มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(โครงการพิเศษ)
ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2566
 
 
 

1. กรอกข้อมูลผู้สมัคร 2. ยืนยันข้อมูล 3. ชำระเงิน 4. การสมัครเสร็จสมบูรณ์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
สมัครเรียน หลักสูตร*
 
1. รายละเอียดส่วนตัว
   1.1 ชื่อ*   นามสกุล*
        First Name*   Last Name*
        เลขที่บัตรประชาชน*
   1.2 วัน/เดือน/ปีเกิด* // สถานที่เกิด (จังหวัด) อายุ   ปี
   1.3 ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่* หมู่ที่  ถนน
        แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
        จังหวัด รหัสไปรษณีย์
        โทรศัพท์ (บ้าน) โทรศัพท์ (มือถือ)*
        อีเมล (10 หลัก ต.ย. 0861234567)
   1.4 ปัจจุบันผู้สมัคร   ยังไม่ได้ทำงาน
        ทำงานแล้ว    ปี ตำแหน่ง เงินเดือน บาท
        ชื่อที่ทำงานปัจจุบัน เลขที่
        ถนน แขวง/ตำบล
        เขต/อำเภอ จังหวัด
        รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
   1.5 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก*
         เหมือนข้อ 1.3   เหมือนข้อ 1.4
         อื่น ๆ
 
2. กรุณาเลือกบริการอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมระบุหมายเลข เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล
    2.1 ประวัติการศึกษา(ไม่รวมปริญญาตรี)
โรงเรียน วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยที่เคยศึกษา
ระยะเวลาที่ได้ศึกษา
จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ.
ประกาศนียบัตร ชื่อปริญญาและ
สาขาที่สำเร็จ
หมายเหตุ
ถึง
ถึง
ถึง
     
 
    2.2 การศึกษาระดับปริญญาตรี*
มหาวิทยาลัยที่เคยศึกษา ระยะเวลาที่ได้ศึกษา
จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ.
ชื่อปริญญา สาขาวิชาเอก สาขาวิชาโท GPA ได้รับเกียรตินิยม
ถึง
         
 
3. เลือกวิธีการชำระเงิน เพื่อทำการจ่ายเงินผ่านระบบ* 
 
 
     
ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย และข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกข้างบนนี้
พร้อมหลักฐานที่ใช้สมัครทั้งหมดถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
     
 

*ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก
     
 
     
© 2008 Computer Institute of Ramkhamhaeng University