image

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่   วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 7 พ.ย. 2561 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2562 คลิกที่นี่

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5 พ.ย. 2561 ถึง วันที่ 25 ม.ค. 2562 คลิกที่นี่

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. 2561 ถึง วันที่ 6 ม.ค. 2562 คลิกที่นี่

บริหารธุรกิจบัณฑิต  โครงการพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 2561 ถึง วันที่ 22 ธ.ค. 2561 คลิกที่นี่

บริหารธุรกิจบัณฑิต  กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17 ก.ย. 2561 ถึง วันที่ 5 พ.ย. 2561 คลิกที่นี่

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม  กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22 ส.ค. 2561 ถึง วันที่ 29 พ.ย. 2561 คลิกที่นี่

สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  เพื่อให้ท่านมีช่องทางในการสมัครเรียนที่สะดวก
  และประหยัดเวลากว่าเดิม  
   

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะชำระเงิน

เลขที่บัตรประชาชน :
วัน/เดือน/ปีเกิด : //
   
 สำหรับผู้สมัครที่กรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว