ระบบรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ทางอินเทอร์เน็ต      
           
    http://www.oros.ru.ac.th/mdreg/index.jsp