บริการใหม่ที่ให้ท่านสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาแบบ Online

 
 
รายงานผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษ) จำนวนใบสมัครทั้งหมด 6767 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Visionary Leaders)
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 000112099  นางสาวสุพัฒตรา  สาลี 16/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2 000112110  นายภัทรจาริน  สกุลนาค 21/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3 000112113  นางสาวแคทรีญา  คนบุญ 22/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4 000112119  นางสาววิภาดา  วงศ์ชาลี 22/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
5 000112120  นายธีรนัย  อินทรพรหม 23/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
6 000112121  นางสาวนงนุช  อักษรพิมพ์ 24/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
7 000112128  นางสาวหทัยชนก  สิงหเสนี 24/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
8 000112129  นางสาวบุษกร  รัตนวิจิตร 24/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
9 000112130  นางสาวบุษกร  รัตนวิจิตร 24/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
10 000112135  นางสาวแคทรีญา  คนบุญ 27/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
11 000112140  นางสาวนราวดี  ลืมลม 28/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12 000112144  นายจตุภูมิ  เพชรรัตน์ 28/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
13 000112149  นางสาวกรกมล  สะอาดปรุ 2/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
14 000112153  นางสาวชนันธร  วงศ์ชัยเดช 4/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
15 000112154  นางสาวชนันธร  วงศ์ชัยเดช 4/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
16 000112155  นางสาวอนัญญา  ชินนาค 5/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
17 000112157  นายพีรวิชญ์  วัฒนศิริพร 5/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
18 000112158  นายชนาวุฒิ  มั่งมี 5/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
19 000112161  นายธีระรัตน์   ชัยวิรัตนะ 6/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
20 000112164  นางสาวอนัญญา  ตรุยานนท์ 6/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
21 000112165  นางสาวอนงค์วรรณ์  สังวรกาญจน์ 7/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
22 000112167  นางสาวสราวลี  น้ำแก้ว 7/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
23 000112170  นางสาวหทัยทิพย์  ชัยฤกษ์ 7/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
24 000112171  นางสาวสิรินาถ  ขุนภักดี 7/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
25 000112172  นางสาวเมย์วดี  พึ่งเกษม 7/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
26 000112173  นางสาวเมย์วดี  พึ่งเกษม 7/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
27 000112174  เรืออากาศตรีสุชารัช  บุญชัย 7/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
28 000112175  นายธนสาร  ฉิมจิ๋ว 7/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
29 000112177  นางสาวศิมาภรณ์  แก้วหณุ 8/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
30 000112179  นายวันชัย  ดีพิจารณ์ 8/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
31 000112183  นายวรวัชร์  ประเสริฐศรี 8/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
32 000112184  นายวรวัชร์  ประเสริฐศรี 8/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
33 000112189  นางสาวปราณี  นินขาว 9/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
34 000112193  นางสาวสุดารัตน์  สุบิน 10/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
35 000112195  นางสาวสุดารัตน์  สุบิน 10/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
36 000112201  นางสาวณัฐธิดา   จันทร์ด้วง 11/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
37 000112206  นางสาวอรธัญต์ดา  พิลาทอง 11/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
38 000112210  ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์  ศรีไชยเลิศ 12/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
39 000112212  นายณภูมิ  ผลากรกุล 12/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
40 000112213  นางสาวสุจิตรา  ภิรมย์รักษ์ 12/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
41 000112214  นางสาวสุจิตรา  ภิรมย์รักษ์ 12/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
42 000112215  นางสาวณัฏฐ์ศศิ  อรรคนิวาศ 13/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
43 000112219  นางสาวสุรีย์วัล  ปัญญา 13/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
44 000112224  นางสาวกนกภรณ์  ศรีไพโรจน์ธิกูล 13/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
45 000112227  นายสุริยัน  คำสุวรรณ์ 14/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
46 000112228  นายพิริยะ  พุ่มสุวรรณ 14/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
47 000112229  นางนริศรา  ทรายเขียว 14/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
48 000112231  นายบรรหาร  บัวนาค 14/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
49 000112233  นางสาวสุทธินันท์  สหษินสิทธินัน 15/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
50 000112237  นางสาวกัลชิญา  สวัสดิรักษ์ 15/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
51 000112241  นายธวัชชัย  สินเพ็ง 15/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
52 000112244  นางสาวสุจิตรา  ภิรมย์รักษ์ 15/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
53 000112246  นายพงษ์ศักดิ์  พันธ์ลา 16/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
54 000112252  นางสาวรัตติกาล  หมู่หาญ 16/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
55 000112253  นางสาวรัตติกาล  หมู่หาญ 16/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
56 000112254  นางสาวรัตติกาล  หมู่หาญ 16/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
57 000112256  นางสาวสุพรรษา  ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 16/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
58 000112259  นางสุพัตรา  ขำมีศักดิ์ 17/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
59 000112263  นางสาวศุภธิดา  อรชร 17/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
60 000112264  นางสาวพรสุดา  ภูศรี 18/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
61 000112265  นางสาวสิริกานดา  คุณมั่ง 18/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
62 000112266  นางสาววนิดา  พันแสน 18/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
63 000112267  นางสาวศุภธิดา  อรชร 18/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
64 000112268  นางสาวลัดดาวรรณ์  ทรงกรด 18/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
65 000112269  นางสาวอธิชญรัชต์  ศรีสง่า 18/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
66 000112271  นางสาวอัมพร  ศิลาเจริญธนกิจ 18/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
67 000112272  นางสาวศิริพร  ทองอุทิศ 18/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
68 000112274  นายปรัชญา  สกลอารีย์ 19/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
69 000112276  นางสาวสุพรรณี  เทพประดิษฐ์ 19/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
70 000112277  นางสาวจิรวดี  อัศวจารุพันธุ์ 19/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
71 000112279  นางสาวโชติรส  คนองมาตย์ 19/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
72 000112280  นางสาววรวรรณ  แสงแก้ว 19/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
73 000112281  นายนพพล  สินผดุงถาวร 20/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
74 000112283  นายปรัชญา  สกลอารีย์ 20/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
75 000112284  นางสาวปาริฉัตร  สินผดุงถาวร 20/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
76 000112289  นางสาวพรรณาพิมพ์  มหากิจ 20/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
77 000112293  นางสาวณัฐฐาภรณ์   ชูรัตน์ 21/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
78 000112294  นางสาวเยาวลักษณ์  ภูมิชัย 21/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
79 000112296  นางสาวอิสรีย์  คำศรี 21/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
80 000112298  นางสาวสุวนันท์  แป้นขาว 21/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
81 000112304  นางสาวพนิดา  บุญยศยิ่ง 21/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
82 000112307  นางสาวกษิรา  น้อยเรือง 21/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
83 000112313  นางสาวรวิพรรณ  เอกะ 22/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
84 000112316  นางสาวเทวพร  พุฒเกิดพันธุ์ 22/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
85 000112318  นางสาวมัตติกา  วรีฤทธิ์ 22/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
86 000112320  นายวันฉัตร  มงคลเจริญโชค 22/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
87 000112322  นางสาวศิรดา  จินดาบุรินทร์ 22/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
88 000112327  นางสาวธีรดา  ไทยรักสันติ 23/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
89 000112329  นางสาวเบญจพร  โพธิ์คำ 23/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
90 000112331  นางสาวสิริลักษณ์  แสงทอง 23/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
91 000112332  นายอลงกรณ์  จุ้ยสกุล 23/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
92 000112333  นางสาววรมนรัตน์  จันทรโชติวงษ์ 23/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
93 000112335  นางภัทรนันต์  พุทธชาติ 24/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
94 000112343  นางบุญเรือน  วรภัทรพานิชย์ 24/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
95 000112344  นางสาวสิริรัตน์  อ่อนแก้ว 24/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
96 000112349  นางสาวชนกนาฏ  ละราคี 25/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
97 000112350  นายศักดิพงศ์  กันยาธนารัตน์ 25/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
98 000112354  นางสาวพีรญา  มั่นชนะกิจกุล 26/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
99 000112356  นางสุภาวดี  กะลาสี 26/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
100 000112357  นางสาวลัดดาวรรณ์  ทรงกรด 26/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
101 000112360  นางสาวสุภาพร  พลัดภูมิ 26/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
102 000112364  นายสุพจน์  ภูพาน 26/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
103 000112367  นายธนากร  ปัญญาคำ 27/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
104 000112378  นางสาวปริณดา  พรหมจินดา 27/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
105 000112379  นางสาวปวีณา  ใจธรรม 27/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
106 000112380  นางสาวพิชชาภรณ์  คนมั่น 27/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
107 000112381  นางสาวนางสาวรณิดา  ศรีรัตนพัฒน์ 27/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
108 000112386  นางสาวประภัสสร  จรูญชาติ 28/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
109 000112389  นางสาวจิรารัตน์  สมบูรณ์ 28/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
110 000112390  นางสาวปวิตรา  บัวคง 28/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
111 000112395  นางสาวคนธรัตน์  อ้นขวัญเมือง 28/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
112 000112396  นางสาวคนธรัตน์  อ้นขวัญเมือง 28/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
113 000112397  นายพรเทพ  ปริญญาณัฏฐ์ 28/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
114 000112400  นายณัฐพล  ภูเด่นแดน 28/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
115 000112402  นางสาวปวิตรา  บัวคง 28/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
116 000112405  นายวฤณ  บุญเที่ยงตรง 28/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
117 000112406  นางสาวกัญญภัสสร์  พาณิชย์บูรพา 28/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
118 000112409  นางสาวอัญชลี  ยิ้มแย้ม 28/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
119 000112410  นางสาวดนูนาถ  เลาหล้า 29/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
120 000112411  นายธนากร  ปัญญาคำ 29/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
121 000112415  นางสาวณัฐณิชา  วงษ์ยี่ 29/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
122 000112417  นางกมลวรรณ  กิจประชา 29/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
123 000112424  นางสาวชนิกานต์  ภูกัณหา 29/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
124 000112429  นางสาวแพรวพรรณ  สามแก้ว 29/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
125 000112431  นายมนต์ชัย  หาเรือนกิจ 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
126 000112433  นางสาวปาริฉัตตก์  เสงี่ยมงาม 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
127 000112434  นายธิติพันธุ์  เสงี่ยมงาม 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
128 000112436  นายจีระวัฒน์  รัตน์ศรีจันทร์ 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
129 000112437  นางเสาวนีย์  จันทร์โรจนี 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
130 000112438  นางสาวปิยะนันท์   ชามะรัตน์ 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
131 000112440  นางสาวเพทาย  อ่องสุข 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
132 000112444  นายรัฐศักดิ์  ยืนยง 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
133 000112445  นางสาวปรางทอง  เต็งใช่สุน 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
134 000112446  นางณัฐรมย์  เรืองรุ่ง 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
135 000112447  นางสาวจิดาภา  หอมสุคนธ์ 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
136 000112448  นางสาวนันทิญา   เต็มมูล 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
137 000112451  นางสาวอภิรดี  เพิ่มทรัพย์ 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
138 000112458  นางสาววริน  วัฒนมะโน 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
139 000112461  นายณัฐพล  ศิรอักษร 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
140 000112462  นางสาวภรสราง  ดำรงรัตน์ 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
141 000112464  นายณิชกานต์  เจรีรัตน์ 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
142 000112465  นางสาวกนกกาญจน์  แจ้งสว่าง 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
143 000112466  นางสาวขวัญชนก  บุญวิทยา 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
144 000112467  นางสาวขวัญชนก  บุญวิทยา 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
145 000112468  นางสาวณัฐกรรณ์  วัฒนาลักษณ์ 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
146 000112472  นางสาววริน  วัฒนมะโน 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
147 000112473  นางสาววริน  วัฒนมะโน 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
148 000112475  นางสาวอาริยา  เรืองสรรงามสิริ 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
149 000112477  นางสุพัตรา  ขำมีศักดิ์ 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
150 000112479  นางสาวสิริน   พาพันธ์ 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
151 000112480  นางสาวรัตน์ธาริณี  โสภาวศิน 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
152 000112481  นางสาวพิมสุดา  จำปารัตน์ 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
153 000112482  นางสาวพิมสุดา  จำปารัตน์ 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
154 000112484  นางสาวอาริยา  เรืองสรรงามสิริ 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
155 000112491  นางกิติมา  อรชัยพันธ์ลาภ 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
156 000112492  นางสาวปวีญา  ช้างจวงสกุล 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
157 000112498  นางสาวสุนิสา  องอาจ 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
158 000112499  นางสาวกฤตพร  ณ น่าน 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 158 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 001012103  นางสาวสุพัฒตรา  สาลี 20/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2 001012106  นายพูลภัทร์  ชมจิตต์ 21/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3 001012108  นางสาวฉัตรลดา  จรกา 21/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4 001012109  นางสาวชนัญชิดา  ทองเพชรบูรพา 21/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
5 001012111  นางสาวสุทัตตา  กรุณา 22/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
6 001012122  นางสาวลดานันท์  ศิริสวัสดิ์ 24/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
7 001012124  นายพีระพัฒน์  ปัสหมั่น 24/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
8 001012134  นายธนากร  ปัญญาคำ 27/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
9 001012136  นางสาวแคทรีญา  คนบุญ 27/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
10 001012137  นางสาวอภิชญา  คงเกิดลาภ 27/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
11 001012145  นางสาวระพี  ปานสรวย 1/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12 001012148  นายวิระพงศ์  ชลสินธุ์ 2/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
13 001012150  นายสุชาติ  คำเพ็ชร์ 3/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
14 001012151  นางสาวธนัญธร  จิตณรงค์ 3/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
15 001012152  นางสาวธนัญธร  จิตณรงค์ 3/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
16 001012160  ว่าที่ร้อยตรีภุชงค์  สุภาสาคร 5/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
17 001012162  นางสาวโสภิดา   เศรษฐ์สถาวร 6/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
18 001012163  นางสาวจุฑามาศ  ทมาภิรัต 6/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
19 001012166  นางสาวลลดา  ทองประสม 7/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
20 001012169  นางสาวแพร  อ่วมรอด 7/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
21 001012176  นางสาวอรธัญต์ดา  พิลาทอง 7/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
22 001012180  นางสาวสุดารัตน์  หิรัญรัตน์ 8/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
23 001012182  นางสาวเจนจิรา  เชื้อเมืองพาน 8/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
24 001012185  นางสาวกุลจิรา  สุวรรณทอง 9/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
25 001012190  นายวรวุฒิ  ปัญจศรีประการ 10/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
26 001012191  นางสาวกุลจิรา  สุวรรณทอง 10/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
27 001012192  นางสาวกุลจิรา  สุวรรณทอง 10/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
28 001012194  นางสาวลลดา  ทองประสม 10/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
29 001012196  นางสาวกัญณัฏฐ์  ช่างเก็บ 10/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
30 001012197  นางสาวทัฒญา  บุญฤทธิ์ 10/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
31 001012199  นางสาวทวีพร  กาฬภักดี 11/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
32 001012202  นางสาวภิชญาพร  พ่วงศิริ 11/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
33 001012203  นายมนตรี   บุญเย็น 11/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
34 001012204  นางสาวอรธัญต์ดา  พิลาทอง 11/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
35 001012205  นายสัญฐิติ  รักษาพราหมณ์ 11/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
36 001012207  นางสาวสุดารัตน์  บุษบงค์ 11/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
37 001012208  นายธวัชชัย  สินเพ็ง 12/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
38 001012209  นางสาวกุลจิรา  สุวรรณทอง 12/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
39 001012211  นายวรากร  หมีทอง 12/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
40 001012220  นายอภิสิทธิ์  จันทรรัตน์ 13/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
41 001012221  นางสาวจิตรานุช  เพชรสังวาล 13/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
42 001012222  นางสาวจิตรานุช  เพชรสังวาล 13/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
43 001012223  นางสาวศรันย์ธิยา  สอ้อนกลาง 13/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
44 001012225  นางสาวสุภิญญา   จิ๋วแหยม 14/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
45 001012226  นางสาวลลิตา  บุญขันธ์ 14/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
46 001012230  นางสาวพิมพ์อุษา  ฤกษ์ศิริรัตน์ 14/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
47 001012232  นายเดชาธร  จิตรจักร์ 15/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
48 001012234  นางสาวชลธิชา  มูลตรีประฐม 15/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
49 001012235  นางสาววรางคณา  โยธาประเสริฐ 15/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
50 001012236  นางสาวธนาภรณ์  อภินันท์ 15/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
51 001012238  นางสาวศุภจิตรา  ตันติอลงการ 15/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
52 001012239  นางสาวนารีรัตน์  ภาคกินร 15/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
53 001012240  ว่าที่ร้อยตรีณิชา  แก้วทิพย์ 15/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
54 001012242  นางสาวกุณทิกา  เรืองเกตุ 15/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
55 001012243  นางสาวดวงพร  เลี้ยงรักษา 15/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
56 001012247  นายนภัส  จรรยพงษ์ 16/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
57 001012248  นางสาวพิชญ์สุภา  กุลวัฒนาพันธ์ 16/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
58 001012249  นางสาววรารัตน์  เรืองแย้ม 16/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
59 001012250  นายโสภณ  พรมมาแสง 16/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
60 001012251  นายปุณณวิช  พันธ์คีรี 16/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
61 001012255  นายภัทรพล  แก้วเหลือง 16/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
62 001012257  นายเจษฎา  สังข์เศรษฐ์ 17/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
63 001012258  นายปิยทัสน์  เมืองงาม 17/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
64 001012260  นายสิรภพ  ไม้แก้ว 17/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
65 001012261  นายพิพัฒน์  พันพลู 17/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
66 001012262  นายวิทยะ  พินพิสิทธิ์ 17/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
67 001012270  นายพิพัฒน์  พันพลู 18/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
68 001012275  นายปรมินทร์  ตั้งวรธรรม 19/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
69 001012278  นางสาวนตวรรณ  จุลกาญจน์ 19/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
70 001012282  นางสาวพัชรมัย  ภักดีทัย 20/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
71 001012285  นายพิพัฒน์  พันพลู 20/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
72 001012287  นางสาวอรวรรณ  โหมดเทศ 20/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
73 001012288  นางสาวดรุณี  เวลา 20/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
74 001012290  นางสาวอรวรรณ  โหมดเทศ 20/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
75 001012291  นางสาวอรวรรณ  โหมดเทศ 20/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
76 001012292  นางสาวพัฐสุดา  คำภาสุข 21/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
77 001012297  นางสาววรนุช  แสนตา 21/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
78 001012299  นางสาวประภัสสร  จรูญชาติ 21/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
79 001012300  นางสาวพิมลวรรณ  คำสามารถนุรักษ์ 21/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
80 001012301  นางสาวสุวนันท์  แป้นขาว 21/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
81 001012302  นายกษิดิส  ไทยธรรม 21/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
82 001012303  นางสาวอนงค์นาถ  จันทรอักษร 21/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
83 001012308  นางสาวชุลีพร  นิลศิลา 21/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
84 001012309  นางสาวชุลีพร  นิลศิลา 21/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
85 001012310  นายกิตติพงษ์  เปียมาลัย 21/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
86 001012314  นายธวัชชัย  สินเพ็ง 22/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
87 001012317  นางสาวสุภาวดี  เหลืองสอาด 22/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
88 001012319  นางสาวลมัยพร  ดงเสือ 22/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
89 001012321  นางสาวสกุลรัตน์  ตีระบูรณะพงษ์ 22/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
90 001012323  นางสาวณัฐธิดา  วรรณเกื้อ 22/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
91 001012324  นางสาวภัทริน  เหล่าสิม 22/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
92 001012325  นางสาวอังคณา  จิตต์พินัย 23/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
93 001012326  นางสาวณภัทร  อ่อนศรี 23/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
94 001012328  นายเทิดชัย  สัตยพานิช 23/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
95 001012330  นางสาวหนึ่งฤทัย  ศักดิ์ศรยุทธ 23/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
96 001012336  นางสาวศรัณญา  ทองนอก 24/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
97 001012337  นางสาวจิตอารีย์  จีระออน 24/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
98 001012338  นางสาววรมนรัตน์  จันทรโชติวงษ์ 24/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
99 001012345  นางสาวจตุพร  คงศาลา 25/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
100 001012346  นางสาวฐิติพีรชา  โรจน์ธนาโยธิน 25/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
101 001012351  นายวิศรุต  นันทศักดิ์ไพศาล 25/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
102 001012355  นางสาวพีรนัทธ์  กำจัดไพรีพล 26/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
103 001012358  นางสาวอภิรมย์ฤดี  โล่ห์อำนวยกุล 26/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
104 001012361  นางสาวอุไรวรรณ  แสงแก้ว 26/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
105 001012363  นางสาวสร้อยสุดา  ปรีรัตน์ 26/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
106 001012365  นางสาวกมลทิพย์  วรวงค์ 27/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
107 001012366  นางสาวกนกวรรณ  มะริด 27/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
108 001012368  นายธนากร  ปัญญาคำ 27/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
109 001012369  นางสาวฏีญาภาร์  เศรษสิริสุวรรร 27/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
110 001012370  นางสาวฏีญาภาร์  เศรษสิริสุวรรณ 27/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
111 001012371  นางสาวชวิการ์  ลุมบา 27/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
112 001012373  นางสาวรภัสสรณ์  โพธิสิริธนาชัย 27/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
113 001012376  นางสาววราภรณ์  แสงทอง 27/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
114 001012377  นางสาววราภรณ์   แสงทอง 27/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
115 001012382  นางสาวสุนิสา  เทพแก้ว 27/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
116 001012383  นายภัทรภณ  หาญกล้า 27/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
117 001012384  นางสาวภรชนิการ์  ศรีพุก 27/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
118 001012388  นางสาวกฤติญา  มหาภัทรสกุล 28/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
119 001012391  นางสาวสวรรยา  อิริยะโพธิ์งาม 28/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
120 001012392  นายพุทธพงษ์  ฉัตรเฉลิมพันธุ์ 28/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
121 001012393  นายสุทธิพงศ์  ชูงาน 28/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
122 001012394  นายพุทธพงษ์  ฉัตรเฉลิมพันธุ์ 28/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
123 001012398  นางสาวฬุรยา  แสงกระจ่าง 28/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
124 001012399  นายวสันต์  สมหมั่น 28/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
125 001012401  นางสาวปฏิมาภรณ์  มธูเดช 28/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
126 001012403  นายปวิช  บวรวัฒนากร 28/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
127 001012404  นางสาวเพ็ญสุรีย์  ลัทธิมนต์ 28/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
128 001012407  นายสนธยา  สรเดช 28/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
129 001012408  นายภัทรภณ  หาญกล้า 28/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
130 001012412  นางสาวปสุตา  สังขพันธ์ 29/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
131 001012413  นางสาวชนกพร  อู๋เวียงคอย 29/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
132 001012414  นางสาวธัญญา  มอดตะคุ 29/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
133 001012418  นางสาวสุรีรัตน์  อาษาวุธ 29/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
134 001012419  นายภูริพันธุ์  พงศ์พลาญชัย 29/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
135 001012420  นางสาวหนึ่งฤทัย  ศักดิ์ศรยุทธ 29/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
136 001012421  นางสาวเกวลี  ร่วมรักษ์ 29/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
137 001012422  นางสาวเนวิกา  ชายวิชัย 29/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
138 001012423  นายสนธยา  สรเดช 29/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
139 001012425  นางสาวณัฏฐกันย์  ภู่พานิชย์ 29/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
140 001012427  นางสาวณัฐสิมา  สิงหภูมิ 29/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
141 001012428  นางสาวณัฐสิมา  สิงหภูมิ 29/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
142 001012430  นางสาววิริยา  พลนิกาย 29/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
143 001012432  นางสาวไพลิน  จันทร์อ้วน 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
144 001012435  นางสาววิราศินี  กิติยวงษ์ 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
145 001012439  นางสาวอนงค์นาถ   จันทรอักษร 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
146 001012449  นางสาวฐานิดา  จิตรสุภาพ 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
147 001012450  นางสาวนันทิญา  เต็มมูล 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
148 001012452  นางสาวกมลชนกสร  วงษ์นารี 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
149 001012453  นางสาวบุษรารัตน์  กิตติอุดมพร 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
150 001012454  นางสาวกนกลักษณ์  แก่นโท 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
151 001012455  นางสาวกมลชนกสร  วงษ์นารี 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
152 001012456  นางสาวกชนันท์  วงษ์จันทร์ตรี 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
153 001012457  นางสาวนุชจรี  บัวเล็ก 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
154 001012459  นายรัชพล  รัชตะปิติ 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
155 001012460  นางสาวกัญณัฏฐ์  ช่างเก็บ 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
156 001012463  นางสาวอารดา  เจียรผัน 30/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
157 001012469  นางสาวอรอุมา  มูลตีมา 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
158 001012470  นางสาวนุชจรี  บัวเล็ก 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
159 001012471  นางสาวสมฤทัย  เพ็ชรคงอ่อน 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
160 001012474  นางสาวสุภัสสรณ์  วัฒนเมธานนท์ 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
161 001012476  นางสาวศุภรัตน์  ซื่อสัตย์ 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
162 001012478  นางสาวมยุรี  กาขาว 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
163 001012483  นางสาวศุภรัตน์  ซื่อสัตย์ 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
164 001012485  นางสาวปนัดดา  นามวงษา 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
165 001012486  นางสาวณัชมนต์  มนต์อารักษ์วงศ์ 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
166 001012487  นางสาวปิยะพร  กะหละหมัด 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
167 001012488  นางสาววันนา  วารินกุด 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
168 001012489  นางสาววราภรณ์  แสงทอง 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
169 001012490  นางสาวณัฐชา  สุทธิวงศ์ 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
170 001012497  นางสาวนตวรรณ  จุลกาญจน์ 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
171 001012500  นางสาวนตวรรณ  จุลกาญจน์ 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
172 001012501  นางสาวนตวรรณ  จุลกาญจน์ 31/3/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 172 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00059772  นายนายธิติภาส  ขันตรี 28/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
2 00059781  นางสาวพีรยา  เจียมสถิตย์ 31/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
3 00059812  นางสาวจิราภรณ์  บุญชู 5/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
4 00059820  นางสาวสุภาวดี  เจริญยศวงศ์ 8/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
5 00059830  นายชวินทร์วุฒิ  พิมพ์ประสานต์ 15/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
6 00059831  นางสาวณัฐธยาน์  เป็งโก 16/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
7 00059839  นางสาวศิริรัตน์  ณ สงขลา 20/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
8 00059845  นางสาวไรวินทร์   เลิศสินอธิชัย 26/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
9 00059846  นายกิตติพศ  มินสาคร 27/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
10 00059848  นายกิตติพศ  มินสาคร 27/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
11 00059849  นายกิตติพศ  มินสาคร 27/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
12 00059851  นายธิติภาส  ขันตรี 28/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
13 00059853  นางสาวเบญจวรรณ  ทัพมงคล 29/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
14 00059857  นางสาวณัฐธยาน์  เป็งโก 30/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
15 00059858  นางสาวณัฐธยาน์  เป็งโก 30/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
16 00059859  นายพลสิทธิ์  สอนวิทย์ 2/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
17 00059867  นายนนท์ปวิธ  แสงเทียนประไพ 6/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
18 00059873  นายเติมพงศ์  ชินะปุตตกุล 8/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
19 00059875  นางสาววรินธร  ตรีจินดาหรา 10/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
20 00059876  นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์แสนตอ 10/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
21 00059877  นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์แสนตอ 10/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
22 00059879  นางสาวณัฐทิกา  คิดอ่าน 10/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
23 00059880  นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์แสนตอ 10/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
24 00059881  นางสาวภัทราพร  อิทธิวรรณพงศ์ 10/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
25 00059883  นางสาวรัชนก  แตงเอี่ยม 11/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
26 00059936  นายธิติภาส  ขันตรี 1/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
27 00059938  นายพิทักษา  ทวีพลพิทักษ์ 2/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
28 00059939  นางสาวมธุพร  แสงมะหะหมัด 3/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
29 00059940  นางผานิตย์  รักความสุข 3/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
30 00059941  นางสาวน้ำฝน  กามินี 3/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
31 00059946  นางสาวอัญชลี  โพธิ์แส 5/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
32 00059947  นางสาวดลยา  นามาเรีย 5/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
33 00059961  นางสาวการะเกด  เนตรทอง 7/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
34 00059967  นางสาวกิมหงษ์  โชติอำนวย 9/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
35 00059968  นางสาวกิมหงษ์  โชติอำนวย 9/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
36 00059969  นางสาวกิมหงษ์  โชติอำนวย 9/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
37 00059970  นางสาวปิติญา  ภักดีรักษ์พงศ์ 10/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
38 00059972  นางสาวสำรวย  ผดุงอรรถ 11/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
39 00059984  นางสาวกฤษณา  ผาสุขกรรม 15/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
40 00059985  นางสาวธัญญาลักษณ์  นิลรัตน์ 15/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
41 00059987  นางสาวจรรยมณฑน์  จุลเจิม 17/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
42 00059990  นางสาวสุกานดา  บุญกิจ 18/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
43 000510018  นายจุทศ  โฆษิตภควัต 24/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
44 000510019  นางสาวกัญญาภัค  ลาภทิพมนต์ 24/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
45 000510020  นายจตุพล  เอนกธนกุล 27/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
46 000510021  นางสาววริศรา  โรจน์ธรรมรัตน์ 27/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
47 000510022  นางสาวธัญญรัตน์  ศรีสุโข 28/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
48 000510023  นางสาวเนริสา  แท่งทอง 28/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
49 000510024  นายปรัชญา  พานทอง 28/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
50 000510027  นางสาวจารีวา  มณีโรจน์ 28/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 50 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 009810746  นายปกาศิต  ช่วยศรี 17/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
2 009810749  นางสาวธาวินี  เสน่ห์หา 18/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
3 009810760  นางสาวจีรณินท์  บุณยฤทธิ์ 20/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
4 009810761  นางสาวจีรณินทร์  บุณยฤทธิ์ 20/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
5 009810763  นางสาวจีรณินท์  บุณยฤทธิ์ 21/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
6 009810780  นางสาวปะราลี  ชวกรไชย์ 23/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
7 009810785  นายอุกฤษณ์  รัตนานนท์ 24/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
8 009810786  นางสาวรวิวรรณ  พลเวียงธรรม 24/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
9 009810787  นายประสิทธิเซนต์  มลิพันธ์ 24/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
10 009810792  นางสาวสุดารัตน์  จันทร์ประทัด 25/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
11 009810793  นายจันทรัตน์  วรกุล 25/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
12 009810802  นางสาววิสุดา  ปิดตะฝ่าย 28/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
13 009810804  นางพวงชมภู  พูลลาภ 28/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
14 009810806  นายนายภัทรพงษ์  ประมาพันธ์ 28/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
15 009810808  นายมีศักดิ์  อมรชัยวิทวัส 28/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
16 009810837  นางสาวอารยา  ฉันท์ทอง 2/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
17 009810838  นางสาวอารยา  ฉันท์ทอง 2/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
18 009810840  นายจิรศักดิ์  บุตรศรี 3/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
19 009810841  นายศุภวัฒน์  หน่อทอง 3/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
20 009810842  นางสาวสมิตา  ยะคะเรศ 4/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
21 009810844  นายจิรศักดิ์  บุตรศรี 5/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
22 009810846  นางสาววนิดา  พลาศรี 6/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
23 009810859  นางสาวปานเนตร  จันทร์นพรัตน์ 10/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
24 009810869  นางสาวจารุปัฐน์  โชคเกียรติวงศ์ 11/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
25 009810871  นางสาวปิยะพร  สมานเกียรติสกุล 12/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
26 009810872  นางสาวปิยะพร  สมานเกียรติสกุล 12/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
27 009810943  นายพีรศักดิ์  ขันธวิชัย 19/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
28 009810969  นายไพศาล  พารื่นรัมย์ 20/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
29 009810970  นายไพศาล  พารื่นรัมย์ 20/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
30 009811035  นางสาวศุภวรรณ  เหยียดกระโทก 22/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
31 009811083  นางสาวสกุลวัล  ประเดิมวงศ์ 28/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
32 009811094  นายภูเมศ  รักปาน 1/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
33 009811137  นางสาวอรทัย  เทียนสีม่วง 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
34 009811138  นางสาวอัญชลี  ฤทธิ์ศิริ 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
35 009811169  นางสาวอัญชลี  ฤทธิ์ศิริ 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
36 009811181  นางรัตนา  โกศลรัฐ 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
37 009811182  นางรัตนา  โกศลรัฐ 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
38 009811204  นางรัตนา  โกศลรัฐ 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
39 009811395  นางสาวอภิพรรณ  บุญนิกรวรวิทย์ 5/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
40 009811457  นางกรณ์ภัสสร  รัตนชัยวัฒน์ 7/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
41 009811459  นางสาวพรนิภา  เดโชศาสตร์ 7/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
42 009811468  นางสาวนิยากรณ์  สิทธิสาร 9/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
43 009811470  นางสาวพรนิภา  เดโชศาสตร์ 9/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
44 009811471  นางสาวสิริธร  เหมพรหมราช 9/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
45 009811474  นางสาวอรทัย  เทียนสีม่วง 11/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
46 009811506  นายธนานันต์  มั่นกุง 12/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
47 009811527  นางสาวสุมาลี  แซ่กี่ 15/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
48 009811546  นายธิติภาส  ขันตรี 16/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
49 009811549  นายอนุชา  แจ่มแจ้ง 16/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
50 009811553  นางสาวพันธนันท์  กาญจนโรจน์ 16/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
51 009811554  นางสาวสุทธิณี  ศรีสุขใส 17/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
52 009811557  นายนันทวัฒน์  ณ.ราศรี 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
53 009811558  นายแพททริค  เครบเบอร์ 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
54 009811560  นางสาวเนตร์ณิศา  แสงเพชรพลอย 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
55 009811568  นางสาวโชติรส  ชัยโชติชัย 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
56 009811575  นายญาณินพิทักษ์  บุญเทพปสันน์ 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 56 ฉบับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการตรวจสอบและกฏหมายวิศวกรรม
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการเศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหาร
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00903783  นายพัชรพล  วาทะวัชร์ 23/6/2555 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 1 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00017641  นายวัชระพงษ์  ธนะ 14/2/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2 00017651  นางสาวกิติญา  แก้วอำไพ 19/2/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3 00017654  นางสาวจิรา  พร 20/2/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4 00017672  นายวินัย  ไชยเทศ 24/2/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
5 00017679  นางสาวอัญชลี  สารสวัสดิ์ 24/2/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
6 00017690  นายทักษกร  ปิยะวงษ์ 26/2/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
7 00017691  นายทักษกร  ปิยะวงษ์ 26/2/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
8 00017708  นางสาวสุภัคจิรา  ศรีวิชัย 2/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
9 00017709  นางสาวสุภัคจิรา  ศรีวิชัย 2/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
10 00017715  นางสาวณัฏฐนัน  อัศวสิริมั่นคง 4/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
11 00017740  นายธนายุทธ  ต้นบัณฑิตกุล 12/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12 00017741  นายธนายุทธ  ต้นบัณฑิตกุล 12/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
13 00017742  นายธนายุทธ  ต้นบัณฑิตกุล 12/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
14 00017743  นายธนายุทธ  ต้นบัณฑิตกุล 12/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
15 00017744  นางสาวจิรา  พร 12/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
16 00017748  นางสาวจันทิมา  นามปัญญา 13/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
17 00017804  นางสาวสุภาวดี   ชื่นชม 23/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
18 00017817  นางสาววิกานดา  นิลเทพ 25/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
19 00017839  นางสาวสุภาวดี   ชื่นชม 30/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
20 00017858  นายวราทร  อมรลักษณ์ 1/4/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
21 00017959  นายพลวรรธน์  ถาวรนุรักษ์ 16/4/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
22 00017986  นางสาวฐิติมา  กัณทะวงค์ 24/4/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
23 00017991  นายรัฐสิทธิ์  ปาลินทร 25/4/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
24 00017996  นางสาววรินทรา  ว่องวิกย์การ 27/4/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
25 00018039  นาย จักรกฤษ์  เชื้อเมืองพาน 5/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
26 00018044  นางสาวกุลนิดา   จันทร์หิรัญ 7/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
27 00018047  นางสาวกุลปริยา  แสงนาค 8/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
28 00018052  นางสาวพรรวลี  ใจอ่อน 9/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
29 00018056  นางสาวพันธ์วิรา  เบญจมตรัยโย 9/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
30 00018067  นายบุคลินทร์  วรังกูลเกษมกิจ 11/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
31 00018068  นายพิเชษฐ์  เทียมทอง 11/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
32 00018071  นางสาวกุลนิดา  จันทร์หิรัญ 11/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
33 00018073  นายวรากร  กัลยาณกูล 11/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
34 00018074  นางสาวพิชญวดี  เทพสุริ 11/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
35 00018083  นางสาวนิติตา  นาคหาญ 12/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
36 00018084  นางสาวนิติตา  นาคหาญ 12/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
37 00018085  นางสาวภาวิณี  น้อยช่างคิด 12/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
38 00018086  นางสาวภาวิณี  น้อยช่างคิด 12/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
39 00018089  นายสุรกิจ  เกิดสงกรานต์ 12/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
40 00018094  นายพีระพัชร  ชูสุข 13/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
41 00018100  นายเบญจวรรค  บงกชเกตุสกุล 13/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
42 00018106  นางสาวสาทิพย์  ศิริบุญ 14/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
43 00018110  นางสาวเพชรรัตน์  คงวิเชียรชีพ 15/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
44 00018122  นางสาวรัสรินทร์  ไชยกัลยานันท์ 15/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
45 00018125  นางสาวพัชรินทร์  แส้ประเสริฐสม 15/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
46 00018131  นางสาวณัฐชรัตน์  สุวิสุทนิมนตรี 16/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
47 00018133  นายวรากร  กัลยาณกูล 17/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
48 00018134  นายทินกร  บัวลอย 17/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
49 00018145  นางสาวเกวนัส  จันทรี 18/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
50 00018152  นายดนุสรณ์  สมศรี 20/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
51 00018158  นางสาวสราวลี  น้ำแก้ว 20/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
52 00018162  นายกฤษฎา  จันทร์นวล 21/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
53 00018168  นางสาวสุจิรา  พึ่งสุข 22/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
54 00018171  นางสาวปิยะฉัตร  ลาบุบผา 23/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
55 00018172  นางสาวปิยะฉัตร  ลาบุบผา 23/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
56 00018181  นายนทีกานต์  มูลทองน้อย 24/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
57 00018189  นางสาวอัจฉราพร  ขุนจันทร์ 25/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
58 00018197  นางสาวกัญจนพร  สอนแจ่ม 26/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
59 00018198  นางสาววารุณี  พึ่งแสงศรี 26/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
60 00018202  นางสาวชนากานต์  ศิริวรรณางกูล 27/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
61 00018205  นายชานน  จิตรตะโสภะโน 27/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
62 00018210  นางสาวอัญธิกานต์  สุจันศรี 28/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
63 00018212  นางสุริษา  เข็มครุฑ 28/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
64 00018213  นางสาวกัญจนพร  สอนแจ่ม 28/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
65 00018220  นางสาวกัญจนพร  สอนแจ่ม 29/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
66 00018227  นายอนวัช  ฉอ้อนโฉม 30/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
67 00018230  นายอนวัช  ฉอ้อนโฉม 30/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
68 00018233  นางสาวอาทิตยา  แผ่นคำ 31/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
69 00018236  นายณัชพล  ภู่ดัด 31/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
70 00018273  นายวรุตม์  ไกยสวน 12/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
71 00018274  นางสาวณิชญา  ฑีฆาอุตมากร 12/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
72 00018279  นางสาวกนกวรรณ  ชินเดช 13/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
73 00018281  นางสาวณิชญา  ฑีฆาอุตมากร 15/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
74 00018282  นางสาวสุวรรณรัตน์  เหมือนเมือง 15/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
75 00018283  นางสาวสุภารัตน์  ชำนาญยนต์ 15/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
76 00018285  นายกิติพงศ์  สุทธินนท์ 17/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
77 00018288  นายอนันต์  คณิตานุพันธุ์ 21/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
78 00018289  นางสาวเสาวลักษณ์  พัฒนวงศ์สวัสดิ์ 22/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
79 00018290  นางสาวกุลฐิดา  พินทุพิมล 22/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
80 00018294  นางสาวกมลา  พรไพศาลวงศ์ 24/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
81 00018295  นางสาวกมลา  พรไพศาลวงศ์ 24/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
82 00018296  นางสาวสุมิตรา  จอมขวัญ 25/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
83 00018300  นางสาวณัฐธิญา  สิงห์งาม 26/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
84 00018302  นางสาวปฐมาวฎี  เพ็งสุข 30/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
85 00018303  นางสาวปวริศา  เขมสุข 30/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
86 00018305  นางสาวปวริศา  เขมสุข 30/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
87 00018306  นางสาวนิรินันทร์  สิริธัญภัชรวงษ์ 30/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
88 00018311  นางสาวชนากานต์  จันทร์สุข 6/7/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
89 00018312  นางสาวนาฏลดา  หอมหวล 6/7/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
90 00018316  นายสรสิชา  ระแบบเลิศ 7/7/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
91 00018322  นางสาวอัญญา  กิจบำรุง 8/7/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
92 00018323  นายพิเชฐ  ขันตยาภรณ์ 9/7/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
93 00018324  นายสรสิชา  ระแบบเลิศ 9/7/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
94 00018326  นางสาวมัชฌิมา  ดากลืน 11/7/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
95 00018327  นายปิลันธน์  มงคลคูณ 13/7/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
96 00018328  นายศิวัจน์  อินทรวงษ์โชติ 14/7/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
97 00018330  นายพิชญุตม์  ภักดี 14/7/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 97 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Professional Leaders)
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00109754  นางสาวแคทรีญา  คนบุญ 14/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2 00109759  นางสาวเกษราพร  พาละคุณ 17/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3 00109760  นางสาวแพรวไพลิน  คงเจริญ 18/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4 00109764  นายวิชาญ  บุญมาก 21/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
5 00109766  นายกฤติธี  ศรีแก่นจันทร์ 23/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
6 00109767  นางสาวณชชญา  อุทิตสาร 23/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
7 00109768  นางอัยย์ญาดา  ศรีแก่นจันทร์ 23/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
8 00109774  นางสาวกัญญาณัฐ  พิพัฒน์นันตกุล 30/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
9 00109776  นายกฤติธี  ศรีแก่นจันทร์ 31/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
10 00109777  นางอัยย์ญาดา  ศรีแก่นจันทร์ 31/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
11 00109816  นายมรุต   พิทักษ์อรรณพ 5/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12 00109819  นางสาวปิยดา  สังข์นุกูล 8/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
13 00109821  นางสาวปิยดา  สังข์นุกูล 8/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
14 00109824  นายทองคำ  สูนกลาง 13/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
15 00109841  นางสาวพิมพ์พรรณ  มุกนพรัตน์ 22/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
16 00109842  นางสาวภัทรภรณ์  ทรัพย์หนุน 22/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
17 00109864  นางสาวชุติมา  ยุวโกศล 4/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
18 00109868  นางสาวสุภัสสร  อ่วมเมือง 7/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
19 00109869  นางสาวสุภัสสร  อ่วมเมือง 7/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
20 00109870  นางสาวสุภัสสร  อ่วมเมือง 7/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
21 00109872  นางสาวนพวรรณ  สมฤทธิ์ 7/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
22 00109874  นายคมกฤชษ์  ไฝแก้ว 9/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
23 00109884  นางสาวอรุณนิตยา  ทันตาหะ 11/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
24 00109894  นายกฤติธี  ศรีแก่นจันทร์ 20/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
25 00109895  นางอัยย์ญาดา  ศรีแก่นจันทร์ 20/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
26 00109898  นางสาวอรณัชชา  เธียรธีรา 22/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
27 00109899  นางสาวอรณัชชา  เธียรธีรา 23/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
28 00109900  นายชวดล  สิริเขมรักษ์ 23/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
29 00109901  นางสาวอภิญญา  มุขเงิน 23/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
30 00109903  นางสาวบุญฑริกา  แย้มศิริ 23/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
31 00109908  นายสมเกียรติ  เฉลยอาจ 25/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
32 00109909  นางสาวสุภัสสร  อ่วมเมือง 26/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
33 00109910  นางสาวบุญฑริกา   แย้มศิริ 26/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
34 00109912  นางสาวเพชรี  เทียนธาดา 26/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
35 00109913  นายอรรถพล  วินทะไชย 26/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
36 00109916  นางสาวเบญญาภา  กาศสกุล 26/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
37 00109917  นางสาวปนัดดา  จันทะคุณ 27/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
38 00109921  นางสาวนภัสกร  รัตนสิทธา 27/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
39 00109922  นางสาวสุพิชญ์ชา  ชูเกิด 27/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
40 00109923  นางสาวชนม์นิภา  รอดเจริญ 27/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
41 00109926  นายจิรัฐพล  มโนตา 28/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
42 00109927  นางสาวอุบล  ทองทวี 28/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
43 00109932  นางสาวรดาภัทร  เสนสอาด 30/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
44 00109933  นางสาวณัชณิชา  ขนุนปัน 30/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
45 00109934  นางสาวนภัสกร  รัตนสิทธา 31/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
46 00109935  นางสาวหทัยชนก  พลอยแดง 31/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
47 001010017  นายนรันต์  หนุนอนันต์ 24/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
48 001010029  นายนฤเบศร  ชาลีพรม 30/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
49 001010030  นางสาวสุภาพร  โสระแสน 30/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
50 001010032  นายชนาพัฒน์  อุดมมรกต 30/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
51 001010038  นายจิรายุส  ชาญกลราวี 3/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
52 001010039  นางสาวพัชราภรณ์  ทะกุล 3/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
53 001010040  นางสาวเยาวภา  แก้วอาษา 4/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
54 001010041  นายบุญฤทธิ์  พุ่มพร 5/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
55 001010044  นางวาสนา  ภูยาแพทย์ 7/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
56 001010050  นายจิรานุวัฒน์  เต็มใจ 8/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
57 001010096  นางสาวอัญชลี  อ่อนทรัพย์ 16/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
58 001010097  นายรัชชานนท์  สายเพชร 17/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
59 001010098  นางสาวเยาวภา  แก้วอาษา 17/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
60 001010101  นางสาวกฤษณพร  สุขเกษม 19/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
61 001010108  นางสาวธันยกร  คงบุญญา 21/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
62 001010111  นายจิรพงศ์  เพรงมา 22/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
63 001010115  นางสาวปรียาภัทร์  เศรษฐ์กุลนนท์ 24/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
64 001010189  นางสาวสมลักขณา  ตั้งก่อเกียรติ 5/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
65 001010240  นางสาวธัญญลักษณ์  จันทเลิศ 7/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
66 001010338  นางสาวชนม์นิภา  รอดเจริญ 18/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
67 001010365  นางสาวสุวรรณภา  กาแก้ว 22/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
68 001010406  นางสาวเคียงดว  ศรีมากเปี่ยม 27/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
69 001010493  นายเจษฎาภรณ์  สุขยัง 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
70 001010494  นายเจษฎาภรณ์  สุขยัง 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 70 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 001210971  นางสาวจิตตวิไล  คติบัญชา 20/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
2 001211045  นางสาวอภิรวดี  อักษร 24/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
3 001211052  นางสาวเบญญาภา  ราชแก้ว 24/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
4 001211060  นายวิรัช  ลำดับ 24/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
5 001211062  นางสาวจิรภัทร  ลีลานิมิต 25/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
6 001211065  นายพิพัฒน์  ชาติเชษฐ์พงษ์ 26/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
7 001211066  นางจุไรรัตน์  ชั้นกลาง 27/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
8 001211067  นายศุภกร  ดีธรรมมา 27/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
9 001211076  นางสาวอลิสา  คล้ายแก้ว 27/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
10 001211081  นางสาววาสนา  สานนท์ 28/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
11 001211082  นางสาวพรนภา  สมศรีสุข 28/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
12 001211084  นางจุไรรัตน์  ชั้นก่ลาง 28/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
13 001211085  นางสาวฐิติรัตน์  เพียเพ็งต้น 29/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
14 001211086  นางสาวฐิติรัตน์  เพียเพ็งต้น 29/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
15 001211088  นางธนาภรณ์   จันทรัศมี 30/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
16 001211089  นางสาวจินต์  บุญสุวรรณ 30/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
17 001211095  พันจ่าเอกสุบรร  หวังสุข 1/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
18 001211097  นายมนัส  บุญสนอง 1/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
19 001211098  นายณรัก  แจ่มจำรัส 2/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
20 001211099  นายโจม  โฆษิตภวิศ 2/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
21 001211107  นายวัลลพ  ศรีสุวรรณ 2/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
22 001211112  นางสาววีณา  วิชัยดิษฐ 3/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
23 001211114  นางสาววาทินี  ไชยชนะ 3/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
24 001211115  นางสาวธัญญรัตน์  อึ๊งพลาชัย 3/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
25 001211136  นางสาวนฤมล  เซี่ยงฝุง 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
26 001211170  นายสถาพร  สาหัส 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
27 001211324  นายพันธุ์เทพ  มหาพันธุ์ 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
28 001211325  นายพันธุ์เทพ  มหาพันธุ์ 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
29 001211326  นายพันธุ์เทพ  มหาพันธุ์ 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
30 001211327  นางสาวเบญญาภา  ราชแก้ว 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
31 001211328  นางสาวสกุล  มูลพรม 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
32 001211458  นางสาวพัชรวิริณทร์  สายเสียงสด 7/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
33 001211462  นางสาวอิสริยาภรณ์  โพธิ์สุ 8/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
34 001211463  นางสาวอิสริยาภรณ์  โพธิ์สุ 8/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
35 001211464  นางสาวเกวลิน  วิโรจน์สกุลชัย 8/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
36 001211465  นางสาวฐปนีย์  กาฬภักดี 8/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
37 001211467  นางสาวดลฤดี  ทรัพย์ประเสริฐ 9/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
38 001211469  นางสาวสุปรีดิ์  คชภักดี 9/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
39 001211475  นางสาวบุณยวีร์  รัศมีปิยรักษ์ 11/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
40 001211476  นายวิศรุต  พรโชคธนเสถียร 11/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
41 001211504  นายนพเดช  รักพรมราช 12/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
42 001211512  นางสาวอรอุมา  แพร่ศิริพุฒิพงศ์ 13/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
43 001211514  นายประพัฒน์  ดาราทิพย์ 14/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
44 001211519  นายประพัฒน์  ดาราทิพย์ 14/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
45 001211520  นายพิษณุ  กิ่งงาม 15/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
46 001211525  นางสาวณิชนันทน์  สุเดชะ 15/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
47 001211526  นางสาวจีราวรรณ  ไทยชนะบรรณนิติ 15/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
48 001211533  นายสุพศิน  ด้วงสงค์ 15/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
49 001211534  นางสาวณัฐนรี  ฤกษ์วศินกุล 15/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
50 001211545  นางสาวสุกัญญา  ถมทอง 16/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
51 001211547  นางสาวสววรรณ์  รูปสูง 16/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
52 001211548  นางสาวอรสา  ขาวงาม 16/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
53 001211550  นางสาวกาญจนา  เอื้อนศิริกุล 16/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
54 001211551  นางสาวศดานันท์  หรือโอภาส 16/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
55 001211552  นางสาวสิรภัทร  คณาวิฑูรย์ 16/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
56 001211555  นางสาวเบญจมาศ  สว่างโศก 17/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
57 001211556  นายชินพจน์  อุรัสยะนันทน์ 17/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
58 001211559  นางสาวนิธิตา  โทนสังข์อินทร์ 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
59 001211561  นางสาวณัฐมน  แหยมคง 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
60 001211562  นางสาวณัฐมน  แหยมคง 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
61 001211563  นายญาณินท์  สุขสิงขร 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
62 001211564  นายญาณินท์  สุขสิงขร 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
63 001211565  นางสาวเบญจมาศ  อินเตชะ 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
64 001211566  นางสาววาสิตา  แสนทวีสุข 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
65 001211567  นางสาวรวิวรรณ  พลเวียงธรรม 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
66 001211569  นางสาวปิ่นปินัทธ์  บุษกลศาตนันทน์ 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
67 001211570  นางสาวพชรพร  อินทรทูต 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
68 001211573  นางสาวพชรพร  อินทรทูต 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
69 001211574  นางสาวกรชวัล  มุขเจริญผล 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
70 001211576  นางสาวอิสรีย์  บริพิศ 19/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
71 001211577  นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วธนกูล 19/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
72 001211578  นางสาวนันทรัตน์  มั่งคั่ง 19/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
73 001211579  นายธีรพงษ์  โพธินาม 19/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
74 001211580  นางสาวนันทรัตน์  มั่งคั่ง 19/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
75 001211581  นายธีรพงษ์  โพธินาม 19/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
76 001211582  นางสาวบุณยานุช   กล่อมจิตร์ 19/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
77 001211583  นายภัทนันท์  ดุลลยลักษณานนท์ 19/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
78 001211590  นายอภิชาติ  บุญเกิด 19/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
79 001211600  นางระวิวรรณ  พรหมวรรณ 20/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
80 001211601  นางสาวนลิน  กาฬภักดี 20/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
81 001211602  ว่าที่ร้อยตรีกานดา  ดิษฐภู่ 20/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
82 001211604  นางธรรศญา  บุญศิริ 20/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
83 001211605  นางธรรศญา  พลอยบำรุง 20/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
84 001211606  นางสาวจินตหรา  เกิดวรรณชัย 20/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
85 001211613  นายณัฐวัตร  พลอยดี 23/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
86 001211661  นายธนภัทร  เตชบริบูรณ์ลาภ 26/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
87 001211664  นางวิยดารัตน์  สถิรทัศน์ 27/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
88 001211683  นางสาววันดี  อังกุระ 29/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
89 001211698  นายอาคม  สุวรรณไตร 31/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
90 001211700  นางสาวเยาวลักษณ์  แสงภักดี 31/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
91 001211720  นางธนาภรณ์  จันทรัศมี 31/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 91 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 009710214  นายโลจิตส์  รักราม 6/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2 009710442  จ่าสิบโทสุทิน  อรศรี 30/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 009710498  นางสาวชนันท์พร  คำเงิน 1/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 3 ฉบับ
โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 009010399  นางสาวยุพิน  สุขสำราญ 26/1/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 009010405  นายชัยวัฒน์  ศรีเศรษฐา 27/1/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 009010435  นายวีระชาติ  ชมเชย 29/1/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 009010446  นายวีระชาติ  ชมเชย 30/1/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 009010481  นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ 31/1/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 009010485  นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ 31/1/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
7 009010496  นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ 1/2/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
8 009010530  นางสาวพีรพร  วิศิษฎ์ปัญญา 10/2/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
9 009010537  นางสาวพิญญานันท์  ปิติปานสวัสดิ์ 14/2/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
10 009010539  นางสาวนลพรรณ  ยศอาลัย 14/2/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
11 009010547  นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ 16/2/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
12 009010548  นางสาวจามจุรี  สีเสน 16/2/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
13 009010549  นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ 16/2/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
14 009010550  นายสมยศ  เจริญศรีศักดิ์กุล 17/2/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
15 009010557  นายวสวัตติ์  กฤษศิริสวัสดิ์ 20/2/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
16 009010569  นางสาวสุกัญญา  ทองดี 21/2/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
17 009010587  นางสาวสุกัญญา  ทองดี 24/2/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
18 009010682  นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ 6/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
19 009010699  นางสาวณัฐธิดา  จันทะรัง 8/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
20 009010701  นางสาววรัญญา  นามวงศ์ 8/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
21 009010703  นายคมเพชร  นนทบุตร 9/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
22 009010709  นางสาวรัตนาภรณ์  วิเชียรศิลป์ 9/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
23 009010712  นายธนกฤต  อนุชวลิตวงศ์ 10/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
24 009010727  นางสาวพรพิมล  วิรัตน์ชัยวรรณ 14/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
25 009010744  นางสาวอริญรดา  ประวัติดี 17/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
26 009010755  นางสาวจารุตา  สว่างวงษ์ 20/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
27 009010781  นางสาวอธิชา  จูมทอง 23/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
28 009010782  นางสาวศรันย์ภัทร  คงทอง 23/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
29 009010801  นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ 28/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
30 009010817  นางสาวณัฏฐิกา  โรจนเกียรติถาวร 30/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
31 009010847  นางสาวชลิดา  ปุรินทะ 7/4/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
32 009010848  นายวัชรากรณ์  ปราณี 7/4/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
33 009010858  นางสาวจารุณี  จันทร์สุก 10/4/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
34 009011042  นางสาววิมลรัตน์  วิพัฒน์ 23/4/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
35 009011043  นางสาววิมลรัตน์  วิพัฒน์ 23/4/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
36 009011044  นางสาววิมลรัตน์  วิพัฒน์ 23/4/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
37 009011059  นางสาวณิชาภัส  สังข์ทอง 24/4/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
38 009011063  นายสุรัตน์  บุญมี 26/4/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
39 009011064  นางธริณรััตตา  ลิมปโนภาส 26/4/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
40 009011087  นางสาวอนัญญา   วสันต์ชื่นโชคชัย 30/4/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
41 009011100  นางสาวอนัญญา  วสันต์ชื่นโชคชัย 2/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
42 009011453  นางสาวณัฐวรรณ   เสนาะจิตร 6/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
43 009011461  นางสาวขวัญนัทธี  เขียวหวาน 7/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
44 009011603  นางสาวนรพรรณ  รัตนพิบูลย์ 20/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
45 009011607  นางสาวจินตหรา  เกิดวรรณชัย 21/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
46 009011610  นายชินพจน์  อุรัสยะนันทน์ 22/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
47 009011611  นางสาวชลิดา  ปุรินทะ 23/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
48 009011612  นางสาวอรสา  สุดสวาท 23/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
49 009011625  นายณัฐพล  เจริญธมะสุข 24/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
50 009011626  นายณัฐพล  เจริญธมะสุข 24/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
51 009011627  นายณัฐพล  เจริญธมะสุข 24/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
52 009011628  นายณัฐพล  เจริญธมะสุข 24/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
53 009011629  นายณัฐพล  เจริญธมะสุข 24/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
54 009011699  นางสาวเยาวลักษณ์  แสงภักดี 31/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
55 009011746  นางสาวพัทธากานต์  ภัททานุวัตร์ 2/6/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
56 009011759  นางสาวปภัชญา  พุ่มเกษร 4/6/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
57 009011770  นางสาวดาริกา   เดชารัตนชาติ 5/6/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
58 009011771  นางสาวสุนิสา  พลสงราม 6/6/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
59 009011772  นางสาวสุนิสา  พลสงคราม 6/6/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
60 009011788  นางเทพสิรินธร์ ลวดลาย  ธนนาทธนะชน 9/6/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
61 009011792  นางสาวสุภาวดี  คำมุข 13/6/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
62 009011797  นางสาวโชติกา  ผาศุข 14/6/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
63 009011798  นายวัฒน์ดนัยณัฐ  ภูริภัสสรกุล 15/6/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
64 009011802  นางสาวกฤษณา  มีสุข 15/6/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 64 ฉบับ
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 003212524  นายตุรากร  ได้เปรียบ 24/4/2561 บริหารธุรกิจบัณฑิต
2 003212528  นายตุรากร  ได้เปรียบ 25/4/2561 บริหารธุรกิจบัณฑิต
3 003212530  นางสาวนภาพรรณ  บ่อคำ 25/4/2561 บริหารธุรกิจบัณฑิต
4 003212534  นางสาวกนกพร  คุ้มผล 27/4/2561 บริหารธุรกิจบัณฑิต
5 003212563  นางสาวชลธิชา  แซ่ลิ้ม 10/5/2561 บริหารธุรกิจบัณฑิต
6 003212571  นางสาวอรไท  ชั้วเจริญ 11/5/2561 บริหารธุรกิจบัณฑิต
7 003212574  นางสาวพิชญา  เกษรคำ 13/5/2561 บริหารธุรกิจบัณฑิต
8 003212575  นางสาวกก  กก 14/5/2561 บริหารธุรกิจบัณฑิต
9 003212582  นางสาวธนิดา  เอกวัฒน์ 16/5/2561 บริหารธุรกิจบัณฑิต
10 003212583  นายวทัญญู  น้อยมา 19/5/2561 บริหารธุรกิจบัณฑิต
11 003212584  นางสาวอรณัฐฐา  กัลยาศิริกุล 24/5/2561 บริหารธุรกิจบัณฑิต
12 003212592  พระศิริชัย  บุดดาซุย 26/5/2561 บริหารธุรกิจบัณฑิต
13 003212594  นางสาวรุ่งนภา  คณาศิลป์ 27/5/2561 บริหารธุรกิจบัณฑิต
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 13 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หัวหมาก
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00086047  นางสาวณัฐติยาธร  จันทรา 27/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
2 00086054  นางสาวจุธาภรณ์  ชาวสวนกล้วย 28/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
3 00086057  นายชัยพร   เขียวขำ 29/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
4 00086063  นายวิทยา  จันทนา 30/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
5 00086064  นายประสิทธิ์  เกตุมณี 31/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
6 00086065  นายณัฐพล  หวังพิทักษ์ 31/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
7 00086070  นายประวิทย์  เกียรติอุดมแก้ว 1/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
8 00086071  นายประวิทย์  เกียรติอุดมแก้ว 1/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
9 00086072  นายประวิทย์  เกียรติอุดมแ้ก้ว 1/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
10 00086073  นายประวิทย์  เกียรติอุดมแก้ว 1/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
11 00086076  ว่าที่ร้อยตรียงยุทธิ์  แก้วถา 2/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
12 00086080  นายณัฐวุฒิ  อิ่มทอง 3/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
13 00086081  นายณัฐวุฒิ  อิ่มทอง 3/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
14 00086082  นายจิตรประสงค์  มะลิงาม 4/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
15 00086085  นายอนุสรณ์  คำผ่อง 4/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
16 00086087  นายธวัชชัย  ธนาปภาธิป 5/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
17 00086092  นายธนเดช  บัวหอม 6/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
18 00086094  นายธวัชชัย  อ่ำสมบูรณ์ 6/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
19 00086096  นางสาวอรุษ  แห่งเจริญ 7/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
20 00086097  นางสาววิษณี  ฤทธิเดช 7/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
21 00086098  นางสาวศศิวงศ์  พรหมมาศ 7/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
22 00086169  นายนิธิศ  ติระรัตนกุล 18/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
23 00086180  นางสาวศศิวงศ์  พรหมมาศ 20/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
24 00086193  นางสาวจุฑารัตน์  อนุยูร 22/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
25 00086194  นางสาววราภรณ์  จุ้ยแตง 22/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
26 00086195  นางสาวจุฑารัตน์  อนยูร 22/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
27 00086196  นางสาวจุฑารัตน์  อนยูร 22/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
28 00086227  นายสุทธิพงษ์  วุฒิศักดิ์ 25/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
29 00086228  นายสุทธิพงษ์  วุฒิศักดิ์ 25/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
30 00086230  นางสาวฐิตารีย์  กาแก้ว 26/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
31 00086247  นายเกื้อ  เป้าหินตั้ง 27/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
32 00086248  นางสาวศิริลักษณ์  เกิดมี 27/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
33 00086249  นางสาวอรอุมา  จงเจริญ 27/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
34 00086251  นางสาวแก้วตา  สืบศรี 27/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
35 00086271  ว่าที่ร้อยตรีหญิงลีลากานต์  อินเอก 1/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
36 00086288  นางสาวอัญชิสา  จันทรวงษ์ 10/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
37 00086289  นายปิยะศักดิ์  จังขจร 10/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
38 00086290  นางสาวกัลยกร  กลิ่นบัว 11/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
39 00086296  นางสาวกัลยกร  กลิ่นบัว 11/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
40 00086302  นางสาวปาริชาต  วัสติ 12/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
41 00086303  นายศุภฤกษ์  ไทยเขียว 12/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
42 00086317  นางสาวนิลภา  คงเพ็ชร 14/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
43 00086320  นายวิทยา  มิทิน 14/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
44 00086321  นายทองรีย์  บุญวรรณ์ 14/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
45 00086323  นางสาวบุษบา  ผิวอ้วน 14/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
46 00086340  นางสาวกมลวรรณ  รัตนภักดิ์ 16/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
47 00086345  นายธงชัย  จัันทร์อ่ำ 17/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
48 00086347  นางสาวศรีสกุล  มณีรัตน์ 18/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
49 00086370  นายเสกสันต์  ชมสน 20/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
50 00086371  นางสาวฐาปนี   ชิณพงศ์ 21/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
51 00086382  นางสาวธันยชนก  เหล่าพรหมสุคนธ์ 22/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
52 00086383  นางสาวบุษราคัม  สีสด 22/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
53 00086390  นางสาวศศิธร  คุณสมบัติ 23/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
54 00086403  นางสาวรัชดาภรณ์  ดีหนอ 25/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
55 00086409  นายอุกฤษณ์  คันธจันทน์ 25/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
56 00086412  นางสาวสุภานัน  ขวัญวงษ์ทิม 26/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
57 00086413  นายเสวตร  พึ่งฉิม 26/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
58 00086418  นางสาวอรุโณทัย  มาลากุล 26/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
59 00086419  นางสาวปัทมา  ใจฟู 26/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
60 00086426  นางสาวปัทมา  ใจฟู 27/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
61 00086436  นายกมลเทพ  ธรรมโหร 29/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
62 00086437  นายสรศักดิ์  สุรพันธ์เสรี 29/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
63 00086438  นายณัฐนันท์  ฐิตะรัตน์ 29/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
64 00086439  นายธาราธรณ์  เกษมศุภมงคล 30/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
65 00086440  นางสาวชัชฎาภรณ์  ปัญญาอิสระ 30/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
66 00086443  นางสาวอรนันท์  จันทเทพ 31/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
67 00086448  นางสาวเกศิณี  สีกุลา 31/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
68 00086463  นางสาววรีพร  บัวลอย 1/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
69 00086464  นายชาญพิพัฒน์  ฤทธิเดช 1/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
70 00086471  นางสาวสาธิกา  แสงเพชร 3/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
71 00086472  นางสาวจุฬาลักษณ์  เฉิดฉวีวรรณ 3/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
72 00086479  นายนิติ  สันแสนดี 4/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
73 00086481  นางสาวเกศทิพย์  ตันติบูรณกุล 5/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
74 00086483  นางสาวพจวรรณ์  เจริญวัลย์ 5/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
75 00086484  นางสาวเทียมทาน  นาไชย 5/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
76 00086485  นางสาวสุรภา  พวงชัยยะ 5/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
77 00086491  นางสาวกนกพร  แซ่เอือง 6/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
78 00086502  นางสาวลลิดา  ศิริเสาร์ 7/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
79 00086503  นางสาวลลิดา  ศิริเสาร์ 7/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
80 00086504  นางสาวอัญณิชา  อรุณอุดมชัย 7/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
81 00086506  นายจรัญ  ชมเชย 7/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
82 00086507  นายจรัญ  ชมเชย 7/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
83 00086509  นายจรัญ  ชมเชย 7/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
84 00086513  นางสาวสิริจิตร  สีเสน 8/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
85 00086515  นางสาวเมวิกา  คงมั่น 8/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
86 00086526  นางสาวมณีจันทร์  สวัสดี 10/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
87 00086537  นายฐานวัฒน์  สาวันดี 11/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
88 00086543  นางสาวประภาพร  กลับพุก 12/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
89 00086546  ร้อยตํารวจโทชัชชญา   อารีเอื้อ 13/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
90 00086550  นายจีระพงศ์  เอื้ออภิสิทธิ์วงค์ 14/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
91 00086554  นางสาวนภวรรณ  ภูเก้าล้วน 17/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
92 00086556  นางสาววิภา  ชาญพิชิตวนิช 17/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
93 00086557  นางสาววิภา  ชาญพิชิตวนิช 17/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
94 00086560  นายมานิต  ทองขจรศักดา 18/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
95 00086565  นางสาวนฤมล  บุญสนองโชคยิ่ง 19/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
96 00086567  นางสาวเสาวลักษณ์  กันศร 19/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
97 00086570  ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์  คุ้มพวก 19/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
98 00086576  นายพรศิลป์  เปลี่ยวบุตร 20/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
99 00086577  นายยอดยิ่ง  ลีลาปัญญาภรณ์ 20/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
100 00086582  นายสมคิด  พุ่มฉัตร 22/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
101 00086584  นางสาวอังคณา  ไชยรักษ์ 22/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
102 00086586  นางสาวศศิวงศ์  พรหมมาศ 22/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
103 00086587  นางสาวพรผกา  ศตถกล 23/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
104 00086588  นางสาววรีรัตน์  ซึ่งยุทธ 23/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
105 00086613  นายกฤษฎา  เซ็นติมา 26/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
106 00086616  นางสาวไอลดา  สมานอริยะกุล 26/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
107 00086618  นางสาวกนกวรรณ  พระสว่าง 26/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
108 00086620  นางสาวเจริญศรี  สุระวิทย์ 26/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
109 00086630  นางสาวรุ่งรัตน์  นิมิตพัฒนา 27/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
110 00086635  นายศฤทธิ์  วิทูรปกรณ์ 28/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
111 00086636  นางสาวปัทมา  ใจฟู 28/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
112 00086643  นายหนึ่ง  มณี 28/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
113 00086644  นายนายหนึ่ง  มณี 28/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
114 00086652  นางสาวมลฤดี  สว่างทรัพย์ 29/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
115 00086663  นางสาวกานต์ธีรา  ปานผา 29/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
116 00086669  นางสาวพิศชณกาญจน์  กัณหารักษ์ 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
117 00086670  นางสาวประภารัตน์  สุภาพ 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
118 00086672  นางสาวสุมาลี  งานแข็ง 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
119 00086678  นางสาวปัทมา  ใจฟู 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
120 00086682  นายกฤตภพ  เมืองทอง 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
121 00086684  นางสาวรัชฎาภรณ์  น้องการ 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
122 00086685  นางสาววารุณี  ดวงศรีจันทร์ 1/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
123 00086699  นางสาวนัทธมน  งามสง่า 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
124 00086700  นางสาวนัทธมน  งามสง่า 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
125 00086708  นางสาวขนิษฐิรินทร์  เมืองวงษ์ 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
126 00086709  นายอานนท์  บุตรพรม 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
127 00086731  นางสาวพัชรี  หะยีมะแซ 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
128 00086733  นางสาวพัชรี  หะยีมะแซ 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
129 00086738  นางสาวบุญณิสา  เสืองาม 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
130 00086742  นางสาวบุญณิสา  เสืองาม 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
131 00086750  นางสาวบุญณิสา  เสืองาม 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
132 00086752  นางสาวจิตตานันท์  แก้วผลึกไชโย 3/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
133 00086754  นางสาวชัชชญา  คัณฑเขตต์ 4/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
134 00086756  นางสาวศรัญญา   จันทุมมา 4/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
135 00086758  นางสาวพรนภา  วุฒิสมบูรณ์ 4/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
136 00086760  นายอมรินทร์  ชูเพชร 4/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
137 00086762  นางสาวเบญจวรรณ  ภัชราภรณ์ 4/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
138 00086774  นางสาวพิชศณกาญจน์  กัณหารักษ์ 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
139 00086775  นางสาวทัศนีย์  อยู่คง 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
140 00086782  นางสาวกนกกาญจน์  แซ่ตัน 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
141 00086783  นางสาวทัศนีย์  อยู่คง 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
142 00086784  นายไตรจักร์  ญาณะนันท์ 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
143 00086786  นายอานนท์  บุตรพรม 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
144 00086787  นางสาวพลอยไพลิน   สดุดี 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
145 00086791  นายสุรเชษฐ์  ทวีสุข 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
146 00086793  นายจักกพันธุ์  แอกทอง 7/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
147 00086794  นางสาวรัชนี  รัตนาภูผา 7/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
148 00086795  นางสาวรัชนี  รัตนาภูผา 7/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
149 00086801  นางสาวอธิตยา  ศิลปศร 7/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
150 00086802  นางสาวกนกพร  กาฬภักดี 7/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
151 00086806  นายอุดม  พรหมศรีจันทร์ 7/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
152 00086808  นายไตรจักร์  ญาณะนันท์ 7/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
153 00086810  นายอุดม  พรหมศรีจันทร์ 8/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
154 00086811  นายอุดม  พรหมศรีจันทร์ 8/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
155 00086815  นางสาวพัชรี  กะดังงา 8/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
156 00086818  นางสาวจุฑามาศ  แซ่ซุย 8/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
157 00086820  นางสาวณัฐกานต์  ชลพิทักษ์วงศ์ 8/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
158 00086825  นางสาวธัญนันท์  เตชะธรรมพิทักษ์ 8/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
159 00086826  นายวัฒนะ  นิ่มสุริวงค์ 9/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
160 00086830  นางสาวศริญญา  ตั้งบรรเจิดวณิช 9/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
161 00086836  นางสาวณัฐพัชร์  ธนพัฒน์ธาดา 9/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
162 00086839  นางสาวจิรวดี  ชำนาญพันธ์ 10/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
163 00086846  นายแสงเพชร  สัตวนาโค 10/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
164 00086849  นายแสงเพชร  สัตวนาโค 10/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
165 00086861  นางสาวสุทิศา  เจริญศรี 10/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
166 00086863  นางสาวกัญยาณี  ศิริคุณ 10/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
167 00086865  นางสาวณัฐพัชร์  ธนพัฒน์ธาดา 11/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
168 00086866  นางสาวพลอย  หลายชูไทย 11/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
169 00086869  นางสาวสุภาวิตา  กาญจนสิทธิ์ 11/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
170 00086873  นายนฤชิต  ชัยสุนทรโยธิน 12/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
171 00086874  นางสาวปณัฐศนันท์  อุ่นศรีส่ง 12/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
172 00086880  นางสาวชญานันท์  สืบผาสุข 12/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
173 00086886  นางสาวณัฐพัชร์   ธนพัฒน์ธาดา 12/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
174 00086893  นางสาวศราวัณ  เชื้อผู้ดี 13/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
175 00086894  นายปิติพัฒน์  จันทรเรืองนภา 13/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
176 00086895  นางสาวสุพัชชา  หมายพึ่ง 13/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
177 00086896  นางสาวปรียารัตน์  ผัดตัน 13/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
178 00086915  นางสาวสุภาพรรณ  วิชาช่วย 15/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
179 00086916  นายธงชัย  ไทยอุดมทรัพย์ 15/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
180 00086919  นางสาวพรนภา  วุฒิสมบูรณ์ 15/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
181 00086920  นางสาววิภากร  วุ่นบำรุง 15/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
182 00086930  นางสาวรุ้งตะวัน  เลิศภัทรดำรงกุล 16/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
183 00086931  นายกิติพงศ์  สุทธินนท์ 16/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
184 00086932  นางสาวพรนภา  วุฒิสมบูรณ์ 16/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
185 00086933  นายอุทัย  อุ่นเมือง 16/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
186 00086958  นางสาวสุชาดา  นุชสวาท 17/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
187 00086960  นางสาวรัตนพร  ศรีจันทร์อ่อน 17/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
188 00086965  นายวรพชร  ถาวรโชคชัย 18/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
189 00086968  นางสาวปรียารัตน์  ผัดตัน 18/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
190 00086969  นายพัฒน์เมธินทร์  กระจ่างเจนกิจ 18/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
191 00086975  นายกิตติพงษ์  เงกสูงเนิน 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
192 00086976  นางสาวมนฤทัย  สมานอริยะกุล 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
193 00086977  นางสาวสุภาวดี  กังหลี 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
194 00086978  นายพัฒน์เมธินทร์  กระจ่างเจนกิจ 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
195 00086979  นายณรงค์  อินทพงษ์ 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
196 00086984  นางสาวนิรัทธรินทร์  อินทรบุหรั่น 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
197 00086990  นายสุรศักดิ์  สารสิทธิ์ 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
198 00086994  นางสาวเปมิกา  ธรรมเจรจา 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
199 00086999  นายรัฏฐกรณ์  โพธิ์ทอง 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
200 00087000  นางสาวพัชรี  กะดังงา 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
201 00087001  นางสาวธนัฏฐา  ผิวผ่อง 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
202 00087002  นางสาวปณัฐศนันท์  อุ่นศรีส่ง 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
203 00087003  นางสาวสุชาดา  เกตุแก้ว 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
204 00087006  นางสาวปัทมา  อาวุโสสกุล 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
205 00087007  นายกิตติสัณห์  มงคลสวัสดิ์ 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
206 00087018  นางสาวเปมิกา  ธรรมเจรจา 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
207 00087019  นางสาวเปมิกา  ธรรมเจรจา 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
208 00087020  นางสาววาริฏฐา  เตมียบุตร 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
209 00087021  นางสาวเปมิกา  ธรรมเจรจา 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
210 00087022  นางสาวเปมิกา  ธรรมเจรจา 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
211 00087023  นางสาวปัทมา  อาวุโสสกุล 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
212 00087024  นางสาวเปมิกา  ธรรมเจรจา 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
213 00087025  นางสาวเปมิกา  ธรรมเจรจา 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
214 00087026  นางสาวปัทมา  อาวุโสสกุล 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
215 00087028  นางสาวพรรณพัชร  นาทะทันต์ 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
216 00087029  นางสาววิไลลักษณ์  ปิ่นทอง 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
217 00087032  นางสาวฝ้ายอังสนา  สุขแก้ว 21/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
218 00087034  นางสาวนพมาศ  แสนบุตร 21/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
219 00087045  นายสิริชัย  นาคอุดม 21/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 219 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 001011954  นายอภิวัฒน์  ร่มแก้ว 22/12/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2 001011955  พลตํารวจเอกทอสอบ  ระบบ 22/12/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3 001011956  นางสาวหฤทัย  ทองคำ 23/12/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4 001011957  นางสาวตคียา  วรพิพัฒน์นุกุล 24/12/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
5 001011958  นางสาวบุญศิริ  สุทธิทักษ์ 24/12/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
6 001011959  นางศิริภรณ์  หอมเหมือน 25/12/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
7 001011960  นายสุริยันต์  อ่อนพิมพ์ 25/12/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
8 001011961  นางสาวดวงกมล  ไชยสายัณห์ 25/12/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
9 001011962  นายชิติพัทธ์  พรมดี 25/12/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
10 001011963  นางสาวชิตพิชา  แก่นทับทิม 25/12/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
11 001011964  นางสาวอนัญญา  เมฆไวกูณฐ์ 25/12/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12 001011967  นางสาวรษิกามณ  หลักหาญ 26/12/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
13 001011968  นางสาวคุณัญญา  คุณะวัฒนา 26/12/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
14 001011969  นางสาวคุณัญญา  คุณะวัฒนา 26/12/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
15 001011970  นายธนชัย  รุ่งเรือง 26/12/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
16 001011971  นางสาวทิพรัตน์  อินทร์พรหม 26/12/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
17 001011972  นางสาวทิพรัตน์  อินทร์พรหม 26/12/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
18 001011973  นางสาวดวงกมล  ไชยสายัณห์ 28/12/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
19 001011974  ว่าที่ร้อยตรีวิชัย  คำใส 28/12/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
20 001011975  นางสาวคุณัญญา  คุณะวัฒนา 28/12/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
21 001011976  นางสาวอนัญญา  เมฆไวกูณฐ์ 29/12/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
22 001011977  นางสาวกัญญ์จรินทร์  ละออศรี 29/12/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
23 001011978  นางสาวธนพร  ใจสวย 31/12/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
24 001011979  นางสาวพัฒนี  ตนานนท์ 2/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
25 001011980  นางสาวพรรณทิพา  ยวงใย 3/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
26 001011981  นางสาวมัณฑณา  บุญมณี 3/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
27 001011982  นางสาวกัญภิรมย์  ทูคำมี 3/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
28 001011983  นางสาวพรพรรณ  ปัญญาเลิศ 3/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
29 001011984  นางสาวสุชาดา  ฤทธิพิณ 3/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
30 001011985  นางสาวทวีพร   กาฬภักดี 3/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
31 001011986  นางสาวเกษศริน   เมืองโคคร 3/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
32 001011987  นางสาวพรรณทิพา  ยวงใย 3/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
33 001011988  นายพชรศร  ดวงใจ 3/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
34 001011992  นางสาวอรุโณทัย  กันทาทอง 4/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
35 001011993  นายทรงพล  เดชะคำภู 4/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
36 001011994  นายศุภชัย  รุ่งโรจน์วุฒิกุล 4/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
37 001011995  นางสาวรักชนก  หร่ายเจริญ 4/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
38 001011996  นางสาวสรินพร  อินทะจักร 4/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
39 001011997  นางสาวนภัสชญาฐ์  ปิยะทัศน์ศรี 4/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
40 001011999  นางสาวสุภาภรณ์  สายรุ้ง 4/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
41 001012001  นางสาวโสภิดา  เศรษฐ์สถาวร 5/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
42 001012002  นางสาวโสภิดา  เศรษฐ์สถาวร 5/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
43 001012003  นายแจ็ค  ได้เปรียบ 5/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
44 001012004  นายวิฑิต  อุดมวิทิต 5/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
45 001012005  นางสาวพรรณาภรณ์  รุจน์ธนาพจน์ 5/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
46 001012006  นางสาวธิสุดา  มงคลโภชน์ 6/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
47 001012007  นางสาวธิสุดา  มงคลโภชน์ 6/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
48 001012008  นางสาวนิภาภรณ์  หอมหวล 6/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
49 001012010  นางสาว นันทวีร์  ต.วรพานิช 6/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
50 001012011  นางสาวอภิสรา  สืบสุกใส 6/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
51 001012012  นายจักรกฤษณ์  โพธิรัตน์เรืองกูล 7/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
52 001012013  นางสาวเปมิกา  เขียวนุช 7/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
53 001012014  นางสาวธิคณา  ศรีบุญนาค 7/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
54 001012018  นางสาวนริศา  ทิปกะ 7/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
55 001012019  นางสาวศิกานต์ธีรา  ปรีดีชยานันท์ 7/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
56 001012020  นางสาวเอมอร  โชคจันทร์ชนก 7/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
57 001012021  นายจักรกฤษ  เหลืองพิพัฒนวิไล 7/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
58 001012022  นางสาวอภิสรา  สืบสุกใส 7/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
59 001012023  นายภาคิน  ธนะชัย 7/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
60 001012024  นางสาวมุทิตา  เตยอ่อน 7/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
61 001012025  นางสาวสัณฐิยา  บุษปฤกษ์ 7/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
62 001012026  นางสาวมัณฑนา  จันทร์ศรีเจริญ 7/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
63 001012027  นางสาวสุชาวดี  เอี้ยงชะอุ่ม 7/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
64 001012028  นางสาวอมรรัตนา  บุญสวน 7/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
65 001012029  นางสาวภิณณพัชร์  ฉัตรจรัสพงศ์ 7/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
66 001012032  นายธนชัย  รุ่งเรือง 8/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
67 001012035  นางสาวพรชนก  ชินวิชา 9/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
68 001012036  นายกิตติกร  เขื่อนเพ็ชร 9/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
69 001012039  นายสุริยันต์  อ่อนพิมพ์ 12/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
70 001012041  นายสุริยันต์  อ่อนพิมพ์ 16/1/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
71 001012070  นายฐิติพงศ์  ใจสมุทร 1/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
72 001012072  นางสาวพรพิมล  เอี่ยมเสริมศรี 2/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
73 001012077  นางสาวดารณี  คงคาหลวง 4/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
74 001012078  นางสาวรัชฎาพร  ศรวงษ์ 5/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
75 001012079  นางสาวรัชฎาพร  ศรวงษ์ 5/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
76 001012081  นางสาวดารณี  คงคาหลวง 6/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
77 001012082  นางสาวช่อชบา  สระทองอ่อน 9/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
78 001012084  นายศรณรินทร์  ศรีสุข 9/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
79 001012087  นายนิธิพัฒน์  ทิปกะ 12/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
80 001012091  นายบัณฑิต  พันธุมะบำรุง 12/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
81 001012092  นางสาวภัทรวี  นิลพลับ 12/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
82 001012093  นายบัณฑิต  พันธุมะบำรุง 12/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
83 001012094  นางสาวอาภาภัทรพิมล  ศรีชัยนิธิวุฒิ 13/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
84 001012098  นายวัชระพร  เพ้ชรักษา 13/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
85 001012100  นายทวีศักดิ์  จันทร์รักษา 17/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
86 001012105  นายเมืองไทย  จิรถาวรอนันต์ 20/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
87 001012107  นางสาวเรวดี  ไฝขาว 21/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
88 001012112  เรืออากาศโทธนวรรณ  เพราแก้ว 22/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
89 001012125  นายราเชษฐ  สุขกุล 24/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
90 001012126  นายอุทัย  ส่องใส 24/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
91 001012131  นางสาวพิมพ์พิศา  กลมสูงเนิน 25/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
92 001012138  นายทศพร  สัจจาธนากุล 27/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
93 001012139  นางสาวธนิดา  ทิพยเศวต 28/2/2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 93 ฉบับ
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ เพื่อความเป็นเลิศ
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ หัวหมาก
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 001110640  นางสาวภาวนา  ธิยศ 3/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
2 001110679  นางสาวณปภัช  สุวรรณไชย 6/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
3 001110707  นางสาวเมจกา  วชิรภูมิโกศล 9/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
4 001110735  นางสาวอรุชา  สว่างเงินยวง 16/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
5 001110736  นางสาวอรุชา  สว่างเงินยวง 16/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
6 001110742  นางสาวโสภาวดี  บางพิเชษฐ์ 17/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
7 001110843  นางสาววรรณิสา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 4/4/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
8 001110860  นายธนาคาร  กุณฑลบุตร 10/4/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
9 001110977  นายพงศกร  งามวิวัฒนสว่าง 21/4/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
10 001110978  นายพงศกร  งามวิวัฒนสว่าง 21/4/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
11 001111090  นางสาวสุพิชชา  ตรุยานนท์ 30/4/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
12 001111093  นายวรภพ  ศรีวิลัย 1/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
13 001111096  นางสาวสิรินภา  มะเลิศ 1/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
14 001111101  นางสาวชลนรา  วงศ์ทองดี 2/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
15 001111113  นางสาวชลนรา  วงศ์ทองดี 3/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
16 001111447  นางสาวขวัญนัทธี   เขียวหวาน 5/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
17 001111448  นางสาวชญานุช  ประสพวงค์ 5/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
18 001111472  นางสาวฐิติรัตน์  กิจพิพัฒน์ 10/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
19 001111473  นางสาวฐิติรัตน์  กิจพิพัฒน์ 11/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
20 001111477  นางสาวภณิตา  ชวภัทรธนากุล 11/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
21 001111480  นางสาวอนงค์นาถ  จันทรอักษร 12/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
22 001111507  นางสาวเมธัสศิกานต์  พลอยปรีดา 12/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
23 001111508  นางสาวเมธัสศิกานต์  พลอยปรีดา 12/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
24 001111509  นางสาวมนทกานต์  เทพรักษ์ 12/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
25 001111510  นางสาวศิญารัตน์  สิริรุจิราวงศ์ 12/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
26 001111511  นางสาวศิญารัตน์  สิริรุจิรางวงศ์ 13/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 26 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ บางนา Sunday Program
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 071110188  นางสาวทวีพร  ไชยชมภู 5/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
2 071110337  นายรัก  เรียนราม 18/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
3 071110340  นางสาวนภาพรรณ   ศรีทรัพย์ 18/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
4 071110346  นายวัชระ  พรามพิทักษ์ 19/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
5 071110347  นายวัชระ  พรามพิทักษ์ 19/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
6 071110349  นางสาวกาญจนา  สืบสาย 20/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
7 071110353  นางสาวอนัญญา  ภิญโญพรสวัสดิ์ 20/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
8 071110354  นางสาวอัสมาอ์  ศรีพานิช 20/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
9 071110355  นายอุกฤษฎ์  สุวรรณประภา 21/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
10 071110370  นายโสภณ  งามพิง 23/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
11 071110372  นางสาวสุทธินี  ลีนุรัตน์ 23/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
12 071110387  นางสาวพัสตราภรณ์  แก้วมณี 24/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
13 071110388  นางสาวศุพิชญพิชชา  ปักเคเต 24/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
14 071110392  นางสาวญาสุมินทร์  กึกก้อง 24/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
15 071110423  นางสาวเยาวภา  แก้วอาษา 28/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
16 071110431  นายรัฐกรณ์  จิรอัมพรพัชร 28/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
17 071110434  นางสาวภิญญดา  จินดาละออง 29/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
18 071110436  นางสาววารุณี  เปรี่ยมนอง 30/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
19 071110445  นางสาววารุณี  จันทร์สูงเนิน 30/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
20 071110483  นายธรรพ์  ยอดอ่อน 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
21 071110491  นายรังษิกร  สืบค้า 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
22 071110499  นายออมสิน  ดำริห์ 1/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
23 071110500  นางลัดดาวัลย์   อ่อนท้วม 2/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
24 071110501  นางลัดดาวัลย์   อ่อนท้วม 2/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
25 071110502  นายศรายุทธ  เหมหรรษา 2/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
26 071110503  นายธรากร  เถียรสูงเนิน 2/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
27 071110513  นางสาวสุพรรณี  อินทร์พันธุ์ 5/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
28 071110527  นางสาวยุวภา  เตชันซะ 8/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
29 071110561  นางสาวภิชาญา  ตายงค์ 21/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
30 071110562  นางสาวภิชาญา  ตายงค์ 21/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
31 071110577  นายอาสมาดี  มะดีเย๊าะ 23/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
32 071110578  นางสาวชนากานต์  บุญสนิท 23/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
33 071110604  นายภัทรดนัย  ซอมขุนทด 26/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
34 071110605  นายรัฐพล  เตชะเลิศสิริมงคล 26/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
35 071110609  นางสาววิริญา  ขบวนสาร 28/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
จำนวนใบสมัครวิทยาเขตบางนา 35 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม บางนา
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 07086050  นายคมสันต์  ลุนธิระวงศ์ 27/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
2 07086058  นางสาวเพชรดา  ยังปรางค์ 29/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
3 07086059  นางสาวพรพิมล  เหล็กสัก 30/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
4 07086060  นางสาวเพชรดา   ยังปรางค์ 30/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
5 07086061  นางสาวภคนันท์  สำเนียงไพบูลย์ 30/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
6 07086068  นายวราวุฒิ  แสงทอง 31/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
7 07086069  นายวราวุฒิ  แสงทอง 31/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
8 07086077  นายเอกลักษณ์  พลจรัส 2/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
9 07086079  นายอาคเนย์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 2/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
10 07086088  นายสุภสิทธิ์  พิจิตร์ 5/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
11 07086089  นางสาวฐิตารีย์  แก้วแพร่ 5/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
12 07086090  นางสาววรรณภา  คำพุก 5/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
13 07086101  นางสาววัลยา  สงสะนะ 8/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
14 07086128  นางสาวนาฏลดา  ผลิกาธิการ 14/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
15 07086129  นางสาวนาฏลดา  ผลิกาธิการ 14/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
16 07086137  นายนาวิน  งอยภูธร 15/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
17 07086143  นายนาวิน  งอยภูธร 16/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
18 07086156  นายณัฏฐ์สิทธิ์  แก้วสังหาร 18/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
19 07086178  นายจักริน  โกมล 20/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
20 07086192  นางสาวนภาพร  พวงพี่ 21/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
21 07086214  นายยุทธพล  สุทธิประภา 24/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
22 07086216  นายพงศธร  มูลสาร 24/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
23 07086219  นายชินพงศ์  กว้างขวาง 24/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
24 07086224  นายสายัณห์  สลีสองสม 24/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
25 07086229  นายสุวิทย์  คงกล้า 25/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
26 07086258  นายมานิต  กุดนอก 28/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
27 07086265  นายตองพล  สุวรรณพงศ์ 28/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
28 07086285  นายราชันย์  อยู่สิงห์ 10/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
29 07086299  นางสาวบงกช  เลิศประไพ 12/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
30 07086301  นายมรุเดช  วรรณโวหาร 12/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
31 07086306  นายสุรสิทธิ์  พูลสวัสดิ์ 12/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
32 07086307  นายสุรสิทธิ์  พูลสวัสดิ์ 12/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
33 07086308  นายสุรวิช  จารุวรรณชัย 13/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
34 07086313  นายพงษ์สุรนาท  อุนจะนำ 13/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
35 07086314  นายธีระศักดิ์  กลับวิเศษ 13/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
36 07086318  นางสาวฐิตารีย์  กาแก้ว 14/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
37 07086328  นางสาวอุษา  อ่อนเงิน 15/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
38 07086329  นางสาวอุษา  อ่อนเงิน 15/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
39 07086339  นางสาววินันยา  สามภักดี 16/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
40 07086341  นายโชติ  โชตินุชิต 17/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
41 07086368  นางสาวพรนภา  วุฒิสมบูรณ์ 20/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
42 07086377  นางสาวรติมา  ดวงคำ 21/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
43 07086378  นางสาวรติมา  ดวงคำ 21/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
44 07086385  นางสาวณหทัย   ธีระบุตร 22/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
45 07086391  นางสาวกันต์กมล  ปิยะมาลาชัย 24/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
46 07086393  นายปฐมพงศ์   สุวรรณรูป 24/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
47 07086395  นายอดิศักดิ์  โตนชัยภูมิ 24/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
48 07086421  นายธิติรัตน์  ทองทรัพย์พูล 26/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
49 07086422  นางสาวต้องตา  แพงเพชร 27/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
50 07086424  นางสาววรินยุพา  พุทธรักษา 27/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
51 07086434  นายวันเฉลิม  เครือสาร 29/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
52 07086453  นางสาวอุษา  อ่อนเงิน 31/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
53 07086454  นางสาวอุษา  อ่อนเงิน 31/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
54 07086486  นางสาวจรรยา  กาฬจันโท 5/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
55 07086487  นางสาวจินดา  กาฬจันโท 5/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
56 07086505  นางสาวณัฐวดี  จำเริญพิศ 7/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
57 07086520  นางสาวสรัลดา  แก้วเวชบุตร 9/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
58 07086521  นางสาวสรัลดา   แก้วเวชบุตร 9/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
59 07086544  นางสาววรนุช  ถะนะรอด 12/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
60 07086568  ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์  คุ้มพวก 19/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
61 07086571  นางสาวสุรีย์พร  พุ่มทอง 19/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
62 07086585  นางสาวถาวรีย์  ต่อบุณย์ศุภชัย 22/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
63 07086593  นายเอกชัย  หวายนำ 23/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
64 07086603  นางสาวฐิตาพร  ปั่นศิริ 24/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
65 07086610  นางสาวธัญยธรณ์  พินิจพรมนตรี 25/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
66 07086617  นางสาวนันท์นภัส  พรมคำน้อย 26/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
67 07086626  นายภรันยู  ประกฤติภูมิ 27/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
68 07086627  นางสาวพัชรนันท์  นิติภูมิเวชสกุล 27/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
69 07086634  นางสาวนราภรณ์   ทิพวัลย์ 28/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
70 07086637  นางสาวนราภรณ์   ทิพวัลย์ 28/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
71 07086645  นางสาวมีนา  ใจสมุทร 28/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
72 07086666  นายธีรวัฒน์  จันทนุพงศ์ 29/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
73 07086671  นางสาวกรรณทิมา  เจริญสุข 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
74 07086676  นางสาวสุกัญญา  อังกั๊ส 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
75 07086681  นายกฤตภพ  เมืองทอง 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
76 07086695  นางสาวลักขณา  รัตนพลที 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
77 07086698  นางสาวลักขณา  รัตนพลที 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
78 07086706  นางสาวจิตราภรณ์  สุวรรณา 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
79 07086707  นางสาวจิตราภรณ์  สุวรรณา 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
80 07086765  นางณิชมน  รุ่งธีรกุล 5/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
81 07086827  นางสาวอุบลวรรณ  คงสุภาพศิริ 9/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
82 07086829  นางสาวอุบลวรรณ  คงสุภาพศิริ 9/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
83 07086844  นายอัครเดช  วรรณพันธ์ 10/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
84 07086872  นางสาวศศินันท์  ทรัพย์ประเสริฐ 11/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
85 07086877  นายณภัทร  เทวัญวรากุล 12/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
86 07086905  นายประเทือง  พงษาชัย 14/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
87 07086908  นายธนากรณ์  เหล็กกล้า 14/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
88 07086914  นางสาวรัชนี  โตวงษ์ 15/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
89 07086922  นางสาวฐิตาพร  ปั่นศิริ 16/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
90 07086925  นายคุณากร  วิจิตรสมบัติ 16/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
91 07086929  นายไพโรจน์  ชูชื่น 16/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
92 07086948  นางสาวศุภรัตน์  สกุลณี 17/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
93 07086952  นางสาววันวิสาข์  แก้วอรุณ 17/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
94 07086953  นางสาววิภารัตน์  ปัจจุสมัย 17/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
95 07086966  นายวิระพงษ์  เทพนวล 18/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
96 07086970  นายอรรถพร  ภิบาลภักดี 18/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
97 07086980  นางสาวหนึ่งฤทัย  ตั้งเจริญศิริรัตน์ 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
98 07086989  นายเฉลิมชัย  สุวัณณกีฏะ 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
99 07086991  นายเฉลิมชัย  สุวัณณกีฏะ 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
100 07086992  นายเฉลิมชัย  สุวัณณกีฏะ 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
101 07086993  นางสาวพรชนัน  ปราบมาก 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
102 07086995  นางสาวพรชนัน  ปราบมาก 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
103 07086996  นายไพบูลย์   เศวตโศภิน 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
104 07086997  นายศุภณัฐ  มีคช 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
105 07087004  นายเสถียร  หริ่มสืบ 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
106 07087005  นายรัฐติพงศ์  รำเทียมเมฆ 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
107 07087008  นางสาวนันท์นภัส  แก้วทิพย์กิจ 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
108 07087010  นางสาวนันท์นภัส  แก้วทิพย์กิจ 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
109 07087011  นายอุทัย  ศรีกุล 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
110 07087012  นางสุจิรา  บูรสุขสวัสดิ์ 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
111 07087013  นายณภัทร  เทวัญวรากุล 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
112 07087036  นางสาวเกศราภรณ์  ชินนะ 21/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
113 07087040  นายธีรวุฒิ  พูลถาวร 21/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
จำนวนใบสมัครวิทยาเขตบางนา 113 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 60108726  นางสาวจิรัฐติกาล  เจริญสุข 1/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2 60108740  นางสาวชนิดาภา  วัฒนวรรณ 5/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3 60108783  นายอารีย์  จึงอุดมสุข 8/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4 60108794  นายพิชัย  อนุรักษ์ 8/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
5 60108916  นางสาวณิชาภา  รุ่งไธสง 12/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
6 60108921  นางสาวศาริตตา  คงอิ่ม 15/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
7 60108952  นางสาวชนิดาภา  วัฒนวรรณ 22/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
8 60108988  นางสาววชิรญาณ์  โตโฉม 26/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
9 60108989  นางสาววชิรญาณ์  โตโฉม 26/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
10 60109003  นายสมบูรณ์  กิตธิรยตานนท์ 29/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
11 60109023  นายวัชรพงศ์  รจนากุล 2/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12 60109032  นางสาวพิมพ์ชฎา  ชัยเด่น 7/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
13 60109034  นายกิตติคุณ  ทองมั่ง 7/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
14 60109056  นางสาวจินตนา  คีรีชล 11/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
15 60109057  นางภาคินี  วุฒิชัย 11/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
16 60109058  นายศักดิ์นรินทร์  ช่างเรือน 11/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
17 60109059  นางสาวพัชรินทร์  บุญถนอม 11/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
18 60109060  นางสาวพัชรินทร์  บุญถนอม 11/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
19 60109074  นางสาวอรชพร  บำรุงพันธุ์ 14/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
20 60109077  นายณัฐวุฒิ  คณาทรัพย์ 14/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
21 60109104  นางสาวชนิกานต์  ประถมบูรณ์ 20/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
22 60109133  นายสมบูรณ์  กิตธิรยตานนท์ 23/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
23 60109134  นายสมบูรณ์  กิตธิรยตานนท์ 23/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
24 60109157  นายณัฐวุฒิ  คณาทรัพย์ 28/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
25 60109165  นางสาวจุฬารัตน์  ตั้งทรงวุฒิกร 29/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
26 60109166  นางสาวอรพิณธุ์  ชลจิตร์นาวา 29/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
27 60109169  นางรัชฎาวัลย์  เจียรนัยวงษ์กุล 31/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
28 60109170  นายวีระชาติ  จันทร์แจ่มแสง 31/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
29 60109171  นางสาวพิชญา  พานิชการ 31/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
30 60109174  นางสาวกุลฤดี  มหามาตย์ 31/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
31 60109175  นางสาววริษฐา  กิจกูล 31/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
32 60109327  นางสาววิชชุพรรณ  บุญช่วยเหลือ 29/4/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
33 60109329  นางสาววิชชุพรรณ  บุญช่วยเหลือ 29/4/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
34 60109368  นางสาววิชชุพรรณ  บุญช่วยเหลือ 4/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
35 60109400  นายสุริยาวิชญ์   เชษฐ์เมทินี 10/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
36 60109429  นายปฤษฎางค์  แววโคกสูง 13/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
37 60109443  นางสาววัฒน์ธนิดา  เมฆหมอก 16/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
38 60109444  นางสาวสายชล  สิงหพันธ์ 16/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
39 60109557  นางจันธนพัล  วงฐ์ธนชัยพล 6/6/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
40 60109570  นางสาวแพรวไพริน  พาทีทิน 8/6/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
41 60109610  นางสาวจิรัฐติกาล  เจริญสุข 27/6/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
42 60109613  นางสาวรัชนี  อธิบาย 28/6/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
43 60109630  นางสาววนารินทร์  เสียงล้ำ 11/7/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
44 60109644  นางสาวมณฑรี  ศรีกระจิบ 21/7/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
45 60109647  นางสาวมณฑรี  ศรีกระจิบ 21/7/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
46 60109648  นางสาวมณฑรี  ศรีกระจิบ 21/7/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
47 60109650  นางสาวนุชจรีย์  ธรรมสุทธิ์ 21/7/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดจันทบุรี 47 ฉบับ
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 613212529  นายตุรากร  ได้เปรียบ 25/4/2561 บริหารธุรกิจบัณฑิต
2 613212531  นางสาวรัตนาภรณ์  ลาวัลย์ 25/4/2561 บริหารธุรกิจบัณฑิต
3 613212532  นางสาวรัตนาภรณ์  ลาวัลย์ 26/4/2561 บริหารธุรกิจบัณฑิต
4 613212533  นายตุรากร  ได้เปรียบ 27/4/2561 บริหารธุรกิจบัณฑิต
5 613212557  นายเจษฎา  ลิ่มเพชรนพเก้า 6/5/2561 บริหารธุรกิจบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดสงขลา 5 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 61108953  นางสาวรัก  เรียนราม 23/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2 61108963  ไม่ระบุaa  aa 25/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3 61109016  นางสาวธีรา  บำรุงตน 1/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4 61109017  นางสาวธีรา  บำรุงตน 1/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
5 61109030  นางสาวอังคณา  โพธิโสดา 6/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
6 61109033  นายปฐวีร์  บำรุง 7/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
7 61109080  นายรชต  ลิขิตธรรมวาณิช 15/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
8 61109092  นายศุภฤกษ์  เอกอัจฉริยา 17/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
9 61109098  นางสาวกฤษณาพร  นวลสระ 18/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
10 61109102  นายรชต  ลิขิตธรรมวาณิช 19/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
11 61109109  นางสาวกัญจน์ณิชา  ทีปรักษพัญนิธิศ 20/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12 61109182  นางสาวสุธาสินี  ทองแกมแก้ว 4/4/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
13 61109184  นางสาวรุ่งฟ้า  จันทรแสง 5/4/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
14 61109185  นางอรณัญช์  สุวรรณลอยล่อง 5/4/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
15 61109236  นางสาวปิ่นชนนี  ิปิ่นทองพันธุ์ 18/4/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
16 61109238  นางสาวพนิดา  ุบุญวรกิจ 18/4/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
17 61109239  นางสาวชญาภา  ลีลารัตนาสกุล 18/4/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
18 61109285  นางสาวปวีณา  ยาชะรัด 25/4/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
19 61109303  นางสาวพัฒน์ณิชา  พรศิรธนานันต์ 26/4/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
20 61109306  นางสาวaa  aa 26/4/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
21 61109343  นายอดิศร  สุภัทร์กิจมงคล 2/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
22 61109346  นายธวัชชัย  เหนือคลอง 2/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
23 61109352  นายสมชาย  คงประดิษฐ์ 3/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
24 61109354  นางสาวรุ่งฟ้า  จันทรแสง 3/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
25 61109356  นางอรณัญช์  สุวรรณลอยล่อง 3/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
26 61109359  นางสาวเนตรนภิศ  จรูญโรจน์ 3/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
27 61109374  นางอโรชา  พราหมวิเชียร 4/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
28 61109378  นางสาวเข็มทอง  สุวรรณมณี 6/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
29 61109379  นางสาวลดาวัล  แล๊ะจิ 6/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
30 61109387  นายฮาหลีม  หลีดินซุด 8/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
31 61109391  นายมนธร  วงษ์ชมภู 8/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
32 61109392  นายปฐวีร์ บำรุง  บำรุง 9/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
33 61109395  นางสาวพิชามญช์  ทวีวัฒนา 9/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
34 61109401  นายฮาหลีม  หลีดินซุด 10/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
35 61109403  นางสาวสุธาสิณี   กิ้มด้วง 10/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
36 61109405  นายธวัชชัย  เหนือคลอง 10/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
37 61109409  นางสาวมาซีเต๊าะ  เด็งจิ 10/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
38 61109450  นางสาวสุกัญญา  พลพิทักษ์ 17/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
39 61109530  นายณัฐพงศ์  วรรณุรัตน์ 1/6/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดสงขลา 39 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
 
มีปัญหาการใช้ระบบ ติดต่อ 02-3108000 ต่อ 2233  
© 2009 Computer Institute of Ramkhamheang University