัชพร  โอสถ 2/6/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
49 07679522  นางสาววรรษมล  ชนะศิลป์ 5/6/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
50 07679525  นายวันเฉลิม  ผู้ภักดี 6/6/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
51 07679527  พระพิจิตร  หมื่นคำยอง 6/6/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
52 07679528  นางสาววะชิราพรรณ์  พรหมฤทธิ์ 7/6/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
53 07679529  นางสาววิลาสินี  นาเมืองรักษ์ 7/6/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
54 07679531  นางสาวนารดา  แจ้งมุข 7/6/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
จำนวนใบสมัครวิทยาเขตบางนา 54 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดน่าน
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท
กรุงเทพมหานคร
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00308177  นางสาวมธุรส  วงษ์ครุธ 18/3/2556 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
2 00308330  นายรัฐการ  ชวนะวิรัช 19/4/2556 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
3 00308334  นางสาวจีรนันท์   หฤทัยปรีย์ 20/4/2556 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
4 00308335  นางสาวพิชญ์ชาดา  มีใจเย็น 20/4/2556 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
5 00308336  นางสาวฐิติรัตน์  เอียดเมือง 21/4/2556 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
6 00308338  นางสาวณัฐธิดา  ราชวงค์ 22/4/2556 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
7 00308367  นายกิตติ  วุฒิชา 26/4/2556 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 7 ฉบับ
กรุงเทพมหานคร
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00477430  นางสาวอันชรี  แสงพัน 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2 00477431  นายกิตติชัย  พรบรรเจิดศักดิ์ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3 00477436  นางสาวมนทกานติ์  วิจิตร 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
4 00477437  นางสาวยุพิน  อยู่ศิลป์ชัย 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
5 00477438  นางสาวประภัสสร  ธรรมวงษ์ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
6 00477439  นางสาวจิตราภรณ์  บุญคูณ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
7 00477440  นายวรายุทธ  รักตะวัต 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
8 00477441  นางสาวณัฐชยาน์  จันทะชำนิ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
9 00477442  นางสาวสมสุขใจ  เหลียวสิทธิกุล 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
10 00477445  นายเกรียงศักดิ์  มะหะหมัด 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
11 00477446  นางสาวรุตศิมา  เวชการ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
12 00477447  นางพชรพร  พลโยธี 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
13 00477448  นายศุภชัย  ผูกชอบ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
14 00477450  นางสาวเกณิกา  สุรีย์มาศ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
15 00477451  นางสาวทัศนีย์  โกมลไพศาล 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
16 00477452  นางวิไลลักษณ์  ผาสุข 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
17 00477454  นางสาววาสิณี  ศิริโสดา 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
18 00477456  นายเรวัตต์   นกสว่าง 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
19 00477457  นางสาวเกศีนี  บานไม่รู้โรย 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
20 00477461  นางสุกัญญา  สีเชียงพิมพ์ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
21 00477467  นายศักดิ์นรินทร์  สูตรสุข 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
22 00477472  นายประวัติ  หอเจริญ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
23 00477473  นางสาวลัญชุ์รัตน์  วงษ์บุตรดี 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
24 00477475  นางสาววนิดา  เทศนอก 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
25 00477477  นางสาวกัญญา  สู้ศึก 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
26 00477478  นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
27 00477482  นายจักรรินทร์  แสงพล 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
28 00477486  นางสาวพาฝัน  พลขันธ์ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
29 00477487  นางสาวสุรีย์รัตน์  ยะติ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
30 00477490  นางรัชนีวรรณ   วงศาเนาว์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
31 00477494  นางสาวปาจารีย์  ริ้วทองชุ่ม 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
32 00477495  นางสาวสุนิษา  สอนสุภาพ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
33 00477498  นายสุรศักดิ์  สุระเสน 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
34 00477499  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา  มาลีรักษ์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
35 00477500  นางสาวนราพร  สุดปาน 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
36 00477502  นางสาววรธนัท  ทองจับ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
37 00477508  นางอรศิริ  ยาศรี 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
38 00477511  นางสาวอนงค์  ทีทา 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
39 00477512  นางสาวสุกฤตา  สวัสดี 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
40 00477514  นางยุพาวดี  แก้วคำ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
41 00477515  นางสาวดวงพร  ปักษา 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
42 00477517  นางสาวชื่นกมล  สุวรรณรักษ์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
43 00477518  นางสาววัชรี  ภุ่มรินทร์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
44 00477520  นางสาวณัฐธิฌา  ชาวยามกา 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
45 00477521  นางสาวพิมพ์นิภา   พวงจันดา 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
46 00477522  นางสาวประภาวรินทร์  ภุ่มรินทร์ธนการ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
47 00477524  นางวาสนา  พรหมภักดี 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
48 00477529  นายสุบรรณ  พงษ์สุพรรณ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
49 00477532  นายสัญญา  มะโร 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
50 00477533  นายไพโรจน์  น้อยเอี่ยม 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
51 00477534  นางวนิดา  ชัยสงคราม 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
52 00477536  นายพงศกร  พันธุ์พาณิชย์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
53 00477537  นางสุมาลัย  สุราทิพย์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
54 00477538  นางสาวกานต์พิชชา  สะสม 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
55 00477539  นางสาวบุษกร  จันทร์จำนงค์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
56 00477540  นางสาวเกษรา  ศรีกันหา 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
57 00477541  นางสาววิจิตรา  นาคนาวา 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
58 00477542  นางสาวณัทกาญจน์  ขุนเณร 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
59 00477543  นางสาวญาณิศา  สัมพันธมาส 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
60 00477544  นายสุรสิทธิ์  เพริศพริ้ง 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
61 00477546  นางสาวศิริพร  ทุมภา 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
62 00477547  นางสาวจิรัชยา  ชอบธรรม 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
63 00477551  นางณัฐธีรา  สมบูรณ์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
64 00477557  นางสาวจันทรา  แสวงดี 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
65 00477558  นางอัมพร  วามะศิริ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
66 00477561  นางสาวกาญจนา  สุขสำราญ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
67 00477562  นางธนาวดี  โพภิรมย์ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
68 00477564  นางสาวศุภดา  ดีหงษ์ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
69 00477565  นางสาววิไลรัตน์  ตั้งมั่นคง 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
70 00477568  นายบรรลุ  แสงขาน 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
71 00477570  นางสาวละเมียด  จะยันรัมย์ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
72 00477571  นางสาวพิสมัย  อภัยวงศ์ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
73 00477572  นายบันเทิง  คชเดช 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
74 00477574  นางสาวศิริรัตน์  บังจันทร์ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
75 00477577  นางสาวณรินทญา  แน่นอุดร 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
76 00477578  นางศุภรินทร์ญา  นาคงาม 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
77 00477580  นางจุฑามาศ  พรมวาส 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
78 00477581  นางสาวพรนภา  บุตรวังค์ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
79 00477585  นายยงยุทธ์  โพธิ์สระ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
80 00477586  นางสาวพรรณี  ศรีสุระ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
81 00477588  นางสาววิชิตา  ศิวภักดิ์วัจนเลิศ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
82 00477590  นางสาวศิริลักษณ์  วาปีกะ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
83 00477591  นายสุวิชชา  ดีวินิจ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
84 00477592  นางสาวเพ็ญนภา  จันทรา 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
85 00477593  นางพิมพิลา  หมื่นศร 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
86 00477594  นางสาวจุรีรัตน์  ปูพบุญ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
87 00477602  นางสิริกร  บุญทัน 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
88 00477608  นายณรงค์  ภูมิลำเนา 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
89 00477612  นางสาวปิยาวรรณ  โปร่งจิต 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
90 00477615  นางสาวพนัชกร  ทรงรอด 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
91 00477628  นางสาวปาริชาติ  แก้วพวง 9/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
92 00477644  นางณัฐภรณ์  เจนจิตร 9/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
93 00477653  นางสาวสุพรรษา  วรการฤทธิวงค์ 10/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
94 00477656  นางสุระพี  พงศ์ไพโรจน์ 10/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
95 00477659  นางสาวมนัสชนก  บุศย์แสงจันทร์ 10/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
96 00477679  นายสิทธิชัย  ยาแก้ว 10/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
97 00477686  นางสาวจริยา  วิหคหาญ 10/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
98 00477689  นางสาวเบญจวรรณ  เจนเขตกิจ 10/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
99 00477692  นายอภิเดช  เกษสุข 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
100 00477694  นางสาวอรพรรณ  อักษรพิมพ์ 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
101 00477697  นางสาวสุวรรณภา  พันโภคา 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
102 00477698  นางรัตนา  รุ่งช่วง 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
103 00477699  นางสาวไพลิน  เกษทอง 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
104 00477700  นางสาวพิศมัย  ศิริสุทธา 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
105 00477701  นางสาวพัชรินทร์  ศิริมาตย์ 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
106 00477702  นางอัจฉรา  บัวสรวง 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
107 00477703  นางสาวพรรณกร  ศรีเกษม 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
108 00477704  นางสาวสุกานต์ดา  ขนุนทอง 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
109 00477706  นายณรงค์ฤทธิ์  ทองรัตน์ 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
110 00477707  นางสาววรรณวิมล  ภักดี 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
111 00477708  นางธัญลักษณ์  จิตวิขาม 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
112 00477709  นางสาวสุกัญญา  จารย์หมื่น 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
113 00477710  นางสาวเพ็ญภักดิ์   นาธงไชย์ 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
114 00477711  นางสาวสุพัตรา  กมุทรัตน์ 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
115 00477712  นายบัญชา  กัณหา 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
116 00477713  นางสุวิมล  อินชนะ 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
117 00477714  นางสาวรสริน  ดีเรือง 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
118 00477715  นางสาวอรพรรณ  แจ่มเสมอ 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
119 00477716  นายจักราวุฒิ  สมแสง 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
120 00477717  นางสาวพัชรัตน์  วงค์สาลี 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
121 00477719  นางรัตนพร  คงวัฒนสิน 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
122 00477720  นางสาววิภารัตน์  วงศ์ยาไชย 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
123 00477721  นางสาวณัฐพร  แพทอง 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
124 00477722  นางสาวชลธิชา  แสงล้ำ 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
125 00477723  นายปกรณ์พล   พวงพันธ์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
126 00477725  นางสาวภัทร์อิงคกานต์  บุณยพรหม 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
127 00477726  นางสาวจิดาภา  ภูสมวงษ์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
128 00477727  นางสาวฬชฎากาญจน์  ศรีกล่อม 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
129 00477728  นางสาววาสนา  โง้วสกุล 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
130 00477729  นางศุภวัลย์  ตันวรรณรักษ์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
131 00477730  นางพนิตา  ทุมพงษ์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
132 00477731  นางสาวอรุณโรจน์  จินต์ประยูร 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
133 00477732  นางสาววรรนิภา  แสนเจริญสุข 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
134 00477733  นางพรวิภา  สำเภารอด 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
135 00477734  นายมงคล  เดยังรัมย์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
136 00477735  นางสาวชนัฏ  ปากวิเศษ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
137 00477736  นายศรัณ  ตันติวิภาวิน 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
138 00477737  นางภัทรานิษฐ์  อินธิเดช 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
139 00477739  นางสาวชารินี  คชชา 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
140 00477738  นางสาวอุษณี  วันศรี 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
141 00477741  นางสาวสกุณา  วิเศษพงษ์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
142 00477742  นางสาวดวงดาว  คุ้มภัย 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
143 00477743  นางสาวศรัณยา  เสถียรเขต 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
144 00477744  นางสาวขนิษฐา  แก้วจีน 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
145 00477745  นางเปรมฤทัย  ลาภเงิน 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
146 00477747  นางสาวรัตนาภรณ์  ทองผิว 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
147 00477748  นางสาวสมฤดี  ศรีวัฒนกุล 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
148 00477749  นางสาวสุทธิชา  ไชยวงศ์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
149 00477750  นางสาวนภกช  นิลประดับ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
150 00477751  นายปัญญา  เดินสันเทียะ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
151 00477752  นางสาวปานิศรา  วาริสสอน 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
152 00477753  นางสาวพัชราวดี  ตัณฑพานิช 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
153 00477756  นางสาวพนิดา  ขวัญอ่อน 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
154 00477757  นางสาวอนงค์นาฎ  อิศรวิชิตชัยกุล 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
155 00477759  นางสาวศิริรัตน์  พวงรัตน์ 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
156 00477760  นางสาวเอิ้มอ้อ  อิ้มพัฒน์ 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
157 00477762  นางสาววรวรรณ  นุ่มน้อย 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
158 00477764  นายเจริญ  ภูมิเรศสุนทร 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
159 00477766  นางสาวนันธิดา  ทับทิม 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
160 00477767  นางสาววราลี  สิริขจรเดชสกุล 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
161 00477768  นางอโนทัย  สิทธิศรีจันทร์ 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
162 00477769  นางสาวณิชากมน  ศรีไสว 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
163 00477770  นางสาวอรนุช  จันแดง 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
164 00477771  นางสาวกาญจนา  แซ่หว๋อง 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
165 00477774  นางสาวศิริรัตน์  สระแก้ว 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
166 00477775  นายวิรุตน์  กระรันต์ 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
167 00477776  นางสาวอาภรณ์  ประเสริฐไทย 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
168 00477778  นางสาวพัชรา  ชูชาติ 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
169 00477779  นางสาวกิ่งแก้ว  พรจิรวิชญ์ 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
170 00477780  นางสาวชรินญา  เอี่ยมสะอาด 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
171 00477781  นายอมรศักดิ์  ศรีสุข 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
172 00477782  นางรัชตา  เทพแสง 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
173 00477783  นางสาวณิชาภัทร์  บุญรัตนวิจิตร์ 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
174 00477785  นางสาวจินตรัตน์  บุญรักษา 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
175 00477786  นางภคพร  เฉวียงหงษ์ 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
176 00477787  นางสาวสุวีรยา  พรมตัน 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
177 00477788  นายธิติพัทธ์  ชุติวัฒน์โสภณ 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
178 00477790  นางศรันยา  พิพัฒน์วัฒนา 17/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
179 00477792  นางสาวเสมอใจ  จีนขจร 17/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
180 00477794  นางสาวปวีณา  แสนใหม่ 17/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
181 00477795  นางสาวรัตติยา  จับประยงค์ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
182 00477796  นางสาวณัฐกาญจน์  ดีขันธ์ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
183 00477797  นางพรทิมา  เลิศศิริ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
184 00477798  นางสาวยุภาวรรณ  ชัยแก้ว 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
185 00477800  นางสาวอมราพร  ซี่โฮ่ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
186 00477801  นายกัมพล  วาสนาพงศ์พันธุ์ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
187 00477802  นายมานพ  สายสุวรรณ์ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
188 00477803  นายสิทธิเดช  กนกแก้ว 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
189 00477804  นางสาวศิริพร  ชมภูนิตย์ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
190 00477805  นางสาวสกาวรัตน์  พานเมือง 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
191 00477806  นายสมเดช  สอดศรี 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
192 00477807  นายสุวัฒ  เผื่อนโชติ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
193 00477808  นางสาวจริยา  บุญธรรม 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
194 00477810  นายอนุพงศ์   นากรักษา 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
195 00477811  นายอนุชา  ศรีลาลัย 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
196 00477812  นางสาวขนิษฐา  ขำบางเลน 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
197 00477814  ว่าที่ร้อยตรีเอกลักษณ์  ยาวิชัย 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
198 00477817  นางสาวสุนิศา  แก้วคำ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
199 00477819  นายแมนพงษ์  เห็มกอง 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
200 00477820  นางฤทัยรัตน์  โรจน์พิทักษ์วงศ์ 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
201 00477821  นางสาวดวงธิดา  โฉมงาม 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
202 00477823  นางสาวณัฐกานต์  นนกระโทก 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
203 00477824  นางสาวเพ็ญวิสาข์  ดิฐวิชัยรัตน์ 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
204 00477825  นายธนภัทร์   ทองห่อ 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
205 00477826  นางสาวดวงดาว  เพ็งเภา 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
206 00477827  นางศิริรัตน์  เปียหลอ 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
207 00477829  นางสาวอรอนงค์  ศรีอ่อน 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
208 00477831  นางสาวสิริยากรณ์  ศิลานนท์ 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
209 00477834  นางสาวสุปรียา  รถเพ็ชร 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
210 00477835  นางสาวณัฐธยาน์  แสงทอง 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
211 00477836  นางสาวพัชรากร  ผลาไสย 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
212 00477839  นางสาวชดาษา  พะนิรัมย์ 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
213 00477841  นางสาวเปรมวดี  เปรมฤทัย 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
214 00477842  นายมงคล  อาจวิชัย 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
215 00477845  นางสาว พรทิพย์  สุวรรณธรรม 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
216 00477847  นายพรจักษ์  อุ่นทิม 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
217 00477848  นางสาวศิริวรรณ  เนาว์ประโคน 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
218 00477849  นายวิศวะ  ภุมมา 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
219 00477851  นางสาวเพลินพิศ  กิ่งชา 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
220 00477853  นางสาววรสุนันท์  แรงเริง 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
221 00477856  นางสาวนิตยา  ศรีสรรค์จร 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
222 00477858  นายพรศิริ  นนทะศิริ 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
223 00477860  นางสาวขนิษฐา  สุขธูป 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
224 00477861  นายทรัพย์  บุญเกื้อ 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
225 00477862  นางสาวกุสุมาวดี  นิติศักดิ์ 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
226 00477863  นางสาวรัตนาภรณ์  คงยืน 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
227 00477865  นายประยูร  กองพา 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
228 00477866  นางสาวศิริมาส  แสงรักษ์ 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
229 00477867  นางสาวภิญญาพัชญ์   ทำทาน 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
230 00477868  นางกัญยารัตน์  ประนอมเกียรติ์ 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
231 00477869  นายนพนันท์  อรัญมิ่ง 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
232 00477870  นายวิเศษ  วงศ์วรรุจ 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
233 00477871  นางสาวรสริน  แสงสุวรรณ์ 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
234 00477872  นางสาวเอื้อพร  โพธิ์ไทร 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
235 00477874  นางสาวแสนดี  ว่องวุฒิ 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
236 00477876  นางกาญจน์ธีรา  สอดศรี 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
237 00477878  นางสาวสุดาทิยพย์  บุญโนนยาง 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
238 00477879  นางสาวศิริลักษณ์  หิรัญประกาย 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
239 00477880  นางพรทิพย์  ไพรัตน์ 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
240 00477882  นางฐิติมา  กุลณาวรรณ 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
241 00477883  นางศิริวรรณ   ผู้อยู่สุข 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
242 00477884  นางสาวตรียากนิษฐ์  โสมสันต์เพชร 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
243 00477886  นางสาวนันทวรรณ  เข่งสมุทร์ 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
244 00477889  นางสาวณัฏฐณิชา  ดวงเพ็ง 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
245 00477890  นางสุพรรณี  เตือนภักดิ์ 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
246 00477893  นางสาวนิตสา  ต่อโชติ 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
247 00477894  นางสาวดวงจันทร์  พลโยธา 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
248 00477895  นางสาวอุไรวรรณ   ขุนทองจันทร์ 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
249 00477896  นางสาววราภรณ์  มอญภาษา 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
250 00477897  นางนัฐกานต์  วงเวียน 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
251 00477898  นางสาวสิรินาถ  สว่างพิทักษ์ 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
252 00477899  นางสาวอรทัย  อาญาเมือง 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
253 00477900  นางสาวดวงเดือน  สุติยะวัน 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
254 00477901  นางสาวณัฐชนก  แซ่ลิ้ม 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
255 00477902  นายอติโรจน์  เนตรทิพย์ 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
256 00477903  นางสาวสุพัตรา  ชลไพร 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
257 00477904  นางสาวประภาสิริ  ส่งระยับปานนท์ 23/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
258 00477905  นายปพนวิช  รุ่งเจริญ 23/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
259 00477906  นางสาววันวิสาข์  พุ่มพวง 23/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
260 00477907  นายมานิตย์  สุขประเสริฐ 23/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
261 00477909  นายเอกชัย  วิมลศรี 23/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
262 00477910  นางสาวธารทิพย์  ฉิมหลวง 23/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
263 00477911  นางศศิธร  เย็นเพ็ชร 23/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
264 00477913  นายสุรกฤต  กุหลาบเพ็ชรทอง 24/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
265 00477914  นางสาวมานิตา  ร้อยแก้ว 24/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
266 00477915  นางสาวชมพูนุช  เบี่ยงสวาท 24/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
267 00477916  นางสาวภาวดี  ศรีหาญ 24/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
268 00477918  นางสาวทองสุข  อ่อนปัดนา 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
269 00477919  นายบัญชา  พิมพ์สนาม 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
270 00477920  นางพิศมัย  พิมพ์สนาม 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
271 00477923  นางสาวพรรณธิภา  ธิวะโต 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
272 00477924  นางสาวชุติมา  จันทรสานนท์ 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
273 00477925  นางสาวดอกอ้อ   แข็งแรง 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
274 00477926  นายณัฐวัฒน์  วงศ์ทองเหลือ 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
275 00477927  นางสาวปิยะวรรณ  จันทร์ลอย 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
276 00477928  นางสาวสุวรรณา  ลีลา 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
277 00477929  นางสาวรัตติกาล  แนบน่วม 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
278 00477930  นางธัญญ์ฐิตา  ธราดลฐิติวัฒน์ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
279 00477931  นางสาวนวพรรณ  เนตรชนก 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
280 00477932  นางสาวระพีพร  พีระพันธ์ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
281 00477934  นางสาวปนัสยา  งิ้วดี 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
282 00477935  นางสาวสุธาทิพย์  สุวรรณม่วง 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
283 00477936  นางสาวสุภานัน  ปัญญาใหญ่ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
284 00477938  นายบุญส่ง  พลคิรี 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
285 00477941  นางสาวกุลภา  คำหล้า 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
286 00477943  นายไพศาล  วันธนานันท์ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
287 00477944  นางสาวจุฑาภรณ์  เพชรชม 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
288 00477945  นายนิเวศน์  บัวทองใส 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
289 00477946  นางนวลจันทร์  จุฑาภักดีกุล 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
290 00477947  นายวรพงษ์  ระไหวพรมราช 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
291 00477949  นางสาวชนิดาพร  พานิคม 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
292 00477952  นางสาวปุญญิศา  น้อมถวาย 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
293 00477953  นางสาวธีริศรา  นาเมือง 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
294 00477954  นางสาวจิราภรณ์  นุจร 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
295 00477956  นางสาวชื่นรัตน์  เจี้ยมดี 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
296 00477957  นางสาวเจนจิรา  จิตอุทัศน์ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
297 00477958  นางสาวจารุณี  แท่งทองหลาง 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
298 00477959  นายไมตรี  อุดหนองเลา 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
299 00477961  นางโสภิต  คำมาตย์ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
300 00477963  นางปวียธิดา  ประชาสุภัค 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
301 00477964  นางสาววรรณิภา  เข็มทอง 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
302 00477965  นางสาวชฎาภรณ์  สมศักดิ์ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
303 00477966  นางจริยา  แก้วลาย 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
304 00477967  นายเชิดชัย  ประโปตินัง 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
305 00477972  นางสาวรัตนา  สุขศรี 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
306 00477973  นางสาวชัชฎาภรณ์  ถาดทอง 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
307 00477975  นางสาวพรพิมล  ปรีชา 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
308 00477976  นางสาววาสิฏฐี  ถมจอหอ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
309 00477978  นางสาวสุกฤตา  บัวนาค 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
310 00477979  นางสาวนภา  ทองประเสริฐ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
311 00477980  นางนิตยา  วงศ์คำฟู 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
312 00477981  นางชัชญา  เกตุสยาย 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
313 00477982  นายคณากร  ขวัญคุ้ม 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
314 00477986  นางสาวทิพรตี  จิบโคกหวาย 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
315 00477987  นายจักรี  ลิมทวีสมเกียรติ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
316 00477988  นางวรวลัญช์  จันทร์โน 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
317 00477989  นายสุพัฒน์  มีพึ่ง 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
318 00477990  นางสาวรุ่งนภา  เจริญสุข 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
319 00477992  นายธนภณ  คงเหล็กดี 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
320 00477993  นางสาวมยุรัตน์  ถาวรรักษ์ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
321 00477994  นางสาวสุชาดา  ถาวรรักษ์ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
322 00477996  นายจิรศักดิ์  สินสุพรรณ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
323 00477998  นางสาวภัทรานิษฐ์  ธนพิบูนสิน 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
324 00477999  นางสาวสุนิสา   หาญประโคน 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
325 00478000  นางสาวกนกกาญจน์  แก่นรักษ์ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
326 00478001  นายปรีชา  บุญปลอด 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
327 00478002  นางสาวกิตติยา  แสนสิกัน 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
328 00478003  นางรัชดาภรณ์  ใจกล้า 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
329 00478004  นางสาวจุฑาภรณ์  มุกดาหาร 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
330 00478005  นางสศิราวรรณ  กล่ำทวี 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
331 00478006  นางรัตนา  จันทร์เทศ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
332 00478007  นางสาวภัทราภรณ์  ชวสินธุ์ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
333 00478008  นางนภาพร  สินทะเกิด 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
334 00478009  นายสุรเดช  ปักปิ่น 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
335 00478010  นางสาวอุไรวรรณ  ฉายรัศมี 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
336 00478011  นายสุนทร  ธูปพุดซา 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
337 00478012  ว่าที่เรืออากาศตรีพิภูษณะ  พ่วงโพธิ์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
338 00478013  นางสาวปฏิญญา  สังขนันท์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
339 00478014  นางสาวทิพย์สุดา   หาระคุณโน 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
340 00478015  นางสาวกรรณิการ์  โมทจิตร 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
341 00478016  นางสาวภัทราภรณ์   ศรีสุธรรม 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
342 00478017  นางสาวปัทมา  แก้วบัวสังข์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
343 00478018  นางสาวศรุตยา  สงวนธรรม 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
344 00478019  นางสาวจริยา  สิมาชัย 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
345 00478020  นางสาววันทาศิริ  สิงห์สถิตย์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
346 00478021  นางสุวรีย์  ปัจฉิม 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
347 00478022  นางสาววิไลภรณ์   สินสร้าง 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
348 00478023  ว่าที่เรือตรีสกล  ทองดี 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
349 00478024  นางสาวพินิจ  สุราช 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
350 00478025  นางอิสรีย์  พิมลสิงห์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
351 00478026  นายสนิท  ไทยพิรัด 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
352 00478027  นางศศิกานต์  สอนชัยญาติ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
353 00478028  นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
354 00478029  นางสาวศุภมาส  เผื่อนด้วง 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
355 00478030  นางสาวจินตนา  ดวงประโคน 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
356 00478032  นางสุรินา  จักรชยาภรณ์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
357 00478033  นางสาวจินดาพร  แท่นทอง 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
358 00478035  นางปาณิสรา  ศรีพัฒดี 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
359 00478036  นางสาวสุอังคณา  คนกลาง 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
360 00478037  นายวีรวุฒิ  ฉกะนันท์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
361 00478038  นางสาวลดาวัลย์  เหลืองรุ่งทรัพย์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
362 00478039  นางวันดี  ฉกะนันท์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
363 00478040  นางสาวณัฏฐ์ชญา  แห่งหน 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
364 00478041  นางสุภารัตน์  นิลวรรณ์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
365 00478042  นางสาวญาณิศา  ทองเสม 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
366 00478043  นางกชกาญจน์  กุลสุวรรณ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
367 00478044  นางสาวเบญจวรรณ  คินขุนทด 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
368 00478045  นางรินทนา   ดานชัยภูมิ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
369 00478046  ว่าที่เรืออากาศตรีสุรสิทธิ์  ปราสาร 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
370 00478047  นางสาวจารุวรรณ  นาถกรณกุล 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
371 00478048  นางอภิญญา  สุวรรณทรัพย์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
372 00478049  นางสาวชัญญานุช  ปั้นช่วย 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
373 00478050  นายวิวัฒน์  นามซุย 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
374 00478051  นางสาวณัทฐพัชร์  เจียมทะวงษ์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
375 00478052  นางสาววัชรินทร์  ฉิมมุจฉา 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
376 00478053  นางสาวศิริวรรณ  ศรีสุธรรม 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
377 00478054  ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทัศนียกุล 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
378 00478055  นายนฤดล  สกุลไพศาลทรัพย์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
379 00478056  นางจารุวดี  ปัจจุสานนท์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
380 00478057  นางสาวพรนานา  อัจฉราวดี 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
381 00478058  นางสาวกรรณิการณ์  ง่วนชู 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
382 00478059  นางสาวน้ำฝน  สิทธิวรรณธนะ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
383 00478060  นางสาวณปภัช  รุจิระกุล 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
384 00478061  นางสมพิศ  โคมกระจ่าง 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
385 00478062  นางสาวปฏิมา  ศรีพิทักษ์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
386 00478063  นายชัชเวช  ฉันทประเสริฐวุฒิ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
387 00478064  นางสาวสุมณฑา  ลาภมูล 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
388 00478065  นางสาวนาถยา  สงวนศักดิ์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
389 00478066  นายกิตติภัฎ  รัตตนุสสรณ์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
390 00478067  นางสาวปริญญา  เขตสกุล 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
391 00478068  นางสาวจันทร์จีรา  หัตถยาธิพล 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
392 00478069  นางสาวอารยา  มาตขาว 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
393 00478071  นางสาวปาทิตตา  จันทร์ไพสนธิ์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
394 00478072  นางสุปราณี  สนธิพงษ์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
395 00478073  นางสาววาสนา  สมบัติ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
396 00478074  นายอัศนี  ปรัชญาศาสตร์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
397 00478075  นายณธัชพงศ์  ศรีแก้ว 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
398 00478076  นางสาวจริญญา  รินลา 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
399 00478077  นางสาวปรียาภรณ์  ริตตา 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
400 00478078  นางสาวทิพย์วรรณ  รื่นเสือ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
401 00478079  นางจันท์สุดา  แก้วงามพรรณ์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 401 ฉบับ
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท
โครงการพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท
โครงการพิเศษจังหวัดน่าน
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท
กรุงเทพมหานคร
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00157061  นางสาวสุพรรณี  ทองคำ 12/1/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2 00157210  นายเกริกฤทธิ์  ผึ้งแดง 25/1/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 00157772  นายนายพรจักษ์  อุ่นทิม 15/2/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4 00157777  นางสาวปิยวรรณ  ทองแก้ว 16/2/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
5 00158211  นางสาวสุภาภรณ์  สงวนเชื้อ 24/3/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6 00158220  นางสาวสุภวรรณ  เทพสุวรรณ์ 25/3/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
7 00158236  นางสาวเมทินี  ระไวสมาน 26/3/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 7 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 51477411  นางสุภัทรา  วิริยา 5/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2 51477621  นายวิทยา  ภิญโญฤทธิ์ 9/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3 51477622  นายวินัย  จันทรานาค 9/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
4 51477693  นางสาวจันทร์ฉาย  กิตติ 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
5 51477695  นางสาวกฤษณา  อินตามูล 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
6 51477718  นางสาวพรไพรินทร์  ติม้า 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
7 51477746  นางสาวอนุสรา  โพฤทธิ์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
8 51477761  นางสาวสุพรรณิการ์  อินต๊ะคำมา 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
9 51477789  นางสาวคัคนางค์  สิทธิวัง 17/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
10 51477793  นางขวัญใจ   บุญคุ้ม 17/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
11 51477813  นายณรงค์กร  จิณะเสน 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
12 51477815  นางกัฑทรี  มนน้อย 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
13 51477838  นางสาวชันย์ชนก  ใจอ้าย 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
14 51477846  นางสาวศศินันท์  ฐิติภูวศิริสกุล 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
15 51477850  นางสาวกรองแก้ว  สอดตุคุ 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
16 51477854  นายญาณวุฒิ  ศรีใจ 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
17 51477881  นางสาวประภัสสร  วงศ์ชัย 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
18 51477917  นายกฤษดา  ภูนุช 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
19 51477933  นายจักรพงศ์  ดั้นเมฆ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
20 51477974  นางสายพิณ  สวนใจ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
21 51477977  นายพิทักษ์  สวนใจ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
22 51477985  นางสาวกัลยา  อัตชู 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
23 51477991  นางสาวกันทรากร  กรรณิกา 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
24 51478084  นางชุติกาญจน์  วิริยา 3/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
25 51478085  ว่าที่เรือเอกอาทิตย์  ธนานนท์วุฒิกุล 4/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
26 51478086  นางสาวศิริขวัญนภา  ปัญญา 4/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
27 51478091  พระณัฏฐ์ธน  ชาดาธนเสฏฐ์ 5/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
28 51478098  นางสาวลลิตา  ที่ปรึกษา 6/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
29 51478101  นายปรัชชญา  ใหนาค 6/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
30 51478102  นายประเชษฐ  คำปิงชัย 7/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
31 51478104  นางสิริพิม  อูปเงิน 7/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
32 51478107  นายสุทัศน์  แก้วเก้า 7/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
33 51478109  นายกฤษฎา  ไชยมงคล 7/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
34 51478113  นางสุรีย์พร  ใฝคำ 8/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
35 51478124  นางสาวสุดารัตน์  ลายคำ 9/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
36 51478125  นางสาวชนิกานต์  เหมือนศิริ 9/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
37 51478139  นางศรีวรรณ  จันทร์เพ็ญ 11/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
38 51478155  นายณัฏฐ์  จันทร์หล้า 13/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
39 51478157  นางนภาพรรณ  ใจป้อม 14/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
40 51478168  นายบรรจง  บุญมา 16/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
41 51478170  นางสาวณิชกมล  มณี 17/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
42 51478183  นางสาวพิทยาภรณ์  บุญภา 19/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
43 51478187  นางสาวภัทรสุดา  ธงชัย 20/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
44 51478190  นางสาวนภาพร  อิ่นอ้าย 20/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
45 51478195  นางสาวสุกัลยา  จั่วจันทึก 21/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
46 51478196  นางสุดาลักษณ์  อั้นอยู่ 22/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
47 51478203  นางสาวดาวเรือง  แสงคำ 22/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
48 51478205  นางสาวเกตุอนันต์กิตติ์  สุกัญญาภักดิ์ 22/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
49 51478206  นางสาวภัทรานิษฐ์  กาใจ 23/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
50 51478212  นายธนพงศ์  ฝั้นคำปวง 24/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
51 51478224  นางสาวหนึ่งฤทัย  รัตนชมภู 25/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
52 51478234  นางนงคราญ  สุบินมิตร 26/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
53 51478237  นางสาวสุวิกา  แสนปัญญา 26/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
54 51478238  นางประสิทธิ์  วงศ์อ้าย 27/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
55 51478246  นายดิศนันท์  ศรีวิลัย 27/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
56 51478247  นางสิริพร  อินต๊ะขวา 27/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
57 51478255  นางสาวธมลวรรณ  มากปรางค์ 28/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
58 51478256  นายฉัตรชัย  คมขำ 29/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
59 51478271  นายเจริญ  พรมศิริ 30/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
60 51478276  นายชัชวาลย์  ใจอินทร์ 30/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
61 51478286  นายเอกรัตน์  ปงกา 31/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่ 61 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดพังงา
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท
 
 
© 2008 Computer Institute of Ramkhamhaeng University