Application Online :สมัครเข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 1/2567
1.สมัครเข้าศึกษาต่อใน คณะ/สาขา
สาขาวิชา *
2.ข้อมูลผู้สมัคร
* วัน/เดือน/ปีเกิด *
/ /
อำเภอ/หน่วยงานที่ออกบัตร  
คำนำหน้านาม *  
(ไทย) ชื่อ * นามสกุล *
(อังกฤษ) ชื่อ* นามสกุล*
อำเภอที่เกิด * จังหวัดสถานที่เกิด (จังหวัด)    
สัญชาติ * เชื้อชาติ * ศาสนา *  
บิดา ชื่อ-นามสกุล มารดา ชื่อ-นามสกุล      
 
3.ที่อยู่ตามบัตรประชาชนและปัจจุบัน
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
บ้านเลขที่ *
หมู่ที่
อาคาร
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง *
อำิเภอ/เขต *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่ *
หมู่ที่
อาคาร
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง *
อำิเภอ/เขต*
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล
มือถือ *
บ้าน
email1
email2
4.สิทธิการเทียบโอน
ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต กรณีดังนี้
     
จบจากสถาบันการศึกษาอื่น  
ย้ายโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น  
หมดสถานภาพ น.ศ.จาก ม.ร. รหัสเดิม
เทียบโอนหน่วยกิต 2 สถาบัน รหัส ม.ร. เดิม
ปริญญาที่ 2 จาก ม.ร. รหัสเดิม
5.ระดับการศึกษาที่ใช้สมัคร
คุณวุฒิของผู้สมัคร
หนังสือสำคัญเลขที่ 
หนังสือสำคัญแสงคุณวุฒิ  
จบการศึกษาระดับ 
สาย/แผนก  
วัน/เดือน/ปีจบ   / /
สถานศึกษา
สถาบันที่จบการศึกษา  
เขต/อำเภอ
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์  
กรณีสำเร็จการศึกาาจากสถาบันการศึกษที่เป็นวิทยาเขต (ให้ระบุ)
กรณีใช้วุฒิระดับหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (มัธยมศึกษาตอนต้น)หนังสือรับรองประกอบคือ
หน่วยงานที่ออกหนังสือ จังหวัด
6.สถานที่ทำงาน
ปัจจุบัน ตำแหน่ง ฝ่าย/แผนก อายุงาน/ปี
ชื่อบริษัท อาคาร ชั้น    
เลขที่ หมู่ ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ ต่อ อีเมลล์    
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และข้อความ ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบการสอบคัดเลือก หรือข้อความข้างต้นไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น