ขั้นตอนที่ 1
      ข้อมูลผู้สมัคร
       ขั้นตอนที่ 2
     ยืนยันข้อมูลผู้สมัคร
       ขั้นตอนที่ 3
     พิมพ์ใบสมัคร
   ขั้นตอนที่ 4
 พิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
     ขั้นตอนที่ 5
   การสมัครเสร็จสิ้น
 
Application ONLINE :สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาค ปีการศึกษา
1.ข้อมูลผู้สมัคร
สมัครเข้าศึกษาสาขา *
เลขที่บัตรประชาชน * วัน/เดือน/ปีเกิด * ตัวอย่าง 20/05/2540
คำนำหน้านาม    สถานที่เกิด(จังหวัด)   
(ไทย) ชื่อ * นามสกุล *
(อังกฤษ) ชื่อ * นามสกุล *
2.ที่อยู่ตามบัตรประชาชนและปัจจุบัน
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
บ้านเลขที่*
หมู่ที่  
อาคาร  
ซอย  
ถนน  
ตำบล/แขวง*
อำเภอ/เขต  
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
ที่อยู่ปัจจุบัน
 
บ้านเลขที่*
หมู่ที่  
อาคาร  
ซอย  
ถนน  
ตำบล/แขวง*
อำเภอ/เขต  
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
 
หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล
มือถือ*
โทรศัพท์บ้าน  
ต่อ  
e-mail  
3.คุณวุฒิของผู้สมัคร
สถานภาพการศึกษา
 
จบการศึกษาระดับ  
จบการศึกษาระดับอื่น ๆ  
สาย/แผนก  
วัน/เดือน/ปีจบ   / /
เกรดเฉลี่ยสะสม   
 
สถานศึกษา
 
สถาบันที่จบการศึกษา  
เขต/อำเภอ*
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์  
 
4.ประสงค์ใช้สิทธิเทียบโอนและข่าวสารการสมัคร
 
สิทธิการเทียบโอน
 
ไม่เทียบโอน เทียบโอน  
สำเร็จการศึกษาระดับ  
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา  
กำลังศึกษาระดับ  ;
สถาบันที่กำลังศึกษา  
นักศึกษาเก่าลาออกสมัครใหม่รหัสเดิม  
 
ข่าวสาร
 
ทราบข่าวรับสมัครจาก 
   
 
 
5. เลือกวิธีการชำระเงิน เพื่อทำการจ่ายเงินผ่านระบบ
 
โอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย      
 
   ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกข้างบนนี้
พร้อมหลักฐานที่ใช้สมัครทั้งหมดถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.30 น. โทร. 091-093-0451