ระบบบรรยายสรุป

Login

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน วันเวลาบรรยายสรุป
กรณีท่านใดลงตารางบรรยายสรุป
ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ไว้
ขอความกรุณา เลือกวันบรรยายใหม่
จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้