รายงานผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(โครงการพิเศษ)ทั้งหมด แยกตามสาขาวิทยบริการฯ
กรุงเทพมหานคร
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00678879  นางสาวณัฐวรรณ  ครุฑสวัสดิ์ 6/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2 00678926  นางจันทร์จิลา  ชาวโพธิ์เอน 11/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3 00678949  นางสาวณิชชา  อุดมมะนะ 16/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
4 00678961  นางสาวอมาวสี  วิริยะนุเคราะห์ 17/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
5 00678963  นางสาวภริตา  เสตสิทธิ์ 18/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
6 00678967  นายเอกพจน์  เปล่งประเสริฐ 18/4/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 6 ฉบับ
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 01018748  นายธรรมวิเชียร  ยอดสนิท 22/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
2 01018749  นางสาวกาญจนากร  วิมุตติยานนท์ 22/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
3 01018758  สิบเอกสุธน  ทองสินธุ์ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
4 01018761  นางสาวปิยะมาศ  คงแก้ว 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
5 01018767  นายอณัฐวิทย์  ชูกะนันท์ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
6 01018769  ร้อยตํารวจเอกวิเชียร  นวลจันทร์ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
7 01018778  นางสาวอนุศาสน์  อภัยรัตน์ 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
8 01018782  นางสาวอรจิรา  โรยทองคำ 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
9 01018784  นายสมปรารถนา  ก๊กใหญ่ 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
10 01018786  นางสาวภาวิตา  หนูรัตน์ 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
11 01018787  ร้อยตํารวจเอกธีรวัฒน์  แสงศรี 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
12 01018789  ดาบตํารวจภูดิศ  พลเกษตร 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
13 01018792  นายไมตรี  สมณะ 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
14 01018793  นายพงศธร  คงปาน 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
15 01018797  นายสุวิทย์   ทองเล็ก 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
16 01018799  นางสาวสุพรรณี  เพ็ชรมีศรี 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
17 01018800  นางสาวจิรา  เพ็งสกุล 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
18 01018811  พันตํารวจตรีวิรัตน์  แท่นทอง 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
19 01018812  ร้อยตํารวจเอกหญิง ศรีสมเกียรติ   แท่นทอง 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
20 01018817  นางสาววิวัลยา  มัชฌิมวงศ์ 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
21 01018825  นายไกรพจน์  ธัญญลักษณ์ 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
22 01018828  นายสัญญา  ตั้งชู 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
23 01018831  นางสาวศิริพร   ช่วยชูจิตร 1/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
24 01018832  นางสาวสุทัศษา  คำทิพย์ 1/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
25 01018833  นายศุภวัจน์  เนยนม 1/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
26 01018834  นางสาวกมลวรรณ  แว่นแก้ว 1/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
27 01018837  นางสาวอัญรินทร์  หิรัณย์ตันติกร 1/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
28 01018840  นายสุรศักดิ์  เกตุชาติ 1/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
29 01018841  นางสาวเพชรดาว  ผาติวรากร 2/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
30 01018842  นางสาวอังคณา  หนูทอง 2/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
31 01018850  นางสาวเสาวนีย์  พราหมณ์ทอง 3/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
32 01018855  นายไผท  อ่อนเกตุพล 3/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
33 01018866  นางสาวฟาซีฮะ  บาเน็ง 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
34 01018878  นายพิทักษ์เดช  เดชเดโช 6/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
35 01018890  ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  หนูน้อย 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
36 01018905  นายพิสิฐพร  ศรีคำนวน 9/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
37 01018906  นายพีรวัฒน์  บาลโรย 9/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
38 01018907  นายมฤคินทร์  ทิพย์อักษร 10/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
39 01018909  นายธีระวิทย์  เพ็งสกุล 10/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
40 01018914  นายปิยพงศ์  โยเทวะ 10/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
41 01018916  ร้อยตํารวจโทบุญฤทธิ์  หนูเขียว 10/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
42 01018922  นางทดสอบ  นามสุกล 11/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
43 01018925  นางอำไพ  สุนทร 11/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
44 01018927  นางสาวณฐมน  หมวดคงทอง 11/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
45 01018928  นางสาวสุขวารี  สุขนุกูล 11/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
46 01018942  ว่าที่ร้อยตรีเลอพงศ์  พินิตภุชพงศ์ 13/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
47 01018947  นายพิชญุตม์  มีนะกนิษฐ 15/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
48 01018948  ดาบตำรวจสมบัติ  พอดี 16/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
49 01018956  นางสาวณัชชา  บุญสุข 17/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
50 01018959  นางสาวสินีนาฎ  แต่งตั้ง 17/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
51 01018960  นางสาวสุภกัญญา  อินทรทอง 17/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
52 01018964  นางสาวลาลิตย์  ชูรัตน์ 18/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
53 01018969  นางรัญญา  หวานแก้ว 18/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 53 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดน่าน
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 84808526  นางนงนุช  หลวงทะ 28/1/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 84808527  นางสาวโชติกา   มินถาเจริญ 28/1/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 84808571  นางพีรญา  อุดทังไข 10/2/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 84808580  นายอภิชาต  ปิ่นชัยพัฒน์ 12/2/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 84808599  นายสัญญา  เชาว์ชวาเขต 18/2/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 84808608  นางสาวธัญชนก  จันไชยยศ 21/2/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
7 84808628  นางศิริวรรณ  ขันหลวง 25/2/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
8 84808633  นางสาววันทนา  ทองสุข 27/2/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
9 84808721  นายพลัฏฐ์  จุมป๋า 18/3/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
10 84808745  นางสาวณัฐกฤตา  แกล้มมะลิ 21/3/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
11 84808746  นางสาวธนัชชา  ศุภผล 21/3/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
12 84808752  นางสาวจุติพร  ศรีสันต์ 23/3/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
13 84808759  นายเกียรติศักดิ์  เขื่อนแก้ว 24/3/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
14 84808785  นายสมคิด  ใหม่ตา 27/3/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
15 84808824  สิบโทณัฐพล  พรมไชยะ 31/3/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
16 84808846  นางจารุณีย์  มหามิตร 2/4/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
17 84808870  นายวิชาญ  วรรณพงษ์ 4/4/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
18 84808872  นางสาวสุวิษา  วิไชยยา 4/4/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
19 84808873  นายสมคิด  มุสุ 5/4/2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดน่าน 19 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดภูเก็ต
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 70108515  นางสาวปรียา  พรหมเรือง 27/1/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2 70108516  นายสุพจน์  สีผม 27/1/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
3 70108520  นายสุกิจ  สิทธิไชย 27/1/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
4 70108529  นายมนต์ชัย  วงศ์ราช 28/1/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
5 70108531  นายวิทวัส  วรรณกิตติคุณ 29/1/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
6 70108532  นางสาวเบญจพร  ธนาเจริญสกุล 30/1/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
7 70108534  นางสาวนฤมล  อิ่มอำไภย 30/1/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
8 70108537  นางสาวนันทิตา  ศิริเลิศธนานนท์ 31/1/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
9 70108538  นางสาวโสภิดา  ปลั่งเปล่ง 31/1/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
10 70108544  นายชินดนัย  จันทร์ศิริตานนท์ 1/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
11 70108545  นางสาวสายใจ  สงชู 1/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
12 70108546  นางสาวภวิณรัฏฐ์  เปรมนิยา 1/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
13 70108547  นางสาวรัชกร  วุฒิ 1/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
14 70108548  นางสาวอรพิไล  สีสว่าง 2/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
15 70108550  นางสาวศศิพร  รัตนพงศ์ 2/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
16 70108552  นายคเณศ  ติ้วสกุล 4/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
17 70108554  นางสาวจุติเมษ์  สุขทิพย์ 4/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
18 70108557  นางสาววิชุณี   ชวาลปัญญาวงศ์ 4/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
19 70108568  นางสาวภัทรา  แซ่ไหน 8/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
20 70108569  นางสาวอัญชนา  ตรรกดุษฎี 8/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
21 70108572  นายนราธิป  สายทอง 10/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
22 70108574  นางสาวกิ่งกาญจน์  อภิชาติเมธา 10/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
23 70108581  นางสาววิภาดา  ไชยกุล 12/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
24 70108582  นายโศธัยสิปป์  เพ็งเล็ง 13/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
25 70108583  นางสาวฤดีมาศ  พันธุ์พฤกษ์ 14/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
26 70108584  นางสาวหทัยทิพย์  โพธิ์มาศ 15/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
27 70108593  นางสาวนิลยา  รักดี 17/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
28 70108597  นางสาวอรวรรณ  อ่องเจริญ 17/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
29 70108598  นางสาวชนัญชิดา  ชนะกิจ 18/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
30 70108600  นายหิรัญ  ประสารการ 18/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
31 70108602  นางสาวรัชนี  จักขุจันทร 19/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
32 70108603  นายปรเมศวร์  คีรีคช 20/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
33 70108604  นายธิติกร  ทองรักษ์ 20/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
34 70108605  นางสาวเบญญาภา  นาควิสัย 20/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
35 70108607  นางศิริวรรณ  ชูช่วย 21/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
36 70108609  นางสาวสุมิตรา  โมสิกะ 21/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
37 70108612  นายเทพบำรุง  หมวดมณี 22/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
38 70108615  นางสาวณัฐพร  โสภณาพิกุล 22/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
39 70108616  นางสาวภทรมณ  ฤทธิวงศ์ 22/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
40 70108619  นางสาวจารุณี  อังศุภนิช 23/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
41 70108620  นางสาวอุมาพร   แก้ววารี 23/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
42 70108622  นางสาวสกุณา  สมเพชร 24/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
43 70108624  นางสาวปวรัตน์  ฤทธิ์สวัสดิ์ 25/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
44 70108626  นางบุบผา   ประทีป ณ ถลาง 25/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
45 70108631  นายธฤต  สุพุทธยางกูร 26/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
46 70108632  นางสาวเมวดี  ถมทองคำ 26/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
47 70108634  นางสาวสุพัชรี  แสงกระจ่าง 27/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
48 70108636  นายอนุพันธ์  ทองเต็ม 27/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
49 70108640  นางสาวชัชฎาภรณ์  เรือนแพ 27/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
50 70108641  นางสาวพรพิมล  คุรุ 27/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
51 70108645  นางสาวนาริฐา  ฤกษ์สำรวจ 28/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
52 70108646  นางสาววิลาวัณย์  พุทธเจริญ 28/2/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
53 70108651  นางสาวจิราพร  ชูสวัสดิ์ 1/3/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
54 70108652  นางสาวพิชชาวี  คงเดิม 1/3/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
55 70108653  นางสาวกาญจนา  ชนะภัย 1/3/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
56 70108655  นางสาวจิตติมา  จิรจามร 1/3/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
57 70108657  นางสาวเกริริณ  ภู่สกุล 1/3/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
58 70108658  นางสาวชญธร  ปกแก้วลิพร 2/3/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
59 70108659  นางสาวยมนา  หอมหวล 2/3/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
60 70108660  นางสาวภัทรานิษฐ์  บุญเกตุ 2/3/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
61 70108662  นายสุรเชษฐ์  ขาวทอง 2/3/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
62 70108668  นางสาววิศัลยา  บุญชัด 2/3/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
63 70108669  นายศุภสัณห์  บุญชัด 2/3/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
64 70108671  นางสาวมนัสนันท์  บุญชัด 2/3/2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดภูเก็ต 64 ฉบับ
วิทยาเขตบางนา
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 07018423  นางสาวกชกร  เพชรสมุทร 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
2 07018424  นายภาณุพงศ์  ในเรือน 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
3 07018425  นางสาวกรัณยพร  เลขธรากร 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
4 07018426  นางสาววิมลิน  จิรบุญไพสิฐ 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
5 07018427  นางสาวนงรักษ์  ธงแดง 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
6 07018428  นายทวีภรณ์  ประพันธ์ 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
7 07018429  นางสาวอังคณา  หลิ่งห้า 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
8 07018430  นางสาวนฤมล  พงศ์เจริญ 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
9 07018431  นางสาวตถา  รุ่งกระจ่าง 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
10 07018432  นายณัฏฐ์พัชร์  พิมใจใส 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
11 07018433  นางสาวเพ็ญศรี  จังคุณากร 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
12 07018434  นางสาวกาญจนากร  วิมุตติยานนท์ 6/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
13 07018435  นางสาวเพชรรัตน์  งามแสงสิริทรัพย์ 7/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
14 07018436  นายชโยทิศ  ตรงจิตซื่อสกุล 7/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
15 07018437  นางสาวพรทิวา  อายุเกษม 7/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
16 07018439  นายมนต์ธนัท  เศรษฐสินโสภณ 7/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
17 07018440  นางสาวรุ่งการ  ศิริอ่อน 7/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
18 07018442  นางสาวจารึก  เพชรอาวุธ 7/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
19 07018443  นางสาวเกวลี  ทองโป้ย 7/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
20 07018444  นางสาวฐิติชญาน์  เพชรรัตน์ 7/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
21 07018445  นางสาวมานัสนันท์  พ่องประสาท 8/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
22 07018446  นายธีระ   ปัญจมะวัต 8/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
23 07018447  นายสมโภช  เจียโรจนานนท์ 8/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
24 07018448  นายอภิชัย  พันธุมาศ 8/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
25 07018449  นางสาวพิชญาภา  ตุลสุข 8/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
26 07018450  นางสาวสถิตาภรณ์  คันถี 8/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
27 07018451  นางสาวอุบลรัตน์  สวัสดีมงคล 8/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
28 07018452  นายชำนาญ  ทองแก้ว 8/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
29 07018453  นางสาวฐิติรัตน์  เจริญศิลป 8/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
30 07018454  ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร  เพ็ญสนั่นพูนพันธุ์ 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
31 07018455  นางสาวเชาวนี  ดุลคนิจ 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
32 07018456  นายขจรเกียรติ  หมีทอง 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
33 07018457  นางสาวมณฑกานต์  ชัยสุนทรพันธุ์ 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
34 07018458  สิบตํารวจตรีปณัต  ดุลยปวีณ 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
35 07018459  นางสาวจิตรลดา  พนมเริงศักดิ์ 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
36 07018460  นายกฤษณะ   ธรรมาภิมุขกุล 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
37 07018461  นายสรวิชญ์  เพ็งนิ่มนวล 9/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
38 07018462  นายสุภเวช  เดชเรือง 10/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
39 07018463  นางสาวเกศศิรินทร์  สะเดาทอง 10/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
40 07018464  นางสาวอุบลรัตน์  บุญคงมาก 10/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
41 07018465  นางสาวรัชนี  หาดแก้ว 10/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
42 07018466  นายกิตติพงศ์  ศรีมานนท์ 10/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
43 07018467  นางสาวพิมพ์ชนก  ศรีสารคาม 10/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
44 07018468  สิบเอกทัชช  แก่นน้อย 11/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
45 07018469  นางพงศ์ศรี  นาคเมือง 11/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
46 07018470  ว่าที่ร้อยตรีคมศักดิ์  หงส์ษา 11/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
47 07018471  นายรชต  สุระเศรณีกุล 12/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
48 07018472  นางสาวเจนจิรา  เต็มพงษ์ 13/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
49 07018473  นายธนวรรธ  วงษ์อินทร์ 13/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
50 07018474  นายสุรเสกข์  เยื้องกราย 13/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
51 07018475  นางสาววลัยพร  พ่วงเจริญ 14/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
52 07018476  นางสาวธนาภรณ์  บุญเกิด 14/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
53 07018477  นางสาวคุ้มเกล้า   จิตรีขันธ์ 14/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
54 07018478  นางสาวสุนิษา  ทิพย์บุญทอง 14/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
55 07018480  นายภูวสิษฏ์  ภู่ระย้า 14/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
56 07018481  นางสาวณัฎฐณิชา  กล้วยแดง 14/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
57 07018482  นายปูรณ์  จิระวิณิจ 14/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
58 07018484  นางสาวมณีรัตน์  เพ็งไชโย 15/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
59 07018485  นางสาวณัฏฐนันท์  จันทรวงศ์ 15/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
60 07018486  นายปภาวิน  จันทรวงศ์ 15/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
61 07018487  นางสาววชิราพร  กลัดเจริญ 15/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
62 07018488  ร้อยตํารวจโทราชวัฒน์   อินทรโสภา 16/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
63 07018489  นางสาวอาวีวรรณ  ดุสิต 16/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
64 07018490  นางสาวศิริขวัญ  ทรัพย์ผล 16/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
65 07018491  นายกรวิทย์  สิทธิวงศ์ 16/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
66 07018492  นายพีรพงศ์  มากบัว 17/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
67 07018493  ว่าที่ร้อยตรีธนยศ  สาริบุตร 17/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
68 07018494  นายพงค์พันธ์  ผุดผ่อง 18/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
69 07018495  นายอนิวัตติ์  บุรีแก้ว 18/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
70 07018496  นางสาวณัฐมน  วัฒนโยธิน 19/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
71 07018497  นายรัชพล  เปาอินทร์ 19/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
72 07018498  นางสาวประนอม  ภู่พุ่มศรี 20/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
73 07018499  นางสาวรัตตยา  อาจชูช่วย 20/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
74 07018500  นายวัสวัต  มีนะโยธิน 22/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
75 07018501  นางสาวสุธาสินี  ศรีมานะศักดิ์ 22/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
76 07018502  นายฐิติศักดิ์  ปัญญาพาณิชย์ 22/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
77 07018503  นางสาวพชรวรรณ  ชัชวาลกิจกุล 23/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
78 07018504  นายชนันท์  กองอ่อน 23/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
79 07018505  นางสาวสุชญา  ต้อนรับ 23/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
80 07018506  นางสาวณริดา  สีหาวงศ์ 24/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
81 07018507  นางสาวภาวิดี  อภิวันท์ 24/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
82 07018511  นางสาวสุพิศ  สิทธิสอน 26/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
83 07018513  นางสาวทิชาชาด  ยิ่งลือชา 26/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
84 07018514  นายณัฐจักร์  ใสสุวรรณ 26/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
85 07018518  นางสาวชมพู่  สิทธิไกรพงษ์ 27/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
86 07018521  นางสาวธัญนันท์  พันธ์พิบูลย์ 27/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
87 07018522  นายภวิศ  สุดแสวง 27/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
88 07018523  นายโนอาห์  วาจิ 27/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
89 07018524  นางสาวณัฐพร  ประทุมสุวรรณ์ 27/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
90 07018525  นายเอกชัย  สุขสมปอง 27/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
91 07018528  นายณัฐธร  พิงภักดิ์ 28/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
92 07018530  ร้อยตรีภูริวัฒน์  ทิมมาศ 28/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
93 07018533  นางสาวสาวิตรี   สายนาค 30/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
94 07018535  นายภาณุพงศ์  พิบูลย์ 30/1/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
95 07018539  นายกัลป์พล  คุณนุชคุณสมบัติ 1/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
96 07018540  นายชลิต  ม่วงคำ 1/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
97 07018541  นายจีรภัทร  กาญจนแก้ว 1/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
98 07018542  นายวิชาญ  จินดารัตน์ 1/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
99 07018543  นางสาววาสวลี  วรรณทวี 1/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
100 07018549  นางสาวเยาวธิดา  พิณสายแก้ว 2/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
101 07018551  นายชนินทร์  แทนเจ็ดริ้ว 3/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
102 07018555  นางสาวอนงค์  ส่านเพ็ชร 4/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
103 07018556  นายตรีชิต  เมธารัตนโชติ 4/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
104 07018558  นางสาววรรณพร  อึ้งตระกูล 5/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
105 07018559  นายชวภณ  แก้วสนิท 5/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
106 07018560  พันตรีกฤษฎา  สุขศรีนุช 5/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
107 07018561  นางสาววิไล  เดชแพง 5/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
108 07018562  นายปริญญา  บุญกอง 7/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
109 07018563  นางสาวสุวรรณี  บูรณวัฒนาโชค 7/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
110 07018564  นางสาวกษิกา  สุทธิวิริยะกุล 7/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
111 07018565  นายศุภวุฒิ  ปาติมานนท์์ 7/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
112 07018566  นางสาวนริษา  กาบตุ้ม 7/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
113 07018567  นายภูวิศ  มานนท์ 7/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
114 07018570  นางสาวสุธิดา  สิงหนาท 9/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
115 07018573  นายศักดิ์ดา  รื่นรมย์ 10/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
116 07018575  นายปรัศนัย   ทิมฤกษ์ 10/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
117 07018576  นายธีรกุล  เกตุแก้ว 11/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
118 07018577  นายปฏิภาณ  ปัสสา 11/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
119 07018578  นางสาวปัญวลี  หวังศิลปคุณ 12/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
120 07018579  นางสาวพลิศาน์  เชี่ยววิทยาการ 12/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
121 07018585  นายนพรุจ  คงเพชร 16/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
122 07018586  นางสาววรางค์อร  สัจจาวาณิชย์ 16/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
123 07018590  นางสาวภาวิณี  ดีโท่น 17/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
124 07018591  พันตํารวจตรีกิตตินันท์  ศรีม่วง 17/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
125 07018592  นางสาวอัปสร  หาราภี 17/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
126 07018595  นายเกรียงศักดิ์  ฐาปนพัฒน์ 17/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
127 07018596  นางสาวนพพร  เหลืองาม 17/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
128 07018601  นางสาวเพ็ญนภา  นิราส 18/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
129 07018606  นางสาวอธิพร  สิทธิธีรรัตน์ 20/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
130 07018610  นายพีรพัฒน์  เพียงแก้ว 21/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
131 07018611  นายภานุมาส  จันทร์จาก 21/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
132 07018621  นายพงศกร  ละฟู่ 24/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
133 07018623  นางสาวศิราวรรณ  เอื้อคณารักษ์ 24/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
134 07018625  นายปุญญาพัฒน์  มโนลีหกุล 25/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
135 07018627  ร้อยตรีหญิงศิวรักษ์  รัตนผล 25/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
136 07018629  พันตํารวจโทดวงตา  ใหญ่กว่าวงษ์ 25/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
137 07018630  นางสาวดวงแข  บุตรวงค์ 26/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
138 07018635  นางสาวกมลวรรณ  มุขโรจน์ 27/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
139 07018638  นายคุณณัฏฐ์  ศักดิกร 27/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
140 07018639  นางสาววิริยาพร  ชินชนานุภาพ 27/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
141 07018642  นางสาวลักขณา   คชวงษ์ 27/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
142 07018643  นายจิรัฐชัย  แย้มโกสุม 28/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
143 07018644  นายณรงค์ชัย  วิชัยยุทธ์ 28/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
144 07018648  นางสาวอณัญญา  สวัสดิ์พาณิชย์ 28/2/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
145 07018649  นางสาวญาณี  อริยะพิทักษ์ 1/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
146 07018650  นายมาวิน  หมวดไธสง 1/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
147 07018656  นางสาวกตัญชลี  ภูไทย 1/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
148 07018663  นายประพันธ์  เตชะธรรมไกรกุล 2/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
149 07018664  นางสาวจตุพร  ชื่นตระกูลโชคกุล 2/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
150 07018665  นางสาวกรรณิกา  สิ่งประสงค์ 2/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
151 07018670  นางสาวจุฑามาศ  เกียรติสาร 2/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
152 07018672  นางสาวสุนิศา  นุริตมนต์ 3/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
153 07018673  นายศรายุทธ  บุญญาภิสมภาร 3/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
154 07018674  นายคงเดช  จำปามูล 3/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
155 07018675  นางสาวกมลกาญจน์  จันทร์ทองแท้ 3/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
156 07018676  นางสาวชนิดา  บุญทา 3/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
157 07018677  นายสรัญญู  บุดดา 3/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
158 07018679  นางสาวชญานันทน์  ฉัตรมาศ 4/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
159 07018681  นายพงศกร  ชนิตรนันต์ 5/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
160 07018682  นางสาวดวงหทัย  นาคเสวก 5/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
161 07018683  นายณัฐพงศ์  ไหมทอง 6/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
162 07018684  นางสาวธนภัส  ทรงวิทยาธรรม 6/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
163 07018685  นายธีรพงศ์  บัวทองเรือง 6/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
164 07018686  นางสาวศรีสุดา  สอนกริ่ม 6/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
165 07018687  นายนพดล  เหลืองวิชชเจริญ 6/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
166 07018688  นายฐิติ  มีศรี 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
167 07018689  นายอนุชา  ดีสวัสดิ์ 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
168 07018690  นางสาวพิมลดา  แสวงหาความสุข 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
169 07018691  นายธนวัฒน์  กาญจนะโรจน์ 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
170 07018692  นายสุรศักดิ์  ทองเกียว 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
171 07018693  นางสาวสาวิตรี  ถนอมชาติ 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
172 07018694  นางสาวณรัชช์อร  อัครกุศลพงศ์ 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
173 07018695  นางสาววรรณา  ซ้ายคง 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
174 07018696  นางสาวปริสา  เถื่อนเทพ 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
175 07018697  นางสาวอริสา  คาบาลูน่า 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
176 07018698  นางสาวภัทริยา  โรจนโรวรรณ 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
177 07018699  นายสถาพร  วิทมาสิงห์ 10/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
178 07018700  นายวิณ  พิมพ์แสง 11/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
179 07018701  ร้อยตํารวจเอกภัทรพล  เสยกระโทก 11/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
180 07018702  นายเอกชัย  เล้าเรืองตระกูล 11/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
181 07018703  นายศรันย์กร  เก่งการค้า 11/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
182 07018704  นางสาวพรพงา  อัคนิถิน 11/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
183 07018707  นางสาวนิติพร  มีไพฑูรย์ 12/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
184 07018708  นายสุรเชษฐ  ขันธ์สุวรรณ 12/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
185 07018710  นายภูมิพัฒน์  อินรัญ 13/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
186 07018711  นายวรุฒ  ทวีชัยศุภพงษ์ 14/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
187 07018712  นางสาวพัณณกร  รักประยูร 15/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
188 07018713  นายพงศ์วัฒน์  ว่องวิกรัย 16/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
189 07018714  นางสาวสุณิสา  มาบรรดิษฐ์ 17/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
190 07018715  นางสาวสุประภา  มาบรรดิษฐ์ 17/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
191 07018716  นางสาวณชารดา  เด็นเพชรหน้ง 17/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
192 07018717  นางปาณิสรา  ศรีพัฒดี 17/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
193 07018718  นายสุเทพ  สรรเพ็ชร 17/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
194 07018719  นางสาวประณาลี  จินดาศรี 17/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
195 07018720  สิบตํารวจตรีสหรัฐ  เลี่ยมสงวน 17/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
196 07018722  นายถาวร  กาญจนา 18/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
197 07018723  นางสาวอมรรัตน์  ใจศิริ 18/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
198 07018724  นางสาวชุติมา  ไกรวงศ์ 18/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
199 07018725  เรือเอกพิพัฒน์  เกษรบัว 18/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
200 07018726  นางสาวพิมพ์พิชชา  วัฒนเศรษฐ 18/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
201 07018727  นายเกรียงเดช  แก้วบุญปัน 18/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
202 07018728  นายณรงค์  รอดวิหค 18/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
203 07018729  นางสาวนพรัตน์  เหลืองคำชาติ 19/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
204 07018730  นางสาวธัญลักษณ์  นิลเพชร 19/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
205 07018731  สิบตํารวจเอกจิราภรณ์  พูลพิพัฒน์ 19/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
206 07018732  นายศิริชัย  ทองคำ 19/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
207 07018733  นายศุภวุฒิ  ชิตมณี 19/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
208 07018734  นางสาวกานต์ชนิต  บุญกำเนิด 19/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
209 07018735  นางสาวเกลี้ยวเกล้า  สมัยคงมั่น 20/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
210 07018738  นางสาววิจิตรา  เพ็งสว่าง 20/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
211 07018740  นางสาวนภัทร  พ่วงจำนงค์ 20/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
212 07018741  นางสาวกัญญณัช  เทพนุ้ย 20/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
213 07018742  นายคุณากร  พรมน้อย 20/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
214 07018743  นางสาวจารุวรรณ  คำมุลคร 20/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
215 07018744  นายจิระศักดิ์  ลักษณาการ 20/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
216 07018747  นางสาวเกศฎา  ไชยะธรรม 21/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
217 07018750  นางสาวนัฏวรรณ  รุจิณรงค์ 22/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
218 07018751  นางสาวณิชารีย์  พงษ์ประสิทธิ์ 22/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
219 07018753  นายวิศิษย์ศักดิ์  บุญนำ 23/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
220 07018754  นายสุพัฒน์  แดงปุ่น 23/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
221 07018756  นายฮอลิตร   มีแหวน 23/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
222 07018757  นางสาวฐิติมา  สมบูรณ์สุข 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
223 07018760  นางสาววันดี  ศรีเจริญ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
224 07018762  นายธวัชชัย  เพ็ชรเเท้ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
225 07018763  นายพงษ์ชัย  นาคสวัสดิ์ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
226 07018764  นายสรรชัย  อรรถพลพิพัฒน์ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
227 07018765  นายเฉลิมพล  พุทธารักษ์ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
228 07018766  นางสาวสุพรรณริการ์  วะนาพรม 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
229 07018768  นายธนาพล  บูรพาภิภพ 24/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
230 07018770  นายสุวรรณ  แสงวิจิตร 25/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
231 07018771  นางสาวสมหญิง  แดงกล่อม 25/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
232 07018772  นางสาวเมตตา  โพธิ์แก้ว 26/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
233 07018773  นางสาวมนสิการ  ประยูรคล้าย 26/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
234 07018774  นางสาวธันย์ชนก  ศรีแดง 26/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
235 07018775  นางสาวสรินณา  หล่อประเสริฐ 26/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
236 07018776  นายกันต์พจน์  ฐิติวณิชกุล 26/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
237 07018777  สิบตํารวจตรีปิยพล  วงษ์อินทร์ 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
238 07018779  นางสาวเกตุวดี  ซื่อสัตย์ดี 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
239 07018780  นายรัชชานนท์  คงอิ่ม 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
240 07018781  นางสาวจันจิรา  นาคาสุ 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
241 07018783  นายนพดล  ขวัญพงษ์ 27/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
242 07018788  นายอชิตพล  ศรีเวช 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
243 07018790  นางสาวกนกวัลย์  เตชวันโต 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
244 07018791  นายบุญส่ง  ลิขิตฉัตรภักดี 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
245 07018794  นายเอกพันธ์  บุรกรณ์ 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
246 07018795  นายสุภักดี  พึ่งประชา 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
247 07018796  นายชำนะพล  สร้อยเกียว 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
248 07018798  นางสาวพิชวรรณ  ศรีมหาโชตะ 28/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
249 07018801  นายภูมิรัตน์  พรสุขสวัสดิ์ 29/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
250 07018802  นายอมร  นาวารักษ์ 29/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
251 07018803  นางสาวอรทัย  บุญเกลี้ยง 29/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
252 07018804  นางเกณิกา  คุโระดะ 29/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
253 07018805  นางสาวกฤษณา  อินตาหามแห 29/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
254 07018806  นางสาวณัจยา  สิงห์ครุธ 30/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
255 07018807  นางสาวทัศนัย  หนูเกื้อ 30/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
256 07018808  นายเสกสรรค์  วุฒิพงศ์ 30/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
257 07018809  นายวัชรพงค์  ละม้าย 30/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
258 07018813  นายวัชรินทร์  รักแม่ 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
259 07018814  นายรพีพงศ์  กฤดิสวนสมบัติ 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
260 07018816  นางสาวปิยพร  กุมารสิงห์ 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
261 07018819  นายณัฐปวิชญ์  คงเกีรยติภาคิน 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
262 07018820  นางสาววรรณี  เกตุดี 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
263 07018821  นายชวลิต  วัฒนะสุวรรณกร 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
264 07018822  นายณัฐกฤษฏิ์  การปลูก 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
265 07018823  นางสาวดวงใจ  ชุมประยูร 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
266 07018826  นางสาวสุเมธ   วังหินกอง 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
267 07018827  นายเจษฏาภรณ์  ศรีบู่ 31/3/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
268 07018829  นายปรีชา  กุลเนตร 1/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
269 07018838  นายเอกชัย  อมรสุคนธ์ 1/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
270 07018839  สิบตํารวจตรีเฉลิมพล   ยางสุข 1/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
271 07018843  นายอภินันท์  มหาปัญญาวงศ์ 2/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
272 07018844  นางสาวอังสุมารินทร์  สุ่มมาตย์ 2/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
273 07018845  นายณัฐพล  อุดมศิลป์ 2/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
274 07018847  นางสาววาสนา  สุดสน 2/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
275 07018848  นายนครินทร์  วงแหวน 2/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
276 07018851  นางสาวสุภาวดี  พุ่มน้อย 3/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
277 07018852  นางสาวนุสบา  โสภาแสง 3/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
278 07018853  นางสาวธิดารัตน์   บัณฑิตนันทิ 3/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
279 07018854  นางสาวอาทิตย์ตยา  เนียมสงค์ 3/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
280 07018856  นายธรรมนูญ  ตีระพัฒนเกียรติ 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
281 07018857  นางสาววิวิชชัชนันท์  จันทร์มณี 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
282 07018862  นายณัฐพงศ์  วิริยะรัตนานนท์ 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
283 07018863  นายเติมวงษ์  จันทร์ชุ่ม 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
284 07018864  นางสาวเบญจวรรณ  การีชุม 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
285 07018865  นางสาวเบญญาภา  สิทธิฤทธิ์ 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
286 07018868  นางสาวอุทุมพร  แก้วมาลา 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
287 07018871  นางนันทิกานต์  เทียนวรรณกิจ 4/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
288 07018874  นายพงษ์พัชร์  พัชรกีรติกุล 5/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
289 07018875  ร้อยตํารวจโทพิษณุ  ทัศญาณ 5/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
290 07018876  นางสาวสุนิสา  เกลี้ยงสุวรรณ 5/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
291 07018877  นางสาววรัญญา  วิวัฒน์พรไพศาล 6/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
292 07018880  นางสาวไพลิน  อินทะสร้อย 6/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
293 07018881  นางสาวพรทิพย์  เสวะโก 6/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
294 07018882  นางสาวภัทรพร  บุญยิ่งยง 6/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
295 07018883  นายนิธิศ  พันวินิต 6/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
296 07018884  นางสาวหัากร  ธานีโต 6/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
297 07018885  นายเกรียงไกร  พูนพิริยะพงศ์ 6/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
298 07018886  นายเนติรัตน์  พลแดง 7/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
299 07018887  นายพัฒนา  ปรีเจริญ 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
300 07018888  นางสาวกรรญดา  เกิดศรี 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
301 07018889  นางสาวณัฐรดา  เทสะเวส 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
302 07018891  นายประยุทธ  ประเทศเสนา 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
303 07018892  นางสาวสกุลตรา  จิตรานนท์ 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
304 07018893  นางสาวเบญญพร  จันมณี 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
305 07018894  นางสาวสุจรีย์  สงรักษ์ 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
306 07018895  นางสาวนันท์นภัส  พูลเฉลิม 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
307 07018896  นางสาวกัลยา  แสงมณีย์ 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
308 07018897  นางสาวนลินี  ตั้งวงศ์ 8/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
309 07018898  นางสาวสุดารัตน์  ประโยชน์งาม 9/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
310 07018899  นางสาวณิชพัณณ์  อารีโชติอนันต์ 9/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
311 07018900  นางสาวสุณีรัตน์   ปิยะวงษ์ 9/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
312 07018901  นายอุทัย  ศรสำแดง 9/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
313 07018902  นางสาวดารินทร์  บุญศักดิ์สิทธิ์ 9/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
314 07018903  พันตํารวจโทประสาท  สามารถกุล 9/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
315 07018904  นางสาวสุฤทัย   นันทะชัย 9/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
316 07018911  นางสาวอรรจยา  วงศ์สุวรรณ 10/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
317 07018913  นายสิทธิรัฐ  วัฒนาบรรจงสุข 10/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
318 07018915  ว่าที่เรือโททรงต้น  เกษมสันต์ 10/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
319 07018917  นางสาวนภัสวรรณ  กลิ่นนิล 10/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
320 07018918  นายประกาศิต  เชาวลิต 10/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
321 07018921  นางสาวทดสอบ 11 เมษา  ทดสอบ 11 เมษา 11/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
322 07018924  นายวุฒิชัย  ชอบธรรม 11/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
323 07018930  นายประยุทธ  ปานปลั่ง 11/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
324 07018932  นางสาวจันสุกาณว์  ภะโว 11/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
325 07018933  นาย สิทธิพงศ์   ธรรมปัญญา 11/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
326 07018934  นางสาวภัทริน  กุศลชู 11/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
327 07018935  นางสาวปุญญาดา  พรสมบูรณ์ศิริ 12/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
328 07018936  นางสาวสุมณฑา  แสงเขียน 12/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
329 07018937  นายวิรัตน์  เหมลินี 12/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
330 07018938  ร้อยตํารวจโทอภิชาติ  ปิ่นวัฒนา 13/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
331 07018939  นางสาววัชราภรณ์  เจษฎาอภิบาล 13/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
332 07018940  นายพิศุทธิ์  แก้วหนองเสม็ด 13/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
333 07018941  นางสาวศิรประภา  โชติกมาศ 13/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
334 07018943  นางสาวประชิดจิต  ทองใบ 14/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
335 07018944  นายศุภฤกษ์  ศุภราทิตย์ 15/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
336 07018945  นางสาวมาลินี  เปาคำ 15/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
337 07018946  นางสาวชุตาภา  นรัตถรักษา 15/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
338 07018950  นายรัตนพงศ์  คชเสนา 16/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
339 07018951  นางสาวสุปาณี  ขวัญจันทึก 16/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
340 07018952  นายโชคชัย  พงศ์สุขนิรันดร์ 17/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
341 07018953  นายอาณัฐ  เจริญกิจวัฒนกุล 17/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
342 07018954  ร้อยตํารวจเอกดำรงพล  คุณานพรัตน์ 17/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
343 07018955  นางสาวลลิตา  ดำรงศักดิ์ 17/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
344 07018962  ร้อยตรีวัชพล  สุวรรณจูฑะ 18/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
345 07018965  ร้อยตํารวจตรีสิทธินัย  คลังมณี 18/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
346 07018970  นางสาวรัฐวินท์  อมรสันต์ 18/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
347 07018971  นางสาวชนันท์ภรณ์  สุยะ 19/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
348 07018972  นางสาวภูริกา  ทวิชสังข์ 19/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
349 07018973  นางสาวพิชญ์สินี  มีเดช 19/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
350 07018974  เรืออากาศตรีสุภามาศ  บำรุงชาติ 19/4/2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครวิทยาเขตบางนา 350 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดน่าน
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท
กรุงเทพมหานคร
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00308177  นางสาวมธุรส  วงษ์ครุธ 18/3/2556 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
2 00308330  นายรัฐการ  ชวนะวิรัช 19/4/2556 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
3 00308334  นางสาวจีรนันท์   หฤทัยปรีย์ 20/4/2556 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
4 00308335  นางสาวพิชญ์ชาดา  มีใจเย็น 20/4/2556 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
5 00308336  นางสาวฐิติรัตน์  เอียดเมือง 21/4/2556 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
6 00308338  นางสาวณัฐธิดา  ราชวงค์ 22/4/2556 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
7 00308367  นายกิตติ  วุฒิชา 26/4/2556 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 7 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 71807638  นายพีรพล  ทองตำลึง 9/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 71807758  นางนาตยา  อินโท 14/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 71807763  นางสาวรพีพรรณ  มุลวิไล 15/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 71807784  นายฉัตรชัย   จิตจำนอง 16/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 71807816  นางรัชนี  ผดุงจิระพันธทิพ 18/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 71807832  นายอภิรัฐ  จันทร์ช่วง 19/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
7 71807833  นางสาวจันทร์จิรา  พิมท่าทอง 19/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
8 71807852  นายชาเยชท์  จันทร์ช่วง 20/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
9 71807873  นายเฉลิมพล  เมืองน้อย 21/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
10 71807940  นางสาวศิรินทรา  แป้นจันทร์ 26/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
11 71807948  นายกิตติภูมิ  มงคล 26/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
12 71807951  นางสาวจันทร์จิรา  นวลเศษ 26/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
13 71807971  นางธิติมา  รักษาพราหมณ์ 27/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
14 71807983  นายชนาญวิทย์  วิชัยดิษฐ์ 27/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
15 71807995  นายธรรมกร  ไสยสุคนธ์ 27/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
16 71808031  นางสาวโสภวรรณ  สมวงศ์ 28/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
17 71808070  นางสาวกนกกรานต์  กสิมาตร์ 1/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
18 71808096  นางสาวกิตติวัน  บัวปลอด 6/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
19 71808099  นางสาวสุนิตา  วงษ์สวัสดิ์ 6/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
20 71808103  นางสาวณิชารีย์  รักษ์ปาน 7/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
21 71808106  นางสาวสุพัตรา  ช่วยแก้ว 7/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
22 71808111  นางสาวสุนันทา  นิลศิริ 8/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
23 71808112  นางอรอุมา  รถทิพย์ 8/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
24 71808117  นางสาวเบญจวรรณ  ทองมณี 8/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
25 71808120  นางสาวฐิติชญา  สิทธิยงค์ 8/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
26 71808121  นางสาวสุดารัตน์  กองคำ 8/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
27 71808122  นางสาวอนุรัชนี  จันทร์ชู 9/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
28 71808123  นายพรชัย  อรรถพร 9/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
29 71808127  นายสุริโย  เกื้อสกุล 10/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
30 71808128  นางสาวกนกรัตน์  รัตนพันธุ์ 10/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
31 71808133  นางสาวจันทิมา  ขุนเสถียร 11/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
32 71808134  นายสิทธิโชค  พรหมเพชร 11/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
33 71808138  ร้อยตํารวจโทชัยณรงค์  ราชรักษ์ 11/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
34 71808142  ว่าที่ร้อยตรีหม่อมหลวงจันทร์เพชร  ธนาคุณ 12/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
35 71808144  นางสาวอัจฉรา  วงศ์คต 12/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
36 71808145  นางจุฑามาส  รื่นพานิช 12/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
37 71808146  นางรสรินทร์  แสงจันทร์ 12/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
38 71808147  นางสาวหัสดี  พันธ์พิชัย 12/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
39 71808148  นางสาวศศิโสม  ถาพร 12/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
40 71808150  นางสาวสุพรรษา  ช่วยชนะ 12/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
41 71808158  นางสาวกนกวรรณ  ชูเพชร 14/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
42 71808161  นายมนต์ชัย  ทองสลัก 15/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
43 71808164  จ่าเอกมานิตย์  สุวรรณโณ 15/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
44 71808180  นายนิติวัชร์  ดำคุ้ม 19/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
45 71808182  นางสาววันดี  สมบุญ 19/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
46 71808191  นางสาวขนิษฐา  ทองเพชร 21/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
47 71808193  นางสาวป่าณิสรา  บัวทอง 21/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
48 71808194  นางสาวกนกวรรณ  สังข์โชติ 21/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
49 71808213  นางสาวธนิษฐา  หอมจู 24/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
50 71808217  นางสาวเพ็ญนภา  มีใหม่ 25/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
51 71808218  นางสาวอรอุมา  อินคชสาร 25/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
52 71808219  นายสมสุข  กลับรินทร์ 25/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
53 71808230  สิบตํารวจเอกโกมินทร์  สาริพัฒน์ 26/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
54 71808243  นางพิมพร  นวลแก้ว 27/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
55 71808244  นายเฉลิมชัย  อินทร์โสม 27/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
56 71808245  นายนิรุตน์  อ่อนทอง 27/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
57 71808250  นายศราวุฒิ  ดีทองอ่อน 28/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
58 71808257  นางสาวชุติมน  พวงธาตุ 29/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
59 71808258  นางสาวอ้อยทิพย์  พรหมทอง 29/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
60 71808277  นายสัญญา  จันทบูรณ์ 30/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
61 71808279  พันตํารวจตรีเอกอนันต์  จำปา 30/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
62 71808287  นายกรกฎ  ศรีเปารยะ 31/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
63 71808294  นางสาวธารดา  กานุรักษ์ 2/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
64 71808295  นางสาวปิ่นฤทัย  ไชยสอาด 2/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
65 71808296  นางสาวปาริชาติ  จิตร์จำนงค์ 3/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
66 71808297  นายศราวุฒิ  เอ้งเหมาะ 3/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
67 71808298  สิบตรีวิศวะ  กระมล 3/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
68 71808299  นายนฤพล  คงนวล 3/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
69 71808300  นายตะวัน  ทองสัมฤทธิ์ 4/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
70 71808301  นางสาวศศิมาภรณ์  พันธ์ุเจริญ 4/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
71 71808302  นายนิรุตย์  ด้วงสุข 5/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
72 71808303  นายเฉลิมพล  สังข์ทอง 5/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
73 71808304  นางสาววรรณธนา  ชัยสวัสดิ์ 5/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
74 71808305  นายสุธางค์  อุดมวิทย์ 5/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
75 71808306  นางสาวพิมพ์ศศิมา  สำ-เภา 5/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
76 71808307  นางนัยณีย์  ไกรนรา 5/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
77 71808308  นางสิริพร  ศรีสุวรรณ 6/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
78 71808309  นางสาวมนพัทธ์  สัมพันธ์ 7/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
79 71808310  นางสุกัญญา  มาน้อย 7/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
80 71808311  นางสาวปัทมา  อินทฤกษ์ 9/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
81 71808312  นางวันเพ็ญ  แซ่เตี้ยว 13/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
82 71808313  นางสาววัชริยา  สิงห์อุปโป 17/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
83 71808314  นางสาวยุพาพร  ทองแจ่ม 17/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
84 71808315  นายสัมพันธ์  กองสวัสดิ์ 18/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
85 71808316  นางสาวจุฑารัตน์  สารภี 18/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
86 71808317  นางสาวสุธีรา  มนนามอญ 18/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
87 71808319  นางสาวสุพัตรา  ดุกล่อง 18/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
88 71808320  นายโกศล  กระมล 18/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
89 71808321  นางสาวนิยมพร  จันทวงค์ 18/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
90 71808322  นายโกศล  สุวรรณเนตร 18/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
91 71808323  นางสาวนงนุช  ลิ่มอรัญ 19/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
92 71808324  นางจุไรวรรณ  สมุทรเก่า 19/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
93 71808325  นางอารีย์รัตน์  จันทร์ภักดี 19/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
94 71808326  นางสาวจีรวรรณ  สุวรรณ์ 19/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
95 71808327  นางสาวรัตน์สุดา  ตรีวงษ์ 19/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
96 71808328  นางสาวสุรัตน์ดา  ศรชนะ 19/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
97 71808329  นางสาวจิราวรรณ  กลับวิลา 19/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
98 71808331  นายโกวิทย์   วัชระสวัสดิ์ 19/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
99 71808332  นางสาวรัตนา  ศรีเจริญ 20/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
100 71808333  นางสาวสุภาพร  สายศรี 20/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
101 71808337  นายทรงพล  เครือหงษ์ 22/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
102 71808339  นางศศิศิลป์  กล่ำเกลื่อน 22/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
103 71808341  นางสาวปนัดดา  สินสมบุญ 23/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
104 71808342  นางสาวอัฉรา  ธรรมโสภณ 23/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
105 71808343  นายกิตติพงษ์  หนูจีนจิต 23/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
106 71808344  ดาบตำรวจปราโมท  ณ นุวงศ์ 23/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
107 71808345  นางสาวสุเพ็ญพร  ฐานะกาญจน์ 23/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
108 71808346  นายศรายุทธ  วรินทร์ 23/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
109 71808347  นางสาวอาภัสรา  พูลชะโก 23/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
110 71808348  นายนพดล  ทองเลี่ยมนาค 24/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
111 71808349  นายอเนกพงศ์  ผกามาศ 24/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
112 71808350  นายพลวัฒน์  สุขสม 25/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
113 71808351  นายผนมกร  มีเพียร 25/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
114 71808352  นางสาวพิมฉวี   ฉวีพรรณ์ 25/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
115 71808353  นางสาววิภา  น้อยมุข 25/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
116 71808354  นายฉัตรฐาพงค์  คงทุง 25/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
117 71808355  นายสิทธิศักดิ์  สุขเจริญ 26/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
118 71808357  นางสาวจันทิมา  ทองศรี 26/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
119 71808359  นางสาววรรณี  พืชภูมิ 26/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
120 71808362  นางสุพัดดี  สุวรรณไชยศรี 26/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
121 71808363  นางสุจิตราภรณ์  อำนวย 26/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
122 71808366  นางสาวสาวิตรี  เพ็ชรชำนาญ 26/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
123 71808368  นางสาวภคพร  ลือน้อย 26/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
124 71808369  นางสาวบุญฑริกา   พงษ์น้อย 26/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
125 71808370  นายสินสุวรรณ  อ้นเซ่ง 26/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
126 71808371  นางสาววิรยา  ทองวัง 26/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
127 71808373  จ่าสิบเอกพุธพล  ราชคม 26/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
128 71808374  นายเลิศศักดิ์  สมชื่อ 26/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
129 71808375  นายอาหมัด  สง่าหวัง 26/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
130 71808376  นางสาวชุติมา  ไมอินทร์ 26/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
131 71808377  นายวิศณุ  สอนทอง 27/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
132 71808378  นางสาวมยุรี  เจริญสุข 27/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
133 71808379  ร้อยตํารวจเอกพูลศักดิ์  พระวิวงค์ 27/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
134 71808380  นายคณิศร์  ศรีสุธรรม 27/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
135 71808381  นายชัยยุทธ  ชินวาณิชย์กุล 27/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
136 71808382  นายจิรายุ  ฉิมยินดี 27/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
137 71808383  นางสาวสิริวรรณ  ทองศิริ 27/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
138 71808384  นายวิสุทธิศิลป์  กิตติกูลไพศาล 27/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดสุราษฎร์ธานี 138 ฉบับ
กรุงเทพมหานคร
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00477430  นางสาวอันชรี  แสงพัน 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2 00477431  นายกิตติชัย  พรบรรเจิดศักดิ์ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3 00477436  นางสาวมนทกานติ์  วิจิตร 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
4 00477437  นางสาวยุพิน  อยู่ศิลป์ชัย 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
5 00477438  นางสาวประภัสสร  ธรรมวงษ์ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
6 00477439  นางสาวจิตราภรณ์  บุญคูณ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
7 00477440  นายวรายุทธ  รักตะวัต 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
8 00477441  นางสาวณัฐชยาน์  จันทะชำนิ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
9 00477442  นางสาวสมสุขใจ  เหลียวสิทธิกุล 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
10 00477444  นางสาวอรสา  ศรีชามก 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
11 00477445  นายเกรียงศักดิ์  มะหะหมัด 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
12 00477446  นางสาวรุตศิมา  เวชการ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
13 00477447  นางพชรพร  พลโยธี 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
14 00477448  นายศุภชัย  ผูกชอบ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
15 00477450  นางสาวเกณิกา  สุรีย์มาศ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
16 00477451  นางสาวทัศนีย์  โกมลไพศาล 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
17 00477452  นางวิไลลักษณ์  ผาสุข 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
18 00477454  นางสาววาสิณี  ศิริโสดา 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
19 00477456  นายเรวัตต์   นกสว่าง 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
20 00477457  นางสาวเกศีนี  บานไม่รู้โรย 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
21 00477461  นางสุกัญญา  สีเชียงพิมพ์ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
22 00477467  นายศักดิ์นรินทร์  สูตรสุข 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
23 00477472  นายประวัติ  หอเจริญ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
24 00477473  นางสาวลัญชุ์รัตน์  วงษ์บุตรดี 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
25 00477475  นางสาววนิดา  เทศนอก 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
26 00477477  นางสาวกัญญา  สู้ศึก 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
27 00477478  นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
28 00477482  นายจักรรินทร์  แสงพล 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
29 00477486  นางสาวพาฝัน  พลขันธ์ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
30 00477487  นางสาวสุรีย์รัตน์  ยะติ 6/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
31 00477490  นางรัชนีวรรณ   วงศาเนาว์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
32 00477494  นางสาวปาจารีย์  ริ้วทองชุ่ม 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
33 00477495  นางสาวสุนิษา  สอนสุภาพ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
34 00477498  นายสุรศักดิ์  สุระเสน 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
35 00477499  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา  มาลีรักษ์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
36 00477500  นางสาวนราพร  สุดปาน 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
37 00477502  นางสาววรธนัท  ทองจับ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
38 00477508  นางอรศิริ  ยาศรี 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
39 00477511  นางสาวอนงค์  ทีทา 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
40 00477512  นางสาวสุกฤตา  สวัสดี 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
41 00477514  นางยุพาวดี  แก้วคำ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
42 00477515  นางสาวดวงพร  ปักษา 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
43 00477517  นางสาวชื่นกมล  สุวรรณรักษ์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
44 00477518  นางสาววัชรี  ภุ่มรินทร์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
45 00477520  นางสาวณัฐธิฌา  ชาวยามกา 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
46 00477521  นางสาวพิมพ์นิภา   พวงจันดา 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
47 00477522  นางสาวประภาวรินทร์  ภุ่มรินทร์ธนการ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
48 00477524  นางวาสนา  พรหมภักดี 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
49 00477529  นายสุบรรณ  พงษ์สุพรรณ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
50 00477532  นายสัญญา  มะโร 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
51 00477533  นายไพโรจน์  น้อยเอี่ยม 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
52 00477534  นางวนิดา  ชัยสงคราม 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
53 00477536  นายพงศกร  พันธุ์พาณิชย์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
54 00477537  นางสุมาลัย  สุราทิพย์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
55 00477538  นางสาวกานต์พิชชา  สะสม 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
56 00477539  นางสาวบุษกร  จันทร์จำนงค์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
57 00477540  นางสาวเกษรา  ศรีกันหา 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
58 00477541  นางสาววิจิตรา  นาคนาวา 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
59 00477542  นางสาวณัทกาญจน์  ขุนเณร 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
60 00477543  นางสาวญาณิศา  สัมพันธมาส 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
61 00477544  นายสุรสิทธิ์  เพริศพริ้ง 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
62 00477546  นางสาวศิริพร  ทุมภา 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
63 00477547  นางสาวจิรัชยา  ชอบธรรม 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
64 00477551  นางณัฐธีรา  สมบูรณ์ 7/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
65 00477557  นางสาวจันทรา  แสวงดี 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
66 00477558  นางอัมพร  วามะศิริ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
67 00477559  นางสาวนิตยา  มณีรัตน์ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
68 00477561  นางสาวกาญจนา  สุขสำราญ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
69 00477562  นางธนาวดี  โพภิรมย์ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
70 00477564  นางสาวศุภดา  ดีหงษ์ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
71 00477565  นางสาววิไลรัตน์  ตั้งมั่นคง 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
72 00477568  นายบรรลุ  แสงขาน 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
73 00477570  นางสาวละเมียด  จะยันรัมย์ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
74 00477571  นางสาวพิสมัย  อภัยวงศ์ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
75 00477572  นายบันเทิง  คชเดช 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
76 00477574  นางสาวศิริรัตน์  บังจันทร์ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
77 00477577  นางสาวณรินทญา  แน่นอุดร 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
78 00477578  นางศุภรินทร์ญา  นาคงาม 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
79 00477580  นางจุฑามาศ  พรมวาส 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
80 00477581  นางสาวพรนภา  บุตรวังค์ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
81 00477585  นายยงยุทธ์  โพธิ์สระ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
82 00477586  นางสาวพรรณี  ศรีสุระ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
83 00477588  นางสาววิชิตา  ศิวภักดิ์วัจนเลิศ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
84 00477590  นางสาวศิริลักษณ์  วาปีกะ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
85 00477591  นายสุวิชชา  ดีวินิจ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
86 00477592  นางสาวเพ็ญนภา  จันทรา 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
87 00477593  นางพิมพิลา  หมื่นศร 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
88 00477594  นางสาวจุรีรัตน์  ปูพบุญ 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
89 00477602  นางสิริกร  บุญทัน 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
90 00477608  นายณรงค์  ภูมิลำเนา 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
91 00477612  นางสาวปิยาวรรณ  โปร่งจิต 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
92 00477615  นางสาวพนัชกร  ทรงรอด 8/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
93 00477628  นางสาวปาริชาติ  แก้วพวง 9/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
94 00477644  นางณัฐภรณ์  เจนจิตร 9/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
95 00477653  นางสาวสุพรรษา  วรการฤทธิวงค์ 10/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
96 00477656  นางสุระพี  พงศ์ไพโรจน์ 10/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
97 00477659  นางสาวมนัสชนก  บุศย์แสงจันทร์ 10/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
98 00477679  นายสิทธิชัย  ยาแก้ว 10/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
99 00477686  นางสาวจริยา  วิหคหาญ 10/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
100 00477689  นางสาวเบญจวรรณ  เจนเขตกิจ 10/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
101 00477692  นายอภิเดช  เกษสุข 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
102 00477694  นางสาวอรพรรณ  อักษรพิมพ์ 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
103 00477697  นางสาวสุวรรณภา  พันโภคา 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
104 00477698  นางรัตนา  รุ่งช่วง 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
105 00477699  นางสาวไพลิน  เกษทอง 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
106 00477700  นางสาวพิศมัย  ศิริสุทธา 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
107 00477701  นางสาวพัชรินทร์  ศิริมาตย์ 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
108 00477702  นางอัจฉรา  บัวสรวง 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
109 00477703  นางสาวพรรณกร  ศรีเกษม 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
110 00477704  นางสาวสุกานต์ดา  ขนุนทอง 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
111 00477706  นายณรงค์ฤทธิ์  ทองรัตน์ 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
112 00477707  นางสาววรรณวิมล  ภักดี 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
113 00477708  นางธัญลักษณ์  จิตวิขาม 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
114 00477709  นางสาวสุกัญญา  จารย์หมื่น 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
115 00477710  นางสาวเพ็ญภักดิ์   นาธงไชย์ 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
116 00477711  นางสาวสุพัตรา  กมุทรัตน์ 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
117 00477712  นายบัญชา  กัณหา 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
118 00477713  นางสุวิมล  อินชนะ 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
119 00477714  นางสาวรสริน  ดีเรือง 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
120 00477715  นางสาวอรพรรณ  แจ่มเสมอ 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
121 00477716  นายจักราวุฒิ  สมแสง 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
122 00477717  นางสาวพัชรัตน์  วงค์สาลี 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
123 00477719  นางรัตนพร  คงวัฒนสิน 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
124 00477720  นางสาววิภารัตน์  วงศ์ยาไชย 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
125 00477721  นางสาวณัฐพร  แพทอง 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
126 00477722  นางสาวชลธิชา  แสงล้ำ 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
127 00477723  นายปกรณ์พล   พวงพันธ์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
128 00477725  นางสาวภัทร์อิงคกานต์  บุณยพรหม 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
129 00477726  นางสาวจิดาภา  ภูสมวงษ์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
130 00477727  นางสาวฬชฎากาญจน์  ศรีกล่อม 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
131 00477728  นางสาววาสนา  โง้วสกุล 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
132 00477729  นางศุภวัลย์  ตันวรรณรักษ์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
133 00477730  นางพนิตา  ทุมพงษ์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
134 00477731  นางสาวอรุณโรจน์  จินต์ประยูร 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
135 00477732  นางสาววรรนิภา  แสนเจริญสุข 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
136 00477733  นางพรวิภา  สำเภารอด 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
137 00477734  นายมงคล  เดยังรัมย์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
138 00477735  นางสาวชนัฏ  ปากวิเศษ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
139 00477736  นายศรัณ  ตันติวิภาวิน 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
140 00477737  นางภัทรานิษฐ์  อินธิเดช 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
141 00477739  นางสาวชารินี  คชชา 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
142 00477738  นางสาวอุษณี  วันศรี 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
143 00477741  นางสาวสกุณา  วิเศษพงษ์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
144 00477742  นางสาวดวงดาว  คุ้มภัย 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
145 00477743  นางสาวศรัณยา  เสถียรเขต 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
146 00477744  นางสาวขนิษฐา  แก้วจีน 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
147 00477745  นางเปรมฤทัย  ลาภเงิน 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
148 00477747  นางสาวรัตนาภรณ์  ทองผิว 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
149 00477748  นางสาวสมฤดี  ศรีวัฒนกุล 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
150 00477749  นางสาวสุทธิชา  ไชยวงศ์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
151 00477750  นางสาวนภกช  นิลประดับ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
152 00477751  นายปัญญา  เดินสันเทียะ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
153 00477752  นางสาวปานิศรา  วาริสสอน 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
154 00477753  นางสาวพัชราวดี  ตัณฑพานิช 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
155 00477756  นางสาวพนิดา  ขวัญอ่อน 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
156 00477757  นางสาวอนงค์นาฎ  อิศรวิชิตชัยกุล 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
157 00477759  นางสาวศิริรัตน์  พวงรัตน์ 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
158 00477760  นางสาวเอิ้มอ้อ  อิ้มพัฒน์ 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
159 00477762  นางสาววรวรรณ  นุ่มน้อย 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
160 00477764  นายเจริญ  ภูมิเรศสุนทร 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
161 00477765  นางสาวกาญจนา  ถาวรชน 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
162 00477766  นางสาวนันธิดา  ทับทิม 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
163 00477767  นางสาววราลี  สิริขจรเดชสกุล 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
164 00477768  นางอโนทัย  สิทธิศรีจันทร์ 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
165 00477769  นางสาวณิชากมน  ศรีไสว 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
166 00477770  นางสาวอรนุช  จันแดง 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
167 00477771  นางสาวกาญจนา  แซ่หว๋อง 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
168 00477773  นางพรหมวิพุธ  พฤฒศุภเวศม์ 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
169 00477774  นางสาวศิริรัตน์  สระแก้ว 15/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
170 00477775  นายวิรุตน์  กระรันต์ 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
171 00477776  นางสาวอาภรณ์  ประเสริฐไทย 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
172 00477778  นางสาวพัชรา  ชูชาติ 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
173 00477779  นางสาวกิ่งแก้ว  พรจิรวิชญ์ 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
174 00477780  นางสาวชรินญา  เอี่ยมสะอาด 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
175 00477781  นายอมรศักดิ์  ศรีสุข 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
176 00477782  นางรัชตา  เทพแสง 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
177 00477783  นางสาวณิชาภัทร์  บุญรัตนวิจิตร์ 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
178 00477785  นางสาวจินตรัตน์  บุญรักษา 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
179 00477786  นางภคพร  เฉวียงหงษ์ 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
180 00477787  นางสาวสุวีรยา  พรมตัน 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
181 00477788  นายธิติพัทธ์  ชุติวัฒน์โสภณ 16/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
182 00477790  นางศรันยา  พิพัฒน์วัฒนา 17/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
183 00477792  นางสาวเสมอใจ  จีนขจร 17/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
184 00477794  นางสาวปวีณา  แสนใหม่ 17/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
185 00477795  นางสาวรัตติยา  จับประยงค์ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
186 00477796  นางสาวณัฐกาญจน์  ดีขันธ์ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
187 00477797  นางพรทิมา  เลิศศิริ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
188 00477798  นางสาวยุภาวรรณ  ชัยแก้ว 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
189 00477800  นางสาวอมราพร  ซี่โฮ่ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
190 00477801  นายกัมพล  วาสนาพงศ์พันธุ์ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
191 00477802  นายมานพ  สายสุวรรณ์ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
192 00477803  นายสิทธิเดช  กนกแก้ว 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
193 00477804  นางสาวศิริพร  ชมภูนิตย์ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
194 00477805  นางสาวสกาวรัตน์  พานเมือง 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
195 00477806  นายสมเดช  สอดศรี 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
196 00477807  นายสุวัฒ  เผื่อนโชติ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
197 00477808  นางสาวจริยา  บุญธรรม 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
198 00477810  นายอนุพงศ์   นากรักษา 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
199 00477811  นายอนุชา  ศรีลาลัย 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
200 00477812  นางสาวขนิษฐา  ขำบางเลน 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
201 00477814  ว่าที่ร้อยตรีเอกลักษณ์  ยาวิชัย 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
202 00477817  นางสาวสุนิศา  แก้วคำ 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
203 00477819  นายแมนพงษ์  เห็มกอง 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
204 00477820  นางฤทัยรัตน์  โรจน์พิทักษ์วงศ์ 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
205 00477821  นางสาวดวงธิดา  โฉมงาม 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
206 00477823  นางสาวณัฐกานต์  นนกระโทก 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
207 00477824  นางสาวเพ็ญวิสาข์  ดิฐวิชัยรัตน์ 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
208 00477825  นายธนภัทร์   ทองห่อ 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
209 00477826  นางสาวดวงดาว  เพ็งเภา 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
210 00477827  นางศิริรัตน์  เปียหลอ 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
211 00477829  นางสาวอรอนงค์  ศรีอ่อน 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
212 00477831  นางสาวสิริยากรณ์  ศิลานนท์ 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
213 00477834  นางสาวสุปรียา  รถเพ็ชร 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
214 00477835  นางสาวณัฐธยาน์  แสงทอง 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
215 00477836  นางสาวพัชรากร  ผลาไสย 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
216 00477837  นางสาวพัตร์พิมล  โพธิ์ทอง 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
217 00477839  นางสาวชดาษา  พะนิรัมย์ 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
218 00477841  นางสาวเปรมวดี  เปรมฤทัย 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
219 00477842  นายมงคล  อาจวิชัย 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
220 00477845  นางสาว พรทิพย์  สุวรรณธรรม 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
221 00477847  นายพรจักษ์  อุ่นทิม 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
222 00477848  นางสาวศิริวรรณ  เนาว์ประโคน 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
223 00477849  นายวิศวะ  ภุมมา 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
224 00477851  นางสาวเพลินพิศ  กิ่งชา 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
225 00477853  นางสาววรสุนันท์  แรงเริง 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
226 00477856  นางสาวนิตยา  ศรีสรรค์จร 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
227 00477858  นายพรศิริ  นนทะศิริ 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
228 00477859  นางสาวรัตติยาภรณ์  นาคโสภา 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
229 00477860  นางสาวขนิษฐา  สุขธูป 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
230 00477861  นายทรัพย์  บุญเกื้อ 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
231 00477862  นางสาวกุสุมาวดี  นิติศักดิ์ 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
232 00477863  นางสาวรัตนาภรณ์  คงยืน 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
233 00477865  นายประยูร  กองพา 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
234 00477866  นางสาวศิริมาส  แสงรักษ์ 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
235 00477867  นางสาวภิญญาพัชญ์   ทำทาน 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
236 00477868  นางกัญยารัตน์  ประนอมเกียรติ์ 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
237 00477869  นายนพนันท์  อรัญมิ่ง 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
238 00477870  นายวิเศษ  วงศ์วรรุจ 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
239 00477871  นางสาวรสริน  แสงสุวรรณ์ 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
240 00477872  นางสาวเอื้อพร  โพธิ์ไทร 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
241 00477874  นางสาวแสนดี  ว่องวุฒิ 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
242 00477876  นางกาญจน์ธีรา  สอดศรี 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
243 00477877  นางสาวกฤษณา  เหล่าเทพ 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
244 00477878  นางสาวสุดาทิยพย์  บุญโนนยาง 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
245 00477879  นางสาวศิริลักษณ์  หิรัญประกาย 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
246 00477880  นางพรทิพย์  ไพรัตน์ 21/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
247 00477882  นางฐิติมา  กุลณาวรรณ 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
248 00477883  นางศิริวรรณ   ผู้อยู่สุข 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
249 00477884  นางสาวตรียากนิษฐ์  โสมสันต์เพชร 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
250 00477886  นางสาวนันทวรรณ  เข่งสมุทร์ 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
251 00477889  นางสาวณัฏฐณิชา  ดวงเพ็ง 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
252 00477890  นางสุพรรณี  เตือนภักดิ์ 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
253 00477893  นางสาวนิตสา  ต่อโชติ 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
254 00477894  นางสาวดวงจันทร์  พลโยธา 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
255 00477895  นางสาวอุไรวรรณ   ขุนทองจันทร์ 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
256 00477896  นางสาววราภรณ์  มอญภาษา 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
257 00477897  นางนัฐกานต์  วงเวียน 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
258 00477898  นางสาวสิรินาถ  สว่างพิทักษ์ 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
259 00477899  นางสาวอรทัย  อาญาเมือง 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
260 00477900  นางสาวดวงเดือน  สุติยะวัน 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
261 00477901  นางสาวณัฐชนก  แซ่ลิ้ม 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
262 00477902  นายอติโรจน์  เนตรทิพย์ 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
263 00477903  นางสาวสุพัตรา  ชลไพร 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
264 00477904  นางสาวประภาสิริ  ส่งระยับปานนท์ 23/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
265 00477905  นายปพนวิช  รุ่งเจริญ 23/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
266 00477906  นางสาววันวิสาข์  พุ่มพวง 23/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
267 00477907  นายมานิตย์  สุขประเสริฐ 23/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
268 00477909  นายเอกชัย  วิมลศรี 23/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
269 00477910  นางสาวธารทิพย์  ฉิมหลวง 23/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
270 00477911  นางศศิธร  เย็นเพ็ชร 23/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
271 00477913  นายสุรกฤต  กุหลาบเพ็ชรทอง 24/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
272 00477914  นางสาวมานิตา  ร้อยแก้ว 24/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
273 00477915  นางสาวชมพูนุช  เบี่ยงสวาท 24/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
274 00477916  นางสาวภาวดี  ศรีหาญ 24/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
275 00477918  นางสาวทองสุข  อ่อนปัดนา 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
276 00477919  นายบัญชา  พิมพ์สนาม 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
277 00477920  นางพิศมัย  พิมพ์สนาม 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
278 00477923  นางสาวพรรณธิภา  ธิวะโต 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
279 00477924  นางสาวชุติมา  จันทรสานนท์ 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
280 00477925  นางสาวดอกอ้อ   แข็งแรง 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
281 00477926  นายณัฐวัฒน์  วงศ์ทองเหลือ 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
282 00477927  นางสาวปิยะวรรณ  จันทร์ลอย 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
283 00477928  นางสาวสุวรรณา  ลีลา 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
284 00477929  นางสาวรัตติกาล  แนบน่วม 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
285 00477930  นางธัญญ์ฐิตา  ธราดลฐิติวัฒน์ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
286 00477931  นางสาวนวพรรณ  เนตรชนก 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
287 00477932  นางสาวระพีพร  พีระพันธ์ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
288 00477934  นางสาวปนัสยา  งิ้วดี 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
289 00477935  นางสาวสุธาทิพย์  สุวรรณม่วง 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
290 00477936  นางสาวสุภานัน  ปัญญาใหญ่ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
291 00477938  นายบุญส่ง  พลคิรี 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
292 00477941  นางสาวกุลภา  คำหล้า 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
293 00477943  นายไพศาล  วันธนานันท์ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
294 00477944  นางสาวจุฑาภรณ์  เพชรชม 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
295 00477945  นายนิเวศน์  บัวทองใส 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
296 00477946  นางนวลจันทร์  จุฑาภักดีกุล 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
297 00477947  นายวรพงษ์  ระไหวพรมราช 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
298 00477949  นางสาวชนิดาพร  พานิคม 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
299 00477952  นางสาวปุญญิศา  น้อมถวาย 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
300 00477953  นางสาวธีริศรา  นาเมือง 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
301 00477954  นางสาวจิราภรณ์  นุจร 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
302 00477956  นางสาวชื่นรัตน์  เจี้ยมดี 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
303 00477957  นางสาวเจนจิรา  จิตอุทัศน์ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
304 00477958  นางสาวจารุณี  แท่งทองหลาง 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
305 00477959  นายไมตรี  อุดหนองเลา 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
306 00477961  นางโสภิต  คำมาตย์ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
307 00477963  นางปวียธิดา  ประชาสุภัค 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
308 00477964  นางสาววรรณิภา  เข็มทอง 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
309 00477965  นางสาวชฎาภรณ์  สมศักดิ์ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
310 00477966  นางจริยา  แก้วลาย 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
311 00477967  นายเชิดชัย  ประโปตินัง 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
312 00477972  นางสาวรัตนา  สุขศรี 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
313 00477973  นางสาวชัชฎาภรณ์  ถาดทอง 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
314 00477975  นางสาวพรพิมล  ปรีชา 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
315 00477976  นางสาววาสิฏฐี  ถมจอหอ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
316 00477978  นางสาวสุกฤตา  บัวนาค 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
317 00477979  นางสาวนภา  ทองประเสริฐ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
318 00477980  นางนิตยา  วงศ์คำฟู 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
319 00477981  นางชัชญา  เกตุสยาย 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
320 00477982  นายคณากร  ขวัญคุ้ม 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
321 00477986  นางสาวทิพรตี  จิบโคกหวาย 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
322 00477987  นายจักรี  ลิมทวีสมเกียรติ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
323 00477988  นางวรวลัญช์  จันทร์โน 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
324 00477989  นายสุพัฒน์  มีพึ่ง 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
325 00477990  นางสาวรุ่งนภา  เจริญสุข 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
326 00477992  นายธนภณ  คงเหล็กดี 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
327 00477993  นางสาวมยุรัตน์  ถาวรรักษ์ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
328 00477994  นางสาวสุชาดา  ถาวรรักษ์ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
329 00477996  นายจิรศักดิ์  สินสุพรรณ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
330 00477998  นางสาวภัทรานิษฐ์  ธนพิบูนสิน 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
331 00477999  นางสาวสุนิสา   หาญประโคน 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
332 00478000  นางสาวกนกกาญจน์  แก่นรักษ์ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
333 00478001  นายปรีชา  บุญปลอด 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
334 00478002  นางสาวกิตติยา  แสนสิกัน 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
335 00478003  นางรัชดาภรณ์  ใจกล้า 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
336 00478004  นางสาวจุฑาภรณ์  มุกดาหาร 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
337 00478005  นางสศิราวรรณ  กล่ำทวี 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
338 00478006  นางรัตนา  จันทร์เทศ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
339 00478007  นางสาวภัทราภรณ์  ชวสินธุ์ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
340 00478008  นางนภาพร  สินทะเกิด 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
341 00478009  นายสุรเดช  ปักปิ่น 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
342 00478010  นางสาวอุไรวรรณ  ฉายรัศมี 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
343 00478011  นายสุนทร  ธูปพุดซา 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
344 00478012  ว่าที่เรืออากาศตรีพิภูษณะ  พ่วงโพธิ์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
345 00478013  นางสาวปฏิญญา  สังขนันท์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
346 00478014  นางสาวทิพย์สุดา   หาระคุณโน 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
347 00478015  นางสาวกรรณิการ์  โมทจิตร 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
348 00478016  นางสาวภัทราภรณ์   ศรีสุธรรม 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
349 00478017  นางสาวปัทมา  แก้วบัวสังข์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
350 00478018  นางสาวศรุตยา  สงวนธรรม 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
351 00478019  นางสาวจริยา  สิมาชัย 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
352 00478020  นางสาววันทาศิริ  สิงห์สถิตย์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
353 00478021  นางสุวรีย์  ปัจฉิม 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
354 00478022  นางสาววิไลภรณ์   สินสร้าง 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
355 00478023  ว่าที่เรือตรีสกล  ทองดี 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
356 00478024  นางสาวพินิจ  สุราช 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
357 00478025  นางอิสรีย์  พิมลสิงห์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
358 00478026  นายสนิท  ไทยพิรัด 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
359 00478027  นางศศิกานต์  สอนชัยญาติ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
360 00478028  นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
361 00478029  นางสาวศุภมาส  เผื่อนด้วง 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
362 00478030  นางสาวจินตนา  ดวงประโคน 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
363 00478032  นางสุรินา  จักรชยาภรณ์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
364 00478033  นางสาวจินดาพร  แท่นทอง 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
365 00478034  นางสาวกมลวรรณ   ทองบุญเหลือ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
366 00478035  นางปาณิสรา  ศรีพัฒดี 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
367 00478036  นางสาวสุอังคณา  คนกลาง 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
368 00478037  นายวีรวุฒิ  ฉกะนันท์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
369 00478038  นางสาวลดาวัลย์  เหลืองรุ่งทรัพย์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
370 00478039  นางวันดี  ฉกะนันท์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
371 00478040  นางสาวณัฏฐ์ชญา  แห่งหน 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
372 00478041  นางสุภารัตน์  นิลวรรณ์ 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
373 00478042  นางสาวญาณิศา  ทองเสม 28/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
374 00478043  นางกชกาญจน์  กุลสุวรรณ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
375 00478044  นางสาวเบญจวรรณ  คินขุนทด 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
376 00478045  นางรินทนา   ดานชัยภูมิ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
377 00478046  ว่าที่เรืออากาศตรีสุรสิทธิ์  ปราสาร 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
378 00478047  นางสาวจารุวรรณ  นาถกรณกุล 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
379 00478048  นางอภิญญา  สุวรรณทรัพย์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
380 00478049  นางสาวชัญญานุช  ปั้นช่วย 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
381 00478050  นายวิวัฒน์  นามซุย 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
382 00478051  นางสาวณัทฐพัชร์  เจียมทะวงษ์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
383 00478052  นางสาววัชรินทร์  ฉิมมุจฉา 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
384 00478053  นางสาวศิริวรรณ  ศรีสุธรรม 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
385 00478054  ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทัศนียกุล 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
386 00478055  นายนฤดล  สกุลไพศาลทรัพย์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
387 00478056  นางจารุวดี  ปัจจุสานนท์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
388 00478057  นางสาวพรนานา  อัจฉราวดี 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
389 00478058  นางสาวกรรณิการณ์  ง่วนชู 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
390 00478059  นางสาวน้ำฝน  สิทธิวรรณธนะ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
391 00478060  นางสาวณปภัช  รุจิระกุล 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
392 00478061  นางสมพิศ  โคมกระจ่าง 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
393 00478062  นางสาวปฏิมา  ศรีพิทักษ์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
394 00478063  นายชัชเวช  ฉันทประเสริฐวุฒิ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
395 00478064  นางสาวสุมณฑา  ลาภมูล 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
396 00478065  นางสาวนาถยา  สงวนศักดิ์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
397 00478066  นายกิตติภัฎ  รัตตนุสสรณ์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
398 00478067  นางสาวปริญญา  เขตสกุล 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
399 00478068  นางสาวจันทร์จีรา  หัตถยาธิพล 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
400 00478069  นางสาวอารยา  มาตขาว 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
401 00478071  นางสาวปาทิตตา  จันทร์ไพสนธิ์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
402 00478072  นางสุปราณี  สนธิพงษ์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
403 00478073  นางสาววาสนา  สมบัติ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
404 00478074  นายอัศนี  ปรัชญาศาสตร์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
405 00478075  นายณธัชพงศ์  ศรีแก้ว 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
406 00478076  นางสาวจริญญา  รินลา 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
407 00478077  นางสาวปรียาภรณ์  ริตตา 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
408 00478078  นางสาวทิพย์วรรณ  รื่นเสือ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
409 00478079  นางจันท์สุดา  แก้วงามพรรณ์ 1/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 409 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 51477411  นางสุภัทรา  วิริยา 5/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2 51477621  นายวิทยา  ภิญโญฤทธิ์ 9/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3 51477622  นายวินัย  จันทรานาค 9/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
4 51477693  นางสาวจันทร์ฉาย  กิตติ 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
5 51477695  นางสาวกฤษณา  อินตามูล 11/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
6 51477718  นางสาวพรไพรินทร์  ติม้า 12/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
7 51477746  นางสาวอนุสรา  โพฤทธิ์ 13/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
8 51477761  นางสาวสุพรรณิการ์  อินต๊ะคำมา 14/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
9 51477789  นางสาวคัคนางค์  สิทธิวัง 17/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
10 51477793  นางขวัญใจ   บุญคุ้ม 17/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
11 51477813  นายณรงค์กร  จิณะเสน 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
12 51477815  นางกัฑทรี  มนน้อย 18/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
13 51477838  นางสาวชันย์ชนก  ใจอ้าย 19/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
14 51477846  นางสาวศศินันท์  ฐิติภูวศิริสกุล 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
15 51477850  นางสาวกรองแก้ว  สอดตุคุ 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
16 51477854  นายญาณวุฒิ  ศรีใจ 20/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
17 51477881  นางสาวประภัสสร  วงศ์ชัย 22/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
18 51477917  นายกฤษดา  ภูนุช 25/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
19 51477933  นายจักรพงศ์  ดั้นเมฆ 26/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
20 51477974  นางสายพิณ  สวนใจ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
21 51477977  นายพิทักษ์  สวนใจ 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
22 51477985  นางสาวกัลยา  อัตชู 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
23 51477991  นางสาวกันทรากร  กรรณิกา 27/2/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
24 51478084  นางชุติกาญจน์  วิริยา 3/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
25 51478085  ว่าที่เรือเอกอาทิตย์  ธนานนท์วุฒิกุล 4/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
26 51478086  นางสาวศิริขวัญนภา  ปัญญา 4/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
27 51478091  พระณัฏฐ์ธน  ชาดาธนเสฏฐ์ 5/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
28 51478098  นางสาวลลิตา  ที่ปรึกษา 6/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
29 51478101  นายปรัชชญา  ใหนาค 6/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
30 51478102  นายประเชษฐ  คำปิงชัย 7/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
31 51478104  นางสิริพิม  อูปเงิน 7/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
32 51478107  นายสุทัศน์  แก้วเก้า 7/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
33 51478109  นายกฤษฎา  ไชยมงคล 7/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
34 51478113  นางสุรีย์พร  ใฝคำ 8/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
35 51478124  นางสาวสุดารัตน์  ลายคำ 9/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
36 51478125  นางสาวชนิกานต์  เหมือนศิริ 9/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
37 51478139  นางศรีวรรณ  จันทร์เพ็ญ 11/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
38 51478155  นายณัฏฐ์  จันทร์หล้า 13/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
39 51478157  นางนภาพรรณ  ใจป้อม 14/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
40 51478168  นายบรรจง  บุญมา 16/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
41 51478170  นางสาวณิชกมล  มณี 17/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
42 51478183  นางสาวพิทยาภรณ์  บุญภา 19/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
43 51478184  นางสิลิลลัคน์  เย็นใจ 19/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
44 51478187  นางสาวภัทรสุดา  ธงชัย 20/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
45 51478190  นางสาวนภาพร  อิ่นอ้าย 20/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
46 51478195  นางสาวสุกัลยา  จั่วจันทึก 21/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
47 51478196  นางสุดาลักษณ์  อั้นอยู่ 22/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
48 51478203  นางสาวดาวเรือง  แสงคำ 22/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
49 51478205  นางสาวเกตุอนันต์กิตติ์  สุกัญญาภักดิ์ 22/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
50 51478206  นางสาวภัทรานิษฐ์  กาใจ 23/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
51 51478212  นายธนพงศ์  ฝั้นคำปวง 24/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
52 51478224  นางสาวหนึ่งฤทัย  รัตนชมภู 25/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
53 51478234  นางนงคราญ  สุบินมิตร 26/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
54 51478237  นางสาวสุวิกา  แสนปัญญา 26/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
55 51478238  นางประสิทธิ์  วงศ์อ้าย 27/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
56 51478246  นายดิศนันท์  ศรีวิลัย 27/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
57 51478247  นางสิริพร  อินต๊ะขวา 27/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
58 51478255  นางสาวธมลวรรณ  มากปรางค์ 28/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
59 51478256  นายฉัตรชัย  คมขำ 29/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
60 51478271  นายเจริญ  พรมศิริ 30/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
61 51478276  นายชัชวาลย์  ใจอินทร์ 30/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
62 51478286  นายเอกรัตน์  ปงกา 31/3/2556 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่ 62 ฉบับ
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 13017128  นายธนวัตน์  ฉัตรมงคลพันธ์ 18/1/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
2 13017176  พันจ่าเอกวิษณุ  ศรีปัจฉิม 23/1/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
3 13017186  นางสาววีนัส  อังสนั่น 23/1/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
4 13017311  นายอรรณพ  ไชยโอชะ 31/1/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
5 13017366  นายพชร  เนติวนิชเวช 3/2/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
6 13017391  ว่าที่ร้อยตรีพฤษศร   สุภาษิต 4/2/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
7 13017576  นายธีระ  แก้วจินดา 8/2/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
8 13017605  นายแสงทอง  บุญทั้งสอง 8/2/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
9 13017625  นายปริชญ์  วัฒนวิถี 9/2/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
10 13018088  นายรชต  สุระเศรณีกุล 5/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
11 13018089  นายณัฐพงษ์  มุสิก 5/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
12 13018090  นางสาวบุษกร  สุขทอง 5/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
13 13018097  นางสาวชญานิษฐ์  บุญมี 6/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
14 13018130  ว่าที่ร้อยตํารวจตรีเอกภพ  ไปเหนือ 11/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
15 13018131  นางสาวธนพร  สรรวิชัย 11/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
16 13018132  นางสาวกฤษฏิ์ธิปชา  แสงคีรีเขต 11/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
17 13018149  นางสาวพิมพา  ศรีบุศย์ดี 12/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
18 13018156  นางสาวมัณฑนา  ศักดิ์เพ็ญศรี 14/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
19 13018162  นางสาวชมภูนุช  ภูษาธร 15/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
20 13018171  นายทวีชัย  ยาสมนึก 17/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
21 13018173  นายฐิติศักดิ์  ปัญญาพาณิชย์ 18/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
22 13018174  นางสาวรุจิพร  ศรีอรรคจันทร์ 18/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
23 13018176  นางสาวเพียงดาว  เขียวลออ 18/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
24 13018178  นายสุเทพ  สรรเพ็ชร 18/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
25 13018185  สิบตํารวจโทจักรวาล  จินา 19/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
26 13018188  สิบตํารวจเอกพิษณุ  พิมพ์โกทา 20/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
27 13018197  ร้อยตํารวจโทอัคนี   ณ บางช้าง 22/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
28 13018198  ร้อยตํารวจโทพิภาค  ม่วงช้าง 22/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
29 13018199  ร้อยตํารวจโทปริญญา   แสงวรราช 22/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
30 13018200  ร้อยตํารวจโทสุภัทร  ทองสุขดี 22/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
31 13018204  นางสาววรวีร์  สุจารี 22/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
32 13018229  นายสิทธินันท์  วงษ์เรียนรอต 26/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
33 13018241  นายฤทธิรงค์  แก่นจันทร์ 27/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
34 13018251  นางสาวสิรี   พงศกรวัฒนา 28/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
35 13018252  นายชลิต  คุ้มชัย 28/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
36 13018263  นางสาวสุวิมล   ทรัพย์มูล 29/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
37 13018268  นางสาวชลพรรษ  ภิรมย์กิจ 29/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
38 13018269  นางสาวมนัญยา  นกเขาเทศ 30/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
39 13018270  นางสาวนาตยา  พันธ์แตง 30/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
40 13018283  นางจิราภรณ์   รุจิโกไศย 31/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
41 13018285  นายภัทรฐิติ  นิลดำ 31/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
42 13018290  นายเดชณรงค์  ทับหิรัญ 31/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
43 13018292  นายทาดา  เทศนีย์ 31/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
44 13018293  นายเสกสรรค์  อุ่นอ่อน 31/3/2556 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี 44 ฉบับ
กรุงเทพมหานคร
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00157061  นางสาวสุพรรณี  ทองคำ 12/1/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2 00157210  นายเกริกฤทธิ์  ผึ้งแดง 25/1/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 00157772  นายนายพรจักษ์  อุ่นทิม 15/2/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4 00157777  นางสาวปิยวรรณ  ทองแก้ว 16/2/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
5 00158211  นางสาวสุภาภรณ์  สงวนเชื้อ 24/3/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6 00158220  นางสาวสุภวรรณ  เทพสุวรรณ์ 25/3/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
7 00158236  นางสาวเมทินี  ระไวสมาน 26/3/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 7 ฉบับ
วิทยาเขตบางนา
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 07807025  นางสาวจิณณากาญจน์  นาดี 8/1/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 07807069  นางสาวอารยา  อินทนิล 12/1/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 07807098  นางสาวศศิวิมล   วีระสัมฤทธิ์ 15/1/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 07807101  นางสาวเพียงพร  เพชรอำภัย 15/1/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 07807104  นายธนาศักดิ์  กรณีกิจกรณียกิจ 16/1/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 07807107  นางรมย์มณี  แกล้วทนงค์ 16/1/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
7 07807112  นายปิยพงษ์   เชื้ออาษา 17/1/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
8 07807132  นางสาวชุติกาญจน์  ยุ่นประยงค์ 19/1/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
9 07807172  นายณรงค์  สังอรดี 22/1/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
10 07807179  นางสาวสวรรณมณฑ์  สรรเพชร์นิยม 23/1/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
11 07807291  นายสุรเสกข์  เยื้องกราย 29/1/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
12 07807322  นายปฏิภาค  ชำนาญกล 1/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
13 07807363  นางสาวกฤษณัฐกาญจน์   สามกษัตริย์ 3/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
14 07807364  นายวัชรพงษ์  ใจแสน 3/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
15 07807384  นายเก่งการ  กิจภักดีกุล 4/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
16 07807386  นางปรมาภรณ์  ส่งแสง 4/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
17 07807413  นายยุทธพล  โสภณชื่นสุวรรณ 5/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
18 07807661  นางสาวณัฐธยาน์  รักษา 10/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
19 07807791  นายวิรัตน์  แผลงศร 17/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
20 07807828  นางสาวธนัศชลัญ  หนูฤกษ์ 19/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
21 07807840  นายณยศภรรค  เศรษฐีกุลพัชร์ 19/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
22 07807857  นายรังสรรค์  แจ่มกระจ่าง 20/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
23 07807885  นางสาวอาภัสรา   ทาไล 22/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
24 07807908  นายนิกร  คำภาพงษ์ 23/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
25 07807942  นายสรวิชญ์  อิ่มทั่ว 26/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
26 07807950  นายธิปไตย  เทพพานิช 26/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
27 07807984  นายสานพัฐ  เด่นธรรม 27/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
28 07808080  นางสาวกมลทิพย์  ดีรอบ 2/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
29 07808081  นางสาวนัยเนตร  ศรีมะณี 2/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
30 07808082  ร้อยตํารวจเอกโชติก  งัดสันเทียะ 2/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
31 07808083  นายเอนก  กุลพ่วง 3/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
32 07808087  นางสาวเนตรชนก  แสงพลสา 5/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
33 07808095  นายพันธ์  ริตกันโต 6/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
34 07808105  นายธนฤทธิ์  มินโมหา 7/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
35 07808108  นางสาวขนิษฐา  สังข์แก้ว 7/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
36 07808110  นายธเนศ  นักประเสริฐ 7/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
37 07808114  นายอิสพงษ์  วรรณา 8/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
38 07808115  นายสิงหนาท  มีสกุล 8/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
39 07808116  นางสาววันวิสาข์  แก้วอรุณ 8/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
40 07808118  สิบตํารวจตรีหญิงกัญญาพัชญ์  มาลาแก้ว 8/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
41 07808119  สิบตํารวจตรีหญิงฐิติมา  รัตนชมภู 8/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
42 07808126  นายนพรุจ  บัวขาว 10/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
43 07808129  นางสาวเสาวลักษณ์  ดีศรี 11/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
44 07808137  นางสุกัลยา  คนการ 11/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
45 07808140  จ่าสิบเอกพัศวุฒิ  หงษ์ทอง 11/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
46 07808141  นางสาวกฤตธีรา  ธาตุอินทร์ 11/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
47 07808143  นายสมบูรณ์  เชิญรัมย์ 12/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
48 07808151  นางจารุวรรณ  สาสุธรรม 12/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
49 07808152  นายโสภณ  ทองมีเพชร 12/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
50 07808154  นายสุกฤษฎิ์  ดวนสูง 13/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
51 07808159  สิบตํารวจตรียุวา  ทุ่งอ่วน 14/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
52 07808160  นางสาวกมลชนก  เจือแสง 14/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
53 07808163  นางสาวสุภางค์ธินี  บุญสิริรัตนกุล 15/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
54 07808166  ร้อยตํารวจโทกันต์ภนิษฐ์  สิงห์สาคร 16/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
55 07808167  นางสาววิลาสิณี  ยอดโพธิ์ 16/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
56 07808169  นายอรรถสิทธิ์  ขวัญเปี้ย 17/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
57 07808172  นายฉัตรมงคล  หนูพลาย 17/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
58 07808181  สิบเอกอภิสิทธิ์  สวนเอก 19/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
59 07808186  นางสาวศรีดา  ชื่นชม 19/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
60 07808189  นางสาวสุภาภรณ์  มีสิทธิ์ 20/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
61 07808192  นางสาวปิยรัตน์  จันทร์ประธาตุ 21/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
62 07808207  นายรัฐศรัณย์  พงษ์สุขเวชกุล 23/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
63 07808208  นางสาวจารุรัตน์  รุ่งเรือง 23/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
64 07808210  นายอาสาฬ  ริมคีรี 24/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
65 07808214  นางสาวมณีนุช  เม่นแย้ม 25/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
66 07808215  นางสาวพิชญา  พุฒเพ็ง 25/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
67 07808221  นายยศศักดิ์  แดงสุวรรณ 25/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
68 07808222  ร้อยตรีนภัสส์กมล  ศรีจาเรกษานุวัตร 25/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
69 07808223  นางสาวพรนภัส  ชัยบัน 25/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
70 07808225  นายธิติพันธ์  ชวเลิศปัญญากุล 25/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
71 07808226  ร้อยตํารวจโทศิรชัช  หนูเทศ 25/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
72 07808231  ร้อยตํารวจโทสุรโชค  กังวานวาณิชย์ 26/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
73 07808235  นายวุฒิกร  โนจิตร 26/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
74 07808240  นายคณาธิป  อินต๊ะพรม 27/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
75 07808242  นายวรเวทย์  สุทธิ 27/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
76 07808248  นางสาวกชพรรณ  ทิศกระโทก 27/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
77 07808249  นางสาวศิริวรรณ  โพธิ์สุข 27/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
78 07808254  นายณัฐพล  พวงมาลา 28/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
79 07808259  นายชัยยันต์  ทองพิจิตร 29/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
80 07808260  นายทวีศักดิ์  สุต๊ะนันท์ 29/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
81 07808261  นายภานุวัฒน์  บุญราช 29/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
82 07808262  นางสาวสุพรรณี  ไชยวงค์ษา 29/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
83 07808264  นางสาวรัฐศิมาภรณ์  ม่วงทอง 29/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
84 07808265  นางสาววันวิมณ  พุดบุรี 29/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
85 07808266  นางสาวปาริชาติ  สอนถม 29/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
86 07808267  นายนิธิศ  พรรษา 29/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
87 07808274  นางสาวนราพร  ธรรมบำรุง 30/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
88 07808275  นายณัฏฐ์ณภัทร  ดวงจันทร์ 30/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
89 07808278  นายสมบูรณ์  ศรีสังข์ 30/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
90 07808280  นางสาวหัฐฐานันท์  ทองโสภา 30/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
91 07808282  นายธนกฤต  มีทรัพย์ 31/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
92 07808284  นางจุไรรัตน์  เดือนจำรูญ 31/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
93 07808288  นางสาววัชรี  เจ๊ะมัด 31/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
94 07808289  นางสาวจินต์พิมล  วงค์นันทา 31/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
95 07808291  ร้อยตํารวจโทวิทยา  ประกอบกิจ 31/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครวิทยาเขตบางนา 95 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดสระบุรี
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 55806817  นางสาวเนคษรินทร์  ปัดจะมะ 6/11/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 55806823  สิบโทปริพัตร  เนตรสุวรรณ 19/11/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 55806827  นางศรีวรรณ  ภักดี 22/11/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 55806839  นางสาวณัฐธันยา  แสงทวี 6/12/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 55806842  นางสาวกิตติยา  ทันเที่ยง 6/12/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 55806892  นายนิวัตน์  เพ็งพูล 17/12/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
7 55806929  นายสุรชัย  สมพันธุ์ 23/12/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
8 55806934  นางสาวจินดาพร  เขียวพฤกษ์ 24/12/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
9 55806988  นางบังเอิญ  ดงสิงห์ 3/1/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดสระบุรี 9 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดนครปฐม
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 78806815  นางสาวชุติมา  จันทวัติ 2/11/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 78806816  นางสาวอรพรรณ  หาญสมัย 2/11/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 78806818  ร้อยตํารวจตรีอดุลย์  อาระหัง 6/11/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 78806819  นางสาวน้ำอ้อย  พึ่งพันธ์ 6/11/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 78806821  นายวิชิต  ศิลปสุวรรณ 14/11/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 78806822  นางสาวบุญญารัตน์  อุฬูทิศ 15/11/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
7 78806831  นางสาวพจมาน  ดอนเจดีย์ 27/11/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
8 78806926  นายธวัชชัย  บรรจงแจ่ม 22/12/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
9 78806941  นางสาวศิรินทิพย์  กล่ำสกุล 25/12/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
10 78806944  นายประสิทธิ์  ผดุงอรรถ 26/12/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
11 78806945  นางวัลลภา  พุทธกุลอนันต์ 26/12/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
12 78806946  นางอำไพ  ทิมทอง 26/12/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
13 78806947  นางสาวภาษิตา  จันทสร 26/12/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
14 78806949  นางรสิกา  งิ้วทอง 26/12/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
15 78806952  นางสาวอัญชลิกานต์  ปั้นพุ่ม 27/12/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
16 78806972  นางสาววไลภรณ์  วงษ์เอกอินทร์ 2/1/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
17 78806976  นางสาวประกายเพชร  อินทยศ 2/1/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
18 78806998  นายภูริชัช  สุริยาวงษ์ 3/1/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
19 78807010  ร้อยตํารวจตรีอัษฎาวุฒิ  เอียดแก้ว 5/1/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
20 78807087  นางสาวกฤษณา  ช่างทุ่งใหญ่ 14/1/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
21 78807091  สิบเอกจุมพล  เกิดจันทร์ตรง 14/1/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
22 78807170  ร้อยตํารวจโทวิชิต  อาษากิจ 22/1/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
23 78807414  นางสาวขวัญนภา  ประกอบบุญ 5/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
24 78807855  นายชิษณุพงศ์  ทรัพย์มังสัง 20/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
25 78807875  นายสมพร  กล่่อมเกลี้ยง 21/2/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
26 78808165  นางสาวสกาวเดือน  วิทยาเกียรติเลิศ 15/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
27 78808175  นางสาวธนัชชา  ชาญชัย 18/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
28 78808209  นายกอบโชค  อัคจันทร์ 23/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
29 78808253  นางกุลิสรา  เหมรัตน์ 28/3/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
30 78808340  นายอภิชา  หอมหนัก 22/4/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
31 78808385  นางสาวจินตนา  จันทร์กลั่น 28/5/2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดนครปฐม 31 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดน่าน
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 84476783  นายกฤษณพณ  ศภช้ยวัฒน์ 10/7/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2 84476783  นายกฤษณพณ  ศภช้ยวัฒน์ 10/7/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3 84476787  นายอนุรักษ์  กาญกาวี 18/7/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
4 84476787  นายอนุรักษ์  กาญกาวี 18/7/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
5 84476789  นางสาวศิริพร  เตชนันต์ 21/7/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
6 84476789  นางสาวศิริพร  เตชนันต์ 21/7/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
7 84476791  นายวริทธิ์นันท์  คำภิโล 24/7/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
8 84476791  นายวริทธิ์นันท์  คำภิโล 24/7/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดน่าน 8 ฉบับ
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 20016782  นายอภิชาติ  มัธยานุวัต 8/7/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
2 20016784  นายจิรพันธ์  แสงจง 10/7/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
3 20016785  นางสาวมยุรฉัตร  สายอินทร์ 14/7/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
4 20016786  นายจิรพัฒน์  สุวรรณรัตน์ 15/7/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
5 20016788  นางสาวศรัญญา  ปวนสมนา 20/7/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
6 20016790  นางสาวสุจิตรา  วงศ์ไชยทะ 24/7/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
7 20016792  นายทวีศักดิ์  นันทะพงษ์ 25/7/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
8 20016793  นางสาวมีนตรา  อุ่นประดิษฐ์ 14/8/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
9 20016794  นางสาวอัญชนา  ชูชัย 14/8/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
10 20016795  ว่าที่เรืออากาศตรีเจษฎาภรณ์  พงษ์อมรพรหม 14/8/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
11 20016796  นายศรายุส  สุภาเพิ่ม 20/8/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
12 20016797  นางอังคณา  นวลละออง 22/8/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
13 20016798  นางภูริชยา  ภัทรสุขเกษม 29/8/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
14 20016799  ร้อยตํารวจเอกกรวัชร  ใจเที่ยง 4/9/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
15 20016800  นางสาวเสาวณีย์  มั่นเหมาะ 9/9/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
16 20016801  นายศักรินทร์  สิงห์ใจ 10/9/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
17 20016802  นายอนุชา  ทองเชื้อ 11/9/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
18 20016803  ร้อยตํารวจเอกวัชรพล  ยมเกิด 18/9/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
19 20016804  นางสาวณัฐนันท์  จันทรศรี 18/9/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
20 20016805  นางผ่องพรรณ   ลาดคำ 18/9/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
21 20016806  นายนพรัตน์  บุญเย็น 18/9/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
22 20016807  นายนันทวัฒน์  ลิ้มธัญลักษณ์ 20/9/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
23 20016808  ร้อยตํารวจตรีธีรเศรษฐ์  ศรีทอง 24/9/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
24 20016809  นายศิวดล  แสงมะณี 25/9/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
25 20016810  ว่าที่ร้อยตรีกวินวัชญ์  กันใจศักดิ์ 28/9/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
26 20016811  นางสาวณัฐกานต์  ฉางข้าวคำ 28/9/2555 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่ 26 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 69476715  นางศิริณกาญจน์  ภูมิรัง 29/5/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2 69476724  นายอภิชาติ  แสงสว่าง 31/5/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3 69476734  นางสาวสุรีย์พร   ฐานะวัน 31/5/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
4 69476747  นางสาวละมัย  ไกรแก้ว 2/6/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
5 69476748  นายวิทยา  ผาพรม 3/6/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
6 69476751  นางสาวดารุณี  พนมจันทร์ 3/6/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
7 69476752  นางอุดมทรัพย์  ไชยขาว 6/6/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
8 69476754  นางกิติยา   บุญล้อม 8/6/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
9 69476756  นางสาวสมหมาย  หงส์พันธ์ 10/6/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
10 69476759  นางสาวจิดาภา  บุญสินธ์ 11/6/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
11 69476769  นางนพมาศ  สุวรรณหาร 15/6/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
12 69476774  นางสาวสุภาพ  ขุนหอม 19/6/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
13 69476775  นางสาวจริยา  ทีบุญมา 20/6/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
14 69476776  นางสาวฐานิกา  ถำวาปี 20/6/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
15 69476778  นางธัญวรัตน์  อุทรักษ์ 27/6/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
16 69476779  นายชัยโย  น้อมระวี 29/6/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
17 69476780  นางอาทิตยา  สุรวาทกุล 29/6/2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด 17 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 69806551  นางสาวบุปผาทิตย์  สาหาร 2/5/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 69806639  นางศรีวรรณ  ภูกงลี 15/5/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 69806649  นายนายสมชัย  สุมหิรัญ 16/5/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 69806651  นางสาวสฤทธิ์ตา  ประชาไนย์ 16/5/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 69806658  นางสุทิวา  ปิ่นเจริญ 18/5/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 69806659  นายสัมพันธ์  จตุเทน 18/5/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
7 69806660  นายสิทธินันท์  ชำนาญยงค์ 18/5/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
8 69806676  นางอรทัย  คำโคตรสูนย์ 22/5/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
9 69806678  นางสาวสุรินรัตน์   สุรินทราโช 22/5/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
10 69806679  นางสาวนิ่มนวล  อารีสนั่น 22/5/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
11 69806685  นายสมพร  ศรีศิลป์ 24/5/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
12 69806686  นายสัญญา  ศรีผลสมอ 24/5/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
13 69806689  สิบเอกสุทัศน์  สัจจา 25/5/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
14 69806690  นายทำเนียบ  ศรีคุณ 25/5/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
15 69806699  ดาบตํารวจวิทยา  เหล่ายนขาม 26/5/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
16 69806700  จ่าสิบตํารวจสุดตา  สิทธิเสนา 26/5/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
17 69806707  นางธีราดา   ศรีนุเสน 28/5/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
18 69806720  นายอภิชาติ  แสงสว่าง 30/5/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
19 69806732  นางสาวประภาวดี  ชนิดกุล 31/5/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
20 69806735  นางสาวสุรีย์พร  ฐานะวัน 31/5/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด 20 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดพังงา
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 53805287  นายธนะชัย  ช่วยชนะ 4/1/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 53805421  นายปิยทัศน์  เตชะวรพร 13/1/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 53805476  นางสาวศลิษา  กาญจนสถิตย์ 17/1/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 53805506  นายสมมาศ  ชูเกลี้ยง 19/1/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 53805550  นางสาวอัมพร  บุญชัย 23/1/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 53805570  นางสาวคณิศร   ทองวล 25/1/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
7 53805571  นางสาวศิริรัตน์  วนไชยยศ 25/1/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
8 53805572  นางพรรณี  ฟองคำ 25/1/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
9 53805581  นายฐิติชัย  เสียมเหล็ก 26/1/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
10 53805585  นายวีรศักดิ์  เอียดแก้ว 26/1/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
11 53805592  ดาบตำรวจชัยพงศ์  วานิชาชีวะ 27/1/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
12 53805614  นางสาวกัลยดา  เจี่ยสกุล 30/1/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
13 53805686  นายนเรศ  อินตัน 2/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
14 53805818  นางอัญชัญ  ธรรมรักษ์ 8/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
15 53805828  สิบตํารวจโทหญิงณัฐกฤตา  จันทิปะ 8/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
16 53805943  นางสาวขวัญใจ  เพ็ชรพันธ์ 11/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
17 53805944  นางอิงออน  ประกับสิน 11/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
18 53806019  นางสาวนภัสวรรณ์  มาหล้า 13/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
19 53806053  นายเชาวลิต   งามแป้น 19/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
20 53806054  นางสาวสุลีวรรณ  งามแป้น 19/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
21 53806057  นางสาวธิดารัตน์  ทิพย์พิมล 20/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
22 53806100  นางสาวรำไพ  ทองมา 23/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
23 53806109  ดาบตํารวจวิชัย  บุญรื่น 24/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
24 53806136  นางสาวสุรีวรรณ  ศรีแก้ว 27/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
25 53806137  นายยุทธชัย  พลอยขาว 27/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
26 53806143  นายทวิชา  เพชรชโลบล 27/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
27 53806147  นางดวงตา  ชาติภิรมย์ 28/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
28 53806150  นางธันยนันท์  ทันหะวาสวริศรา 28/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
29 53806153  นางนางวาสนา  เพชรเกตุ 28/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
30 53806182  นายณัชพล  จินดาพล 29/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
31 53806185  นางสาวสุปาณี  คราวเจริญ 1/3/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
32 53806191  นางสาวรัชฎากรณ์  รัตนสุวรรณ 1/3/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
33 53806222  นายธีรวัฒน์  จริตงาม 5/3/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
34 53806223  นายชัยชนะ  ไชยบุญ 6/3/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
35 53806224  นางสาวชนิสรา  หนูเริก 6/3/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
36 53806225  นายศรากูล  สร้างสมจิตร์ 6/3/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
37 53806226  นางสาวณฤชล  อรุณไพร 8/3/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
38 53806227  นางสาวนันทวดี  ยอดศรี 9/3/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
39 53806228  นางคนึง  มีนวล 9/3/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
40 53806229  นายสาโรจน์  จันทร์แก้ว 9/3/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
41 53806230  นางสาวจิภาดา  ธรรมธนาวงศ์ 10/3/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
42 53806231  นางสาวศุภางค์มาศ  อิ๋วสกุล 10/3/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดพังงา 42 ฉบับ
โครงการพิเศษจังหวัดนครสวรรค์
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 83805272  นางสาวอุบล  ภาคมฤค 27/12/2554 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 83805275  นางสาวชญาณิศ  ทองมาก 28/12/2554 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 83805300  นางสาวทิพวรรณ  ศักดี 4/1/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 83805302  นางสาวอนีวรา  ขวัญเพ็ญ 4/1/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 83805335  นายชาติชัย  วิญญูชาคริต 6/1/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 83805338  นายจีรศักดิ์  ตระกูลชัย 7/1/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
7 83805399  นางสาวสุดารัตน์  อังศิริ 12/1/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
8 83805454  นายนคร  เกียรติสุดาเกื้อกูล 16/1/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
9 83805467  นางสาวณัชณภัทร  ป้อมเสมา 17/1/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
10 83805611  นายชัยรัตน์  ทองเขียว 30/1/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
11 83805626  นางสาวจริยา  เชาว์ธรรม 30/1/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
12 83805700  ว่าที่เรืออากาศตรีธณกร  พึ่งพิมาย 2/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
13 83805717  นางสาวธนวรรณ  จูห้อง 3/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
14 83805798  นางสาวชไมพร  บูรณพล 7/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
15 83805841  นางเนตรนภา  นาคทอง 9/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
16 83805853  นางสาวกฤตยา  จอมนก 9/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
17 83806030  นางสาวพัชราภรณ์  พรมโสดา 14/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
18 83806033  นายกฤษฎา  ศรีทอง 15/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
19 83806039  นายวานิชย์  รัตนรุ่งเรือง 16/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
20 83806046  นายประภาส  พรมโสดา 18/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
21 83806063  นางสาวธนภูริพัศ  คนคล่อง 20/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
22 83806105  นางสาวสุชาดา  สาระชาติ 24/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
23 83806106  นางสาวกัญญา  กองอรรถ 24/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
24 83806146  พันจ่าเอกชายชาญชนว์  เลี่ยนเครือ 28/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
25 83806168  นายกิจณัฐ  หลวงอินทร์ 29/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
26 83806170  นางสาวธิติมา  รักวงศ์ 29/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
27 83806171  นางสาวอภิญญา  หลวงกิจจา 29/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
28 83806183  นายทรงวุฒิ  สิงห์กวาง 29/2/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
29 83806198  หม่อมราชวงศ์พลพบ  เพชรนิล 2/3/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
30 83806215  นางสาวพนิดา  แข็งธัญญกิจ 4/3/2555 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดนครสวรรค์ 30 ฉบับ
 
 
© 2008 Computer Institute of Ramkhamhaeng University