รายงานผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(โครงการพิเศษ)ทั้งหมด แยกตามสาขาวิทยบริการฯ
โครงการพิเศษจังหวัดน่าน
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 84809845  นายวรพน  พรหมศิริ 28/3/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 84809884  นายบูรฉัตร  สักลอ 15/4/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 84809914  นางสาวจารุวรรณ  จักรน้อย 6/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 84809943  นายนพดล  พรมสุวรรณา 20/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดน่าน 4 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 71809806  นายสำราญศักดิ์  ขวัญเกื้อ 23/3/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 71809814  นายชัยวัฒน์  สุขมาศ 23/3/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 71809819  นายผนมกร  มีเพียร 24/3/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 71809821  นางสาวภัทราวดี  ไชยศรีมาลย์ 24/3/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 71809823  ร้อยตํารวจโทอดิเทพ  ศรีเทพ 25/3/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 71809841  นางสาวอุมาลิน  ลัภนาเคนทร์ 27/3/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
7 71809862  นางสาวรัตติมัย  แพทอง 30/3/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
8 71809863  นางสาวชนาทิพย์  พยุงวัฒนา 30/3/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
9 71809864  นางสาวรัชนีกร  เพชรคง 31/3/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
10 71809865  นายศราวุฒิ  ขุทรานนท์ 31/3/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
11 71809866  นายสมเกียรติ  เพชรานันท์ 1/4/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
12 71809867  นางสาววรัญญา  ฟักทอง 1/4/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
13 71809870  นางสาวเมตตา  เพียรดี 2/4/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
14 71809871  พระธีระพล  จินดา 3/4/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
15 71809874  นางสาวภัทรธาลดา  นาคบำรุง 8/4/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
16 71809876  นางสาวพีรญา  มุสิตัง 8/4/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
17 71809877  นายอชิระ  โกศโยดม 8/4/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
18 71809878  นางสาวพรรณวดี  เรืองแท้ 8/4/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
19 71809879  นางสาวพัทธนันท์  หนูแป้น 8/4/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
20 71809881  นายอัครวุฒิ   ปล้องคง 10/4/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
21 71809882  นางสาวอุรวี  ยางทอง 12/4/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
22 71809885  นางสาวจรรธมาศ  ทองพัฒน์ 15/4/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
23 71809888  พระมหากิตติ  กิตติปญโญ 16/4/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
24 71809889  นายเชาวรัตน์  ศิริธร 17/4/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
25 71809906  นายสุรยุต  ปุริมา 28/4/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
26 71809913  ร้อยตํารวจโทอดิศักดิ์  ชูประเสริฐ 3/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
27 71809915  นางสาวณัชชาภัทร   อาริกุล 6/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
28 71809916  นางสาวธนัชพร  พรหมมี 6/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
29 71809917  จ่าอากาศโทอริสต์  เหล่ายัง 8/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
30 71809919  นางสาวศิวพร  วงศ์พานิช 8/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
31 71809920  นางสาวสุภาพร  ดวงเพชรรัตน์ 8/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
32 71809921  นายวัชรงค์  ชำนาญ 8/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
33 71809922  นางสาวปาริฉัตร  เพชรานันท์ 9/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
34 71809923  นางสาวเสาวลักษณ์  หนูศรีแก้ว 9/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
35 71809924  นางสาวศิริพร  เหล่ากูล 11/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
36 71809927  นายจารึก  ชูราศรี 12/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
37 71809929  นางสาวชุติมา  ไมอินทร์ 14/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
38 71809933  นายสราวุธ  ภักดี 16/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
39 71809934  นางกวินนา  พัฒน์มาก 16/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
40 71809935  นางสาวธัญมน  เกตุแก้ว 16/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
41 71809938  นางสาวเหมือนไหม  ผลเหม 17/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
42 71809939  นางสาวยุภาวดี  กิจวิจิตร 19/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
43 71809940  นางสาวเปรมฤดี  เครือแพ 19/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
44 71809941  นางสาวอมลวรรณ  สุวรรณศักดิ์ 19/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
45 71809942  นางสาวกนกกาญจน์  ใส่ใจดี 19/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
46 71809944  นางสาวนันท์นัฌชา  ศรีพิทักษ์ 20/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
47 71809945  นางสาวสุภาพร  มาเขาม่วง 21/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
48 71809946  นางสาวอรวรรณ  ช่วยด้วง 21/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
49 71809947  นางนงเยาว์  พุ่มแย้ม 21/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
50 71809948  พระจีรเดช  เกิดทยา 22/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
51 71809949  นายอัครพงศ์  นวลมี 22/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
52 71809950  ร้อยตํารวจโทสุชาติ  เพ็งชัย 22/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
53 71809951  นายสุทธิ์  บุญปิยะสุวรรณ 22/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
54 71809952  นางสาวหนึ่งฤทัย  วัตฏิสุ 22/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
55 71809953  นางสาวโสพิศ  ช่วยเจริญ 22/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
56 71809954  นางขนิษฐา   อินทร์จันทร์ 22/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
57 71809956  นางสาวจิตติมา  วชิระศิริ 23/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
58 71809957  นายเธียรวิชญ์  ป้อมอารีย์ 23/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
59 71809958  นางสาวจันทนา  บุญเรืองศรี 25/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
60 71809960  นางสาววันดี   สมบุญ 25/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
61 71809963  นางสาวแวววิสา  อินทองปาน 26/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
62 71809964  นางสาวจิตรา  ช่วยมี 26/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
63 71809965  นางสาวสุวิมล  เมืองแมน 27/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
64 71809966  นางสาวฐิติมา  ธนากรรฐ์ 27/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
65 71809967  นายไกรสร  มะหะหมัด 27/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
66 71809968  จ่าสิบเอกพรชัย  พรหมเรือง 27/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
67 71809969  นางเพ็ญศรี  บุญประกอบ 27/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
68 71809970  นายอัศมน  เพ็ชรมาเกิด 28/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
69 71809973  นางสาวจุฑามาศ  เพชรรัตน์ 28/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
70 71809974  นางสาวอุมาพร  โกละกะ 28/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
71 71809975  นางสาววิกานดา  กมลวิจิตร 28/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
72 71809976  นางสาวพัชรินทร์   ภาคอารีย์ 29/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
73 71809977  นางสาวรัชนีวรรณ  เพ่งพินิจ 30/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
74 71809978  นางสาวสุวรรณา  จันทรศรี 31/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
75 71809980  นายสุทธิเจตน์  มหาวงศ์ทอง 31/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
76 71809981  นางสาวกรรริกา  หนุดาษ 31/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
77 71809983  นางสาวสุวลี  เทพภักดี 31/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
78 71809984  นางสาวณัฏฐกันย์  ศรีสังข์ทอง 31/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
79 71809985  นางสาววศินี  ศมาวรรตกุล 31/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดสุราษฎร์ธานี 79 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดสระบุรี
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 55809860  นายรัตน์ธิพงษ์   เพ็ชร์โทน 30/3/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 55809861  นางสาวกนกวรรณ   ไกรทอง 30/3/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 55809895  นางสาวสุภารัตน์  แก้ววิสูตร 20/4/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 55809918  นายทองสุข  บัวระภา 8/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 55809955  นางสาวอำไพพจน์  สวัสดิ์ดล 23/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 55809961  นายพีรพงษ์  คงทรัพย์ 25/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
7 55809962  นายยุทธชัย  รำไพวรรณ์ 25/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
8 55809971  นางสาวสุภาวดี  ชูเชิด 28/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
9 55809972  นางสาวอรอนง  ขำวงษ์ 28/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
10 55809982  ร้อยเอกภูวดล  พลเสน 31/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
11 55809986  นางสาวณปภัช  นนท์ธราพร 20/6/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
12 55809987  นางสาวอโนชา  ฤทธิ์เจริญ 9/7/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
13 55809991  นายจิรพงศ์  เพรงมา 22/7/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
14 55809992  ร้อยโทอนุศักดิ์  สงวนรักษ์ 28/7/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
15 55809994  นายสราวุฒิ  ศิริภาพ 8/8/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
16 55800004  นางจีราภา  แจ่มศิริ 24/8/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
17 55800006  นางสาวรดาณัฐ  แสงชาลี 28/8/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดสระบุรี 17 ฉบับ
วิทยาเขตบางนา
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท
โครงการพิเศษจังหวัดนครปฐม
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 78809690  นายอธิวัฒน์  ธนวุฒิธีรฉัตร์ 20/1/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 78809692  นางเคียงศร   ท้วมจุ้ย 22/1/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 78809701  นางสาวชนันณ์ชิฎา  ทองชัยสมบูรณ์ 26/1/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 78809710  สิบตํารวจตรีชัยพัฒน์  บุญทิม 29/1/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 78809717  นายสมบูรณ์  สกลพรวศิน 2/2/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 78809720  นางสาวณัฐญาพร  ประสงค์สุข 2/2/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
7 78809738  นายธนเสฏฐ์  วสุบวรภัทร์ 19/2/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
8 78809739  นายเกษม  สามเพชรเจริญ 20/2/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
9 78809743  นางสาววิภาพร   พูนพรมราช 21/2/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
10 78809750  นายกษิรา  นิติธนนันต์ 24/2/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
11 78809752  นางสาวนิพัทธา  จำรัส 25/2/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
12 78809757  นางสาวปวีณา  ใจธรรม 26/2/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
13 78809760  นางสาวกุลธิดา  สุดสงวน 27/2/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
14 78809774  นางสาววราภรณ์  แผนสิงห์ 8/3/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
15 78809782  นางกุลณัฐฐา  พูนสีห์กวิน 14/3/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
16 78809787  นางสาวจิดาภัส  อาจวิชัย 16/3/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
17 78809788  นางสาววงศ์ศุลี  เกียรติวัฒนะดำรง 16/3/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
18 78809834  นายชิตพล  สระทองแดง 27/3/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
19 78809887  นางสาวฐปนพรรษ์  ศรีวิบูลย์ 16/4/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
20 78809892  นางนิลุบล  เดชเกตุ 20/4/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
21 78809901  นางสาวปณัษภัค  เปรมศรี 23/4/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
22 78809902  ร้อยตํารวจโทต่อตระกูล  นาคผจญ 23/4/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
23 78809910  นางสาววรัปสร  ดิสราธิคม 30/4/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
24 78809925  นางสาวกรรณิกา  ดีดสี 11/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
25 78809926  นางสาววัลยา  นนทะสันต์ 11/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
26 78809928  ดาบตํารวจฐนัชษกรญ์  ดวงจันทร์คำ 12/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
27 78809930  ดาบตํารวจเติมยศ  พินิจกุล 15/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
28 78809931  นางสาวสุนิสา  ศรพรมมาส 15/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
29 78809932  สิบตํารวจเอกหญิงสุพรรณี  นันทพล 15/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
30 78809936  นางสาวสุวภัทร  ก๋องโน 17/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
31 78809937  นางสาวภรณ์ณภัส  ผลาผล 17/5/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
32 78809988  นางสาวกุลนิษฐ์  วงษ์ดียิ่ง 15/7/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
33 78809989  นางสาวฑาริกา  ศรีเนตร 17/7/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
34 78809995  นายณัฐธัญ  ชะอ้อนชม 16/8/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
35 78809996  นางสาวณัฏฐชานันท์  บุญเงิน 16/8/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
36 78809998  นายนรินทร์  รักงาม 17/8/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
37 78809999  จ่าเอกจตุรงค์  คอนมะลา 17/8/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
38 78800003  นางสาวทัศนีย์  พรธวัชชัยนันท์ 22/8/2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดนครปฐม 38 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดภูเก็ต
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 70109684  นายศิวพร  ศรีสมศักดิ์ 13/1/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
2 70109685  นายพิชิตพล  แก้วกุดัง 15/1/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
3 70109686  นายสุรักษ์  ตุลา 17/1/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
4 70109687  นางสาวสราญรัตน์  ระวังสาสน์ 18/1/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
5 70109688  นายสุธานนท์   ปิยนามวาณิช 19/1/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
6 70109689  นางสาวนฤมล  ช่วยนุกูล 19/1/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
7 70109693  นางสาวละอองดาว  ศรีเป้า 22/1/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
8 70109695  นางสาววนิดา  ยอแสงรัตน์ 22/1/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
9 70109696  นางสาวขัตติยา   แก้วทวี 23/1/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
10 70109698  นายทรงยศ  สังข์ขาวสุทธิรักษ์ 23/1/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
11 70109700  นายพรเเกียรติ  ตั้งทับสุนทร 24/1/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
12 70109702  นางสาวสุภาศรี  บุญเนือง 26/1/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
13 70109703  นางสาวคนึงนิจ  แซ่เล่า 26/1/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
14 70109708  นางสาวจรัญยา  แดงทองดี 28/1/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
15 70109712  นางสาวศิรินาถ  รอดรัตน์ 30/1/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
16 70109714  นางสาวสุธีธิดา  อ๋อสกุล 30/1/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
17 70109719  นางสาวอริศรา  แยนา 2/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
18 70109721  นางสาววินยาภรณ์  รัศมีโชติ 2/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
19 70109722  นางสาวกันหา  ธรรมยอม 2/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
20 70109726  นางสาวธนิษฐา  ลีลภัสธนพงษ์ 3/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
21 70109731  นางสาวพนิดา  ปากบารา 8/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
22 70109732  นางสาวสุพัชรี  แสงกระจ่าง 9/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
23 70109733  นางสาวภิญสุดา  มณเฑียรสุภา 10/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
24 70109735  นางสาวทัศนีย์  หมดจด 14/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
25 70109736  นางสาวสมิตา  ตัลยารักษ์ 15/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
26 70109737  นายธนาธิปป์ สุขดำ  ณ พัทลุง 16/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
27 70109740  นางสาวจิราภรณ์  ชินรัตน์ 21/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
28 70109742  นางสาวมัณฑนา  ตวงสิน 21/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
29 70109744  นางสาวรัชดา  แม้นเหมือน 21/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
30 70109746  นางสาวรัชมาศ  โพธิสรณ์ 23/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
31 70109747  นางสาวไวริญจน์  สาระภี 24/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
32 70109748  นางสาวชนนิกานต์  เกิดสุข 24/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
33 70109749  นางสาวกรวรรณ  ผกามาศ 24/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
34 70109751  นายธนาโชค  พูลศิริ 25/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
35 70109753  นายอธิป  ธนบัตร 25/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
36 70109755  นางสาวศิริรัตน์  พูลศิริ 25/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
37 70109759  นางสาวรัฐนารี  ท่อทิพย์ 27/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
38 70109762  นางสาวจุฑาภรณ์  พงศ์ทองเมือง 27/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
39 70109763  นายปิยะพงษ์  ปะวะภูชะโก 28/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
40 70109764  นางสาวมัทรี  ณ มณี 28/2/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
41 70109765  นายอรรถพล  หลิมปานนท์ 1/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
42 70109766  นางสาวเสาวลักษณ์  อินทร์แก้ว 2/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
43 70109767  นางสาวศิรินธรัชต์  สมศรี 2/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
44 70109768  นางสาวหทัยรัตน์  ด้วงนิ่ม 2/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
45 70109770  นางสาวลลิตา  หมาดสตูล 4/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
46 70109771  นางสาวณิชโชติภา  ณ ระนอง 4/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
47 70109772  นายอรรถพร  นิลสุวรรณ 5/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
48 70109773  นายปกาศิต  การกระสัง 8/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
49 70109775  นางสาวภัทรวดี  เกิดเนตร 8/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
50 70109777  นายจักรทิพย์  โกยธนสาร 12/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
51 70109780  นายอาหลี  หวัดแท่น 13/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
52 70109781  นายชัยยันต์  ส่งเสริม 13/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
53 70109783  นางสาวฉวีวรรณ  ชูสงค์ 14/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
54 70109785  นายสมใจ  หนูแก้ว 14/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
55 70109786  นางสาวน้ำฝน  หนูปลอด 16/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
56 70109789  นายวิศรุต  ลีลาสุธานนท์ 17/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
57 70109790  นางสาวชมพูนุช  หอมนาน 18/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
58 70109794  นางสาวอารีรัตน์  โอชาผล 19/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
59 70109797  นางสาวเกษราภรณ์  มลิวรรณ์ 20/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
60 70109799  นางสาวกรกช  เทพณรงค์ 20/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
61 70109800  นางสาวสุภาพร  หง้าบุตร 21/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
62 70109801  นางสาวพนิดา  ช่วยคล้าย 21/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
63 70109802  นายศิรเศรษฐ์  จิวนารมณ์ 22/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
64 70109803  นางสาวพิมพ์ลดา  เกียรติภัทรวงศ์ 22/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
65 70109805  นายธนพล  วิสุทธิวัชรกุล 23/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
66 70109811  นางสาวกฤษณี  นาวิน 23/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
67 70109818  นางสาววิลาวรรณ  ฤทธิ์มาก 24/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
68 70109822  นายธีรุตม์  แสงวิจิตร 24/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
69 70109824  นายพันเลิศ  ข่ายม่าน 25/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
70 70109825  นายภวัต  กระจ่างพจน์ 25/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
71 70109826  นางสาวเพชรลดา  วรสิทธิกร 25/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
72 70109827  นางสาวสุนิสา  สมัครกิจ 26/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
73 70109830  นางสาวแรงใจ  โชคคณาพิทักษ์ 26/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
74 70109831  นางสาวเหมือนฝัน  โชคคณาพิทักษ์ 26/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
75 70109832  นางสาววนิดา   กิ่งรักษ์ 26/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
76 70109833  นางสาวสิรินุช  บุหงา 26/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
77 70109835  นางสาวปิยะมาศ  นกทอง 27/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
78 70109837  นายโสภณ  พันธมาศ 27/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
79 70109838  นางสาวภัฏษฤณ  จินดาพล 27/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
80 70109839  นายก้องภพ  สุขพฤกษ์ 27/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
81 70109840  นายวรวิทย์  พิลา 27/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
82 70109842  นางสาวนันทิกาญจน์  ฤทธิมา 28/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
83 70109843  นางสาวศุภจิต  บุญเอิบ 28/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
84 70109844  นางสาวสนธยา  แซ่ลิ่ม 28/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
85 70109851  นางสาวณัฐวรางค์  สาลิกา 29/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
86 70109854  นางสาววาดตะวัน  ธมชยากร 29/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
87 70109855  นางสาวชลธี  รัฐปถัมภ์ 29/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
88 70109857  นางสาวรุ่งนภา  ตั้งใหม่ 29/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
89 70109858  นางสาวศิริพร  พัศระ 29/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
90 70109859  นางสาวมัญชุพร  พร้อมมูล 29/3/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดภูเก็ต 90 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 51019665  นายนวพล  รัชตชูเกียรติ 18/9/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
2 51019666  นายนพรุจ  นิรันดร์ 25/9/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
3 51019667  นางสาวทัดดาว  อุทัย 26/9/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
4 51019668  นายอนุพงษ์  วงศ์รัตนมัจฉา 13/10/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
5 51019669  นางสาวณัฐพร  ศรีกอก 15/11/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
6 51019670  นายพิทักษ์  ริยะนา 27/11/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
7 51019671  นางอริศรา  ฐิติปริพัฒน์ 1/12/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
8 51019673  นายธิติธร  นานทิน 2/12/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
9 51019674  นายปฐมพร  พัฑฒโภคิณ 4/12/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
10 51019675  สิบโทหญิงเมลดา  พรหมมินทร์ 8/12/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
11 51019676  นายภารุทธ์  บุญมหาธนากร 10/12/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
12 51019677  นายพศิน  โยวะผุย 10/12/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
13 51019678  เรืออากาศโทโยธิน  กัณทะวงศ์ 12/12/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
14 51019679  นายรัชกฤช  ศรีธนานิธิ 16/12/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
15 51019680  นางสาวนลพรรณ  เดชาติ 20/12/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
16 51019681  นายปราชญานนท์  หนูพรหม 22/12/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
17 51019682  นางสาวณัชจิรัฏฐ์  ประมวญผล 29/12/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
18 51019683  นายรักราม  เรียนโท 5/1/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
19 51019691  นางสาวรจเรข  คงประณีต 21/1/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
20 51019694  ร้อยตํารวจเอกอนุชา  อินทร์บุญ 22/1/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
21 51019704  นางสาวณัฐทิชา  เป๊กทอง 26/1/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
22 51019705  นางสาว รุ่งทิวา  จอมงาม 27/1/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
23 51019706  นายพันเลิศ  เอกบรมสิริ 27/1/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
24 51019707  นางสาวชุติกาญจน์  ทะทอง 27/1/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
25 51019711  นางสาวมยุรฉัตร  สายอินทร์ 29/1/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
26 51019718  นางสาวสุรีย์รัตน์  นามวงค์ 2/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
27 51019723  นางสาวณิชา  กุลสวัสดิ์ 3/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
28 51019727  นางสาวเนตรทิพย์  บัวเพชร 4/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
29 51019728  นายภานุวัฒน์  นาวีพัฒนา 5/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
30 51019729  นางสาวฉัตรลดา  ยานารส 5/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
31 51019730  นายปุณณรัตน์  ศรีทวี 7/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
32 51019734  นางสาวนิภาพร  ปวงนคร 12/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
33 51019741  นางชณิกาญจน์  ป่าหลวง 21/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
34 51019745  นายธันว์  วิสิทธิ์พานิช 23/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
35 51019756  นางสาวธนียา  จันทร์คง 26/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
36 51019758  นางสาววันทนีย์  โนวิชัย 27/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
37 51019761  นางสาวประภัสสร  สีเหลือง 27/2/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
38 51019769  นายสมชาติ  มงคล 3/3/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
39 51019776  นายอุเทน  อุปมัย 12/3/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
40 51019778  นายพงศกร  พระวิสัตย์ 13/3/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
41 51019779  นางพรรณธิพา  วจนานวัช 13/3/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
42 51019784  นายแสงชัย  เอกบรมสิริ 14/3/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
43 51019793  ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรกนก  ฝีปากเพราะ 19/3/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
44 51019795  นายจิรพัฒน์  สุวรรณรัตน์ 19/3/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
45 51019804  นางสาวฐาปนีต์  พงษ์ธรรม 23/3/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
46 51019820  นางสาวขวัญชนก  คำมาลา 24/3/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
47 51019828  นายสุรเชษฐ์  อินทจักร 26/3/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
48 51019869  นายสาคร  ศรศรี 2/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
49 51019872  นางสาวภานินี  อ้นเพ็ง 5/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
50 51019873  สิบตํารวจตรีธนกฤต  มาหมื่น 7/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
51 51019880  นายราเชนทร์  ฉายะพงษ์ 10/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
52 51019883  นางสาวปริญาพร  พัฒนาวงศ์เสรีกุล 13/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
53 51019886  นางสาวชญาน์นันท์  พลนราเศรษฐ์ 16/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
54 51019890  นางสาวสุพชยาฌ์  ใจสม 19/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
55 51019891  นางสาวสุวนุช  อินว่าน 20/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
56 51019893  นางสาววราภรณ์  เนตรประดิษฐ 20/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
57 51019894  นายปรัชญา  จันทร์ศักดิ์ 20/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
58 51019896  นายสุธาเวศ  วงศ์ชมภู 21/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
59 51019897  นางสาวอรุณประภา  วงค์แก้วเกี้ยว 21/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
60 51019898  นางสาวจารุณี  พรหมพนัส 21/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
61 51019899  นางสาวณัฐพร  พูลโภคะ 22/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
62 51019900  นายณัฐพงศ์  ศรีมนัส 22/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
63 51019903  นายจักรพันธ์  อยู่ดี 27/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
64 51019904  นายฤทธิพร  ยืนยงวรรณโชติ 27/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
65 51019905  นายอิสระ  เจนรักสุขุม 28/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
66 51019907  นายจำเริญ  รัตนสุคนธ์ 28/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
67 51019908  นางสาววริษฐา  ทนันไชย 28/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
68 51019909  นางสาวศิริพรรณ  จันทร์ต๊ะรังศรี 30/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
69 51019911  ว่าที่ร้อยตรีกวินวัชญ์  กันใจศักดิ์ 30/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
70 51019912  นางสาวอรวรรณ  โป่งปันต๊ะ 30/4/2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่ 70 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดนครสวรรค์
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 83809341  นางสาวชฎาณัฐทิพย์  คงมณี 3/5/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 83809394  นางสาวดลนภา  แก้วกุณโฑ 12/5/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 83809442  นางสาวพัชชา  เชิญขวัญ 21/5/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 83809483  นายอำนาจ  ระหัส 28/5/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 83809515  นางสาวนารีรัตน์  สายยวง 3/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 83809516  นายสุภาพ  ฉัตรโสภณ 3/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
7 83809526  นางสาวอภิญญา  หลวงกิจจา 6/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
8 83809532  นางสาวนัฐยา  ฉัตราภรณ์พงศ์ 8/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
9 83809534  นางสาวสรารัตน์  ทองใบ 9/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
10 83809537  นายอำนวย  เปรมกิจพรพัฒนา 12/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
11 83809538  ร้อยตํารวจโทสุเทพ  อุดมรักษ์ 12/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
12 83809540  นางสาวเอื้องทิพย์  ฑีฆาวงค์ 12/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
13 83809542  นางสาวยุพา  บูชาวัง 13/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
14 83809545  นางสาวพัฒชรี  จันทโชติ 14/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
15 83809546  นางสาววราภรณ์  เอี่ยมสุภา 14/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
16 83809547  นายพีรวัฒน์  ช่องท้วม 15/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
17 83809548  นางสาวนันทิดา  มากเอี่ยม 15/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
18 83809566  นายฤทธิชัย  เหลืองหิรัญ 19/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
19 83809578  นางผุสดี  จันทราภรณ์ 20/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
20 83809584  ร้อยตํารวจโทวิเชษฐ์  ไทยพาท 21/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
21 83809591  นางสาวเกศินี  พุ่มเพชรสา 23/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
22 83809592  นายธวัช  แสนแก้ว 23/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
23 83809594  นางสาวนฤมล  วิวัฒนกิจเสรี 25/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
24 83809622  นางสาวกิจธิกร  ชัยชนะวงศา 8/7/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
25 83809623  นางสาวอุบล  คำประกอบ 8/7/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
26 83809626  นางสาวสุธาณี  สมวงศ์ 24/7/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
27 83809634  นายโอภาส  รอดนิ่ม 8/8/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
28 83809640  ร้อยตํารวจตรีภูดิท  ชื่นภิรมย์ 17/8/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
29 83809644  นางรัตนาพร  พรมแตง 19/8/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
30 83809645  นายภาณุวัฒน์  เม่าทับ 19/8/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
31 83809646  นางสาวศิริลักษณ์  พาสุทธิ์ 19/8/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
32 83809647  นางณัฐฐพัชร์  นาควิสุทธิ์ 21/8/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
33 83809649  นางสาวปานจิตร  คำพล 25/8/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
34 83809654  นายสุทธินันท์  ปลิวมา 27/8/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
35 83809660  ร้อยตํารวจโทสมหวัง  อินทรประสาท 31/8/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดนครสวรรค์ 35 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 69809451  นางสาวกรานมณี  เยาวขันธ์ 23/5/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 69809452  นายพันตรี  ทนุการ 23/5/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 69809453  นางสุขสัน  ทนุการ 23/5/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 69809454  นางสาวสุนทรีภรณ์  ทวีแสง 23/5/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 69809487  นางสาวติยาภรณ์  โพธิ์ศรี 28/5/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 69809509  นายชยณฐ  กฤตศรีชมแก้ว 31/5/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
7 69809518  นางสาวดนยา  กุดหอม 4/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
8 69809519  ว่าที่ร้อยตรีวรพงศ์  สัจเขต 4/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
9 69809535  นางสาวกรรณิกา  ลือโสภา 10/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
10 69809536  นางพรยุภา  ผิวพรรณงาม 11/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
11 69809543  จ่าสิบตํารวจวิฑูรย์  เนตรกรรม 13/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
12 69809557  นายอำนาจ  นิลสงค์ 17/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
13 69809558  นางสาวนิทยา  สมดา 17/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
14 69809563  นายสาคร  จำจิต 18/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
15 69809573  นางสาวอัจฉรารัตน์  กุดหอม 19/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
16 69809577  นายเสกสรร  แสงขาว 20/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
17 69809580  นางสาววัชราภรณ์  พลแพงพา 20/6/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด 17 ฉบับ
วิทยาเขตบางนา
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00678879  นางสาวณัฐวรรณ  ครุฑสวัสดิ์ 6/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2 00678949  นางสาวณิชชา  อุดมมะนะ 16/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3 00678961  นางสาวอมาวสี  วิริยะนุเคราะห์ 17/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
4 00678963  นางสาวภริตา  เสตสิทธิ์ 18/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
5 00678967  นายเอกพจน์  เปล่งประเสริฐ 18/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
6 00678992  นางสาวอังสุมารินทร์  ฟักทองอยู่ 21/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
7 00679038  นางสาวดวงกมล  เกษภาษา 24/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
8 00679076  นางสาวปิยะพร  อินธิแสง 25/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
9 00679141  นางสาวสุวิษา  จูเจี่ย 27/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
10 00679147  นายนพณัฐ  เกินกลาง 28/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
11 00679212  นางสาวทิพวัลย์  วันกอบกิจอุม 29/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
12 00679229  นางสาววรรณพร  ชุมพงศ์ 29/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
13 07679294  นางสาวจิราภรณ์  เขียวอ่อน 30/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
14 07679336  นางสาวนันท์นภัส  เอกอุ่น 1/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
15 07679344  นางสาวธัญลักษณ์  เวฬุวรรณวรกุล 3/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
16 07679345  นางสาวสุดารัตน์  วงนางาม 4/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
17 07679349  นางสาวจิฬาพร  เสนสวนจิก 5/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
18 07679358  นายอรินทร์ศักดิ์  รัตนะวงษ์ 6/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
19 07679359  นายอภิวัฒน์  สง่ากอง 6/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20 07679361  นางอัจฉราภรณ์  ทองทั้งสาย 7/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
21 07679362  นายธนฉัตร  เมืองสุวรรณ 7/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
22 07679369  พระกฤษดา  ไกรยะถา 8/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
23 07679370  นายดิฐวัฒน์  กฤติเดชกำธร 8/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
24 07679376  นายธนโชติ  คุ้มเจริญ 9/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
25 07679377  นางสาวศิริพร  เพชรขาว 9/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
26 07679389  นางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ 11/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
27 07679391  นางปรียานุช  ชัยสิทธิ์ 11/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
28 07679392  นายปัจฏนันท์  สระคำจันทร์แดง 12/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
29 07679406  นายทนาถ  หนูเกื้อ 14/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
30 07679410  นางสาวศิริญา  ตังนฤมิตร 15/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
31 07679420  นางสาวแพรวพราว   เมืองแสน 16/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
32 07679422  พระมหาภานุมาส  ธรรมโส 16/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
33 07679430  นางสาววรรษมน  ม่วงสวย 17/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
34 07679438  นายมานะ  เรืองสอน 19/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
35 07679441  นายเฮงเฮง  จารุนงคราญ 21/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
36 07679443  นางสาวจิราพร  นาคปฐม 21/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
37 07679446  นายอิสระ  วรรณกุล 22/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
38 07679450  นางสาวปราณี  แสงนนท์ 23/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
39 07679457  นางสาวดวงแก้ว  ขันทองคำ 23/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
40 07679469  นายวีรศักดิ์  สะลาหมัด 26/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
41 07679470  นายวรพงษ์  นิธิการุณย์เลิศ 26/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
42 07679474  นายวิชญ์วิสิฐ  รัตนวิชัย 26/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
43 07679478  นางสาวทิพยาพร  พานนนท์ 27/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
44 07679481  นางสาวปัทมา  ศรีวงศ์รักษ์ 27/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
45 07679510  นางสาวจุภารัตน์  เรืองอ่อน 31/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
46 07679511  นางสาววราพร  เลิศรัตนชัยกุล 31/5/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
47 07679513  นายนิพัทธ์  สองสี 2/6/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
48 07679514  นางสาวธนัชพร  โอสถ 2/6/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
49 07679522  นางสาววรรษมล  ชนะศิลป์ 5/6/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
50 07679525  นายวันเฉลิม  ผู้ภักดี 6/6/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
51 07679527  พระพิจิตร  หมื่นคำยอง 6/6/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
52 07679528  นางสาววะชิราพรรณ์  พรหมฤทธิ์ 7/6/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
53 07679529  นางสาววิลาสินี  นาเมืองรักษ์ 7/6/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
54 07679531  นางสาวนารดา  แจ้งมุข 7/6/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
จำนวนใบสมัครวิทยาเขตบางนา 54 ฉบับ
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 01018748  นายธรรมวิเชียร  ยอดสนิท 22/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
2 01018749  นางสาวกาญจนากร  วิมุตติยานนท์ 22/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
3 01018758  สิบเอกสุธน  ทองสินธุ์ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
4 01018767  นายอณัฐวิทย์  ชูกะนันท์ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
5 01018769  ร้อยตํารวจเอกวิเชียร  นวลจันทร์ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
6 01018778  นางสาวอนุศาสน์  อภัยรัตน์ 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
7 01018782  นางสาวอรจิรา  โรยทองคำ 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
8 01018784  นายสมปรารถนา  ก๊กใหญ่ 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
9 01018786  นางสาวภาวิตา  หนูรัตน์ 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
10 01018787  ร้อยตํารวจเอกธีรวัฒน์  แสงศรี 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
11 01018789  ดาบตํารวจภูดิศ  พลเกษตร 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
12 01018792  นายไมตรี  สมณะ 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
13 01018793  นายพงศธร  คงปาน 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
14 01018797  นายสุวิทย์   ทองเล็ก 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
15 01018799  นางสาวสุพรรณี  เพ็ชรมีศรี 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
16 01018800  นางสาวจิรา  เพ็งสกุล 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
17 01018811  พันตํารวจตรีวิรัตน์  แท่นทอง 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
18 01018812  ร้อยตํารวจเอกหญิง ศรีสมเกียรติ   แท่นทอง 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
19 01018817  นางสาววิวัลยา  มัชฌิมวงศ์ 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
20 01018825  นายไกรพจน์  ธัญญลักษณ์ 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
21 01018828  นายสัญญา  ตั้งชู 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
22 01018831  นางสาวศิริพร   ช่วยชูจิตร 1/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
23 01018832  นางสาวสุทัศษา  คำทิพย์ 1/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
24 01018833  นายศุภวัจน์  เนยนม 1/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
25 01018834  นางสาวกมลวรรณ  แว่นแก้ว 1/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
26 01018837  นางสาวอัญรินทร์  หิรัณย์ตันติกร 1/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
27 01018840  นายสุรศักดิ์  เกตุชาติ 1/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
28 01018841  นางสาวเพชรดาว  ผาติวรากร 2/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
29 01018842  นางสาวอังคณา  หนูทอง 2/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
30 01018850  นางสาวเสาวนีย์  พราหมณ์ทอง 3/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
31 01018855  นายไผท  อ่อนเกตุพล 3/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
32 01018866  นางสาวฟาซีฮะ  บาเน็ง 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
33 01018878  นายพิทักษ์เดช  เดชเดโช 6/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
34 01018890  ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  หนูน้อย 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
35 01018905  นายพิสิฐพร  ศรีคำนวน 9/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
36 01018906  นายพีรวัฒน์  บาลโรย 9/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
37 01018907  นายมฤคินทร์  ทิพย์อักษร 10/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
38 01018909  นายธีระวิทย์  เพ็งสกุล 10/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
39 01018914  นายปิยพงศ์  โยเทวะ 10/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
40 01018916  ร้อยตํารวจโทบุญฤทธิ์  หนูเขียว 10/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
41 01018925  นางอำไพ  สุนทร 11/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
42 01018927  นางสาวณฐมน  หมวดคงทอง 11/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
43 01018928  นางสาวสุขวารี  สุขนุกูล 11/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
44 01018942  ว่าที่ร้อยตรีเลอพงศ์  พินิตภุชพงศ์ 13/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
45 01018947  นายพิชญุตม์  มีนะกนิษฐ 15/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
46 01018948  ดาบตำรวจสมบัติ  พอดี 16/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
47 01018956  นางสาวณัชชา  บุญสุข 17/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
48 01018959  นางสาวสินีนาฎ  แต่งตั้ง 17/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
49 01018960  นางสาวสุภกัญญา  อินทรทอง 17/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
50 01018964  นางสาวลาลิตย์  ชูรัตน์ 18/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
51 01018969  นางรัญญา  หวานแก้ว 18/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
52 01018982  นางสาวศุภธิดา อุดทา  ไชยวุฒิภัทร 21/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
53 01018988  นายอุดมศักดิ์  ณ นรงค์ 21/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
54 01019003  นายเอกศักดิ์  ขวัญแก้ว 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
55 01019006  นายศรชัย  ชูวิเชียร 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
56 01019008  นางสาวปิยะวัลย์  แพทย์รัตน์ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
57 01019016  นายกชระ  หลีเหล็บ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
58 01019048  นางสาวกชพร  บุรีรัตน์ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
59 01019061  ว่าที่ร้อยตรีสดายุ  สุทธิมาศ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
60 01019063  นายวิโชติ  บุญเรือง 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
61 01019077  นายพงศ์ศักดิ์  แสงสว่าง 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
62 01019109  นายประกาศิต  เชาวลิต 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
63 01019128  นายมูฮัมมัดอาลี  ทำศรี 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
64 01019138  นายภูชิชย์  บุญประสงค์ 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
65 01019162  ร้อยตํารวจตรีอนุสรณ์  สบู่มาก 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
66 01019164  ว่าที่เรืออากาศตรีหญิงพนิดา  แก้วอุทัย 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
67 01019211  นายศักดิ์ชาย  เรืองสังข์ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
68 01019316  นายอิทธิเดช  เมฆแก้ว 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
69 01019317  นายชวลิต  ธานีรัตน์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
70 01019318  นายฉัตรชัย  วิศิษฏ์สรอรรถ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
71 01019340  นางสาวสุภารัตน์  พรหมมาศ 2/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
72 01019343  นางสาวอิสรีย์  ชัยเพ็ชร 3/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
73 01019348  นางสาววิสรณ์รัศมิ์  ขาวผ่อง 5/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
74 01019350  นางสาวปวีณา  รักษาศรี 6/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
75 01019351  นายศิริพงศ์  หนูมี 6/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
76 01019352  นางสาวนุชจรี  เพ็งมาก 6/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
77 01019353  นายยุทธนา  นุ่นทอง 6/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
78 01019354  นายคณพศ  ภักดีบุรี 6/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
79 01019356  นายโอฬาร  สุตตะนาคา 6/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
80 01019357  นายอนุชา  จันทร์จำปา 6/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
81 01019360  นางสาวสุธิรา  นาคะ 6/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
82 01019363  นายจุฑาวัฒก์  เทพเดชา 7/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
83 01019364  นายจักรพันธ์  ชิตมาลย์ 7/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
84 01019365  นางสาวกนิษฐา  บุญวิสูตร 7/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
85 01019366  นางสาวปิยนุช  ชัยวิสูตร 7/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
86 01019373  นายปรเมศวร์  บุญให้ผล 8/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
87 01019379  นายกฤษฎา  ศรีณวัฒน์ 9/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
88 01019380  นางสาวนิติยา  ชิณศรี 10/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
89 01019381  นางสาวจิราภรณ์  ช่วยดำ 10/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
90 01019382  นางสาวสุดาวัลย์  แก้วแจ่ม 10/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
91 01019384  นายสุทธิเกียรติ  เจ้ยชุม 10/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
92 01019385  นางสาวปองรัตน์  หอกุล 11/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
93 01019386  นายพุธรัตน์  เจริญสุข 11/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
94 01019387  นายวิษณุ  แก้วมีวงศ์ 11/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
95 01019390  ร้อยตํารวจโทสิธาวิชญ์  คงทอง 11/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
96 01019393  นายชัยชาญ  เห็นศิลป์ 12/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
97 01019395  นายโยธิน  กอเจริญรัตน์ 12/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
98 01019396  นายวุฒิโชติ  ฉีดอิ่ม 12/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
99 01019398  นางสาวมยุรี  สุวรรณเงิน 12/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
100 01019399  นางสาวทัศณีวรรณ  ด่อเล๊าะ 13/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
101 01019400  นางสาวกนกวรรณ  สั่งสอน 13/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
102 01019403  นางสาวรัตนา  พลเยี่ยมแสน 14/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
103 01019404  นายกฤษณัฎ  พรหมณี 14/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
104 01019408  นายชวลิต  บำเพ็ญ 14/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
105 01019409  นายอำพล  วัฒนะจำนงค์ 15/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
106 01019411  นายภัทรพงศ์  แก้วประจุ 15/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
107 01019412  นางสาวบุญศิริ  อุทะพันธุ์ 15/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
108 01019421  นางสาวเพ็ญศิริ  หนูนิล 16/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
109 01019424  พันตํารวจโทเกรียงไกร  ไกรแก้ว 16/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
110 01019426  นายธณากร  ลิ่มสมานมิตร 16/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
111 01019429  นายประสงค์  จันทร์หยู 17/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
112 01019431  นายโอภาส  หนูชิต 17/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
113 01019434  นางสาวเย็นจิต  คงทองสังข์ 19/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
114 01019435  นายไพรัตน์  เพชรประดับ 19/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
115 01019437  นางสาวศุภวรรณ  สัจจะโชติ 19/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
116 01019439  นางสาวเกษร  ศรีโรจน์ 20/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
117 01019440  นางสาวธัญลักษณ์  มีสวน 20/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
118 01019444  นางสาวจตุพร  ชื่นตระกูลโชคกุล 21/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
119 01019445  นางศศิภัสสร  บุณยเกียรติ 22/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
120 01019447  นายสุรพงษ์  แก้ววิเชียร 22/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
121 01019448  นางสาวยุวดี  วงษ์คำจันทร์ 22/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
122 01019455  นางสาวธิดารัตน์  ดำกุล 23/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
123 01019461  นางคัมภีราภรณ์  จิตรโสภาส 25/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
124 01019462  นายวัชรพงค์  ละม้าย 25/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
125 01019463  นายจักรภัทร  รัตนสุภา 25/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
126 01019464  ว่าที่ร้อยตรีนรากร  นามบุตร 26/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
127 01019466  นายศุภชัย  ชูดำ 26/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
128 01019467  นางสาวกนกพิมพ์  จุลเลศ 26/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
129 01019468  นายสุทธิชัย  เจริญสกุลใหม่ 26/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
130 01019472  นางสาวปวริศา  ติ้งเพ็ง 26/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
131 01019473  นายมงคล  อรุณรัตน์ 26/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
132 01019479  นายฐานิตย์   พระวิวงค๋์ 27/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
133 01019482  นายสุชาติ  ชูแก้ว 28/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
134 01019484  นางสาวพนิดา  บัวโท 28/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
135 01019485  นายมานัส  สุดตะพรม 28/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
136 01019486  นายวิชรากรณ์  ช่วยแก้ว 28/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
137 01019488  นายนราธิป  พิบูลย์ 29/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
138 01019489  นางสาวณัฐภัสสร  ผลสุข 29/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
139 01019490  นายเจริญศักดิ์  อินทมุสิกj 29/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
140 01019493  นายกัณภพ  หนูทวี 29/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
141 01019494  นางสาวศิรวันประกาย   วงศ์เบี้ยสัจจ์ 29/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
142 01019495  นายวีรยุทธ  ดาวัลย์ 29/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
143 01019496  นางสาวจุฑามาศ  ศิริชุม 29/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
144 01019497  นายสมพร  แสงเงิน 30/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
145 01019499  นายนิรันดร์  คีรีเพชร 30/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
146 01019500  ร้อยตํารวจโทเริงชัย   ขาวเรือง 30/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
147 01019501  นางสาวกฤษณา  แดงศรี 30/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
148 01019502  นายสุชาติ  นาคินทร์ 30/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
149 01019504  นางสาวปิยวรรณ  พลสวัสดิ์ 30/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
150 01019506  นายศตชัย  อ่อนสำอาง 31/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
151 01019507  นางสาวเพชรลัดดา  พรหมทอง 31/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
152 01019508  นางสาวจุฑามาศ  สุกแก้ว 31/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
153 01019512  นายวิทยากร  ลูกหยี 31/5/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 153 ฉบับ
วิทยาเขตบางนา
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 07018424  นายภาณุพงศ์  ในเรือน 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
2 07018424  นายภาณุพงศ์  ในเรือน 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
3 07018425  นางสาวกรัณยพร  เลขธรากร 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
4 07018425  นางสาวกรัณยพร  เลขธรากร 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
5 07018426  นางสาววิมลิน  จิรบุญไพสิฐ 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
6 07018426  นางสาววิมลิน  จิรบุญไพสิฐ 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
7 07018427  นางสาวนงรักษ์  ธงแดง 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
8 07018427  นางสาวนงรักษ์  ธงแดง 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
9 07018428  นายทวีภรณ์  ประพันธ์ 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
10 07018428  นายทวีภรณ์  ประพันธ์ 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
11 07018429  นางสาวอังคณา  หลิ่งห้า 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
12 07018429  นางสาวอังคณา  หลิ่งห้า 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
13 07018430  นางสาวนฤมล  พงศ์เจริญ 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
14 07018430  นางสาวนฤมล  พงศ์เจริญ 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
15 07018431  นางสาวตถา  รุ่งกระจ่าง 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
16 07018431  นางสาวตถา  รุ่งกระจ่าง 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
17 07018432  นายณัฏฐ์พัชร์  พิมใจใส 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
18 07018432  นายณัฏฐ์พัชร์  พิมใจใส 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
19 07018433  นางสาวเพ็ญศรี  จังคุณากร 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
20 07018433  นางสาวเพ็ญศรี  จังคุณากร 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
21 07018434  นางสาวกาญจนากร  วิมุตติยานนท์ 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
22 07018434  นางสาวกาญจนากร  วิมุตติยานนท์ 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
23 07018435  นางสาวเพชรรัตน์  งามแสงสิริทรัพย์ 7/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
24 07018435  นางสาวเพชรรัตน์  งามแสงสิริทรัพย์ 7/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
25 07018436  นายชโยทิศ  ตรงจิตซื่อสกุล 7/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
26 07018436  นายชโยทิศ  ตรงจิตซื่อสกุล 7/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
27 07018437  นางสาวพรทิวา  อายุเกษม 7/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
28 07018437  นางสาวพรทิวา  อายุเกษม 7/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
29 07018439  นายมนต์ธนัท  เศรษฐสินโสภณ 7/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
30 07018439  นายมนต์ธนัท  เศรษฐสินโสภณ 7/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
31 07018442  นางสาวจารึก  เพชรอาวุธ 7/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
32 07018442  นางสาวจารึก  เพชรอาวุธ 7/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
33 07018444  นางสาวฐิติชญาน์  เพชรรัตน์ 7/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
34 07018444  นางสาวฐิติชญาน์  เพชรรัตน์ 7/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
35 07018445  นางสาวมานัสนันท์  พ่องประสาท 8/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
36 07018445  นางสาวมานัสนันท์  พ่องประสาท 8/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
37 07018446  นายธีระ   ปัญจมะวัต 8/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
38 07018446  นายธีระ   ปัญจมะวัต 8/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
39 07018447  นายสมโภช  เจียโรจนานนท์ 8/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
40 07018447  นายสมโภช  เจียโรจนานนท์ 8/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
41 07018448  นายอภิชัย  พันธุมาศ 8/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
42 07018448  นายอภิชัย  พันธุมาศ 8/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
43 07018450  นางสาวสถิตาภรณ์  คันถี 8/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
44 07018450  นางสาวสถิตาภรณ์  คันถี 8/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
45 07018451  นางสาวอุบลรัตน์  สวัสดีมงคล 8/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
46 07018451  นางสาวอุบลรัตน์  สวัสดีมงคล 8/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
47 07018452  นายชำนาญ  ทองแก้ว 8/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
48 07018452  นายชำนาญ  ทองแก้ว 8/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
49 07018454  ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร  เพ็ญสนั่นพูนพันธุ์ 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
50 07018454  ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร  เพ็ญสนั่นพูนพันธุ์ 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
51 07018455  นางสาวเชาวนี  ดุลคนิจ 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
52 07018455  นางสาวเชาวนี  ดุลคนิจ 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
53 07018456  นายขจรเกียรติ  หมีทอง 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
54 07018456  นายขจรเกียรติ  หมีทอง 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
55 07018457  นางสาวมณฑกานต์  ชัยสุนทรพันธุ์ 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
56 07018457  นางสาวมณฑกานต์  ชัยสุนทรพันธุ์ 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
57 07018458  สิบตํารวจตรีปณัต  ดุลยปวีณ 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
58 07018458  สิบตํารวจตรีปณัต  ดุลยปวีณ 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
59 07018459  นางสาวจิตรลดา  พนมเริงศักดิ์ 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
60 07018459  นางสาวจิตรลดา  พนมเริงศักดิ์ 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
61 07018460  นายกฤษณะ   ธรรมาภิมุขกุล 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
62 07018460  นายกฤษณะ   ธรรมาภิมุขกุล 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
63 07018461  นายสรวิชญ์  เพ็งนิ่มนวล 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
64 07018461  นายสรวิชญ์  เพ็งนิ่มนวล 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
65 07018462  นายสุภเวช  เดชเรือง 10/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
66 07018462  นายสุภเวช  เดชเรือง 10/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
67 07018463  นางสาวเกศศิรินทร์  สะเดาทอง 10/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
68 07018463  นางสาวเกศศิรินทร์  สะเดาทอง 10/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
69 07018464  นางสาวอุบลรัตน์  บุญคงมาก 10/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
70 07018464  นางสาวอุบลรัตน์  บุญคงมาก 10/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
71 07018465  นางสาวรัชนี  หาดแก้ว 10/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
72 07018465  นางสาวรัชนี  หาดแก้ว 10/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
73 07018466  นายกิตติพงศ์  ศรีมานนท์ 10/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
74 07018466  นายกิตติพงศ์  ศรีมานนท์ 10/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
75 07018467  นางสาวพิมพ์ชนก  ศรีสารคาม 10/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
76 07018467  นางสาวพิมพ์ชนก  ศรีสารคาม 10/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
77 07018468  สิบเอกทัชช  แก่นน้อย 11/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
78 07018468  สิบเอกทัชช  แก่นน้อย 11/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
79 07018469  นางพงศ์ศรี  นาคเมือง 11/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
80 07018469  นางพงศ์ศรี  นาคเมือง 11/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
81 07018470  ว่าที่ร้อยตรีคมศักดิ์  หงส์ษา 11/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
82 07018470  ว่าที่ร้อยตรีคมศักดิ์  หงส์ษา 11/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
83 07018471  นายรชต  สุระเศรณีกุล 12/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
84 07018471  นายรชต  สุระเศรณีกุล 12/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
85 07018472  นางสาวเจนจิรา  เต็มพงษ์ 13/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
86 07018472  นางสาวเจนจิรา  เต็มพงษ์ 13/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
87 07018473  นายธนวรรธ  วงษ์อินทร์ 13/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
88 07018473  นายธนวรรธ  วงษ์อินทร์ 13/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
89 07018474  นายสุรเสกข์  เยื้องกราย 13/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
90 07018474  นายสุรเสกข์  เยื้องกราย 13/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
91 07018475  นางสาววลัยพร  พ่วงเจริญ 14/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
92 07018475  นางสาววลัยพร  พ่วงเจริญ 14/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
93 07018476  นางสาวธนาภรณ์  บุญเกิด 14/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
94 07018476  นางสาวธนาภรณ์  บุญเกิด 14/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
95 07018477  นางสาวคุ้มเกล้า   จิตรีขันธ์ 14/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
96 07018477  นางสาวคุ้มเกล้า   จิตรีขันธ์ 14/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
97 07018478  นางสาวสุนิษา  ทิพย์บุญทอง 14/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
98 07018478  นางสาวสุนิษา  ทิพย์บุญทอง 14/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
99 07018480  นายภูวสิษฏ์  ภู่ระย้า 14/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
100 07018480  นายภูวสิษฏ์  ภู่ระย้า 14/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
101 07018481  นางสาวณัฎฐณิชา  กล้วยแดง 14/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
102 07018481  นางสาวณัฎฐณิชา  กล้วยแดง 14/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
103 07018482  นายปูรณ์  จิระวิณิจ 14/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
104 07018482  นายปูรณ์  จิระวิณิจ 14/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
105 07018484  นางสาวมณีรัตน์  เพ็งไชโย 15/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
106 07018484  นางสาวมณีรัตน์  เพ็งไชโย 15/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
107 07018485  นางสาวณัฏฐนันท์  จันทรวงศ์ 15/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
108 07018485  นางสาวณัฏฐนันท์  จันทรวงศ์ 15/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
109 07018486  นายปภาวิน  จันทรวงศ์ 15/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
110 07018486  นายปภาวิน  จันทรวงศ์ 15/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
111 07018487  นางสาววชิราพร  กลัดเจริญ 15/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
112 07018487  นางสาววชิราพร  กลัดเจริญ 15/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
113 07018488  ร้อยตํารวจโทราชวัฒน์   อินทรโสภา 16/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
114 07018488  ร้อยตํารวจโทราชวัฒน์   อินทรโสภา 16/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
115 07018489  นางสาวอาวีวรรณ  ดุสิต 16/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
116 07018489  นางสาวอาวีวรรณ  ดุสิต 16/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
117 07018490  นางสาวศิริขวัญ  ทรัพย์ผล 16/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
118 07018490  นางสาวศิริขวัญ  ทรัพย์ผล 16/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
119 07018491  นายกรวิทย์  สิทธิวงศ์ 16/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
120 07018491  นายกรวิทย์  สิทธิวงศ์ 16/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
121 07018492  นายพีรพงศ์  มากบัว 17/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
122 07018492  นายพีรพงศ์  มากบัว 17/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
123 07018493  ว่าที่ร้อยตรีธนยศ  สาริบุตร 17/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
124 07018493  ว่าที่ร้อยตรีธนยศ  สาริบุตร 17/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
125 07018494  นายพงค์พันธ์  ผุดผ่อง 18/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
126 07018494  นายพงค์พันธ์  ผุดผ่อง 18/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
127 07018495  นายอนิวัตติ์  บุรีแก้ว 18/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
128 07018495  นายอนิวัตติ์  บุรีแก้ว 18/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
129 07018496  นางสาวณัฐมน  วัฒนโยธิน 19/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
130 07018496  นางสาวณัฐมน  วัฒนโยธิน 19/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
131 07018497  นายรัชพล  เปาอินทร์ 19/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
132 07018497  นายรัชพล  เปาอินทร์ 19/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
133 07018498  นางสาวประนอม  ภู่พุ่มศรี 20/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
134 07018498  นางสาวประนอม  ภู่พุ่มศรี 20/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
135 07018499  นางสาวรัตตยา  อาจชูช่วย 20/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
136 07018499  นางสาวรัตตยา  อาจชูช่วย 20/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
137 07018500  นายวัสวัต  มีนะโยธิน 22/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
138 07018500  นายวัสวัต  มีนะโยธิน 22/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
139 07018501  นางสาวสุธาสินี  ศรีมานะศักดิ์ 22/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
140 07018501  นางสาวสุธาสินี  ศรีมานะศักดิ์ 22/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
141 07018502  นายฐิติศักดิ์  ปัญญาพาณิชย์ 22/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
142 07018502  นายฐิติศักดิ์  ปัญญาพาณิชย์ 22/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
143 07018503  นางสาวพชรวรรณ  ชัชวาลกิจกุล 23/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
144 07018503  นางสาวพชรวรรณ  ชัชวาลกิจกุล 23/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
145 07018504  นายชนันท์  กองอ่อน 23/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
146 07018504  นายชนันท์  กองอ่อน 23/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
147 07018505  นางสาวสุชญา  ต้อนรับ 23/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
148 07018505  นางสาวสุชญา  ต้อนรับ 23/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
149 07018506  นางสาวณริดา  สีหาวงศ์ 24/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
150 07018506  นางสาวณริดา  สีหาวงศ์ 24/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
151 07018507  นางสาวภาวิดี  อภิวันท์ 24/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
152 07018507  นางสาวภาวิดี  อภิวันท์ 24/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
153 07018511  นางสาวสุพิศ  สิทธิสอน 26/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
154 07018511  นางสาวสุพิศ  สิทธิสอน 26/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
155 07018513  นางสาวทิชาชาด  ยิ่งลือชา 26/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
156 07018513  นางสาวทิชาชาด  ยิ่งลือชา 26/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
157 07018514  นายณัฐจักร์  ใสสุวรรณ 26/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
158 07018514  นายณัฐจักร์  ใสสุวรรณ 26/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
159 07018518  นางสาวชมพู่  สิทธิไกรพงษ์ 27/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
160 07018518  นางสาวชมพู่  สิทธิไกรพงษ์ 27/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
161 07018521  นางสาวธัญนันท์  พันธ์พิบูลย์ 27/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
162 07018521  นางสาวธัญนันท์  พันธ์พิบูลย์ 27/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
163 07018522  นายภวิศ  สุดแสวง 27/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
164 07018522  นายภวิศ  สุดแสวง 27/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
165 07018523  นายโนอาห์  วาจิ 27/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
166 07018523  นายโนอาห์  วาจิ 27/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
167 07018524  นางสาวณัฐพร  ประทุมสุวรรณ์ 27/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
168 07018524  นางสาวณัฐพร  ประทุมสุวรรณ์ 27/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
169 07018525  นายเอกชัย  สุขสมปอง 27/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
170 07018525  นายเอกชัย  สุขสมปอง 27/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
171 07018528  นายณัฐธร  พิงภักดิ์ 28/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
172 07018528  นายณัฐธร  พิงภักดิ์ 28/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
173 07018530  ร้อยตรีภูริวัฒน์  ทิมมาศ 28/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
174 07018530  ร้อยตรีภูริวัฒน์  ทิมมาศ 28/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
175 07018533  นางสาวสาวิตรี   สายนาค 30/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
176 07018533  นางสาวสาวิตรี   สายนาค 30/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
177 07018535  นายภาณุพงศ์  พิบูลย์ 30/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
178 07018535  นายภาณุพงศ์  พิบูลย์ 30/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
179 07018539  นายกัลป์พล  คุณนุชคุณสมบัติ 1/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
180 07018539  นายกัลป์พล  คุณนุชคุณสมบัติ 1/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
181 07018541  นายจีรภัทร  กาญจนแก้ว 1/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
182 07018541  นายจีรภัทร  กาญจนแก้ว 1/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
183 07018542  นายวิชาญ  จินดารัตน์ 1/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
184 07018542  นายวิชาญ  จินดารัตน์ 1/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
185 07018543  นางสาววาสวลี  วรรณทวี 1/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
186 07018543  นางสาววาสวลี  วรรณทวี 1/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
187 07018549  นางสาวเยาวธิดา  พิณสายแก้ว 2/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
188 07018549  นางสาวเยาวธิดา  พิณสายแก้ว 2/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
189 07018551  นายชนินทร์  แทนเจ็ดริ้ว 3/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
190 07018551  นายชนินทร์  แทนเจ็ดริ้ว 3/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
191 07018555  นางสาวอนงค์  ส่านเพ็ชร 4/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
192 07018555  นางสาวอนงค์  ส่านเพ็ชร 4/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
193 07018556  นายตรีชิต  เมธารัตนโชติ 4/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
194 07018556  นายตรีชิต  เมธารัตนโชติ 4/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
195 07018558  นางสาววรรณพร  อึ้งตระกูล 5/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
196 07018558  นางสาววรรณพร  อึ้งตระกูล 5/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
197 07018559  นายชวภณ  แก้วสนิท 5/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
198 07018559  นายชวภณ  แก้วสนิท 5/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
199 07018561  นางสาววิไล  เดชแพง 5/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
200 07018561  นางสาววิไล  เดชแพง 5/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
201 07018562  นายปริญญา  บุญกอง 7/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
202 07018562  นายปริญญา  บุญกอง 7/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
203 07018563  นางสาวสุวรรณี  บูรณวัฒนาโชค 7/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
204 07018563  นางสาวสุวรรณี  บูรณวัฒนาโชค 7/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
205 07018564  นางสาวกษิกา  สุทธิวิริยะกุล 7/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
206 07018564  นางสาวกษิกา  สุทธิวิริยะกุล 7/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
207 07018565  นายศุภวุฒิ  ปาติมานนท์์ 7/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
208 07018565  นายศุภวุฒิ  ปาติมานนท์์ 7/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
209 07018566  นางสาวนริษา  กาบตุ้ม 7/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
210 07018566  นางสาวนริษา  กาบตุ้ม 7/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
211 07018567  นายภูวิศ  มานนท์ 7/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
212 07018567  นายภูวิศ  มานนท์ 7/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
213 07018570  นางสาวสุธิดา  สิงหนาท 9/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
214 07018570  นางสาวสุธิดา  สิงหนาท 9/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
215 07018573  นายศักดิ์ดา  รื่นรมย์ 10/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
216 07018573  นายศักดิ์ดา  รื่นรมย์ 10/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
217 07018575  นายปรัศนัย   ทิมฤกษ์ 10/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
218 07018575  นายปรัศนัย   ทิมฤกษ์ 10/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
219 07018576  นายธีรกุล  เกตุแก้ว 11/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
220 07018576  นายธีรกุล  เกตุแก้ว 11/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
221 07018577  นายปฏิภาณ  ปัสสา 11/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
222 07018577  นายปฏิภาณ  ปัสสา 11/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
223 07018578  นางสาวปัญวลี  หวังศิลปคุณ 12/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
224 07018578  นางสาวปัญวลี  หวังศิลปคุณ 12/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
225 07018579  นางสาวพลิศาน์  เชี่ยววิทยาการ 12/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
226 07018579  นางสาวพลิศาน์  เชี่ยววิทยาการ 12/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
227 07018585  นายนพรุจ  คงเพชร 16/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
228 07018585  นายนพรุจ  คงเพชร 16/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
229 07018586  นางสาววรางค์อร  สัจจาวาณิชย์ 16/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
230 07018586  นางสาววรางค์อร  สัจจาวาณิชย์ 16/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
231 07018590  นางสาวภาวิณี  ดีโท่น 17/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
232 07018590  นางสาวภาวิณี  ดีโท่น 17/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
233 07018591  พันตํารวจตรีกิตตินันท์  ศรีม่วง 17/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
234 07018591  พันตํารวจตรีกิตตินันท์  ศรีม่วง 17/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
235 07018592  นางสาวอัปสร  หาราภี 17/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
236 07018592  นางสาวอัปสร  หาราภี 17/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
237 07018595  นายเกรียงศักดิ์  ฐาปนพัฒน์ 17/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
238 07018595  นายเกรียงศักดิ์  ฐาปนพัฒน์ 17/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
239 07018596  นางสาวนพพร  เหลืองาม 17/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
240 07018596  นางสาวนพพร  เหลืองาม 17/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
241 07018601  นางสาวเพ็ญนภา  นิราส 18/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
242 07018601  นางสาวเพ็ญนภา  นิราส 18/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
243 07018606  นางสาวอธิพร  สิทธิธีรรัตน์ 20/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
244 07018606  นางสาวอธิพร  สิทธิธีรรัตน์ 20/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
245 07018610  นายพีรพัฒน์  เพียงแก้ว 21/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
246 07018610  นายพีรพัฒน์  เพียงแก้ว 21/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
247 07018611  นายภานุมาส  จันทร์จาก 21/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
248 07018611  นายภานุมาส  จันทร์จาก 21/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
249 07018621  นายพงศกร  ละฟู่ 24/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
250 07018621  นายพงศกร  ละฟู่ 24/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
251 07018623  นางสาวศิราวรรณ  เอื้อคณารักษ์ 24/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
252 07018623  นางสาวศิราวรรณ  เอื้อคณารักษ์ 24/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
253 07018625  นายปุญญาพัฒน์  มโนลีหกุล 25/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
254 07018625  นายปุญญาพัฒน์  มโนลีหกุล 25/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
255 07018629  พันตํารวจโทดวงตา  ใหญ่กว่าวงษ์ 25/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
256 07018629  พันตํารวจโทดวงตา  ใหญ่กว่าวงษ์ 25/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
257 07018630  นางสาวดวงแข  บุตรวงค์ 26/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
258 07018630  นางสาวดวงแข  บุตรวงค์ 26/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
259 07018635  นางสาวกมลวรรณ  มุขโรจน์ 27/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
260 07018635  นางสาวกมลวรรณ  มุขโรจน์ 27/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
261 07018638  นายคุณณัฏฐ์  ศักดิกร 27/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
262 07018638  นายคุณณัฏฐ์  ศักดิกร 27/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
263 07018639  นางสาววิริยาพร  ชินชนานุภาพ 27/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
264 07018639  นางสาววิริยาพร  ชินชนานุภาพ 27/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
265 07018642  นางสาวลักขณา   คชวงษ์ 27/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
266 07018642  นางสาวลักขณา   คชวงษ์ 27/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
267 07018643  นายจิรัฐชัย  แย้มโกสุม 28/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
268 07018643  นายจิรัฐชัย  แย้มโกสุม 28/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
269 07018644  นายณรงค์ชัย  วิชัยยุทธ์ 28/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
270 07018644  นายณรงค์ชัย  วิชัยยุทธ์ 28/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
271 07018648  นางสาวอณัญญา  สวัสดิ์พาณิชย์ 28/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
272 07018648  นางสาวอณัญญา  สวัสดิ์พาณิชย์ 28/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
273 07018649  นางสาวญาณี  อริยะพิทักษ์ 1/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
274 07018649  นางสาวญาณี  อริยะพิทักษ์ 1/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
275 07018650  นายมาวิน  หมวดไธสง 1/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
276 07018650  นายมาวิน  หมวดไธสง 1/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
277 07018656  นางสาวกตัญชลี  ภูไทย 1/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
278 07018656  นางสาวกตัญชลี  ภูไทย 1/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
279 07018663  นายประพันธ์  เตชะธรรมไกรกุล 2/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
280 07018663  นายประพันธ์  เตชะธรรมไกรกุล 2/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
281 07018664  นางสาวจตุพร  ชื่นตระกูลโชคกุล 2/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
282 07018664  นางสาวจตุพร  ชื่นตระกูลโชคกุล 2/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
283 07018665  นางสาวกรรณิกา  สิ่งประสงค์ 2/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
284 07018665  นางสาวกรรณิกา  สิ่งประสงค์ 2/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
285 07018670  นางสาวจุฑามาศ  เกียรติสาร 2/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
286 07018670  นางสาวจุฑามาศ  เกียรติสาร 2/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
287 07018672  นางสาวสุนิศา  นุริตมนต์ 3/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
288 07018672  นางสาวสุนิศา  นุริตมนต์ 3/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
289 07018673  นายศรายุทธ  บุญญาภิสมภาร 3/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
290 07018673  นายศรายุทธ  บุญญาภิสมภาร 3/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
291 07018674  นายคงเดช  จำปามูล 3/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
292 07018674  นายคงเดช  จำปามูล 3/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
293 07018675  นางสาวกมลกาญจน์  จันทร์ทองแท้ 3/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
294 07018675  นางสาวกมลกาญจน์  จันทร์ทองแท้ 3/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
295 07018677  นายสรัญญู  บุดดา 3/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
296 07018677  นายสรัญญู  บุดดา 3/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
297 07018679  นางสาวชญานันทน์  ฉัตรมาศ 4/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
298 07018679  นางสาวชญานันทน์  ฉัตรมาศ 4/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
299 07018681  นายพงศกร  ชนิตรนันต์ 5/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
300 07018681  นายพงศกร  ชนิตรนันต์ 5/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
301 07018682  นางสาวดวงหทัย  นาคเสวก 5/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
302 07018682  นางสาวดวงหทัย  นาคเสวก 5/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
303 07018683  นายณัฐพงศ์  ไหมทอง 6/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
304 07018683  นายณัฐพงศ์  ไหมทอง 6/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
305 07018684  นางสาวธนภัส  ทรงวิทยาธรรม 6/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
306 07018684  นางสาวธนภัส  ทรงวิทยาธรรม 6/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
307 07018685  นายธีรพงศ์  บัวทองเรือง 6/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
308 07018685  นายธีรพงศ์  บัวทองเรือง 6/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
309 07018686  นางสาวศรีสุดา  สอนกริ่ม 6/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
310 07018686  นางสาวศรีสุดา  สอนกริ่ม 6/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
311 07018687  นายนพดล  เหลืองวิชชเจริญ 6/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
312 07018687  นายนพดล  เหลืองวิชชเจริญ 6/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
313 07018688  นายฐิติ  มีศรี 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
314 07018688  นายฐิติ  มีศรี 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
315 07018689  นายอนุชา  ดีสวัสดิ์ 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
316 07018689  นายอนุชา  ดีสวัสดิ์ 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
317 07018690  นางสาวพิมลดา  แสวงหาความสุข 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
318 07018690  นางสาวพิมลดา  แสวงหาความสุข 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
319 07018691  นายธนวัฒน์  กาญจนะโรจน์ 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
320 07018691  นายธนวัฒน์  กาญจนะโรจน์ 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
321 07018692  นายสุรศักดิ์  ทองเกียว 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
322 07018692  นายสุรศักดิ์  ทองเกียว 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
323 07018693  นางสาวสาวิตรี  ถนอมชาติ 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
324 07018693  นางสาวสาวิตรี  ถนอมชาติ 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
325 07018694  นางสาวณรัชช์อร  อัครกุศลพงศ์ 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
326 07018694  นางสาวณรัชช์อร  อัครกุศลพงศ์ 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
327 07018695  นางสาววรรณา  ซ้ายคง 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
328 07018695  นางสาววรรณา  ซ้ายคง 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
329 07018696  นางสาวปริสา  เถื่อนเทพ 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
330 07018696  นางสาวปริสา  เถื่อนเทพ 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
331 07018697  นางสาวอริสา  คาบาลูน่า 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
332 07018697  นางสาวอริสา  คาบาลูน่า 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
333 07018698  นางสาวภัทริยา  โรจนโรวรรณ 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
334 07018698  นางสาวภัทริยา  โรจนโรวรรณ 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
335 07018699  นายสถาพร  วิทมาสิงห์ 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
336 07018699  นายสถาพร  วิทมาสิงห์ 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
337 07018700  นายวิณ  พิมพ์แสง 11/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
338 07018700  นายวิณ  พิมพ์แสง 11/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
339 07018701  ร้อยตํารวจเอกภัทรพล  เสยกระโทก 11/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
340 07018701  ร้อยตํารวจเอกภัทรพล  เสยกระโทก 11/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
341 07018702  นายเอกชัย  เล้าเรืองตระกูล 11/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
342 07018702  นายเอกชัย  เล้าเรืองตระกูล 11/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
343 07018703  นายศรันย์กร  เก่งการค้า 11/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
344 07018703  นายศรันย์กร  เก่งการค้า 11/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
345 07018704  นางสาวพรพงา  อัคนิถิน 11/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
346 07018704  นางสาวพรพงา  อัคนิถิน 11/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
347 07018707  นางสาวนิติพร  มีไพฑูรย์ 12/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
348 07018707  นางสาวนิติพร  มีไพฑูรย์ 12/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
349 07018708  นายสุรเชษฐ  ขันธ์สุวรรณ 12/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
350 07018708  นายสุรเชษฐ  ขันธ์สุวรรณ 12/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
351 07018710  นายภูมิพัฒน์  อินรัญ 13/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
352 07018710  นายภูมิพัฒน์  อินรัญ 13/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
353 07018711  นายวรุฒ  ทวีชัยศุภพงษ์ 14/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
354 07018711  นายวรุฒ  ทวีชัยศุภพงษ์ 14/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
355 07018712  นางสาวพัณณกร  รักประยูร 15/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
356 07018712  นางสาวพัณณกร  รักประยูร 15/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
357 07018713  นายพงศ์วัฒน์  ว่องวิกรัย 16/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
358 07018713  นายพงศ์วัฒน์  ว่องวิกรัย 16/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
359 07018714  นางสาวสุณิสา  มาบรรดิษฐ์ 17/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
360 07018714  นางสาวสุณิสา  มาบรรดิษฐ์ 17/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
361 07018715  นางสาวสุประภา  มาบรรดิษฐ์ 17/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
362 07018715  นางสาวสุประภา  มาบรรดิษฐ์ 17/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
363 07018716  นางสาวณชารดา  เด็นเพชรหน้ง 17/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
364 07018716  นางสาวณชารดา  เด็นเพชรหน้ง 17/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
365 07018717  นางปาณิสรา  ศรีพัฒดี 17/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
366 07018717  นางปาณิสรา  ศรีพัฒดี 17/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
367 07018718  นายสุเทพ  สรรเพ็ชร 17/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
368 07018718  นายสุเทพ  สรรเพ็ชร 17/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
369 07018719  นางสาวประณาลี  จินดาศรี 17/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
370 07018719  นางสาวประณาลี  จินดาศรี 17/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
371 07018720  สิบตํารวจตรีสหรัฐ  เลี่ยมสงวน 17/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
372 07018720  สิบตํารวจตรีสหรัฐ  เลี่ยมสงวน 17/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
373 07018722  นายถาวร  กาญจนา 18/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
374 07018722  นายถาวร  กาญจนา 18/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
375 07018723  นางสาวอมรรัตน์  ใจศิริ 18/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
376 07018723  นางสาวอมรรัตน์  ใจศิริ 18/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
377 07018724  นางสาวชุติมา  ไกรวงศ์ 18/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
378 07018724  นางสาวชุติมา  ไกรวงศ์ 18/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
379 07018726  นางสาวพิมพ์พิชชา  วัฒนเศรษฐ 18/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
380 07018726  นางสาวพิมพ์พิชชา  วัฒนเศรษฐ 18/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
381 07018727  นายเกรียงเดช  แก้วบุญปัน 18/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
382 07018727  นายเกรียงเดช  แก้วบุญปัน 18/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
383 07018728  นายณรงค์  รอดวิหค 18/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
384 07018728  นายณรงค์  รอดวิหค 18/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
385 07018729  นางสาวนพรัตน์  เหลืองคำชาติ 19/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
386 07018729  นางสาวนพรัตน์  เหลืองคำชาติ 19/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
387 07018730  นางสาวธัญลักษณ์  นิลเพชร 19/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
388 07018730  นางสาวธัญลักษณ์  นิลเพชร 19/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
389 07018731  สิบตํารวจเอกจิราภรณ์  พูลพิพัฒน์ 19/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
390 07018731  สิบตํารวจเอกจิราภรณ์  พูลพิพัฒน์ 19/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
391 07018732  นายศิริชัย  ทองคำ 19/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
392 07018732  นายศิริชัย  ทองคำ 19/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
393 07018733  นายศุภวุฒิ  ชิตมณี 19/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
394 07018733  นายศุภวุฒิ  ชิตมณี 19/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
395 07018734  นางสาวกานต์ชนิต  บุญกำเนิด 19/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
396 07018734  นางสาวกานต์ชนิต  บุญกำเนิด 19/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
397 07018735  นางสาวเกลี้ยวเกล้า  สมัยคงมั่น 20/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
398 07018735  นางสาวเกลี้ยวเกล้า  สมัยคงมั่น 20/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
399 07018740  นางสาวนภัทร  พ่วงจำนงค์ 20/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
400 07018740  นางสาวนภัทร  พ่วงจำนงค์ 20/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
401 07018741  นางสาวกัญญณัช  เทพนุ้ย 20/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
402 07018741  นางสาวกัญญณัช  เทพนุ้ย 20/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
403 07018742  นายคุณากร  พรมน้อย 20/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
404 07018742  นายคุณากร  พรมน้อย 20/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
405 07018743  นางสาวจารุวรรณ  คำมุลคร 20/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
406 07018743  นางสาวจารุวรรณ  คำมุลคร 20/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
407 07018744  นายจิระศักดิ์  ลักษณาการ 20/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
408 07018744  นายจิระศักดิ์  ลักษณาการ 20/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
409 07018747  นางสาวเกศฎา  ไชยะธรรม 21/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
410 07018747  นางสาวเกศฎา  ไชยะธรรม 21/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
411 07018750  นางสาวนัฏวรรณ  รุจิณรงค์ 22/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
412 07018750  นางสาวนัฏวรรณ  รุจิณรงค์ 22/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
413 07018751  นางสาวณิชารีย์  พงษ์ประสิทธิ์ 22/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
414 07018751  นางสาวณิชารีย์  พงษ์ประสิทธิ์ 22/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
415 07018753  นายวิศิษย์ศักดิ์  บุญนำ 23/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
416 07018753  นายวิศิษย์ศักดิ์  บุญนำ 23/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
417 07018754  นายสุพัฒน์  แดงปุ่น 23/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
418 07018754  นายสุพัฒน์  แดงปุ่น 23/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
419 07018757  นางสาวฐิติมา  สมบูรณ์สุข 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
420 07018757  นางสาวฐิติมา  สมบูรณ์สุข 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
421 07018760  นางสาววันดี  ศรีเจริญ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
422 07018760  นางสาววันดี  ศรีเจริญ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
423 07018762  นายธวัชชัย  เพ็ชรเเท้ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
424 07018762  นายธวัชชัย  เพ็ชรเเท้ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
425 07018763  นายพงษ์ชัย  นาคสวัสดิ์ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
426 07018763  นายพงษ์ชัย  นาคสวัสดิ์ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
427 07018764  นายสรรชัย  อรรถพลพิพัฒน์ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
428 07018764  นายสรรชัย  อรรถพลพิพัฒน์ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
429 07018765  นายเฉลิมพล  พุทธารักษ์ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
430 07018765  นายเฉลิมพล  พุทธารักษ์ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
431 07018766  นางสาวสุพรรณริการ์  วะนาพรม 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
432 07018766  นางสาวสุพรรณริการ์  วะนาพรม 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
433 07018768  นายธนาพล  บูรพาภิภพ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
434 07018768  นายธนาพล  บูรพาภิภพ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
435 07018770  นายสุวรรณ  แสงวิจิตร 25/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
436 07018770  นายสุวรรณ  แสงวิจิตร 25/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
437 07018771  นางสาวสมหญิง  แดงกล่อม 25/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
438 07018771  นางสาวสมหญิง  แดงกล่อม 25/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
439 07018772  นางสาวเมตตา  โพธิ์แก้ว 26/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
440 07018772  นางสาวเมตตา  โพธิ์แก้ว 26/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
441 07018773  นางสาวมนสิการ  ประยูรคล้าย 26/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
442 07018773  นางสาวมนสิการ  ประยูรคล้าย 26/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
443 07018774  นางสาวธันย์ชนก  ศรีแดง 26/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
444 07018774  นางสาวธันย์ชนก  ศรีแดง 26/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
445 07018775  นางสาวสรินณา  หล่อประเสริฐ 26/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
446 07018775  นางสาวสรินณา  หล่อประเสริฐ 26/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
447 07018776  นายกันต์พจน์  ฐิติวณิชกุล 26/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
448 07018776  นายกันต์พจน์  ฐิติวณิชกุล 26/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
449 07018777  สิบตํารวจตรีปิยพล  วงษ์อินทร์ 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
450 07018777  สิบตํารวจตรีปิยพล  วงษ์อินทร์ 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
451 07018779  นางสาวเกตุวดี  ซื่อสัตย์ดี 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
452 07018779  นางสาวเกตุวดี  ซื่อสัตย์ดี 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
453 07018780  นายรัชชานนท์  คงอิ่ม 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
454 07018780  นายรัชชานนท์  คงอิ่ม 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
455 07018781  นางสาวจันจิรา  นาคาสุ 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
456 07018781  นางสาวจันจิรา  นาคาสุ 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
457 07018783  นายนพดล  ขวัญพงษ์ 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
458 07018783  นายนพดล  ขวัญพงษ์ 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
459 07018788  นายอชิตพล  ศรีเวช 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
460 07018788  นายอชิตพล  ศรีเวช 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
461 07018790  นางสาวกนกวัลย์  เตชวันโต 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
462 07018790  นางสาวกนกวัลย์  เตชวันโต 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
463 07018791  นายบุญส่ง  ลิขิตฉัตรภักดี 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
464 07018791  นายบุญส่ง  ลิขิตฉัตรภักดี 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
465 07018794  นายเอกพันธ์  บุรกรณ์ 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
466 07018794  นายเอกพันธ์  บุรกรณ์ 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
467 07018795  นายสุภักดี  พึ่งประชา 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
468 07018795  นายสุภักดี  พึ่งประชา 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
469 07018796  นายชำนะพล  สร้อยเกียว 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
470 07018796  นายชำนะพล  สร้อยเกียว 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
471 07018798  นางสาวพิชวรรณ  ศรีมหาโชตะ 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
472 07018798  นางสาวพิชวรรณ  ศรีมหาโชตะ 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
473 07018801  นายภูมิรัตน์  พรสุขสวัสดิ์ 29/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
474 07018801  นายภูมิรัตน์  พรสุขสวัสดิ์ 29/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
475 07018802  นายอมร  นาวารักษ์ 29/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
476 07018802  นายอมร  นาวารักษ์ 29/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
477 07018803  นางสาวอรทัย  บุญเกลี้ยง 29/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
478 07018803  นางสาวอรทัย  บุญเกลี้ยง 29/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
479 07018804  นางเกณิกา  คุโระดะ 29/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
480 07018804  นางเกณิกา  คุโระดะ 29/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
481 07018805  นางสาวกฤษณา  อินตาหามแห 29/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
482 07018805  นางสาวกฤษณา  อินตาหามแห 29/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
483 07018806  นางสาวณัจยา  สิงห์ครุธ 30/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
484 07018806  นางสาวณัจยา  สิงห์ครุธ 30/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
485 07018807  นางสาวทัศนัย  หนูเกื้อ 30/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
486 07018807  นางสาวทัศนัย  หนูเกื้อ 30/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
487 07018808  นายเสกสรรค์  วุฒิพงศ์ 30/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
488 07018808  นายเสกสรรค์  วุฒิพงศ์ 30/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
489 07018809  นายวัชรพงค์  ละม้าย 30/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
490 07018809  นายวัชรพงค์  ละม้าย 30/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
491 07018813  นายวัชรินทร์  รักแม่ 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
492 07018813  นายวัชรินทร์  รักแม่ 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
493 07018814  นายรพีพงศ์  กฤดิสวนสมบัติ 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
494 07018814  นายรพีพงศ์  กฤดิสวนสมบัติ 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
495 07018816  นางสาวปิยพร  กุมารสิงห์ 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
496 07018816  นางสาวปิยพร  กุมารสิงห์ 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
497 07018819  นายณัฐปวิชญ์  คงเกีรยติภาคิน 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
498 07018819  นายณัฐปวิชญ์  คงเกีรยติภาคิน 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
499 07018820  นางสาววรรณี  เกตุดี 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
500 07018820  นางสาววรรณี  เกตุดี 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
501 07018821  นายชวลิต  วัฒนะสุวรรณกร 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
502 07018821  นายชวลิต  วัฒนะสุวรรณกร 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
503 07018822  นายณัฐกฤษฏิ์  การปลูก 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
504 07018822  นายณัฐกฤษฏิ์  การปลูก 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
505 07018823  นางสาวดวงใจ  ชุมประยูร 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
506 07018823  นางสาวดวงใจ  ชุมประยูร 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
507 07018826  นางสาวสุเมธ   วังหินกอง 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
508 07018826  นางสาวสุเมธ   วังหินกอง 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
509 07018827  นายเจษฏาภรณ์  ศรีบู่ 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
510 07018827  นายเจษฏาภรณ์  ศรีบู่ 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
511 07018829  นายปรีชา  กุลเนตร 1/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
512 07018829  นายปรีชา  กุลเนตร 1/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
513 07018838  นายเอกชัย  อมรสุคนธ์ 1/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
514 07018838  นายเอกชัย  อมรสุคนธ์ 1/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
515 07018839  สิบตํารวจตรีเฉลิมพล   ยางสุข 1/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
516 07018839  สิบตํารวจตรีเฉลิมพล   ยางสุข 1/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
517 07018844  นางสาวอังสุมารินทร์  สุ่มมาตย์ 2/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
518 07018844  นางสาวอังสุมารินทร์  สุ่มมาตย์ 2/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
519 07018845  นายณัฐพล  อุดมศิลป์ 2/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
520 07018845  นายณัฐพล  อุดมศิลป์ 2/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
521 07018847  นางสาววาสนา  สุดสน 2/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
522 07018847  นางสาววาสนา  สุดสน 2/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
523 07018848  นายนครินทร์  วงแหวน 2/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
524 07018848  นายนครินทร์  วงแหวน 2/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
525 07018851  นางสาวสุภาวดี  พุ่มน้อย 3/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
526 07018851  นางสาวสุภาวดี  พุ่มน้อย 3/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
527 07018852  นางสาวนุสบา  โสภาแสง 3/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
528 07018852  นางสาวนุสบา  โสภาแสง 3/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
529 07018853  นางสาวธิดารัตน์   บัณฑิตนันทิ 3/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
530 07018853  นางสาวธิดารัตน์   บัณฑิตนันทิ 3/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
531 07018854  นางสาวอาทิตย์ตยา  เนียมสงค์ 3/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
532 07018854  นางสาวอาทิตย์ตยา  เนียมสงค์ 3/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
533 07018856  นายธรรมนูญ  ตีระพัฒนเกียรติ 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
534 07018856  นายธรรมนูญ  ตีระพัฒนเกียรติ 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
535 07018857  นางสาววิวิชชัชนันท์  จันทร์มณี 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
536 07018857  นางสาววิวิชชัชนันท์  จันทร์มณี 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
537 07018862  นายณัฐพงศ์  วิริยะรัตนานนท์ 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
538 07018862  นายณัฐพงศ์  วิริยะรัตนานนท์ 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
539 07018863  นายเติมวงษ์  จันทร์ชุ่ม 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
540 07018863  นายเติมวงษ์  จันทร์ชุ่ม 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
541 07018864  นางสาวเบญจวรรณ  การีชุม 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
542 07018864  นางสาวเบญจวรรณ  การีชุม 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
543 07018865  นางสาวเบญญาภา  สิทธิฤทธิ์ 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
544 07018865  นางสาวเบญญาภา  สิทธิฤทธิ์ 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
545 07018868  นางสาวอุทุมพร  แก้วมาลา 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
546 07018868  นางสาวอุทุมพร  แก้วมาลา 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
547 07018871  นางนันทิกานต์  เทียนวรรณกิจ 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
548 07018871  นางนันทิกานต์  เทียนวรรณกิจ 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
549 07018874  นายพงษ์พัชร์  พัชรกีรติกุล 5/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
550 07018874  นายพงษ์พัชร์  พัชรกีรติกุล 5/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
551 07018875  ร้อยตํารวจโทพิษณุ  ทัศญาณ 5/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
552 07018875  ร้อยตํารวจโทพิษณุ  ทัศญาณ 5/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
553 07018876  นางสาวสุนิสา  เกลี้ยงสุวรรณ 5/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
554 07018876  นางสาวสุนิสา  เกลี้ยงสุวรรณ 5/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
555 07018877  นางสาววรัญญา  วิวัฒน์พรไพศาล 6/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
556 07018877  นางสาววรัญญา  วิวัฒน์พรไพศาล 6/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
557 07018880  นางสาวไพลิน  อินทะสร้อย 6/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
558 07018880  นางสาวไพลิน  อินทะสร้อย 6/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
559 07018881  นางสาวพรทิพย์  เสวะโก 6/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
560 07018881  นางสาวพรทิพย์  เสวะโก 6/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
561 07018882  นางสาวภัทรพร  บุญยิ่งยง 6/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
562 07018882  นางสาวภัทรพร  บุญยิ่งยง 6/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
563 07018883  นายนิธิศ  พันวินิต 6/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
564 07018883  นายนิธิศ  พันวินิต 6/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
565 07018884  นางสาวหัากร  ธานีโต 6/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
566 07018884  นางสาวหัากร  ธานีโต 6/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
567 07018885  นายเกรียงไกร  พูนพิริยะพงศ์ 6/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
568 07018885  นายเกรียงไกร  พูนพิริยะพงศ์ 6/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
569 07018886  นายเนติรัตน์  พลแดง 7/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
570 07018886  นายเนติรัตน์  พลแดง 7/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
571 07018887  นายพัฒนา  ปรีเจริญ 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
572 07018887  นายพัฒนา  ปรีเจริญ 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
573 07018888  นางสาวกรรญดา  เกิดศรี 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
574 07018888  นางสาวกรรญดา  เกิดศรี 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
575 07018889  นางสาวณัฐรดา  เทสะเวส 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
576 07018889  นางสาวณัฐรดา  เทสะเวส 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
577 07018891  นายประยุทธ  ประเทศเสนา 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
578 07018891  นายประยุทธ  ประเทศเสนา 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
579 07018892  นางสาวสกุลตรา  จิตรานนท์ 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
580 07018892  นางสาวสกุลตรา  จิตรานนท์ 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
581 07018893  นางสาวเบญญพร  จันมณี 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
582 07018893  นางสาวเบญญพร  จันมณี 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
583 07018894  นางสาวสุจรีย์  สงรักษ์ 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
584 07018894  นางสาวสุจรีย์  สงรักษ์ 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
585 07018895  นางสาวนันท์นภัส  พูลเฉลิม 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
586 07018895  นางสาวนันท์นภัส  พูลเฉลิม 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
587 07018896  นางสาวกัลยา  แสงมณีย์ 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
588 07018896  นางสาวกัลยา  แสงมณีย์ 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
589 07018897  นางสาวนลินี  ตั้งวงศ์ 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
590 07018897  นางสาวนลินี  ตั้งวงศ์ 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
591 07018898  นางสาวสุดารัตน์  ประโยชน์งาม 9/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
592 07018898  นางสาวสุดารัตน์  ประโยชน์งาม 9/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
593 07018899  นางสาวณิชพัณณ์  อารีโชติอนันต์ 9/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
594 07018899  นางสาวณิชพัณณ์  อารีโชติอนันต์ 9/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
595 07018901  นายอุทัย  ศรสำแดง 9/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
596 07018901  นายอุทัย  ศรสำแดง 9/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
597 07018902  นางสาวดารินทร์  บุญศักดิ์สิทธิ์ 9/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
598 07018902  นางสาวดารินทร์  บุญศักดิ์สิทธิ์ 9/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
599 07018903  พันตํารวจโทประสาท  สามารถกุล 9/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
600 07018903  พันตํารวจโทประสาท  สามารถกุล 9/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
601 07018904  นางสาวสุฤทัย   นันทะชัย 9/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
602 07018904  นางสาวสุฤทัย   นันทะชัย 9/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
603 07018911  นางสาวอรรจยา  วงศ์สุวรรณ 10/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
604 07018911  นางสาวอรรจยา  วงศ์สุวรรณ 10/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
605 07018913  นายสิทธิรัฐ  วัฒนาบรรจงสุข 10/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
606 07018913  นายสิทธิรัฐ  วัฒนาบรรจงสุข 10/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
607 07018915  ว่าที่เรือโททรงต้น  เกษมสันต์ 10/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
608 07018915  ว่าที่เรือโททรงต้น  เกษมสันต์ 10/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
609 07018917  นางสาวนภัสวรรณ  กลิ่นนิล 10/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
610 07018917  นางสาวนภัสวรรณ  กลิ่นนิล 10/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
611 07018924  นายวุฒิชัย  ชอบธรรม 11/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
612 07018924  นายวุฒิชัย  ชอบธรรม 11/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
613 07018930  นายประยุทธ  ปานปลั่ง 11/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
614 07018930  นายประยุทธ  ปานปลั่ง 11/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
615 07018932  นางสาวจันสุกาณว์  ภะโว 11/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
616 07018932  นางสาวจันสุกาณว์  ภะโว 11/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
617 07018933  นาย สิทธิพงศ์   ธรรมปัญญา 11/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
618 07018933  นาย สิทธิพงศ์   ธรรมปัญญา 11/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
619 07018934  นางสาวภัทริน  กุศลชู 11/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
620 07018934  นางสาวภัทริน  กุศลชู 11/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
621 07018935  นางสาวปุญญาดา  พรสมบูรณ์ศิริ 12/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
622 07018935  นางสาวปุญญาดา  พรสมบูรณ์ศิริ 12/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
623 07018936  นางสาวสุมณฑา  แสงเขียน 12/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
624 07018936  นางสาวสุมณฑา  แสงเขียน 12/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
625 07018937  นายวิรัตน์  เหมลินี 12/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
626 07018937  นายวิรัตน์  เหมลินี 12/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
627 07018938  ร้อยตํารวจโทอภิชาติ  ปิ่นวัฒนา 13/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
628 07018938  ร้อยตํารวจโทอภิชาติ  ปิ่นวัฒนา 13/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
629 07018939  นางสาววัชราภรณ์  เจษฎาอภิบาล 13/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
630 07018939  นางสาววัชราภรณ์  เจษฎาอภิบาล 13/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
631 07018940  นายพิศุทธิ์  แก้วหนองเสม็ด 13/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
632 07018940  นายพิศุทธิ์  แก้วหนองเสม็ด 13/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
633 07018941  นางสาวศิรประภา  โชติกมาศ 13/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
634 07018941  นางสาวศิรประภา  โชติกมาศ 13/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
635 07018943  นางสาวประชิดจิต  ทองใบ 14/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
636 07018943  นางสาวประชิดจิต  ทองใบ 14/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
637 07018944  นายศุภฤกษ์  ศุภราทิตย์ 15/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
638 07018944  นายศุภฤกษ์  ศุภราทิตย์ 15/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
639 07018945  นางสาวมาลินี  เปาคำ 15/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
640 07018945  นางสาวมาลินี  เปาคำ 15/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
641 07018946  นางสาวชุตาภา  นรัตถรักษา 15/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
642 07018946  นางสาวชุตาภา  นรัตถรักษา 15/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
643 07018950  นายรัตนพงศ์  คชเสนา 16/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
644 07018950  นายรัตนพงศ์  คชเสนา 16/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
645 07018951  นางสาวสุปาณี  ขวัญจันทึก 16/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
646 07018951  นางสาวสุปาณี  ขวัญจันทึก 16/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
647 07018952  นายโชคชัย  พงศ์สุขนิรันดร์ 17/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
648 07018952  นายโชคชัย  พงศ์สุขนิรันดร์ 17/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
649 07018953  นายอาณัฐ  เจริญกิจวัฒนกุล 17/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
650 07018953  นายอาณัฐ  เจริญกิจวัฒนกุล 17/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
651 07018954  ร้อยตํารวจเอกดำรงพล  คุณานพรัตน์ 17/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
652 07018954  ร้อยตํารวจเอกดำรงพล  คุณานพรัตน์ 17/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
653 07018955  นางสาวลลิตา  ดำรงศักดิ์ 17/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
654 07018955  นางสาวลลิตา  ดำรงศักดิ์ 17/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
655 07018962  ร้อยตรีวัชพล  สุวรรณจูฑะ 18/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
656 07018962  ร้อยตรีวัชพล  สุวรรณจูฑะ 18/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
657 07018965  ร้อยตํารวจตรีสิทธินัย  คลังมณี 18/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
658 07018965  ร้อยตํารวจตรีสิทธินัย  คลังมณี 18/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
659 07018970  นางสาวรัฐวินท์  อมรสันต์ 18/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
660 07018970  นางสาวรัฐวินท์  อมรสันต์ 18/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
661 07018971  นางสาวชนันท์ภรณ์  สุยะ 19/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
662 07018971  นางสาวชนันท์ภรณ์  สุยะ 19/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
663 07018972  นางสาวภูริกา  ทวิชสังข์ 19/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
664 07018972  นางสาวภูริกา  ทวิชสังข์ 19/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
665 07018973  นางสาวพิชญ์สินี  มีเดช 19/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
666 07018973  นางสาวพิชญ์สินี  มีเดช 19/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
667 07018974  เรืออากาศตรีสุภามาศ  บำรุงชาติ 19/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
668 07018974  เรืออากาศตรีสุภามาศ  บำรุงชาติ 19/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
669 07018975  ร้อยตํารวจโทหญิงกฤษณา  วิสาปา 20/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
670 07018975  ร้อยตํารวจโทหญิงกฤษณา  วิสาปา 20/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
671 07018976  นายวรวิทย์  ศิริมหาพฤกษ์ 20/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
672 07018976  นายวรวิทย์  ศิริมหาพฤกษ์ 20/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
673 07018977  ร้อยตํารวจโทหญิงจันทร์จิรา  เวียงมูล 20/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
674 07018977  ร้อยตํารวจโทหญิงจันทร์จิรา  เวียงมูล 20/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
675 07018978  นางสาวรัดดา  ป้านภูมิ 20/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
676 07018978  นางสาวรัดดา  ป้านภูมิ 20/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
677 07018980  นางสาวสุมาลี  สุกใส 20/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
678 07018980  นางสาวสุมาลี  สุกใส 20/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
679 07018981  พันตํารวจโทอโนทัย  ดิลกพิพัฒชัย 21/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
680 07018981  พันตํารวจโทอโนทัย  ดิลกพิพัฒชัย 21/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
681 07018983  ร้อยตํารวจโทธวัชภูมิ  ชัยบุญ 21/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
682 07018983  ร้อยตํารวจโทธวัชภูมิ  ชัยบุญ 21/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
683 07018984  นายนิรุต  กระบวนรัตน์ 21/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
684 07018984  นายนิรุต  กระบวนรัตน์ 21/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
685 07018985  นายธงชัย  สุวรรณชัย 21/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
686 07018985  นายธงชัย  สุวรรณชัย 21/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
687 07018989  นายณัฐนนท์  ลิ่มสกุล 21/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
688 07018989  นายณัฐนนท์  ลิ่มสกุล 21/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
689 07018990  นายศุภชัย  ประสพรัศมีเลิศ 21/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
690 07018990  นายศุภชัย  ประสพรัศมีเลิศ 21/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
691 07018991  นายอธิป  ลิ้มไพบูลย์ 21/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
692 07018991  นายอธิป  ลิ้มไพบูลย์ 21/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
693 07018993  นางสาวสุภาดา  ขุนเจริญ 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
694 07018993  นางสาวสุภาดา  ขุนเจริญ 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
695 07018994  นายอภินันท์  มหาปัญญาวงศ์ 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
696 07018994  นายอภินันท์  มหาปัญญาวงศ์ 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
697 07018995  นายเทอดพงษ์  ศรีเชียงสา 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
698 07018995  นายเทอดพงษ์  ศรีเชียงสา 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
699 07018996  นางสาววรรณฤดี  แสงเขียว 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
700 07018996  นางสาววรรณฤดี  แสงเขียว 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
701 07018997  นายคงศักดิ์  บุตรจินดา 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
702 07018997  นายคงศักดิ์  บุตรจินดา 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
703 07018998  นางสาวดวงพร  โชติปัญโญ 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
704 07018998  นางสาวดวงพร  โชติปัญโญ 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
705 07018999  ร้อยตํารวจโทวราวุฒิ  แย้มพงษ์ 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
706 07018999  ร้อยตํารวจโทวราวุฒิ  แย้มพงษ์ 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
707 07019000  นางสาววราภรณ์  ผ่องวาสนา 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
708 07019000  นางสาววราภรณ์  ผ่องวาสนา 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
709 07019001  นางสาวพรรณทิพย์  ดีทอง 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
710 07019001  นางสาวพรรณทิพย์  ดีทอง 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
711 07019002  นายณัฐพล  วิบูลชาติ 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
712 07019002  นายณัฐพล  วิบูลชาติ 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
713 07019004  นางสาวชนิดา  วงศ์ศิริวิพัฒน์ 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
714 07019004  นางสาวชนิดา  วงศ์ศิริวิพัฒน์ 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
715 07019005  นางสาวมณฑา  อรุณยงค์ 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
716 07019005  นางสาวมณฑา  อรุณยงค์ 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
717 07019007  นายศรชัย  ตลาสุข 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
718 07019007  นายศรชัย  ตลาสุข 22/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
719 07019010  นางสาววรรษมน  สาวงษ์ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
720 07019010  นางสาววรรษมน  สาวงษ์ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
721 07019014  นางสาวณัฏฐนันท์  วีราพิสิษฐ์ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
722 07019014  นางสาวณัฏฐนันท์  วีราพิสิษฐ์ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
723 07019017  จ่าเอกภัทรถณ  แย้มสวัสดิ์ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
724 07019017  จ่าเอกภัทรถณ  แย้มสวัสดิ์ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
725 07019018  นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีประพัติ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
726 07019018  นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีประพัติ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
727 07019019  นายเกษม  ภัทสรกุลนานนท์ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
728 07019019  นายเกษม  ภัทสรกุลนานนท์ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
729 07019020  นายเฉลิมจักร์  วิเศษสาระการ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
730 07019020  นายเฉลิมจักร์  วิเศษสาระการ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
731 07019021  นายดรัญญะ  สติมั่น 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
732 07019021  นายดรัญญะ  สติมั่น 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
733 07019022  นางสาวระพีพรรณ  กุณสิทธิ์ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
734 07019022  นางสาวระพีพรรณ  กุณสิทธิ์ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
735 07019023  นายอรุณไชย  เลิศวิริยะกุล 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
736 07019023  นายอรุณไชย  เลิศวิริยะกุล 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
737 07019024  นางสาววิลาสินี  จันทุรศ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
738 07019024  นางสาววิลาสินี  จันทุรศ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
739 07019025  นายณัทชิต  ทรัพย์อักษรศิริ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
740 07019025  นายณัทชิต  ทรัพย์อักษรศิริ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
741 07019027  นายศิริเดช  เขียวดำ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
742 07019027  นายศิริเดช  เขียวดำ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
743 07019028  นางสาวชัชฎาภรณ์  กอผจญ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
744 07019028  นางสาวชัชฎาภรณ์  กอผจญ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
745 07019029  นางสาวนิตยา  มีศรี 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
746 07019029  นางสาวนิตยา  มีศรี 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
747 07019030  นายพิชญ์  บุญวิวัฒนาการ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
748 07019030  นายพิชญ์  บุญวิวัฒนาการ 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
749 07019031  นางสาวลักษณ์พร  สุขรุ่ง 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
750 07019031  นางสาวลักษณ์พร  สุขรุ่ง 23/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
751 07019032  นางสาวโสภิชา  รัฐธรรม 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
752 07019032  นางสาวโสภิชา  รัฐธรรม 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
753 07019035  นางสาวศิวาพร  ลึกประโคน 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
754 07019035  นางสาวศิวาพร  ลึกประโคน 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
755 07019040  นางสาวสุธีรา  สอวิหก 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
756 07019040  นางสาวสุธีรา  สอวิหก 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
757 07019043  นางสาวศรีสุภัค  เปี่ยมศรี 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
758 07019043  นางสาวศรีสุภัค  เปี่ยมศรี 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
759 07019044  นายเดชณรงค์  คงเหลือ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
760 07019044  นายเดชณรงค์  คงเหลือ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
761 07019045  นายวสันต์  เจริญพร 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
762 07019045  นายวสันต์  เจริญพร 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
763 07019047  นายณัฐพล  ศรีแก้ว 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
764 07019047  นายณัฐพล  ศรีแก้ว 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
765 07019049  นางสาวณัฐสุดา  สมบูรณ์มนต์ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
766 07019049  นางสาวณัฐสุดา  สมบูรณ์มนต์ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
767 07019050  นางสาวภัทรมน  สกุลพราหมณ์ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
768 07019050  นางสาวภัทรมน  สกุลพราหมณ์ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
769 07019052  นางสาวจริญา  จงขจรสุวรรณ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
770 07019052  นางสาวจริญา  จงขจรสุวรรณ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
771 07019053  นายอัมรินทร์  จารุตามระ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
772 07019053  นายอัมรินทร์  จารุตามระ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
773 07019054  นายกฤตพร  บุญญาธิการ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
774 07019054  นายกฤตพร  บุญญาธิการ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
775 07019056  นางสาวอารียา  แสงจันทร์ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
776 07019056  นางสาวอารียา  แสงจันทร์ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
777 07019057  นางสาวอัญญานี  ปุจฉากาญจน์ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
778 07019057  นางสาวอัญญานี  ปุจฉากาญจน์ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
779 07019058  นางสาวณภัทร  บุญวิเชียร 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
780 07019058  นางสาวณภัทร  บุญวิเชียร 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
781 07019059  นายธีร์ธวัช   แก้วช่วง 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
782 07019059  นายธีร์ธวัช   แก้วช่วง 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
783 07019060  นางสาวพรพรรณ  สาหร่าย 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
784 07019060  นางสาวพรพรรณ  สาหร่าย 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
785 07019062  นางสาวชื่นฤดี  เลขะสมาน 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
786 07019062  นางสาวชื่นฤดี  เลขะสมาน 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
787 07019065  นายสมชาติ  รักเวช 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
788 07019065  นายสมชาติ  รักเวช 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
789 07019067  นางสาวพิมพ์รำไพ  ทองศรีแก้ว 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
790 07019067  นางสาวพิมพ์รำไพ  ทองศรีแก้ว 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
791 07019068  นางสาวพัชราพร  ภูชำนิ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
792 07019068  นางสาวพัชราพร  ภูชำนิ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
793 07019070  นางสาวร ัชนิกุล  บุญโนนแต้ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
794 07019070  นางสาวร ัชนิกุล  บุญโนนแต้ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
795 07019071  นายวุฒิพร  อาจละออ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
796 07019071  นายวุฒิพร  อาจละออ 24/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
797 07019072  ร้อยตํารวจเอกปริญญา  กุลรัตน์ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
798 07019072  ร้อยตํารวจเอกปริญญา  กุลรัตน์ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
799 07019073  นางสาวอรวรรณ  ล้อประกานต์สิทธิ์ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
800 07019073  นางสาวอรวรรณ  ล้อประกานต์สิทธิ์ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
801 07019074  นายเอกรินทร์  สุขไสย 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
802 07019074  นายเอกรินทร์  สุขไสย 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
803 07019075  นางสาวสุณีรัตน์   ปิยะวงษ์ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
804 07019075  นางสาวสุณีรัตน์   ปิยะวงษ์ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
805 07019078  นางสาวรัตติกาล  สิงห์ก่ำ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
806 07019078  นางสาวรัตติกาล  สิงห์ก่ำ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
807 07019079  นางสาวนิตยา  ศรีปลื้ม 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
808 07019079  นางสาวนิตยา  ศรีปลื้ม 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
809 07019080  นางสาวกชภัท  อมรินทรฤาชัย 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
810 07019080  นางสาวกชภัท  อมรินทรฤาชัย 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
811 07019082  นายคมน์  รัศมีโรจน์ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
812 07019082  นายคมน์  รัศมีโรจน์ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
813 07019084  นางสาวขวัญเรือน  ประชุมชัย 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
814 07019084  นางสาวขวัญเรือน  ประชุมชัย 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
815 07019085  นางสาวธนัญกรณ์  ภูผานิล 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
816 07019085  นางสาวธนัญกรณ์  ภูผานิล 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
817 07019086  นายณฐภัทร์  จุ่งพิวัฒน์ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
818 07019086  นายณฐภัทร์  จุ่งพิวัฒน์ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
819 07019087  นางสาวณัฐวรา  ขุมทรัพย์ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
820 07019087  นางสาวณัฐวรา  ขุมทรัพย์ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
821 07019088  นายธีรพงษ์  มีคำ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
822 07019088  นายธีรพงษ์  มีคำ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
823 07019089  นายศราวุธ  เกื้อรัตน์ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
824 07019089  นายศราวุธ  เกื้อรัตน์ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
825 07019090  นางสาวสาธิดา  คมขำ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
826 07019090  นางสาวสาธิดา  คมขำ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
827 07019091  นายเทอดเกียรติ  ทองศรีราช 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
828 07019091  นายเทอดเกียรติ  ทองศรีราช 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
829 07019092  นางสาวพนาวรรณ  จิตอารีย์รัตน์ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
830 07019092  นางสาวพนาวรรณ  จิตอารีย์รัตน์ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
831 07019093  นายบัณฑิต  แก่นภักดี 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
832 07019093  นายบัณฑิต  แก่นภักดี 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
833 07019095  ร้อยตํารวจโทภควันต์  พาผล 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
834 07019095  ร้อยตํารวจโทภควันต์  พาผล 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
835 07019096  นางสาวภัทรานิษฐ์  อินทร์จันทร์ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
836 07019096  นางสาวภัทรานิษฐ์  อินทร์จันทร์ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
837 07019097  ร้อยตํารวจโทฐิติปกรณ์  คุ้มปานอินทร์ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
838 07019097  ร้อยตํารวจโทฐิติปกรณ์  คุ้มปานอินทร์ 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
839 07019098  นางสาวสุธัญญา  กิตติมิ่งมงคล 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
840 07019098  นางสาวสุธัญญา  กิตติมิ่งมงคล 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
841 07019099  นายเดชพล  ถนอมกลิ่น 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
842 07019099  นายเดชพล  ถนอมกลิ่น 25/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
843 07019100  นางสาวศุภธิดา อุดทา  ไชยวุฒิภัทร 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
844 07019100  นางสาวศุภธิดา อุดทา  ไชยวุฒิภัทร 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
845 07019101  นายรัชภพ  เลิศรัตน์ 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
846 07019101  นายรัชภพ  เลิศรัตน์ 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
847 07019102  นายศตพรรษ  เสนะสุทธิพันธุ์ 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
848 07019102  นายศตพรรษ  เสนะสุทธิพันธุ์ 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
849 07019103  นางสาวสุนิษา  ไชยสีมา 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
850 07019103  นางสาวสุนิษา  ไชยสีมา 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
851 07019104  นายอานนท์ณัฏฐ์  เครือไชย 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
852 07019104  นายอานนท์ณัฏฐ์  เครือไชย 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
853 07019105  นางสาวมัทนา  พรมเทศ 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
854 07019105  นางสาวมัทนา  พรมเทศ 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
855 07019106  นางสาวจารุณี  พรหมพนัส 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
856 07019106  นางสาวจารุณี  พรหมพนัส 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
857 07019107  นายนพดล  คงทรัพย์โสภณ 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
858 07019107  นายนพดล  คงทรัพย์โสภณ 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
859 07019108  นายกำธร  สังข์ประไพ 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
860 07019108  นายกำธร  สังข์ประไพ 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
861 07019110  นางสาวอมรา  เมืองม่วง 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
862 07019110  นางสาวอมรา  เมืองม่วง 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
863 07019111  นายคมสัน  แสงนิลุบลโสภา 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
864 07019111  นายคมสัน  แสงนิลุบลโสภา 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
865 07019112  นางสาวสมาภรณ์  ประสิทธิ์ 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
866 07019112  นางสาวสมาภรณ์  ประสิทธิ์ 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
867 07019113  นายวราพงศ์  จันทนพันธ์ 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
868 07019113  นายวราพงศ์  จันทนพันธ์ 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
869 07019114  นายฤทธิชัย  หมอกกลั่น 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
870 07019114  นายฤทธิชัย  หมอกกลั่น 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
871 07019115  นางสาวจารีรัตน์  แดงทอง 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
872 07019115  นางสาวจารีรัตน์  แดงทอง 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
873 07019116  ว่าที่ร้อยตรีพิศุทธิ์  สรรธินาค 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
874 07019116  ว่าที่ร้อยตรีพิศุทธิ์  สรรธินาค 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
875 07019117  นางสาวณัฐภัสสรา  สุขสม 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
876 07019117  นางสาวณัฐภัสสรา  สุขสม 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
877 07019118  นายปุนณวิช  โมกขมรรคกุล 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
878 07019118  นายปุนณวิช  โมกขมรรคกุล 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
879 07019122  นายวณิชย์  เกียรติชัยศักดิ์ 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
880 07019122  นายวณิชย์  เกียรติชัยศักดิ์ 26/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
881 07019124  นายมงคล  ลิมบานเย็น 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
882 07019124  นายมงคล  ลิมบานเย็น 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
883 07019125  นางสาวพิมพ์ปวีณ์  เสวตไอยาราม 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
884 07019125  นางสาวพิมพ์ปวีณ์  เสวตไอยาราม 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
885 07019129  นางสาวกัญญ์ณพัชญ์  ภักดีวิวัฒน์ 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
886 07019129  นางสาวกัญญ์ณพัชญ์  ภักดีวิวัฒน์ 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
887 07019131  นางสาวภัทราพร  จันทร์หอม 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
888 07019131  นางสาวภัทราพร  จันทร์หอม 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
889 07019132  เรือตรีสมศักดิ์  ไชโย 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
890 07019132  เรือตรีสมศักดิ์  ไชโย 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
891 07019133  นายศรัณย์  ศรีจันทร์อินทร์ 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
892 07019133  นายศรัณย์  ศรีจันทร์อินทร์ 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
893 07019134  นายกษม  เมืองเกษม 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
894 07019134  นายกษม  เมืองเกษม 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
895 07019135  นายภัทรพล  ภูวภัทรพร 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
896 07019135  นายภัทรพล  ภูวภัทรพร 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
897 07019136  นางสาวพัชรินทร์  เพ็ชร์อินทร์ 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
898 07019136  นางสาวพัชรินทร์  เพ็ชร์อินทร์ 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
899 07019137  นายกวีพัฒน์  พิจารณ์ 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
900 07019137  นายกวีพัฒน์  พิจารณ์ 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
901 07019139  นางสาวกรรณิการ์  คูประสิทธิ์ 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
902 07019139  นางสาวกรรณิการ์  คูประสิทธิ์ 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
903 07019140  นายภาสกร  เพิ่มสวัสดิ์ชัย 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
904 07019140  นายภาสกร  เพิ่มสวัสดิ์ชัย 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
905 07019142  นายธนัญชัย  สุโพธิ์ 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
906 07019142  นายธนัญชัย  สุโพธิ์ 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
907 07019143  นางสาวสายชล  กังศศิเทียม 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
908 07019143  นางสาวสายชล  กังศศิเทียม 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
909 07019144  นางสาวอรณิชา  สาครานนท์ 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
910 07019144  นางสาวอรณิชา  สาครานนท์ 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
911 07019146  นางสาวศศิภัส  พูลเกิด 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
912 07019146  นางสาวศศิภัส  พูลเกิด 27/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
913 07019148  นางสาวพรทิพย์  คำวัตร 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
914 07019148  นางสาวพรทิพย์  คำวัตร 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
915 07019149  นางสาวกนกรดา  ดงปาลี 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
916 07019149  นางสาวกนกรดา  ดงปาลี 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
917 07019150  นายเอกฉัตร  ยางงาม 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
918 07019150  นายเอกฉัตร  ยางงาม 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
919 07019151  นางสาววีรวรรณ  สนิทมัจโร 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
920 07019151  นางสาววีรวรรณ  สนิทมัจโร 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
921 07019152  นายไพรัตน์  ทรัพย์อนันต์ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
922 07019152  นายไพรัตน์  ทรัพย์อนันต์ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
923 07019153  นายสุร  พัฒนกุล 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
924 07019153  นายสุร  พัฒนกุล 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
925 07019156  นายสนธยา  วีระไทย 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
926 07019156  นายสนธยา  วีระไทย 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
927 07019157  ร้อยตํารวจโทอรุณเทพ  ทวิชสังข์ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
928 07019157  ร้อยตํารวจโทอรุณเทพ  ทวิชสังข์ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
929 07019158  ร้อยตํารวจโทอัษฎาวุธ  เอียดแก้ว 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
930 07019158  ร้อยตํารวจโทอัษฎาวุธ  เอียดแก้ว 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
931 07019159  นายพิสิษฐ์  รัตนวารี 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
932 07019159  นายพิสิษฐ์  รัตนวารี 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
933 07019160  นางสาวพิมพิกา  เสลานนท์ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
934 07019160  นางสาวพิมพิกา  เสลานนท์ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
935 07019161  นางสาวสุพัชญา  ปานแสง 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
936 07019161  นางสาวสุพัชญา  ปานแสง 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
937 07019163  นางสาววทันยา  โสภาจิตต์วัฒนะ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
938 07019163  นางสาววทันยา  โสภาจิตต์วัฒนะ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
939 07019165  นายณรัฐกร  สุเภากิจ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
940 07019165  นายณรัฐกร  สุเภากิจ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
941 07019167  นางสาวนิตยา  จันทะมาตย์ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
942 07019167  นางสาวนิตยา  จันทะมาตย์ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
943 07019168  นายฟีโรส  มะหะมัดยังกี 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
944 07019168  นายฟีโรส  มะหะมัดยังกี 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
945 07019169  นางรัชนิศ  ชนะสงคราม 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
946 07019169  นางรัชนิศ  ชนะสงคราม 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
947 07019170  สิบตํารวจโทหญิงชัชนท  รัตนจำนงค์ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
948 07019170  สิบตํารวจโทหญิงชัชนท  รัตนจำนงค์ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
949 07019171  นายศรานุวัฒน์  เนตรไธสง 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
950 07019171  นายศรานุวัฒน์  เนตรไธสง 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
951 07019172  นางจุติภัค  เจริญสุข 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
952 07019172  นางจุติภัค  เจริญสุข 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
953 07019173  นางสาวกุลธิดา  พยา 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
954 07019173  นางสาวกุลธิดา  พยา 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
955 07019174  นายภูไท  กลิ่นจันทร์ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
956 07019174  นายภูไท  กลิ่นจันทร์ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
957 07019175  นายพีระพงษ์   อนุรักษ์ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
958 07019175  นายพีระพงษ์   อนุรักษ์ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
959 07019176  นางสาวลีลาวดี  เงินพงษกร 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
960 07019176  นางสาวลีลาวดี  เงินพงษกร 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
961 07019177  นางสาวปาริฉัตร  สัจจากุล 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
962 07019177  นางสาวปาริฉัตร  สัจจากุล 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
963 07019178  นางสาวนงลักษณ์  สุทธิวิเศษพงศ์ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
964 07019178  นางสาวนงลักษณ์  สุทธิวิเศษพงศ์ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
965 07019179  นางสาวกมลพร  เกศวพิทักษ์ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
966 07019179  นางสาวกมลพร  เกศวพิทักษ์ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
967 07019180  นางสาวปรัชญิ์ชิณีย์  วิชิตวาที 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
968 07019180  นางสาวปรัชญิ์ชิณีย์  วิชิตวาที 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
969 07019182  นายธนวิทย์  คำนาง 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
970 07019182  นายธนวิทย์  คำนาง 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
971 07019183  นางสาวพิมพ์ใจ  จึงวิวัฒนกิตติ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
972 07019183  นางสาวพิมพ์ใจ  จึงวิวัฒนกิตติ 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
973 07019184  นางสาววรรณิภา  จั่นปาน 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
974 07019184  นางสาววรรณิภา  จั่นปาน 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
975 07019185  นายสุภัทร์  เกียรติโพธิ์ชัย 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
976 07019185  นายสุภัทร์  เกียรติโพธิ์ชัย 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
977 07019187  นางสาวปรียาทิพย์  สุวรรณพัตรา 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
978 07019187  นางสาวปรียาทิพย์  สุวรรณพัตรา 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
979 07019188  ร้อยตํารวจโทอำนาจ  รุ่นหนุ่ม 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
980 07019188  ร้อยตํารวจโทอำนาจ  รุ่นหนุ่ม 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
981 07019189  นางสาวจันทนี  จิระสมบรูณ์โชค 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
982 07019189  นางสาวจันทนี  จิระสมบรูณ์โชค 28/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
983 07019190  นางสาวพร้อมพร  สกุลวัชรินทร์ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
984 07019190  นางสาวพร้อมพร  สกุลวัชรินทร์ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
985 07019191  นายพิพัฒน์  ศรีโยธี 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
986 07019191  นายพิพัฒน์  ศรีโยธี 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
987 07019192  นายพงศธร  วชิรโชติกุล 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
988 07019192  นายพงศธร  วชิรโชติกุล 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
989 07019193  นายจิรธัช  ชาญเจริญ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
990 07019193  นายจิรธัช  ชาญเจริญ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
991 07019194  นางสาวขนิษฐา  บัวสิหล้า 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
992 07019194  นางสาวขนิษฐา  บัวสิหล้า 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
993 07019195  ร้อยตํารวจเอกสุร์พศ  ผมหอม 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
994 07019195  ร้อยตํารวจเอกสุร์พศ  ผมหอม 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
995 07019196  นางสาวอมรรัตน์  ลิขิต 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
996 07019196  นางสาวอมรรัตน์  ลิขิต 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
997 07019197  นายสุพัฒณ์ชัย  ฤาวิชา 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
998 07019197  นายสุพัฒณ์ชัย  ฤาวิชา 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
999 07019198  นายเอนกพงศ์  ไพศาลโรจน์ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1000 07019198  นายเอนกพงศ์  ไพศาลโรจน์ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1001 07019200  นายปัณณฑัต  สุนทรอารมณ์ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1002 07019200  นายปัณณฑัต  สุนทรอารมณ์ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1003 07019202  นายพิธกิตต์  เกิดมี 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1004 07019202  นายพิธกิตต์  เกิดมี 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1005 07019203  นายธวัชชัย  สินค้า 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1006 07019203  นายธวัชชัย  สินค้า 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1007 07019207  นางสาวเบ็ญจวรรณ  ทิพย์มณเฑียร 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1008 07019207  นางสาวเบ็ญจวรรณ  ทิพย์มณเฑียร 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1009 07019208  นางสาวสุกัญญา   เมียดเตียบ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1010 07019208  นางสาวสุกัญญา   เมียดเตียบ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1011 07019209  นางสาวธิติกา  ชมะโชติ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1012 07019209  นางสาวธิติกา  ชมะโชติ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1013 07019213  นายภาณุพงศ์  มัธยมนันท์ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1014 07019213  นายภาณุพงศ์  มัธยมนันท์ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1015 07019214  นายสันทัศน์  รักภู่ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1016 07019214  นายสันทัศน์  รักภู่ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1017 07019215  นางสาวอภิญญา  น้อมสูงเนิน 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1018 07019215  นางสาวอภิญญา  น้อมสูงเนิน 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1019 07019216  นายนเรศ  ม่วงเขียว 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1020 07019216  นายนเรศ  ม่วงเขียว 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1021 07019217  นายฐาปนา  นุชถนอม 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1022 07019217  นายฐาปนา  นุชถนอม 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1023 07019218  นางสาวเยาวพาณี  เอี่ยมประภาศ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1024 07019218  นางสาวเยาวพาณี  เอี่ยมประภาศ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1025 07019219  นางสาววิภาวี  ชมะโชติ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1026 07019219  นางสาววิภาวี  ชมะโชติ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1027 07019220  นายกิติพงศ์  สุทธินนท์ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1028 07019220  นายกิติพงศ์  สุทธินนท์ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1029 07019221  นางสาวกานต์นก  เกตุสระน้อย 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1030 07019221  นางสาวกานต์นก  เกตุสระน้อย 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1031 07019222  นางสาวอาจรีย์  ภักดีสุข 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1032 07019222  นางสาวอาจรีย์  ภักดีสุข 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1033 07019223  นางสาวมณัฐพร  มุขแม้นเหมือน 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1034 07019223  นางสาวมณัฐพร  มุขแม้นเหมือน 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1035 07019224  นางสาวธีรวรรณ  บาราเฮง 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1036 07019224  นางสาวธีรวรรณ  บาราเฮง 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1037 07019225  นางสาวรุ่งนภา  เมฆขลา 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1038 07019225  นางสาวรุ่งนภา  เมฆขลา 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1039 07019226  ร้อยโทหญิงพิพัฒน์  เกษรบัว 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1040 07019226  ร้อยโทหญิงพิพัฒน์  เกษรบัว 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1041 07019227  นางสาวสุริวัสสา  วงศ์ธุวานนท์ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1042 07019227  นางสาวสุริวัสสา  วงศ์ธุวานนท์ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1043 07019228  นายสุรภักดิ์  ขำปลื้มจิตร์ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1044 07019228  นายสุรภักดิ์  ขำปลื้มจิตร์ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1045 07019230  นางสาววัลทนา  จำปาทอง 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1046 07019230  นางสาววัลทนา  จำปาทอง 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1047 07019231  เรือโทหญิงพลอยฉัตร  เสถียรไทย 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1048 07019231  เรือโทหญิงพลอยฉัตร  เสถียรไทย 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1049 07019232  นางสาวศิริพรรณ  วรรณโกวิท 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1050 07019232  นางสาวศิริพรรณ  วรรณโกวิท 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1051 07019233  นายปรีชา  บัวศรี 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1052 07019233  นายปรีชา  บัวศรี 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1053 07019234  นางสาวนัยน์ปพร  ขุนจันทร์ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1054 07019234  นางสาวนัยน์ปพร  ขุนจันทร์ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1055 07019236  นางสาวสุดารัตน์   ยิ้มเลี้ยง 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1056 07019236  นางสาวสุดารัตน์   ยิ้มเลี้ยง 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1057 07019238  นางสาวพีรดา  มีผล 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1058 07019238  นางสาวพีรดา  มีผล 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1059 07019239  นางสาวจันจิรา  หงษ์อ่อน 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1060 07019239  นางสาวจันจิรา  หงษ์อ่อน 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1061 07019240  นางสาวนิตยา  ลำเภา 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1062 07019240  นางสาวนิตยา  ลำเภา 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1063 07019241  นายอภิชัย  ยัญญะจันทร์ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1064 07019241  นายอภิชัย  ยัญญะจันทร์ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1065 07019243  ร้อยตํารวจโทไพรวรรณ   ตั้นหลก 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1066 07019243  ร้อยตํารวจโทไพรวรรณ   ตั้นหลก 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1067 07019244  นางสาววิสนี  ผกาแก้ว 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1068 07019244  นางสาววิสนี  ผกาแก้ว 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1069 07019245  นางสาวชนกานท์  ส่องเนตร 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1070 07019245  นางสาวชนกานท์  ส่องเนตร 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1071 07019246  สิบตํารวจตรีหญิงอัมพิกา  เชื้อหมอ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1072 07019246  สิบตํารวจตรีหญิงอัมพิกา  เชื้อหมอ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1073 07019247  นายอภิศักดิ์  บำรุงสุขสวัสดิ์ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1074 07019247  นายอภิศักดิ์  บำรุงสุขสวัสดิ์ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1075 07019249  นางสาวเทียนทอง  เฉียวเฉ่ง 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1076 07019249  นางสาวเทียนทอง  เฉียวเฉ่ง 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1077 07019250  นางสาวจุฑามาศ  เวสส์เชาวการ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1078 07019250  นางสาวจุฑามาศ  เวสส์เชาวการ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1079 07019251  นางสาววรารัตน์  ยอดเกตุ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1080 07019251  นางสาววรารัตน์  ยอดเกตุ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1081 07019252  นางสาวธนัญภรณ์  บุญเถื่อน 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1082 07019252  นางสาวธนัญภรณ์  บุญเถื่อน 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1083 07019253  นางสาวสุภาภรณ์  กลิ่นขจร 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1084 07019253  นางสาวสุภาภรณ์  กลิ่นขจร 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1085 07019254  นายอธิภัทร  รัตนรัตน์ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1086 07019254  นายอธิภัทร  รัตนรัตน์ 29/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1087 07019255  นายโกมินทร์  ธรรมชาติ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1088 07019255  นายโกมินทร์  ธรรมชาติ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1089 07019256  นางสาวศุภลิน  เหล่าโชคชัย 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1090 07019256  นางสาวศุภลิน  เหล่าโชคชัย 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1091 07019257  นายภษิณ  ลีพิศุทธิ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1092 07019257  นายภษิณ  ลีพิศุทธิ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1093 07019258  นางสาวฉัตรชนก  ชาติเพชร 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1094 07019258  นางสาวฉัตรชนก  ชาติเพชร 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1095 07019259  นายปิติพงษ์  นวลเลื่อน 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1096 07019259  นายปิติพงษ์  นวลเลื่อน 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1097 07019260  นายเศรษฐศักดิ์  สุวรรณ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1098 07019260  นายเศรษฐศักดิ์  สุวรรณ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1099 07019261  นางสาวเขมจิรา  วิชัยดิษฐ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1100 07019261  นางสาวเขมจิรา  วิชัยดิษฐ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1101 07019262  นายทศบวร  จินาภรณ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1102 07019262  นายทศบวร  จินาภรณ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1103 07019263  นางสาวสองศักดิ์  ชูภักดี 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1104 07019263  นางสาวสองศักดิ์  ชูภักดี 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1105 07019264  นางสาวกิ่งกาญจน์  ทั่งประโคน 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1106 07019264  นางสาวกิ่งกาญจน์  ทั่งประโคน 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1107 07019265  นางสาวสุวารี  สกุลสุทธิวัฒน์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1108 07019265  นางสาวสุวารี  สกุลสุทธิวัฒน์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1109 07019266  นางสาวเลอลักษณ์  บริรักษ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1110 07019266  นางสาวเลอลักษณ์  บริรักษ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1111 07019267  นางสาวรวินันท์  วงษ์น้อม 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1112 07019267  นางสาวรวินันท์  วงษ์น้อม 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1113 07019268  นางสาวรัตนาพร  โฮมละคร 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1114 07019268  นางสาวรัตนาพร  โฮมละคร 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1115 07019269  นายชิณวุฒิ   พลศักดิ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1116 07019269  นายชิณวุฒิ   พลศักดิ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1117 07019270  จ่าสิบตํารวจธีริทธกาจ   ชุมพล 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1118 07019270  จ่าสิบตํารวจธีริทธกาจ   ชุมพล 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1119 07019273  นายวศิน  ปานเดช 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1120 07019273  นายวศิน  ปานเดช 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1121 07019274  นายปิยะ  นิลพฤกษ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1122 07019274  นายปิยะ  นิลพฤกษ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1123 07019275  นางสาวชุติมา  ทองฉิม 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1124 07019275  นางสาวชุติมา  ทองฉิม 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1125 07019276  นางสาวกชนันส์  ใจสบาย 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1126 07019276  นางสาวกชนันส์  ใจสบาย 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1127 07019277  นายธนกฤต  ชูจันทร์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1128 07019277  นายธนกฤต  ชูจันทร์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1129 07019278  นายฐากร   เอกภูมิมาศ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1130 07019278  นายฐากร   เอกภูมิมาศ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1131 07019279  นายธนพจน์  พุทธรักษ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1132 07019279  นายธนพจน์  พุทธรักษ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1133 07019280  สิบตํารวจตรีสุทธิศักดิ์  สนิท 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1134 07019280  สิบตํารวจตรีสุทธิศักดิ์  สนิท 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1135 07019281  ร้อยตํารวจตรีหญิงอร  จันทนาอรพินท์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1136 07019281  ร้อยตํารวจตรีหญิงอร  จันทนาอรพินท์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1137 07019282  นายมานิตย์  น้อยหมื่นไวย 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1138 07019282  นายมานิตย์  น้อยหมื่นไวย 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1139 07019283  นางสาวปุณณภา  บุญอินทร์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1140 07019283  นางสาวปุณณภา  บุญอินทร์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1141 07019285  นายฆโนทัย  เดชะเทศ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1142 07019285  นายฆโนทัย  เดชะเทศ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1143 07019286  นางสาวภนิดา  จงสกุลศิริ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1144 07019286  นางสาวภนิดา  จงสกุลศิริ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1145 07019287  นางสาวธัญรดี  โฉมศรี 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1146 07019287  นางสาวธัญรดี  โฉมศรี 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1147 07019288  นางเกล็ดนที  มโนสันติ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1148 07019288  นางเกล็ดนที  มโนสันติ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1149 07019289  นายยุทธนากรณ์  ผมหอม 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1150 07019289  นายยุทธนากรณ์  ผมหอม 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1151 07019290  นายกฤตย์  บุศยพลากร 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1152 07019290  นายกฤตย์  บุศยพลากร 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1153 07019291  นายมาโนช  พูดเพราะ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1154 07019291  นายมาโนช  พูดเพราะ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1155 07019293  ร้อยตํารวจโทชวกร  บุษมงคล 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1156 07019293  ร้อยตํารวจโทชวกร  บุษมงคล 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1157 07019295  นางสาวจิราภรณ์  เขียวอ่อน 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1158 07019295  นางสาวจิราภรณ์  เขียวอ่อน 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1159 07019297  นายนายกฤตย์  บุศยพลากร 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1160 07019297  นายนายกฤตย์  บุศยพลากร 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1161 07019298  นายศิขรินทร์  หุ่นเจริญ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1162 07019298  นายศิขรินทร์  หุ่นเจริญ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1163 07019299  นางสาวช่อทิพย์  ชาตรูประชีวิน 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1164 07019299  นางสาวช่อทิพย์  ชาตรูประชีวิน 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1165 07019300  นางสาวว่านไพลิน บุญบารมีไพศาล  บุญบารมีไพศาล 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1166 07019300  นางสาวว่านไพลิน บุญบารมีไพศาล  บุญบารมีไพศาล 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1167 07019301  นายพงศ์ศิริ  โค้วคชาภรณ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1168 07019301  นายพงศ์ศิริ  โค้วคชาภรณ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1169 07019302  นางธวัลภัสร์  แสงสายัณห์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1170 07019302  นางธวัลภัสร์  แสงสายัณห์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1171 07019303  นางสาวจิตธนา  ฟุ้งทศธรรม 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1172 07019303  นางสาวจิตธนา  ฟุ้งทศธรรม 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1173 07019304  นางสาวธนัชพร  นาคเอี่ยม 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1174 07019304  นางสาวธนัชพร  นาคเอี่ยม 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1175 07019305  นายนฤชา   แก้วอุดมวัชระ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1176 07019305  นายนฤชา   แก้วอุดมวัชระ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1177 07019306  นายสุกฤษฎิ์  ตั้งวรรณวิบูลย์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1178 07019306  นายสุกฤษฎิ์  ตั้งวรรณวิบูลย์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1179 07019307  นางสาวพรอุมา  โลณวัณต์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1180 07019307  นางสาวพรอุมา  โลณวัณต์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1181 07019308  นางสาวแก้วจันทร์  นุชจิรา 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1182 07019308  นางสาวแก้วจันทร์  นุชจิรา 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1183 07019309  นายเพ็ชรแท้  ภู่สันติสัมพันธ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1184 07019309  นายเพ็ชรแท้  ภู่สันติสัมพันธ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1185 07019310  นายประกายเพชร  ศรีงาม 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1186 07019310  นายประกายเพชร  ศรีงาม 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1187 07019311  นายอนุกูล  ไพจันทึก 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1188 07019311  นายอนุกูล  ไพจันทึก 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1189 07019312  นางสาวจุฑาทิพย์   มาตรบุรมย์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1190 07019312  นางสาวจุฑาทิพย์   มาตรบุรมย์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1191 07019313  นางจรูญลักษณ์  สุริยาวงษ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1192 07019313  นางจรูญลักษณ์  สุริยาวงษ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1193 07019314  พันตรีกฤษฎา  สุขศรีนุช 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1194 07019314  พันตรีกฤษฎา  สุขศรีนุช 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1195 07019319  นายฉัตรชัย  วิศิษฏ์สรอรรถ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1196 07019319  นายฉัตรชัย  วิศิษฏ์สรอรรถ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1197 07019321  นางสาวนฤมล  วงศ์แสงอนันต์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1198 07019321  นางสาวนฤมล  วงศ์แสงอนันต์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1199 07019322  นางสาวมลฤดี  จันทร์เทพ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1200 07019322  นางสาวมลฤดี  จันทร์เทพ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1201 07019324  นายโดม  สุปรินายก 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1202 07019324  นายโดม  สุปรินายก 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1203 07019325  นายพิเชษฐ   ธรรมโสภณ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1204 07019325  นายพิเชษฐ   ธรรมโสภณ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1205 07019326  นางสาวรสกร  ไชยบัวแดง 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1206 07019326  นางสาวรสกร  ไชยบัวแดง 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1207 07019327  นายจาตุรนต์  จารุสิริรักษ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1208 07019327  นายจาตุรนต์  จารุสิริรักษ์ 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1209 07019328  นางสาวจริยา  คะบุตร 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1210 07019328  นางสาวจริยา  คะบุตร 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1211 07019330  นางสาวจารุกัญญ์  ทองศรีนุ่น 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1212 07019330  นางสาวจารุกัญญ์  ทองศรีนุ่น 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1213 07019332  นางสาวกาญจนาวดี  พิทักษ์จินดา 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1214 07019332  นางสาวกาญจนาวดี  พิทักษ์จินดา 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1215 07019333  นายฉัตรชัย  ตะภา 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1216 07019333  นายฉัตรชัย  ตะภา 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1217 07019334  นางสาววณัชนันท์  มาประโสม 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1218 07019334  นางสาววณัชนันท์  มาประโสม 30/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครวิทยาเขตบางนา 1218 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดน่าน
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท
กรุงเทพมหานคร
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00308177  นางสาวมธุรส  วงษ์ครุธ 18/3/2556 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
2 00308330  นายรัฐการ  ชวนะวิรัช 19/4/2556 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
3 00308334  นางสาวจีรนันท์   หฤทัยปรีย์ 20/4/2556 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
4 00308335  นางสาวพิชญ์ชาดา  มีใจเย็น 20/4/2556 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
5 00308336  นางสาวฐิติรัตน์  เอียดเมือง 21/4/2556 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
6 00308338  นางสาวณัฐธิดา  ราชวงค์ 22/4/2556 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
7 00308367  นายกิตติ  วุฒิชา 26/4/2556 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 7 ฉบับ
กรุงเทพมหานคร
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00477430  นางสาวอันชรี  แสงพัน 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2 00477431  นายกิตติชัย  พรบรรเจิดศักดิ์ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3 00477436  นางสาวมนทกานติ์  วิจิตร 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
4 00477437  นางสาวยุพิน  อยู่ศิลป์ชัย 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
5 00477438  นางสาวประภัสสร  ธรรมวงษ์ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
6 00477439  นางสาวจิตราภรณ์  บุญคูณ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
7 00477440  นายวรายุทธ  รักตะวัต 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
8 00477441  นางสาวณัฐชยาน์  จันทะชำนิ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
9 00477442  นางสาวสมสุขใจ  เหลียวสิทธิกุล 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
10 00477445  นายเกรียงศักดิ์  มะหะหมัด 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
11 00477446  นางสาวรุตศิมา  เวชการ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
12 00477447  นางพชรพร  พลโยธี 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
13 00477448  นายศุภชัย  ผูกชอบ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
14 00477450  นางสาวเกณิกา  สุรีย์มาศ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
15 00477451  นางสาวทัศนีย์  โกมลไพศาล 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
16 00477452  นางวิไลลักษณ์  ผาสุข 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
17 00477454  นางสาววาสิณี  ศิริโสดา 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
18 00477456  นายเรวัตต์   นกสว่าง 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
19 00477457  นางสาวเกศีนี  บานไม่รู้โรย 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
20 00477461  นางสุกัญญา  สีเชียงพิมพ์ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
21 00477467  นายศักดิ์นรินทร์  สูตรสุข 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
22 00477472  นายประวัติ  หอเจริญ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
23 00477473  นางสาวลัญชุ์รัตน์  วงษ์บุตรดี 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
24 00477475  นางสาววนิดา  เทศนอก 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
25 00477477  นางสาวกัญญา  สู้ศึก 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
26 00477478  นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
27 00477482  นายจักรรินทร์  แสงพล 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
28 00477486  นางสาวพาฝัน  พลขันธ์ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
29 00477487  นางสาวสุรีย์รัตน์  ยะติ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
30 00477490  นางรัชนีวรรณ   วงศาเนาว์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
31 00477494  นางสาวปาจารีย์  ริ้วทองชุ่ม 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
32 00477495  นางสาวสุนิษา  สอนสุภาพ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
33 00477498  นายสุรศักดิ์  สุระเสน 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
34 00477499  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา  มาลีรักษ์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
35 00477500  นางสาวนราพร  สุดปาน 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
36 00477502  นางสาววรธนัท  ทองจับ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
37 00477508  นางอรศิริ  ยาศรี 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
38 00477511  นางสาวอนงค์  ทีทา 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
39 00477512  นางสาวสุกฤตา  สวัสดี 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
40 00477514  นางยุพาวดี  แก้วคำ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
41 00477515  นางสาวดวงพร  ปักษา 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
42 00477517  นางสาวชื่นกมล  สุวรรณรักษ์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
43 00477518  นางสาววัชรี  ภุ่มรินทร์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
44 00477520  นางสาวณัฐธิฌา  ชาวยามกา 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
45 00477521  นางสาวพิมพ์นิภา   พวงจันดา 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
46 00477522  นางสาวประภาวรินทร์  ภุ่มรินทร์ธนการ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
47 00477524  นางวาสนา  พรหมภักดี 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
48 00477529  นายสุบรรณ  พงษ์สุพรรณ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
49 00477532  นายสัญญา  มะโร 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
50 00477533  นายไพโรจน์  น้อยเอี่ยม 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
51 00477534  นางวนิดา  ชัยสงคราม 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
52 00477536  นายพงศกร  พันธุ์พาณิชย์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
53 00477537  นางสุมาลัย  สุราทิพย์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
54 00477538  นางสาวกานต์พิชชา  สะสม 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
55 00477539  นางสาวบุษกร  จันทร์จำนงค์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
56 00477540  นางสาวเกษรา  ศรีกันหา 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
57 00477541  นางสาววิจิตรา  นาคนาวา 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
58 00477542  นางสาวณัทกาญจน์  ขุนเณร 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
59 00477543  นางสาวญาณิศา  สัมพันธมาส 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
60 00477544  นายสุรสิทธิ์  เพริศพริ้ง 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
61 00477546  นางสาวศิริพร  ทุมภา 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
62 00477547  นางสาวจิรัชยา  ชอบธรรม 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
63 00477551  นางณัฐธีรา  สมบูรณ์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
64 00477557  นางสาวจันทรา  แสวงดี 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
65 00477558  นางอัมพร  วามะศิริ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
66 00477561  นางสาวกาญจนา  สุขสำราญ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
67 00477562  นางธนาวดี  โพภิรมย์ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
68 00477564  นางสาวศุภดา  ดีหงษ์ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
69 00477565  นางสาววิไลรัตน์  ตั้งมั่นคง 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
70 00477568  นายบรรลุ  แสงขาน 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
71 00477570  นางสาวละเมียด  จะยันรัมย์ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
72 00477571  นางสาวพิสมัย  อภัยวงศ์ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
73 00477572  นายบันเทิง  คชเดช 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
74 00477574  นางสาวศิริรัตน์  บังจันทร์ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
75 00477577  นางสาวณรินทญา  แน่นอุดร 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
76 00477578  นางศุภรินทร์ญา  นาคงาม 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
77 00477580  นางจุฑามาศ  พรมวาส 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
78 00477581  นางสาวพรนภา  บุตรวังค์ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
79 00477585  นายยงยุทธ์  โพธิ์สระ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
80 00477586  นางสาวพรรณี  ศรีสุระ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
81 00477588  นางสาววิชิตา  ศิวภักดิ์วัจนเลิศ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
82 00477590  นางสาวศิริลักษณ์  วาปีกะ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
83 00477591  นายสุวิชชา  ดีวินิจ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
84 00477592  นางสาวเพ็ญนภา  จันทรา 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
85 00477593  นางพิมพิลา  หมื่นศร 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
86 00477594  นางสาวจุรีรัตน์  ปูพบุญ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
87 00477602  นางสิริกร  บุญทัน 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
88 00477608  นายณรงค์  ภูมิลำเนา 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
89 00477612  นางสาวปิยาวรรณ  โปร่งจิต 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
90 00477615  นางสาวพนัชกร  ทรงรอด 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
91 00477628  นางสาวปาริชาติ  แก้วพวง 9/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
92 00477644  นางณัฐภรณ์  เจนจิตร 9/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
93 00477653  นางสาวสุพรรษา  วรการฤทธิวงค์ 10/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
94 00477656  นางสุระพี  พงศ์ไพโรจน์ 10/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
95 00477659  นางสาวมนัสชนก  บุศย์แสงจันทร์ 10/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
96 00477679  นายสิทธิชัย  ยาแก้ว 10/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
97 00477686  นางสาวจริยา  วิหคหาญ 10/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
98 00477689  นางสาวเบญจวรรณ  เจนเขตกิจ 10/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
99 00477692  นายอภิเดช  เกษสุข 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
100 00477694  นางสาวอรพรรณ  อักษรพิมพ์ 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
101 00477697  นางสาวสุวรรณภา  พันโภคา 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
102 00477698  นางรัตนา  รุ่งช่วง 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
103 00477699  นางสาวไพลิน  เกษทอง 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
104 00477700  นางสาวพิศมัย  ศิริสุทธา 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
105 00477701  นางสาวพัชรินทร์  ศิริมาตย์ 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
106 00477702  นางอัจฉรา  บัวสรวง 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
107 00477703  นางสาวพรรณกร  ศรีเกษม 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
108 00477704  นางสาวสุกานต์ดา  ขนุนทอง 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
109 00477706  นายณรงค์ฤทธิ์  ทองรัตน์ 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
110 00477707  นางสาววรรณวิมล  ภักดี 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
111 00477708  นางธัญลักษณ์  จิตวิขาม 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
112 00477709  นางสาวสุกัญญา  จารย์หมื่น 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
113 00477710  นางสาวเพ็ญภักดิ์   นาธงไชย์ 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
114 00477711  นางสาวสุพัตรา  กมุทรัตน์ 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
115 00477712  นายบัญชา  กัณหา 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
116 00477713  นางสุวิมล  อินชนะ 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
117 00477714  นางสาวรสริน  ดีเรือง 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
118 00477715  นางสาวอรพรรณ  แจ่มเสมอ 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
119 00477716  นายจักราวุฒิ  สมแสง 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
120 00477717  นางสาวพัชรัตน์  วงค์สาลี 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
121 00477719  นางรัตนพร  คงวัฒนสิน 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
122 00477720  นางสาววิภารัตน์  วงศ์ยาไชย 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
123 00477721  นางสาวณัฐพร  แพทอง 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
124 00477722  นางสาวชลธิชา  แสงล้ำ 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
125 00477723  นายปกรณ์พล   พวงพันธ์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
126 00477725  นางสาวภัทร์อิงคกานต์  บุณยพรหม 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
127 00477726  นางสาวจิดาภา  ภูสมวงษ์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
128 00477727  นางสาวฬชฎากาญจน์  ศรีกล่อม 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
129 00477728  นางสาววาสนา  โง้วสกุล 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
130 00477729  นางศุภวัลย์  ตันวรรณรักษ์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
131 00477730  นางพนิตา  ทุมพงษ์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
132 00477731  นางสาวอรุณโรจน์  จินต์ประยูร 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
133 00477732  นางสาววรรนิภา  แสนเจริญสุข 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
134 00477733  นางพรวิภา  สำเภารอด 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
135 00477734  นายมงคล  เดยังรัมย์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
136 00477735  นางสาวชนัฏ  ปากวิเศษ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
137 00477736  นายศรัณ  ตันติวิภาวิน 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
138 00477737  นางภัทรานิษฐ์  อินธิเดช 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
139 00477739  นางสาวชารินี  คชชา 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
140 00477738  นางสาวอุษณี  วันศรี 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
141 00477741  นางสาวสกุณา  วิเศษพงษ์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
142 00477742  นางสาวดวงดาว  คุ้มภัย 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
143 00477743  นางสาวศรัณยา  เสถียรเขต 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
144 00477744  นางสาวขนิษฐา  แก้วจีน 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
145 00477745  นางเปรมฤทัย  ลาภเงิน 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
146 00477747  นางสาวรัตนาภรณ์  ทองผิว 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
147 00477748  นางสาวสมฤดี  ศรีวัฒนกุล 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
148 00477749  นางสาวสุทธิชา  ไชยวงศ์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
149 00477750  นางสาวนภกช  นิลประดับ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
150 00477751  นายปัญญา  เดินสันเทียะ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
151 00477752  นางสาวปานิศรา  วาริสสอน 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
152 00477753  นางสาวพัชราวดี  ตัณฑพานิช 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
153 00477756  นางสาวพนิดา  ขวัญอ่อน 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
154 00477757  นางสาวอนงค์นาฎ  อิศรวิชิตชัยกุล 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
155 00477759  นางสาวศิริรัตน์  พวงรัตน์ 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
156 00477760  นางสาวเอิ้มอ้อ  อิ้มพัฒน์ 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
157 00477762  นางสาววรวรรณ  นุ่มน้อย 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
158 00477764  นายเจริญ  ภูมิเรศสุนทร 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
159 00477766  นางสาวนันธิดา  ทับทิม 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
160 00477767  นางสาววราลี  สิริขจรเดชสกุล 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
161 00477768  นางอโนทัย  สิทธิศรีจันทร์ 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
162 00477769  นางสาวณิชากมน  ศรีไสว 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
163 00477770  นางสาวอรนุช  จันแดง 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
164 00477771  นางสาวกาญจนา  แซ่หว๋อง 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
165 00477774  นางสาวศิริรัตน์  สระแก้ว 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
166 00477775  นายวิรุตน์  กระรันต์ 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
167 00477776  นางสาวอาภรณ์  ประเสริฐไทย 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
168 00477778  นางสาวพัชรา  ชูชาติ 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
169 00477779  นางสาวกิ่งแก้ว  พรจิรวิชญ์ 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
170 00477780  นางสาวชรินญา  เอี่ยมสะอาด 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
171 00477781  นายอมรศักดิ์  ศรีสุข 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
172 00477782  นางรัชตา  เทพแสง 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
173 00477783  นางสาวณิชาภัทร์  บุญรัตนวิจิตร์ 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
174 00477785  นางสาวจินตรัตน์  บุญรักษา 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
175 00477786  นางภคพร  เฉวียงหงษ์ 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
176 00477787  นางสาวสุวีรยา  พรมตัน 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
177 00477788  นายธิติพัทธ์  ชุติวัฒน์โสภณ 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
178 00477790  นางศรันยา  พิพัฒน์วัฒนา 17/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
179 00477792  นางสาวเสมอใจ  จีนขจร 17/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
180 00477794  นางสาวปวีณา  แสนใหม่ 17/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
181 00477795  นางสาวรัตติยา  จับประยงค์ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
182 00477796  นางสาวณัฐกาญจน์  ดีขันธ์ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
183 00477797  นางพรทิมา  เลิศศิริ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
184 00477798  นางสาวยุภาวรรณ  ชัยแก้ว 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
185 00477800  นางสาวอมราพร  ซี่โฮ่ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
186 00477801  นายกัมพล  วาสนาพงศ์พันธุ์ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
187 00477802  นายมานพ  สายสุวรรณ์ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
188 00477803  นายสิทธิเดช  กนกแก้ว 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
189 00477804  นางสาวศิริพร  ชมภูนิตย์ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
190 00477805  นางสาวสกาวรัตน์  พานเมือง 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
191 00477806  นายสมเดช  สอดศรี 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
192 00477807  นายสุวัฒ  เผื่อนโชติ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
193 00477808  นางสาวจริยา  บุญธรรม 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
194 00477810  นายอนุพงศ์   นากรักษา 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
195 00477811  นายอนุชา  ศรีลาลัย 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
196 00477812  นางสาวขนิษฐา  ขำบางเลน 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
197 00477814  ว่าที่ร้อยตรีเอกลักษณ์  ยาวิชัย 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
198 00477817  นางสาวสุนิศา  แก้วคำ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
199 00477819  นายแมนพงษ์  เห็มกอง 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
200 00477820  นางฤทัยรัตน์  โรจน์พิทักษ์วงศ์ 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
201 00477821  นางสาวดวงธิดา  โฉมงาม 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
202 00477823  นางสาวณัฐกานต์  นนกระโทก 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
203 00477824  นางสาวเพ็ญวิสาข์  ดิฐวิชัยรัตน์ 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
204 00477825  นายธนภัทร์   ทองห่อ 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
205 00477826  นางสาวดวงดาว  เพ็งเภา 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
206 00477827  นางศิริรัตน์  เปียหลอ 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
207 00477829  นางสาวอรอนงค์  ศรีอ่อน 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
208 00477831  นางสาวสิริยากรณ์  ศิลานนท์ 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
209 00477834  นางสาวสุปรียา  รถเพ็ชร 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
210 00477835  นางสาวณัฐธยาน์  แสงทอง 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
211 00477836  นางสาวพัชรากร  ผลาไสย 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
212 00477839  นางสาวชดาษา  พะนิรัมย์ 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
213 00477841  นางสาวเปรมวดี  เปรมฤทัย 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
214 00477842  นายมงคล  อาจวิชัย 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
215 00477845  นางสาว พรทิพย์  สุวรรณธรรม 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
216 00477847  นายพรจักษ์  อุ่นทิม 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
217 00477848  นางสาวศิริวรรณ  เนาว์ประโคน 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
218 00477849  นายวิศวะ  ภุมมา 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
219 00477851  นางสาวเพลินพิศ  กิ่งชา 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
220 00477853  นางสาววรสุนันท์  แรงเริง 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
221 00477856  นางสาวนิตยา  ศรีสรรค์จร 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
222 00477858  นายพรศิริ  นนทะศิริ 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
223 00477860  นางสาวขนิษฐา  สุขธูป 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
224 00477861  นายทรัพย์  บุญเกื้อ 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
225 00477862  นางสาวกุสุมาวดี  นิติศักดิ์ 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
226 00477863  นางสาวรัตนาภรณ์  คงยืน 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
227 00477865  นายประยูร  กองพา 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
228 00477866  นางสาวศิริมาส  แสงรักษ์ 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
229 00477867  นางสาวภิญญาพัชญ์   ทำทาน 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
230 00477868  นางกัญยารัตน์  ประนอมเกียรติ์ 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
231 00477869  นายนพนันท์  อรัญมิ่ง 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
232 00477870  นายวิเศษ  วงศ์วรรุจ 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
233 00477871  นางสาวรสริน  แสงสุวรรณ์ 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
234 00477872  นางสาวเอื้อพร  โพธิ์ไทร 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
235 00477874  นางสาวแสนดี  ว่องวุฒิ 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
236 00477876  นางกาญจน์ธีรา  สอดศรี 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
237 00477878  นางสาวสุดาทิยพย์  บุญโนนยาง 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
238 00477879  นางสาวศิริลักษณ์  หิรัญประกาย 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
239 00477880  นางพรทิพย์  ไพรัตน์ 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
240 00477882  นางฐิติมา  กุลณาวรรณ 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
241 00477883  นางศิริวรรณ   ผู้อยู่สุข 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
242 00477884  นางสาวตรียากนิษฐ์  โสมสันต์เพชร 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
243 00477886  นางสาวนันทวรรณ  เข่งสมุทร์ 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
244 00477889  นางสาวณัฏฐณิชา  ดวงเพ็ง 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
245 00477890  นางสุพรรณี  เตือนภักดิ์ 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
246 00477893  นางสาวนิตสา  ต่อโชติ 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
247 00477894  นางสาวดวงจันทร์  พลโยธา 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
248 00477895  นางสาวอุไรวรรณ   ขุนทองจันทร์ 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
249 00477896  นางสาววราภรณ์  มอญภาษา 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
250 00477897  นางนัฐกานต์  วงเวียน 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
251 00477898  นางสาวสิรินาถ  สว่างพิทักษ์ 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
252 00477899  นางสาวอรทัย  อาญาเมือง 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
253 00477900  นางสาวดวงเดือน  สุติยะวัน 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
254 00477901  นางสาวณัฐชนก  แซ่ลิ้ม 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
255 00477902  นายอติโรจน์  เนตรทิพย์ 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
256 00477903  นางสาวสุพัตรา  ชลไพร 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
257 00477904  นางสาวประภาสิริ  ส่งระยับปานนท์ 23/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
258 00477905  นายปพนวิช  รุ่งเจริญ 23/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
259 00477906  นางสาววันวิสาข์  พุ่มพวง 23/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
260 00477907  นายมานิตย์  สุขประเสริฐ 23/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
261 00477909  นายเอกชัย  วิมลศรี 23/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
262 00477910  นางสาวธารทิพย์  ฉิมหลวง 23/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
263 00477911  นางศศิธร  เย็นเพ็ชร 23/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
264 00477913  นายสุรกฤต  กุหลาบเพ็ชรทอง 24/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
265 00477914  นางสาวมานิตา  ร้อยแก้ว 24/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
266 00477915  นางสาวชมพูนุช  เบี่ยงสวาท 24/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
267 00477916  นางสาวภาวดี  ศรีหาญ 24/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
268 00477918  นางสาวทองสุข  อ่อนปัดนา 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
269 00477919  นายบัญชา  พิมพ์สนาม 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
270 00477920  นางพิศมัย  พิมพ์สนาม 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
271 00477923  นางสาวพรรณธิภา  ธิวะโต 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
272 00477924  นางสาวชุติมา  จันทรสานนท์ 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
273 00477925  นางสาวดอกอ้อ   แข็งแรง 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
274 00477926  นายณัฐวัฒน์  วงศ์ทองเหลือ 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
275 00477927  นางสาวปิยะวรรณ  จันทร์ลอย 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
276 00477928  นางสาวสุวรรณา  ลีลา 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
277 00477929  นางสาวรัตติกาล  แนบน่วม 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
278 00477930  นางธัญญ์ฐิตา  ธราดลฐิติวัฒน์ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
279 00477931  นางสาวนวพรรณ  เนตรชนก 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
280 00477932  นางสาวระพีพร  พีระพันธ์ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
281 00477934  นางสาวปนัสยา  งิ้วดี 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
282 00477935  นางสาวสุธาทิพย์  สุวรรณม่วง 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
283 00477936  นางสาวสุภานัน  ปัญญาใหญ่ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
284 00477938  นายบุญส่ง  พลคิรี 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
285 00477941  นางสาวกุลภา  คำหล้า 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
286 00477943  นายไพศาล  วันธนานันท์ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
287 00477944  นางสาวจุฑาภรณ์  เพชรชม 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
288 00477945  นายนิเวศน์  บัวทองใส 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
289 00477946  นางนวลจันทร์  จุฑาภักดีกุล 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
290 00477947  นายวรพงษ์  ระไหวพรมราช 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
291 00477949  นางสาวชนิดาพร  พานิคม 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
292 00477952  นางสาวปุญญิศา  น้อมถวาย 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
293 00477953  นางสาวธีริศรา  นาเมือง 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
294 00477954  นางสาวจิราภรณ์  นุจร 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
295 00477956  นางสาวชื่นรัตน์  เจี้ยมดี 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
296 00477957  นางสาวเจนจิรา  จิตอุทัศน์ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
297 00477958  นางสาวจารุณี  แท่งทองหลาง 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
298 00477959  นายไมตรี  อุดหนองเลา 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
299 00477961  นางโสภิต  คำมาตย์ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
300 00477963  นางปวียธิดา  ประชาสุภัค 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
301 00477964  นางสาววรรณิภา  เข็มทอง 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
302 00477965  นางสาวชฎาภรณ์  สมศักดิ์ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
303 00477966  นางจริยา  แก้วลาย 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
304 00477967  นายเชิดชัย  ประโปตินัง 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
305 00477972  นางสาวรัตนา  สุขศรี 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
306 00477973  นางสาวชัชฎาภรณ์  ถาดทอง 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
307 00477975  นางสาวพรพิมล  ปรีชา 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
308 00477976  นางสาววาสิฏฐี  ถมจอหอ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
309 00477978  นางสาวสุกฤตา  บัวนาค 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
310 00477979  นางสาวนภา  ทองประเสริฐ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
311 00477980  นางนิตยา  วงศ์คำฟู 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
312 00477981  นางชัชญา  เกตุสยาย 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
313 00477982  นายคณากร  ขวัญคุ้ม 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
314 00477986  นางสาวทิพรตี  จิบโคกหวาย 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
315 00477987  นายจักรี  ลิมทวีสมเกียรติ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
316 00477988  นางวรวลัญช์  จันทร์โน 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
317 00477989  นายสุพัฒน์  มีพึ่ง 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
318 00477990  นางสาวรุ่งนภา  เจริญสุข 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
319 00477992  นายธนภณ  คงเหล็กดี 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
320 00477993  นางสาวมยุรัตน์  ถาวรรักษ์ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
321 00477994  นางสาวสุชาดา  ถาวรรักษ์ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
322 00477996  นายจิรศักดิ์  สินสุพรรณ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
323 00477998  นางสาวภัทรานิษฐ์  ธนพิบูนสิน 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
324 00477999  นางสาวสุนิสา   หาญประโคน 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
325 00478000  นางสาวกนกกาญจน์  แก่นรักษ์ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
326 00478001  นายปรีชา  บุญปลอด 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
327 00478002  นางสาวกิตติยา  แสนสิกัน 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
328 00478003  นางรัชดาภรณ์  ใจกล้า 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
329 00478004  นางสาวจุฑาภรณ์  มุกดาหาร 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
330 00478005  นางสศิราวรรณ  กล่ำทวี 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
331 00478006  นางรัตนา  จันทร์เทศ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
332 00478007  นางสาวภัทราภรณ์  ชวสินธุ์ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
333 00478008  นางนภาพร  สินทะเกิด 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
334 00478009  นายสุรเดช  ปักปิ่น 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
335 00478010  นางสาวอุไรวรรณ  ฉายรัศมี 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
336 00478011  นายสุนทร  ธูปพุดซา 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
337 00478012  ว่าที่เรืออากาศตรีพิภูษณะ  พ่วงโพธิ์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
338 00478013  นางสาวปฏิญญา  สังขนันท์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
339 00478014  นางสาวทิพย์สุดา   หาระคุณโน 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
340 00478015  นางสาวกรรณิการ์  โมทจิตร 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
341 00478016  นางสาวภัทราภรณ์   ศรีสุธรรม 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
342 00478017  นางสาวปัทมา  แก้วบัวสังข์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
343 00478018  นางสาวศรุตยา  สงวนธรรม 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
344 00478019  นางสาวจริยา  สิมาชัย 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
345 00478020  นางสาววันทาศิริ  สิงห์สถิตย์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
346 00478021  นางสุวรีย์  ปัจฉิม 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
347 00478022  นางสาววิไลภรณ์   สินสร้าง 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
348 00478023  ว่าที่เรือตรีสกล  ทองดี 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
349 00478024  นางสาวพินิจ  สุราช 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
350 00478025  นางอิสรีย์  พิมลสิงห์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
351 00478026  นายสนิท  ไทยพิรัด 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
352 00478027  นางศศิกานต์  สอนชัยญาติ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
353 00478028  นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
354 00478029  นางสาวศุภมาส  เผื่อนด้วง 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
355 00478030  นางสาวจินตนา  ดวงประโคน 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
356 00478032  นางสุรินา  จักรชยาภรณ์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
357 00478033  นางสาวจินดาพร  แท่นทอง 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
358 00478035  นางปาณิสรา  ศรีพัฒดี 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
359 00478036  นางสาวสุอังคณา  คนกลาง 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
360 00478037  นายวีรวุฒิ  ฉกะนันท์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
361 00478038  นางสาวลดาวัลย์  เหลืองรุ่งทรัพย์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
362 00478039  นางวันดี  ฉกะนันท์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
363 00478040  นางสาวณัฏฐ์ชญา  แห่งหน 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
364 00478041  นางสุภารัตน์  นิลวรรณ์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
365 00478042  นางสาวญาณิศา  ทองเสม 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
366 00478043  นางกชกาญจน์  กุลสุวรรณ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
367 00478044  นางสาวเบญจวรรณ  คินขุนทด 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
368 00478045  นางรินทนา   ดานชัยภูมิ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
369 00478046  ว่าที่เรืออากาศตรีสุรสิทธิ์  ปราสาร 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
370 00478047  นางสาวจารุวรรณ  นาถกรณกุล 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
371 00478048  นางอภิญญา  สุวรรณทรัพย์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
372 00478049  นางสาวชัญญานุช  ปั้นช่วย 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
373 00478050  นายวิวัฒน์  นามซุย 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
374 00478051  นางสาวณัทฐพัชร์  เจียมทะวงษ์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
375 00478052  นางสาววัชรินทร์  ฉิมมุจฉา 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
376 00478053  นางสาวศิริวรรณ  ศรีสุธรรม 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
377 00478054  ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทัศนียกุล 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
378 00478055  นายนฤดล  สกุลไพศาลทรัพย์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
379 00478056  นางจารุวดี  ปัจจุสานนท์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
380 00478057  นางสาวพรนานา  อัจฉราวดี 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
381 00478058  นางสาวกรรณิการณ์  ง่วนชู 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
382 00478059  นางสาวน้ำฝน  สิทธิวรรณธนะ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
383 00478060  นางสาวณปภัช  รุจิระกุล 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
384 00478061  นางสมพิศ  โคมกระจ่าง 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
385 00478062  นางสาวปฏิมา  ศรีพิทักษ์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
386 00478063  นายชัชเวช  ฉันทประเสริฐวุฒิ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
387 00478064  นางสาวสุมณฑา  ลาภมูล 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
388 00478065  นางสาวนาถยา  สงวนศักดิ์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
389 00478066  นายกิตติภัฎ  รัตตนุสสรณ์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
390 00478067  นางสาวปริญญา  เขตสกุล 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
391 00478068  นางสาวจันทร์จีรา  หัตถยาธิพล 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
392 00478069  นางสาวอารยา  มาตขาว 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
393 00478071  นางสาวปาทิตตา  จันทร์ไพสนธิ์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
394 00478072  นางสุปราณี  สนธิพงษ์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
395 00478073  นางสาววาสนา  สมบัติ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
396 00478074  นายอัศนี  ปรัชญาศาสตร์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
397 00478075  นายณธัชพงศ์  ศรีแก้ว 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
398 00478076  นางสาวจริญญา  รินลา 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
399 00478077  นางสาวปรียาภรณ์  ริตตา 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
400 00478078  นางสาวทิพย์วรรณ  รื่นเสือ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
401 00478079  นางจันท์สุดา  แก้วงามพรรณ์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 401 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 51477411  นางสุภัทรา  วิริยา 5/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2 51477621  นายวิทยา  ภิญโญฤทธิ์ 9/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3 51477622  นายวินัย  จันทรานาค 9/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
4 51477693  นางสาวจันทร์ฉาย  กิตติ 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
5 51477695  นางสาวกฤษณา  อินตามูล 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
6 51477718  นางสาวพรไพรินทร์  ติม้า 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
7 51477746  นางสาวอนุสรา  โพฤทธิ์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
8 51477761  นางสาวสุพรรณิการ์  อินต๊ะคำมา 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
9 51477789  นางสาวคัคนางค์  สิทธิวัง 17/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
10 51477793  นางขวัญใจ   บุญคุ้ม 17/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
11 51477813  นายณรงค์กร  จิณะเสน 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
12 51477815  นางกัฑทรี  มนน้อย 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
13 51477838  นางสาวชันย์ชนก  ใจอ้าย 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
14 51477846  นางสาวศศินันท์  ฐิติภูวศิริสกุล 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
15 51477850  นางสาวกรองแก้ว  สอดตุคุ 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
16 51477854  นายญาณวุฒิ  ศรีใจ 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
17 51477881  นางสาวประภัสสร  วงศ์ชัย 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
18 51477917  นายกฤษดา  ภูนุช 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
19 51477933  นายจักรพงศ์  ดั้นเมฆ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
20 51477974  นางสายพิณ  สวนใจ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
21 51477977  นายพิทักษ์  สวนใจ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
22 51477985  นางสาวกัลยา  อัตชู 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
23 51477991  นางสาวกันทรากร  กรรณิกา 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
24 51478084  นางชุติกาญจน์  วิริยา 3/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
25 51478085  ว่าที่เรือเอกอาทิตย์  ธนานนท์วุฒิกุล 4/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
26 51478086  นางสาวศิริขวัญนภา  ปัญญา 4/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
27 51478091  พระณัฏฐ์ธน  ชาดาธนเสฏฐ์ 5/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
28 51478098  นางสาวลลิตา  ที่ปรึกษา 6/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
29 51478101  นายปรัชชญา  ใหนาค 6/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
30 51478102  นายประเชษฐ  คำปิงชัย 7/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
31 51478104  นางสิริพิม  อูปเงิน 7/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
32 51478107  นายสุทัศน์  แก้วเก้า 7/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
33 51478109  นายกฤษฎา  ไชยมงคล 7/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
34 51478113  นางสุรีย์พร  ใฝคำ 8/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
35 51478124  นางสาวสุดารัตน์  ลายคำ 9/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
36 51478125  นางสาวชนิกานต์  เหมือนศิริ 9/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
37 51478139  นางศรีวรรณ  จันทร์เพ็ญ 11/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
38 51478155  นายณัฏฐ์  จันทร์หล้า 13/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
39 51478157  นางนภาพรรณ  ใจป้อม 14/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
40 51478168  นายบรรจง  บุญมา 16/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
41 51478170  นางสาวณิชกมล  มณี 17/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
42 51478183  นางสาวพิทยาภรณ์  บุญภา 19/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
43 51478187  นางสาวภัทรสุดา  ธงชัย 20/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
44 51478190  นางสาวนภาพร  อิ่นอ้าย 20/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
45 51478195  นางสาวสุกัลยา  จั่วจันทึก 21/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
46 51478196  นางสุดาลักษณ์  อั้นอยู่ 22/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
47 51478203  นางสาวดาวเรือง  แสงคำ 22/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
48 51478205  นางสาวเกตุอนันต์กิตติ์  สุกัญญาภักดิ์ 22/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
49 51478206  นางสาวภัทรานิษฐ์  กาใจ 23/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
50 51478212  นายธนพงศ์  ฝั้นคำปวง 24/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
51 51478224  นางสาวหนึ่งฤทัย  รัตนชมภู 25/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
52 51478234  นางนงคราญ  สุบินมิตร 26/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
53 51478237  นางสาวสุวิกา  แสนปัญญา 26/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
54 51478238  นางประสิทธิ์  วงศ์อ้าย 27/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
55 51478246  นายดิศนันท์  ศรีวิลัย 27/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
56 51478247  นางสิริพร  อินต๊ะขวา 27/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
57 51478255  นางสาวธมลวรรณ  มากปรางค์ 28/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
58 51478256  นายฉัตรชัย  คมขำ 29/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
59 51478271  นายเจริญ  พรมศิริ 30/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
60 51478276  นายชัชวาลย์  ใจอินทร์ 30/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
61 51478286  นายเอกรัตน์  ปงกา 31/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่ 61 ฉบับ
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 13017128  นายธนวัตน์  ฉัตรมงคลพันธ์ 18/1/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
2 13017176  พันจ่าเอกวิษณุ  ศรีปัจฉิม 23/1/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
3 13017186  นางสาววีนัส  อังสนั่น 23/1/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
4 13017311  นายอรรณพ  ไชยโอชะ 31/1/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
5 13017366  นายพชร  เนติวนิชเวช 3/2/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
6 13017391  ว่าที่ร้อยตรีพฤษศร   สุภาษิต 4/2/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
7 13017576  นายธีระ  แก้วจินดา 8/2/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
8 13017605  นายแสงทอง  บุญทั้งสอง 8/2/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
9 13017625  นายปริชญ์  วัฒนวิถี 9/2/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
10 13018088  นายรชต  สุระเศรณีกุล 5/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
11 13018089  นายณัฐพงษ์  มุสิก 5/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
12 13018090  นางสาวบุษกร  สุขทอง 5/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
13 13018130  ว่าที่ร้อยตํารวจตรีเอกภพ  ไปเหนือ 11/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
14 13018131  นางสาวธนพร  สรรวิชัย 11/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
15 13018132  นางสาวกฤษฏิ์ธิปชา  แสงคีรีเขต 11/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
16 13018149  นางสาวพิมพา  ศรีบุศย์ดี 12/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
17 13018156  นางสาวมัณฑนา  ศักดิ์เพ็ญศรี 14/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
18 13018162  นางสาวชมภูนุช  ภูษาธร 15/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
19 13018171  นายทวีชัย  ยาสมนึก 17/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
20 13018173  นายฐิติศักดิ์  ปัญญาพาณิชย์ 18/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
21 13018174  นางสาวรุจิพร  ศรีอรรคจันทร์ 18/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
22 13018176  นางสาวเพียงดาว  เขียวลออ 18/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
23 13018178  นายสุเทพ  สรรเพ็ชร 18/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
24 13018185  สิบตํารวจโทจักรวาล  จินา 19/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
25 13018188  สิบตํารวจเอกพิษณุ  พิมพ์โกทา 20/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
26 13018197  ร้อยตํารวจโทอัคนี   ณ บางช้าง 22/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
27 13018198  ร้อยตํารวจโทพิภาค  ม่วงช้าง 22/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
28 13018199  ร้อยตํารวจโทปริญญา   แสงวรราช 22/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
29 13018200  ร้อยตํารวจโทสุภัทร  ทองสุขดี 22/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
30 13018204  นางสาววรวีร์  สุจารี 22/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
31 13018229  นายสิทธินันท์  วงษ์เรียนรอต 26/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
32 13018241  นายฤทธิรงค์  แก่นจันทร์ 27/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
33 13018251  นางสาวสิรี   พงศกรวัฒนา 28/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
34 13018252  นายชลิต  คุ้มชัย 28/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
35 13018263  นางสาวสุวิมล   ทรัพย์มูล 29/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
36 13018268  นางสาวชลพรรษ  ภิรมย์กิจ 29/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
37 13018269  นางสาวมนัญยา  นกเขาเทศ 30/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
38 13018270  นางสาวนาตยา  พันธ์แตง 30/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
39 13018283  นางจิราภรณ์   รุจิโกไศย 31/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
40 13018285  นายภัทรฐิติ  นิลดำ 31/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
41 13018290  นายเดชณรงค์  ทับหิรัญ 31/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
42 13018292  นายทาดา  เทศนีย์ 31/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
43 13018293  นายเสกสรรค์  อุ่นอ่อน 31/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี 43 ฉบับ
กรุงเทพมหานคร
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00157061  นางสาวสุพรรณี  ทองคำ 12/1/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2 00157210  นายเกริกฤทธิ์  ผึ้งแดง 25/1/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 00157772  นายนายพรจักษ์  อุ่นทิม 15/2/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4 00157777  นางสาวปิยวรรณ  ทองแก้ว 16/2/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
5 00158211  นางสาวสุภาภรณ์  สงวนเชื้อ 24/3/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6 00158220  นางสาวสุภวรรณ  เทพสุวรรณ์ 25/3/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
7 00158236  นางสาวเมทินี  ระไวสมาน 26/3/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 7 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดน่าน
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท
โครงการพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท
โครงการพิเศษจังหวัดพังงา
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท
 
 
© 2008 Computer Institute of Ramkhamhaeng University