บริการใหม่ที่ให้ท่านสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาแบบ Online

 
 
รายงานผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษ) จำนวนใบสมัครทั้งหมด 6712 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Visionary Leaders)
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00018530  นายรักราม  เรียนดี 6/11/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2 00018538  นายรักราม  เรียนดี 9/11/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3 00018549  นายธนัตถ์  เส็งเจริญ 16/11/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4 00018566  นายมานัส  ไทยตรีรัตน์ 25/11/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
5 00018582  นางสาวยอดสกุล  นวมสันเทียะ 6/12/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
6 00018587  นางสาวเจนจิรา  สังข์เสนาะ 10/12/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
7 00018588  นางสาวเจนจิรา  สังข์เสนาะ 10/12/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
8 00018592  นางสาวนาตยา  ทามา 15/12/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
9 00018601  นางสาวพิมพ์นิภา  อินทราภรณ์วิภาส 21/12/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
10 00018602  นายโกสินทร์  รัตนสกล 21/12/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
11 00018623  นายพีระวิทย์  จิรอดิศัย 4/1/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12 00018625  นางสาวณัฐนรี  คงเพียรธรรม 5/1/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
13 00018628  นายจิณณวัตร  พสุวรกุล 6/1/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
14 00018631  นายณติกร  วงศ์จิระศักดิ์ 7/1/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
15 00018632  นางสาวศุภรักษ์  ราชวงษ์ 7/1/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
16 00018637  นายพีระวิทย์  จิรอดิศัย 7/1/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
17 00018638  นายพีระวิทย์  จิรอดิศัย 7/1/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
18 00018639  นายพีระวิทย์  จิรอดิศัย 7/1/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
19 00018640  นายพีระวิทย์  จิรอดิศัย 7/1/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
20 00018643  นางสาวพจนา  จันดาอ่อน 7/1/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
21 00018644  นางสาวพจนา  จันดาอ่อน 7/1/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
22 00018652  นางสาวสุธาวดี  มดแก้ว 8/1/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
23 00018654  นางสาวกฤชพร  พุทธิผล 8/1/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
24 00018656  นางสาวกฤชพร  พุทธิผล 9/1/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
25 00018657  นางไกวัลยา  เพชรไพรินทร์ 9/1/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
26 00018662  นางสาวกฤติกา  ปัณฑรสูตร 9/1/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
27 00018663  นายชลสวัสดิ์  ขันอาสา 10/1/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
28 00018664  นายนพฤทธิ์  สังข์อ่อง 10/1/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
29 00018666  นายศรัณย์พร  เครืออยู่ 10/1/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
30 00018667  นางสาวมาเรียม  มูละ 10/1/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
31 00018670  ว่าที่ร้อยตรีหม่อมหลวงอลิสา  ไหมอ่อน 10/1/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
32 00018924  นางสาวอนุสรา  เจียมเจริญชัย 16/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
33 00018925  นางสาวดวงกมล  ชงัดเวช 17/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
34 00018926  นางสาวกรองจิตต์  ศรีจั่น 17/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
35 00018937  นางสาวดวงกมล  ชงัดเวช 19/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
36 00018951  นางสาวสริญา  จิตรหวล 22/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
37 00018975  นางสาวพวงเพชร  ราชพิบูลย์ 25/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
38 00018976  นางสาวชิดชนก  ตลึงจิตร 25/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
39 00019047  นางสาวอรชัญญพร  เมยท่าแค 10/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
40 00019072  นางสาวสริญา  จิตรหวล 14/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
41 00019073  นางสาวพุฒตาล   ปราชญ์ศรีภูมิ 14/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
42 00019087  นางสาวจุฑารัตน์  ภักดี 15/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
43 00019114  นางสาววริสรา  พูนโตนด 21/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
44 00019119  นายสุวัชรชัย  เกศทับทิม 22/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
45 00019122  นางสาวรุจิรา  คงแย้ม 22/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
46 00019124  นางสาวรุจิรา  คงแย้ม 22/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
47 00019151  นางสาวชลธิชา  เรืองสว่าง 26/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 47 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00109929  นายจิรัฐพล  มโนตา 28/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2 00109944  นางสาวขนิษฐา  ดอกเงิน 4/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3 00109945  นางสาวขนิษฐา  ดอกเงิน 4/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4 00109948  นางสาวฐิติรัตน์  ทานะมัย 5/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
5 00109949  นางวรรณษา  ตั้งปทุม 6/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
6 00109950  นายณัฐชยาน์  อ่อนรอด 6/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
7 00109951  นายณัฐชยาน์  อ่อนรอด 6/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
8 00109952  นางสาวอติกานต์  บุญรินทร์ 6/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
9 00109953  นายสมบูรณ์  เที่ยงธีระธรรม 6/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
10 00109954  นายปธานัน  แก้วชิงดวง 6/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
11 00109955  นางสาวนริศรา  อาชาเพ็ชร 6/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12 00109956  นางสาวนริศรา  อาชาเพ็ชร 6/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
13 00109957  นางสาวนริศรา  อาชาเพ็ชร 6/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
14 00109958  นางสาวนริศรา  อาชาเพ็ชร 6/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
15 00109959  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกุลฉัตร  ทองคำ 7/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
16 00109960  นางสาวชนิดา  คงภิบาล 7/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
17 00109963  นางสาวชนม์นิภา  รอดเจริญ 7/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
18 00109964  นางสาวศิริรัตน์   ฤทธิเดช 8/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
19 00109965  นางสาวศิริรัตน์  ฤทธิเดช 8/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
20 00109966  นางสาวดารารัตน์  พันธุรัตน์ 8/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
21 00109973  นายประวิทย์  พรหมสิทธิ์ 11/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
22 00109981  นางสาวอรพรรณ  คำจันทร์ 14/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
23 00109991  นางสาวอรพรรณ  จันทรฉาย 18/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
24 00109992  นายจักรกฤษณ์  อภัยนอก 18/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
25 00109993  นายจักรกฤษณ์  อภัยนอก 18/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
26 001010015  นายศรเพชร  กัลยา 23/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
27 001010026  นายเมธาพัฒน์  สุนทรวราภาส 28/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
28 001010028  นางสาวกมลวรรณ  เลือดนักรบ 29/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
29 001010031  นางสาวสุนิษา  เลี้ยงจันทร์ 30/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
30 001010033  นางสาวสุภาภรณ์  โยธาพันธุ์ 1/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
31 001010034  นางสาวเปรมวดี  วิรโชติกุล 2/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
32 001010035  นางสาวสุวภัทร  กันฑาธัญ 2/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
33 001010036  นางสาวกานต์ธีรา  เถาว์แดง 3/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
34 001010037  นายจิรศักดิ์  สินสุพรรณ 3/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
35 001010043  นางสาวศิริพร  นิลเกษม 7/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
36 001010045  นางสาวทิพวรรณ์  วงค์แสง 7/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
37 001010046  นายภาคิน  เลี้ยงถนอม 7/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
38 001010047  นางสาวกิตติยา  เที่ยงธรรม 8/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
39 001010048  นางสาวนันทกานต์  ชินพงษ์พานิช 8/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
40 001010049  นางสาวนันทกานต์  ชินพงษ์พานิช 8/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
41 001010051  นางสาวกานกนก  เม่งช่วย 8/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
42 001010053  นายอัมรินทร์  น้ำดอกไม้ 8/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
43 001010054  นางสาวรุ่งทิพย์  เขียวคำ 8/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
44 001010058  นายพงศ์ปณต  ผลเนตร 10/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
45 001010059  นางสาวภัควลัญชน์  วิมลจิตต์ 11/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
46 001010061  นางสาวธัญรัศม์  ชัยรัตน์กรกิจ 12/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
47 001010087  นางสาวนารีรัตน์  เหลาสุภาพ 13/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
48 001010088  สิบตรีกฤษฎา  สมบัติวงศ์ 13/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
49 001010093  นางสาวระพีพรรณ  เพิ่มพูน 15/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
50 001010094  นายเมธาพัฒน์  สุนทรวราภาส 15/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
51 001010095  นางสาวพรรษา  แถวเถื่อน 15/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
52 001010100  นางสาวจารุภา  ปุณยวิภากุล 17/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
53 001010102  นางสาวศุภัชฌา  ว่องไวทวีวงศ์ 19/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
54 001010103  นางสาวศุภัชฌา  ว่องไวทววีงศ์ 19/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
55 001010104  นางสาวศุภัชฌา  ว่องไวทวีวงศ์ 19/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
56 001010105  นางสาวศุภัชฌา  ว่องไวทวีวงศ์ 19/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
57 001010106  นางโสนน้อย  รื่นสุคนธ์ 20/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
58 001010109  นางสาวภัควลัญชน์  วิมลจิตต์ 21/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
59 001010116  นางสาวรัญชนา  กมลฉัตรนิธิ 25/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
60 001010120  นางสาวรัญชนา   กมลฉัตรนิธิ 27/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
61 001010121  นางสาวรัญชนา   กมลฉัตรนิธิ 27/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
62 001010131  นางศรัญญา  สดงาม 28/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
63 001010132  นายณพิชเศรษฐ์  ไชยนาพงศ์ 28/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
64 001010133  นางสาวชุติกาญจน์  ศิลป์อโณทัย 29/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
65 001010134  นางสาวชุติกาญจน์  ศิลป์อโณทัย 29/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
66 001010136  ว่าที่ร้อยตรีธนิษฐ์  สุธาทิพย์พิมาน 29/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
67 001010171  นางสาวรุ่งทิพย์  ตามสี 2/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
68 001010179  นางสาวปุณณภา  เหล่าฤทธิไกร 3/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
69 001010210  นางสาวสมลักขณา  ตั้งก่อเกียรติ 6/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
70 001010211  นางสาวสมลักขณา  ตั้งก่อเกียรติ 6/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
71 001010212  นางสาวสมลักขณา  ตั้งก่อเกียรติ 6/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
72 001010220  นางสาวธนัฏฐา  โกศลไชยบุตร 6/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
73 001010239  นางสาวณัฐภาพรรณ  มูลคา 7/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
74 001010241  นางสาวกุญชรี  บุณยเศวต 7/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
75 001010242  นางสาวธัญวรัตม์  ปิยารมย์ 8/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
76 001010243  นางสาวธนัฏฐา  โกศลไชยบุตร 8/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
77 001010249  นายศรัณภัสร์  พรฐิติโภคิน 8/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
78 001010341  นางสาวชีรีน  นิภารัตน์ 19/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
79 001010342  นางสาวชีรีน  นิภารัตน์ 19/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
80 001010343  นายสมชาย  เจษฎานุศาสน์ 19/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
81 001010351  นายวงศกร  วิสุทะิ์ศักดา 20/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
82 001010352  นางสาวสุวิชา  พงษาพันธ์ 20/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
83 001010356  นางสาวกมลวรรณ  กัสยากร 21/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
84 001010357  นางสาวกมลวรรณ  กัสยากร 21/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
85 001010358  นางสาวกรทิพย์  สุวรรณชาติ 21/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
86 001010373  นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  วัฒนพันธุ์ 23/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
87 001010374  นายรัฐนันท์  จิตต์โสภา 23/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
88 001010393  นายไววิทย์  ไชยนัด 25/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
89 001010394  นายไววิทย์  ไชยนัด 25/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
90 001010396  นางสาวศุลีพร  ชั่งแสง 26/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
91 001010397  นางสาวสุธาสินี  สุวัฒนฤกษ์ 26/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
92 001010398  นายพงศธร  ยงกำลัง 26/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
93 001010400  นางสาวกัญจน์สุมณฑา  รัชสิทธิโยธินกุล 26/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
94 001010401  นางสาวกัญจน์สุมณฑา  รัชสิทธิโยธินกุล 26/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
95 001010403  นายวงศกร  วิสุทธิ์ศักดา 27/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
96 001010404  นางสาวทัศนีย์  สุทธิมา 27/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
97 001010411  นางสาวจุฑาภา  แก้วพงศ์มงคล 27/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
98 001010428  นายพงศ์พันธ์  ศรีบัวชุม 28/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
99 001010430  นางสาวศุลีพร  ชั่งแสง 28/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
100 001010432  นางสาวถัมภิกา  สุวรรณมณี 29/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
101 001010433  นางสาวกอเงินมาศ  พงศ์นิรันดร์ 29/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
102 001010437  นายธนกฤต  สุขนันทฬส 30/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
103 001010438  นางสาวรุ่งนภา  ทองสนธิ 30/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
104 001010439  นายเมธาพัฒน์  สุนทรวราภาส 30/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
105 001010440  นางสาวรุ่งนภา  ทองสนธิ 30/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
106 001010441  นายฐิติคุณ  เสริมศิริโภคา 30/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
107 001010443  นายณัฐจักร  พันธุ์เจริญ 30/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
108 001010444  นายรุ้งพนม   นาคะตะ 30/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
109 001010453  นางสาวณัฐกาญจน์  แก้ววิเชียร 30/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
110 001010454  นางสาวณัฐกาญจน์  แก้ววิเชียร 30/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
111 001010455  นางสาวณัฐกาญจน์  แก้ววิเชียร 30/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
112 001010456  นายมงคล  คุณประคัลภ์ 30/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
113 001010457  นางสาวณัฐกาญจน์  แก้ววิเชียร 30/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
114 001010458  นางสาวณัฐกาญจน์  แก้ววิเชียร 30/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
115 001010459  นางสาวณัฐกาญจน์  แก้ววิเชียร 30/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
116 001010460  นางสาวณัฐกาญจน์  แก้ววิเชียร 30/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
117 001010462  นางสาวณัฐกาญจน์  แก้ววิเชียร 30/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
118 001010463  นางสาวณัฐกาญจน์  แก้ววิเชียร 30/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
119 001010464  นางสาวธัญญภัสร์  พิญทิพย์กิรทัต 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
120 001010465  นางสาวธนัญฉัตร์  ภัสกรชัยอนันต์ 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
121 001010466  นางสาววิภาวดี  หาญกล้า 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
122 001010467  นายพีระ  วงศ์กวิน 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
123 001010469  นาง ลัดดา  วารินศิริรักษ์ 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
124 001010471  นางสาวณัฐกาญจน์  แก้ววิเชียร 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
125 001010474  นางสาวณัฐกาญจน์  แก้ววิเชียร 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
126 001010475  นางสาววลัยรัตน์  มะหะหมัด 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
127 001010477  นายเชษฐวีร์  เขื่อนแก้ว 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
128 001010478  นายเชษฐวีร์  เขื่อนแก้ว 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
129 001010479  นางสาวศุภัชฌา  ตวงรัตนสิริกุล 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
130 001010482  นายนิติรัฐ  สุกีธร 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
131 001010488  นางสาววันดี  พลายศิริ 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
132 001010492  นางสาววิริยาภรณ์  หล้าสมบูรณ์ 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
133 001010497  นายปริญญา  ธานี 1/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
134 001010519  นายณัทกร  กุลวิทย์ 7/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
135 001010520  นายธีรวัฒน์  ปัญญาวัน 7/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
136 001010523  นางสาวณุศรา  กวยะปาณิก 8/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
137 001010524  นางสาวณุศรา  กวยะปาณิก 8/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
138 001010529  นายธีรวัฒน์  ปัญญาวัน 10/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
139 001010538  นางสาวฐานิดา  วรรณรักษา 14/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
140 001010545  นางสาวลักขณา  แก้วหล้า 16/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
141 001010546  นายพีรศุษม์  เขียวเล็ก 16/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
142 001010553  นางสาวชลภัทร  มาเนียม 18/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
143 001010554  นางสาวชลภัทร  มาเนียม 18/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
144 001010556  นางสาวปรียนันท์  ธัญวดีภมรกูล 18/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
145 001010580  นางสาวนันท์นภัส  จงจิตเจริญวานิช 23/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
146 001010594  นางสาวนันทกานต์  มินยา 24/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
147 001010600  นายสิทธิพล  เธียรกมลพงศ์ 25/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
148 001010601  นางสาวธัญณิชา  เกษมศรี 25/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
149 001010610  นายโสภณ  งามพิง 28/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
150 001010614  นางสาวกิตติยา  แก้วศรี 28/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
151 001010628  นายภัทรดนัย  ซอมขุนทด 1/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
152 001010629  นายสุชาติ  คำเพ็ชร์ 2/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
153 001010630  นางรุจิเลขา  จิวิริยะวัฒน์ 2/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
154 001010631  นายวรกร  เชี่ยวเวช 2/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
155 001010632  นางสาววีระสุดา  ศรีระอุดม 2/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
156 001010633  สิบเอกเลิศฤทธิ์  อินา 2/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
157 001010634  นางสาวสุวิมล  แซ่โค้ว 3/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
158 001010635  นางสาวเดือนระวี  อินทรเกิด 3/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
159 001010636  นางสาวสุวิมล  แซ่โค้ว 3/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
160 001010637  นางสาวชูจิตร   ภิรมย์อรรถ 3/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
161 001010639  นางสาวกิตติยา  แก้วศรี 3/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
162 001010641  นายเชาวลิต  ประสิทธิ์ 3/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
163 001010656  นายชาญชัย  แซ่อุ่ย 4/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
164 001010657  นายชาญชัย  แซ่อุ่ย 4/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
165 001010658  นางสาวญาณิฐา  มโนจุรีหกุล 4/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
166 001010659  นางสาวสุพรรณี  จันทร์ฉาย 4/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
167 001010660  นายศิรธันย์  อนันต์สุวรรณ 4/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
168 001010676  นางอิศราภรณ์  โควบุตร 5/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
169 001010678  นางสาวณปภัช  สุวรรณไชย 6/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
170 001010680  นางสาวพัชรา  อาทวัง 6/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
171 001010681  นางสาวพัชรา   อาทวัง 6/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
172 001010683  นางสาวธนพิมพ์  ไชยเสน 6/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
173 001010684  นางสาวชัญญาทิพย์  ฉัตรพิมพ์ทอง 6/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
174 001010685  นายธวัฒน์  ใจซื่อ 7/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
175 001010700  นายณัฏฐ์  ธนวนกุล 8/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
176 001010702  นายวิศรุต  ธรรมสาลี 8/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
177 001010704  นางสาวรัญชิดา  โสมะวงษ์ 9/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
178 001010705  นางสาวธัญวลัย  บวรโรจนนันท์ 9/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
179 001010706  นางสาวธัญวลัย  บวรโรจนนันท์ 9/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
180 001010710  นางสาวอังคณา  บัวชุม 10/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
181 001010711  นายนันท์ธนัย  มั่นชนะกิจกุล 10/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
182 001010713  นางสาวนัทราพร  วงศ์ศิริศิลป์ 10/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
183 001010714  นายธเนศ  ทำดี 11/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
184 001010715  นางสาวทัศนวรรณ  วงศ์ษาสิงห์ 11/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
185 001010716  นางสาวลภัสนันท์  แสงจิตต์พันธุ์ 11/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
186 001010717  นางสาวจุฑามาศ  ชนัญชิดาวงศ์ 12/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
187 001010718  นางสาวสลิษา  แจ้งสิน 13/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
188 001010719  นางสาวพัชรนันท์  ยังมี 13/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
189 001010720  นางสาววิไลรัตน์   ถมทอง 13/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
190 001010721  นางสาวณัฎฐา  เทียนไชย 13/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
191 001010722  นายพัทธากร  อภิรักษ์ 13/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
192 001010723  นางสาวอังคณา  บัวชุม 14/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
193 001010724  นางสาววริษฐา  มะโนรัตน์ 14/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
194 001010725  นางสาวโสภิตา  พลสา 14/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
195 001010728  นายเอกสิทธิ์  พรมเตจา 14/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
196 001010729  ร้อยตรีหญิงจาฏุพัจน์  ปัญจมาตย์ 14/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
197 001010730  นางสาวสวรรยา  จารุดำรงค์ศักดิ์ 15/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
198 001010731  นางสาวสุดาภรณ์  สินค้า 15/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
199 001010732  นางสาวสุดาภรณ์  สินค้า 15/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
200 001010733  นางสาวรุ่งฤทัย  ยิ่งยงทรัพย์ 15/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
201 001010734  นายชาคริต  โรจน์ปักษาเทพ 16/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
202 001010737  นางสาวมนิสรา  แซ่ลี้ 17/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
203 001010738  นายสรวิช  พนอำพน 17/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
204 001010740  นางสาวธวัลรัตน์  ปลีเจริญ 17/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
205 001010741  นายวิทวัช  กุยแก้ว 17/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
206 001010743  นายนันท์ธนัย  มั่นชนะกิจกุล 17/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
207 001010745  นางสาวอุษณี  ศรีมาลา 17/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
208 001010747  นางสาวจริยา  เดชพันธ์ 17/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
209 001010748  นางสาวจริยา  เดชพันธ์ 17/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
210 001010750  นางสาวนนทิชา  สระบัว 18/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
211 001010752  นางสาวเบญจวรรณ  รอดโรคะ 19/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
212 001010756  นายชนุพล  พระสีรัมย์ 20/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
213 001010757  นางสาววรภัทรา  นวลสม 20/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
214 001010758  นางสาวอมรรัตน์  แสงหาชัย 20/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
215 001010759  นายวิทวัช  กุยแก้ว 20/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
216 001010762  นางสาวพรจิตร  ยอดเอม 20/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
217 001010764  นายเขน  ดำรงพฤฒิกุล 21/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
218 001010767  เรืออากาศตรีหญิงจาฏุพัจน์  ปัญจมาตย์ 21/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
219 001010768  ร้อยตรีหญิงจาฏุพัจน์  ปัญจมาตย์ 21/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
220 001010770  นางสาวจันทร์จิรา  สังข์สว่าง 21/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
221 001010772  นางสาวชนิกานต์  มหาวนา 21/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
222 001010773  นางสาวชนิกานต์  มหาวนา 21/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
223 001010777  นางสาววรัญญู  อุปการ 22/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
224 001010778  นายรชฎ  มวยคล่อง 22/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
225 001010779  นางสาวเบญญทิพย์  ช่วยมั่ง 23/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
226 001010783  นายวรพล  ทับทิมศรี 24/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
227 001010784  นางสาวอาทิตยา  ขวัญสุข 24/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
228 001010790  นางสาวอรพรรณ  โถน้อย 25/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
229 001010791  นายนรินทร์   กิตติภาณุมาศ 25/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
230 001010794  นางสาวปูรณ์ภัสสร  สันติอิทธิกุล 26/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
231 001010795  นายฟัยศอล  ซาฮา 26/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
232 001010796  นางสาวเสานีย์  กีระกิตติวาทย์ 27/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
233 001010797  นางสาวธิดารัตน์  หมุดทอง 27/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
234 001010798  นางสาวศศิกรานต์  โลกานิล 27/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
235 001010799  นายสุทธิพงษ์  มินสาคร 27/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
236 001010803  นางสาวสุจิตรา  ไกรเสือ 28/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
237 001010809  นางสาวศศิพิชญ์  ทองพัฒนวงศา 28/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
238 001010810  นายวีระพล  เอกสะพัง 29/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
239 001010811  นายวีระพล  เอกสะพัง 29/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
240 001010812  นายวีระพล  เอกสะพัง 29/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
241 001010813  นายพีระพงษ์  พิพัฒน์เจษฎากุล 29/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
242 001010818  นางสาวสุพาณิชย์  พรมรัตน์ 30/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
243 001010819  นายภาคภูมิ  วิเทศวรกิจ 30/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
244 001010821  นางสาวชมภูนุช  จงภัทรไพบูลย์ 31/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
245 001010822  นางสาวธนัญกรณ์  เอกวงศ์ศักดิ์ 31/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
246 001010823  ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ  ฉัตรเศวตรังษี 31/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
247 001010824  นางสาวประภาภรณ์  เครืออนุกูล 31/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
248 001010825  นางสาวประภาภรณ์  เครืออนุกูล 31/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
249 001010826  นางสาวเบญญาภา  ศรีประภาพล 31/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
250 001010827  นางสาวสุชัญญา  กินรีแซ 31/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
251 001010834  นางสาวเจนสิริ  รุจิเสถียร 31/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
252 001010835  นางสาวธันยาภัทร์  โชติชัยสุวรรณ์ 31/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
253 001010836  นางสาวรวิวรรณ  พลเวียงธรรม 31/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 253 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00059772  นายนายธิติภาส  ขันตรี 28/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
2 00059781  นางสาวพีรยา  เจียมสถิตย์ 31/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
3 00059812  นางสาวจิราภรณ์  บุญชู 5/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
4 00059820  นางสาวสุภาวดี  เจริญยศวงศ์ 8/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
5 00059830  นายชวินทร์วุฒิ  พิมพ์ประสานต์ 15/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
6 00059831  นางสาวณัฐธยาน์  เป็งโก 16/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
7 00059839  นางสาวศิริรัตน์  ณ สงขลา 20/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
8 00059845  นางสาวไรวินทร์   เลิศสินอธิชัย 26/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
9 00059846  นายกิตติพศ  มินสาคร 27/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
10 00059848  นายกิตติพศ  มินสาคร 27/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
11 00059849  นายกิตติพศ  มินสาคร 27/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
12 00059851  นายธิติภาส  ขันตรี 28/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
13 00059853  นางสาวเบญจวรรณ  ทัพมงคล 29/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
14 00059857  นางสาวณัฐธยาน์  เป็งโก 30/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
15 00059858  นางสาวณัฐธยาน์  เป็งโก 30/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
16 00059859  นายพลสิทธิ์  สอนวิทย์ 2/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
17 00059867  นายนนท์ปวิธ  แสงเทียนประไพ 6/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
18 00059873  นายเติมพงศ์  ชินะปุตตกุล 8/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
19 00059875  นางสาววรินธร  ตรีจินดาหรา 10/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
20 00059876  นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์แสนตอ 10/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
21 00059877  นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์แสนตอ 10/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
22 00059879  นางสาวณัฐทิกา  คิดอ่าน 10/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
23 00059880  นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์แสนตอ 10/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
24 00059881  นางสาวภัทราพร  อิทธิวรรณพงศ์ 10/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
25 00059883  นางสาวรัชนก  แตงเอี่ยม 11/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
26 00059936  นายธิติภาส  ขันตรี 1/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
27 00059938  นายพิทักษา  ทวีพลพิทักษ์ 2/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
28 00059939  นางสาวมธุพร  แสงมะหะหมัด 3/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
29 00059940  นางผานิตย์  รักความสุข 3/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
30 00059941  นางสาวน้ำฝน  กามินี 3/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
31 00059946  นางสาวอัญชลี  โพธิ์แส 5/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
32 00059947  นางสาวดลยา  นามาเรีย 5/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
33 00059961  นางสาวการะเกด  เนตรทอง 7/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
34 00059967  นางสาวกิมหงษ์  โชติอำนวย 9/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
35 00059968  นางสาวกิมหงษ์  โชติอำนวย 9/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
36 00059969  นางสาวกิมหงษ์  โชติอำนวย 9/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
37 00059970  นางสาวปิติญา  ภักดีรักษ์พงศ์ 10/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
38 00059972  นางสาวสำรวย  ผดุงอรรถ 11/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
39 00059984  นางสาวกฤษณา  ผาสุขกรรม 15/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
40 00059985  นางสาวธัญญาลักษณ์  นิลรัตน์ 15/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
41 00059987  นางสาวจรรยมณฑน์  จุลเจิม 17/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
42 00059990  นางสาวสุกานดา  บุญกิจ 18/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
43 000510018  นายจุทศ  โฆษิตภควัต 24/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
44 000510019  นางสาวกัญญาภัค  ลาภทิพมนต์ 24/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
45 000510020  นายจตุพล  เอนกธนกุล 27/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
46 000510021  นางสาววริศรา  โรจน์ธรรมรัตน์ 27/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
47 000510022  นางสาวธัญญรัตน์  ศรีสุโข 28/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
48 000510023  นางสาวเนริสา  แท่งทอง 28/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
49 000510024  นายปรัชญา  พานทอง 28/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
50 000510027  นางสาวจารีวา  มณีโรจน์ 28/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 50 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 009810746  นายปกาศิต  ช่วยศรี 17/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
2 009810749  นางสาวธาวินี  เสน่ห์หา 18/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
3 009810760  นางสาวจีรณินท์  บุณยฤทธิ์ 20/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
4 009810761  นางสาวจีรณินทร์  บุณยฤทธิ์ 20/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
5 009810763  นางสาวจีรณินท์  บุณยฤทธิ์ 21/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
6 009810780  นางสาวปะราลี  ชวกรไชย์ 23/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
7 009810785  นายอุกฤษณ์  รัตนานนท์ 24/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
8 009810786  นางสาวรวิวรรณ  พลเวียงธรรม 24/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
9 009810787  นายประสิทธิเซนต์  มลิพันธ์ 24/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
10 009810792  นางสาวสุดารัตน์  จันทร์ประทัด 25/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
11 009810793  นายจันทรัตน์  วรกุล 25/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
12 009810802  นางสาววิสุดา  ปิดตะฝ่าย 28/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
13 009810804  นางพวงชมภู  พูลลาภ 28/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
14 009810806  นายนายภัทรพงษ์  ประมาพันธ์ 28/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
15 009810808  นายมีศักดิ์  อมรชัยวิทวัส 28/3/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
16 009810837  นางสาวอารยา  ฉันท์ทอง 2/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
17 009810838  นางสาวอารยา  ฉันท์ทอง 2/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
18 009810840  นายจิรศักดิ์  บุตรศรี 3/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
19 009810841  นายศุภวัฒน์  หน่อทอง 3/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
20 009810842  นางสาวสมิตา  ยะคะเรศ 4/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
21 009810844  นายจิรศักดิ์  บุตรศรี 5/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
22 009810846  นางสาววนิดา  พลาศรี 6/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
23 009810859  นางสาวปานเนตร  จันทร์นพรัตน์ 10/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
24 009810869  นางสาวจารุปัฐน์  โชคเกียรติวงศ์ 11/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
25 009810871  นางสาวปิยะพร  สมานเกียรติสกุล 12/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
26 009810872  นางสาวปิยะพร  สมานเกียรติสกุล 12/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
27 009810943  นายพีรศักดิ์  ขันธวิชัย 19/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
28 009810969  นายไพศาล  พารื่นรัมย์ 20/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
29 009810970  นายไพศาล  พารื่นรัมย์ 20/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
30 009811035  นางสาวศุภวรรณ  เหยียดกระโทก 22/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
31 009811083  นางสาวสกุลวัล  ประเดิมวงศ์ 28/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
32 009811094  นายภูเมศ  รักปาน 1/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
33 009811137  นางสาวอรทัย  เทียนสีม่วง 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
34 009811138  นางสาวอัญชลี  ฤทธิ์ศิริ 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
35 009811169  นางสาวอัญชลี  ฤทธิ์ศิริ 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
36 009811181  นางรัตนา  โกศลรัฐ 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
37 009811182  นางรัตนา  โกศลรัฐ 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
38 009811204  นางรัตนา  โกศลรัฐ 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
39 009811395  นางสาวอภิพรรณ  บุญนิกรวรวิทย์ 5/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
40 009811457  นางกรณ์ภัสสร  รัตนชัยวัฒน์ 7/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
41 009811459  นางสาวพรนิภา  เดโชศาสตร์ 7/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
42 009811468  นางสาวนิยากรณ์  สิทธิสาร 9/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
43 009811470  นางสาวพรนิภา  เดโชศาสตร์ 9/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
44 009811471  นางสาวสิริธร  เหมพรหมราช 9/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
45 009811474  นางสาวอรทัย  เทียนสีม่วง 11/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
46 009811506  นายธนานันต์  มั่นกุง 12/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
47 009811527  นางสาวสุมาลี  แซ่กี่ 15/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
48 009811546  นายธิติภาส  ขันตรี 16/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
49 009811549  นายอนุชา  แจ่มแจ้ง 16/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
50 009811553  นางสาวพันธนันท์  กาญจนโรจน์ 16/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
51 009811554  นางสาวสุทธิณี  ศรีสุขใส 17/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
52 009811557  นายนันทวัฒน์  ณ.ราศรี 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
53 009811558  นายแพททริค  เครบเบอร์ 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
54 009811560  นางสาวเนตร์ณิศา  แสงเพชรพลอย 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
55 009811568  นางสาวโชติรส  ชัยโชติชัย 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
56 009811575  นายญาณินพิทักษ์  บุญเทพปสันน์ 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 56 ฉบับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการตรวจสอบและกฏหมายวิศวกรรม
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการเศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหาร
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00903783  นายพัชรพล  วาทะวัชร์ 23/6/2555 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 1 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00017641  นายวัชระพงษ์  ธนะ 14/2/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2 00017651  นางสาวกิติญา  แก้วอำไพ 19/2/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3 00017654  นางสาวจิรา  พร 20/2/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4 00017672  นายวินัย  ไชยเทศ 24/2/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
5 00017679  นางสาวอัญชลี  สารสวัสดิ์ 24/2/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
6 00017690  นายทักษกร  ปิยะวงษ์ 26/2/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
7 00017691  นายทักษกร  ปิยะวงษ์ 26/2/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
8 00017708  นางสาวสุภัคจิรา  ศรีวิชัย 2/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
9 00017709  นางสาวสุภัคจิรา  ศรีวิชัย 2/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
10 00017715  นางสาวณัฏฐนัน  อัศวสิริมั่นคง 4/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
11 00017740  นายธนายุทธ  ต้นบัณฑิตกุล 12/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12 00017741  นายธนายุทธ  ต้นบัณฑิตกุล 12/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
13 00017742  นายธนายุทธ  ต้นบัณฑิตกุล 12/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
14 00017743  นายธนายุทธ  ต้นบัณฑิตกุล 12/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
15 00017744  นางสาวจิรา  พร 12/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
16 00017748  นางสาวจันทิมา  นามปัญญา 13/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
17 00017804  นางสาวสุภาวดี   ชื่นชม 23/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
18 00017817  นางสาววิกานดา  นิลเทพ 25/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
19 00017839  นางสาวสุภาวดี   ชื่นชม 30/3/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
20 00017858  นายวราทร  อมรลักษณ์ 1/4/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
21 00017959  นายพลวรรธน์  ถาวรนุรักษ์ 16/4/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
22 00017986  นางสาวฐิติมา  กัณทะวงค์ 24/4/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
23 00017991  นายรัฐสิทธิ์  ปาลินทร 25/4/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
24 00017996  นางสาววรินทรา  ว่องวิกย์การ 27/4/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
25 00018039  นาย จักรกฤษ์  เชื้อเมืองพาน 5/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
26 00018044  นางสาวกุลนิดา   จันทร์หิรัญ 7/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
27 00018047  นางสาวกุลปริยา  แสงนาค 8/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
28 00018052  นางสาวพรรวลี  ใจอ่อน 9/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
29 00018056  นางสาวพันธ์วิรา  เบญจมตรัยโย 9/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
30 00018067  นายบุคลินทร์  วรังกูลเกษมกิจ 11/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
31 00018068  นายพิเชษฐ์  เทียมทอง 11/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
32 00018071  นางสาวกุลนิดา  จันทร์หิรัญ 11/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
33 00018073  นายวรากร  กัลยาณกูล 11/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
34 00018074  นางสาวพิชญวดี  เทพสุริ 11/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
35 00018083  นางสาวนิติตา  นาคหาญ 12/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
36 00018084  นางสาวนิติตา  นาคหาญ 12/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
37 00018085  นางสาวภาวิณี  น้อยช่างคิด 12/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
38 00018086  นางสาวภาวิณี  น้อยช่างคิด 12/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
39 00018089  นายสุรกิจ  เกิดสงกรานต์ 12/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
40 00018094  นายพีระพัชร  ชูสุข 13/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
41 00018100  นายเบญจวรรค  บงกชเกตุสกุล 13/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
42 00018106  นางสาวสาทิพย์  ศิริบุญ 14/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
43 00018110  นางสาวเพชรรัตน์  คงวิเชียรชีพ 15/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
44 00018122  นางสาวรัสรินทร์  ไชยกัลยานันท์ 15/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
45 00018125  นางสาวพัชรินทร์  แส้ประเสริฐสม 15/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
46 00018131  นางสาวณัฐชรัตน์  สุวิสุทนิมนตรี 16/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
47 00018133  นายวรากร  กัลยาณกูล 17/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
48 00018134  นายทินกร  บัวลอย 17/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
49 00018145  นางสาวเกวนัส  จันทรี 18/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
50 00018152  นายดนุสรณ์  สมศรี 20/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
51 00018158  นางสาวสราวลี  น้ำแก้ว 20/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
52 00018162  นายกฤษฎา  จันทร์นวล 21/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
53 00018168  นางสาวสุจิรา  พึ่งสุข 22/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
54 00018171  นางสาวปิยะฉัตร  ลาบุบผา 23/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
55 00018172  นางสาวปิยะฉัตร  ลาบุบผา 23/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
56 00018181  นายนทีกานต์  มูลทองน้อย 24/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
57 00018189  นางสาวอัจฉราพร  ขุนจันทร์ 25/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
58 00018197  นางสาวกัญจนพร  สอนแจ่ม 26/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
59 00018198  นางสาววารุณี  พึ่งแสงศรี 26/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
60 00018202  นางสาวชนากานต์  ศิริวรรณางกูล 27/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
61 00018205  นายชานน  จิตรตะโสภะโน 27/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
62 00018210  นางสาวอัญธิกานต์  สุจันศรี 28/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
63 00018212  นางสุริษา  เข็มครุฑ 28/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
64 00018213  นางสาวกัญจนพร  สอนแจ่ม 28/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
65 00018220  นางสาวกัญจนพร  สอนแจ่ม 29/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
66 00018227  นายอนวัช  ฉอ้อนโฉม 30/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
67 00018230  นายอนวัช  ฉอ้อนโฉม 30/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
68 00018233  นางสาวอาทิตยา  แผ่นคำ 31/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
69 00018236  นายณัชพล  ภู่ดัด 31/5/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
70 00018273  นายวรุตม์  ไกยสวน 12/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
71 00018274  นางสาวณิชญา  ฑีฆาอุตมากร 12/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
72 00018279  นางสาวกนกวรรณ  ชินเดช 13/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
73 00018281  นางสาวณิชญา  ฑีฆาอุตมากร 15/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
74 00018282  นางสาวสุวรรณรัตน์  เหมือนเมือง 15/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
75 00018283  นางสาวสุภารัตน์  ชำนาญยนต์ 15/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
76 00018285  นายกิติพงศ์  สุทธินนท์ 17/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
77 00018288  นายอนันต์  คณิตานุพันธุ์ 21/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
78 00018289  นางสาวเสาวลักษณ์  พัฒนวงศ์สวัสดิ์ 22/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
79 00018290  นางสาวกุลฐิดา  พินทุพิมล 22/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
80 00018294  นางสาวกมลา  พรไพศาลวงศ์ 24/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
81 00018295  นางสาวกมลา  พรไพศาลวงศ์ 24/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
82 00018296  นางสาวสุมิตรา  จอมขวัญ 25/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
83 00018300  นางสาวณัฐธิญา  สิงห์งาม 26/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
84 00018302  นางสาวปฐมาวฎี  เพ็งสุข 30/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
85 00018303  นางสาวปวริศา  เขมสุข 30/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
86 00018305  นางสาวปวริศา  เขมสุข 30/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
87 00018306  นางสาวนิรินันทร์  สิริธัญภัชรวงษ์ 30/6/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
88 00018311  นางสาวชนากานต์  จันทร์สุข 6/7/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
89 00018312  นางสาวนาฏลดา  หอมหวล 6/7/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
90 00018316  นายสรสิชา  ระแบบเลิศ 7/7/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
91 00018322  นางสาวอัญญา  กิจบำรุง 8/7/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
92 00018323  นายพิเชฐ  ขันตยาภรณ์ 9/7/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
93 00018324  นายสรสิชา  ระแบบเลิศ 9/7/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
94 00018326  นางสาวมัชฌิมา  ดากลืน 11/7/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
95 00018327  นายปิลันธน์  มงคลคูณ 13/7/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
96 00018328  นายศิวัจน์  อินทรวงษ์โชติ 14/7/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
97 00018330  นายพิชญุตม์  ภักดี 14/7/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 97 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Professional Leaders)
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00109754  นางสาวแคทรีญา  คนบุญ 14/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2 00109759  นางสาวเกษราพร  พาละคุณ 17/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3 00109760  นางสาวแพรวไพลิน  คงเจริญ 18/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4 00109764  นายวิชาญ  บุญมาก 21/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
5 00109766  นายกฤติธี  ศรีแก่นจันทร์ 23/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
6 00109767  นางสาวณชชญา  อุทิตสาร 23/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
7 00109768  นางอัยย์ญาดา  ศรีแก่นจันทร์ 23/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
8 00109774  นางสาวกัญญาณัฐ  พิพัฒน์นันตกุล 30/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
9 00109776  นายกฤติธี  ศรีแก่นจันทร์ 31/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
10 00109777  นางอัยย์ญาดา  ศรีแก่นจันทร์ 31/8/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
11 00109816  นายมรุต   พิทักษ์อรรณพ 5/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12 00109819  นางสาวปิยดา  สังข์นุกูล 8/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
13 00109821  นางสาวปิยดา  สังข์นุกูล 8/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
14 00109824  นายทองคำ  สูนกลาง 13/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
15 00109841  นางสาวพิมพ์พรรณ  มุกนพรัตน์ 22/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
16 00109842  นางสาวภัทรภรณ์  ทรัพย์หนุน 22/9/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
17 00109864  นางสาวชุติมา  ยุวโกศล 4/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
18 00109868  นางสาวสุภัสสร  อ่วมเมือง 7/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
19 00109869  นางสาวสุภัสสร  อ่วมเมือง 7/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
20 00109870  นางสาวสุภัสสร  อ่วมเมือง 7/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
21 00109872  นางสาวนพวรรณ  สมฤทธิ์ 7/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
22 00109874  นายคมกฤชษ์  ไฝแก้ว 9/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
23 00109884  นางสาวอรุณนิตยา  ทันตาหะ 11/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
24 00109894  นายกฤติธี  ศรีแก่นจันทร์ 20/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
25 00109895  นางอัยย์ญาดา  ศรีแก่นจันทร์ 20/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
26 00109898  นางสาวอรณัชชา  เธียรธีรา 22/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
27 00109899  นางสาวอรณัชชา  เธียรธีรา 23/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
28 00109900  นายชวดล  สิริเขมรักษ์ 23/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
29 00109901  นางสาวอภิญญา  มุขเงิน 23/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
30 00109903  นางสาวบุญฑริกา  แย้มศิริ 23/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
31 00109908  นายสมเกียรติ  เฉลยอาจ 25/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
32 00109909  นางสาวสุภัสสร  อ่วมเมือง 26/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
33 00109910  นางสาวบุญฑริกา   แย้มศิริ 26/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
34 00109912  นางสาวเพชรี  เทียนธาดา 26/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
35 00109913  นายอรรถพล  วินทะไชย 26/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
36 00109916  นางสาวเบญญาภา  กาศสกุล 26/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
37 00109917  นางสาวปนัดดา  จันทะคุณ 27/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
38 00109921  นางสาวนภัสกร  รัตนสิทธา 27/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
39 00109922  นางสาวสุพิชญ์ชา  ชูเกิด 27/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
40 00109923  นางสาวชนม์นิภา  รอดเจริญ 27/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
41 00109926  นายจิรัฐพล  มโนตา 28/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
42 00109927  นางสาวอุบล  ทองทวี 28/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
43 00109932  นางสาวรดาภัทร  เสนสอาด 30/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
44 00109933  นางสาวณัชณิชา  ขนุนปัน 30/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
45 00109934  นางสาวนภัสกร  รัตนสิทธา 31/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
46 00109935  นางสาวหทัยชนก  พลอยแดง 31/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
47 001010017  นายนรันต์  หนุนอนันต์ 24/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
48 001010029  นายนฤเบศร  ชาลีพรม 30/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
49 001010030  นางสาวสุภาพร  โสระแสน 30/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
50 001010032  นายชนาพัฒน์  อุดมมรกต 30/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
51 001010038  นายจิรายุส  ชาญกลราวี 3/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
52 001010039  นางสาวพัชราภรณ์  ทะกุล 3/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
53 001010040  นางสาวเยาวภา  แก้วอาษา 4/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
54 001010041  นายบุญฤทธิ์  พุ่มพร 5/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
55 001010044  นางวาสนา  ภูยาแพทย์ 7/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
56 001010050  นายจิรานุวัฒน์  เต็มใจ 8/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
57 001010096  นางสาวอัญชลี  อ่อนทรัพย์ 16/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
58 001010097  นายรัชชานนท์  สายเพชร 17/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
59 001010098  นางสาวเยาวภา  แก้วอาษา 17/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
60 001010101  นางสาวกฤษณพร  สุขเกษม 19/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
61 001010108  นางสาวธันยกร  คงบุญญา 21/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
62 001010111  นายจิรพงศ์  เพรงมา 22/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
63 001010115  นางสาวปรียาภัทร์  เศรษฐ์กุลนนท์ 24/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
64 001010189  นางสาวสมลักขณา  ตั้งก่อเกียรติ 5/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
65 001010240  นางสาวธัญญลักษณ์  จันทเลิศ 7/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
66 001010338  นางสาวชนม์นิภา  รอดเจริญ 18/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
67 001010365  นางสาวสุวรรณภา  กาแก้ว 22/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
68 001010406  นางสาวเคียงดว  ศรีมากเปี่ยม 27/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
69 001010493  นายเจษฎาภรณ์  สุขยัง 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
70 001010494  นายเจษฎาภรณ์  สุขยัง 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 70 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 001210971  นางสาวจิตตวิไล  คติบัญชา 20/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
2 001211040  นายรักราม  เรียนดี 23/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
3 001211045  นางสาวอภิรวดี  อักษร 24/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
4 001211052  นางสาวเบญญาภา  ราชแก้ว 24/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
5 001211060  นายวิรัช  ลำดับ 24/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
6 001211062  นางสาวจิรภัทร  ลีลานิมิต 25/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
7 001211065  นายพิพัฒน์  ชาติเชษฐ์พงษ์ 26/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
8 001211066  นางจุไรรัตน์  ชั้นกลาง 27/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
9 001211067  นายศุภกร  ดีธรรมมา 27/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
10 001211076  นางสาวอลิสา  คล้ายแก้ว 27/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
11 001211081  นางสาววาสนา  สานนท์ 28/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
12 001211082  นางสาวพรนภา  สมศรีสุข 28/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
13 001211084  นางจุไรรัตน์  ชั้นก่ลาง 28/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
14 001211085  นางสาวฐิติรัตน์  เพียเพ็งต้น 29/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
15 001211086  นางสาวฐิติรัตน์  เพียเพ็งต้น 29/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
16 001211088  นางธนาภรณ์   จันทรัศมี 30/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
17 001211089  นางสาวจินต์  บุญสุวรรณ 30/4/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
18 001211095  พันจ่าเอกสุบรร  หวังสุข 1/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
19 001211097  นายมนัส  บุญสนอง 1/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
20 001211098  นายณรัก  แจ่มจำรัส 2/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
21 001211099  นายโจม  โฆษิตภวิศ 2/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
22 001211107  นายวัลลพ  ศรีสุวรรณ 2/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
23 001211112  นางสาววีณา  วิชัยดิษฐ 3/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
24 001211114  นางสาววาทินี  ไชยชนะ 3/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
25 001211115  นางสาวธัญญรัตน์  อึ๊งพลาชัย 3/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
26 001211136  นางสาวนฤมล  เซี่ยงฝุง 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
27 001211170  นายสถาพร  สาหัส 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
28 001211324  นายพันธุ์เทพ  มหาพันธุ์ 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
29 001211325  นายพันธุ์เทพ  มหาพันธุ์ 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
30 001211326  นายพันธุ์เทพ  มหาพันธุ์ 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
31 001211327  นางสาวเบญญาภา  ราชแก้ว 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
32 001211328  นางสาวสกุล  มูลพรม 4/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
33 001211458  นางสาวพัชรวิริณทร์  สายเสียงสด 7/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
34 001211462  นางสาวอิสริยาภรณ์  โพธิ์สุ 8/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
35 001211463  นางสาวอิสริยาภรณ์  โพธิ์สุ 8/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
36 001211464  นางสาวเกวลิน  วิโรจน์สกุลชัย 8/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
37 001211465  นางสาวฐปนีย์  กาฬภักดี 8/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
38 001211467  นางสาวดลฤดี  ทรัพย์ประเสริฐ 9/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
39 001211469  นางสาวสุปรีดิ์  คชภักดี 9/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
40 001211475  นางสาวบุณยวีร์  รัศมีปิยรักษ์ 11/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
41 001211476  นายวิศรุต  พรโชคธนเสถียร 11/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
42 001211504  นายนพเดช  รักพรมราช 12/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
43 001211512  นางสาวอรอุมา  แพร่ศิริพุฒิพงศ์ 13/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
44 001211514  นายประพัฒน์  ดาราทิพย์ 14/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
45 001211519  นายประพัฒน์  ดาราทิพย์ 14/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
46 001211520  นายพิษณุ  กิ่งงาม 15/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
47 001211525  นางสาวณิชนันทน์  สุเดชะ 15/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
48 001211526  นางสาวจีราวรรณ  ไทยชนะบรรณนิติ 15/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
49 001211533  นายสุพศิน  ด้วงสงค์ 15/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
50 001211534  นางสาวณัฐนรี  ฤกษ์วศินกุล 15/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
51 001211545  นางสาวสุกัญญา  ถมทอง 16/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
52 001211547  นางสาวสววรรณ์  รูปสูง 16/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
53 001211548  นางสาวอรสา  ขาวงาม 16/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
54 001211550  นางสาวกาญจนา  เอื้อนศิริกุล 16/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
55 001211551  นางสาวศดานันท์  หรือโอภาส 16/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
56 001211552  นางสาวสิรภัทร  คณาวิฑูรย์ 16/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
57 001211555  นางสาวเบญจมาศ  สว่างโศก 17/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
58 001211556  นายชินพจน์  อุรัสยะนันทน์ 17/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
59 001211559  นางสาวนิธิตา  โทนสังข์อินทร์ 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
60 001211561  นางสาวณัฐมน  แหยมคง 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
61 001211562  นางสาวณัฐมน  แหยมคง 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
62 001211563  นายญาณินท์  สุขสิงขร 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
63 001211564  นายญาณินท์  สุขสิงขร 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
64 001211565  นางสาวเบญจมาศ  อินเตชะ 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
65 001211566  นางสาววาสิตา  แสนทวีสุข 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
66 001211567  นางสาวรวิวรรณ  พลเวียงธรรม 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
67 001211569  นางสาวปิ่นปินัทธ์  บุษกลศาตนันทน์ 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
68 001211570  นางสาวพชรพร  อินทรทูต 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
69 001211573  นางสาวพชรพร  อินทรทูต 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
70 001211574  นางสาวกรชวัล  มุขเจริญผล 18/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
71 001211576  นางสาวอิสรีย์  บริพิศ 19/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
72 001211577  นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วธนกูล 19/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
73 001211578  นางสาวนันทรัตน์  มั่งคั่ง 19/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
74 001211579  นายธีรพงษ์  โพธินาม 19/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
75 001211580  นางสาวนันทรัตน์  มั่งคั่ง 19/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
76 001211581  นายธีรพงษ์  โพธินาม 19/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
77 001211582  นางสาวบุณยานุช   กล่อมจิตร์ 19/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
78 001211583  นายภัทนันท์  ดุลลยลักษณานนท์ 19/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
79 001211590  นายอภิชาติ  บุญเกิด 19/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
80 001211600  นางระวิวรรณ  พรหมวรรณ 20/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
81 001211601  นางสาวนลิน  กาฬภักดี 20/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
82 001211602  ว่าที่ร้อยตรีกานดา  ดิษฐภู่ 20/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
83 001211604  นางธรรศญา  บุญศิริ 20/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
84 001211605  นางธรรศญา  พลอยบำรุง 20/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
85 001211606  นางสาวจินตหรา  เกิดวรรณชัย 20/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
86 001211613  นายณัฐวัตร  พลอยดี 23/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
87 001211661  นายธนภัทร  เตชบริบูรณ์ลาภ 26/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
88 001211664  นางวิยดารัตน์  สถิรทัศน์ 27/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
89 001211683  นางสาววันดี  อังกุระ 29/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
90 001211698  นายอาคม  สุวรรณไตร 31/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
91 001211700  นางสาวเยาวลักษณ์  แสงภักดี 31/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
92 001211720  นางธนาภรณ์  จันทรัศมี 31/5/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 92 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 009710214  นายโลจิตส์  รักราม 6/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2 009710442  จ่าสิบโทสุทิน  อรศรี 30/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 009710498  นางสาวชนันท์พร  คำเงิน 1/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 3 ฉบับ
โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 009010399  นางสาวยุพิน  สุขสำราญ 26/1/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 009010405  นายชัยวัฒน์  ศรีเศรษฐา 27/1/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 009010435  นายวีระชาติ  ชมเชย 29/1/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 009010446  นายวีระชาติ  ชมเชย 30/1/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 009010481  นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ 31/1/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 009010485  นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ 31/1/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
7 009010496  นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ 1/2/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
8 009010530  นางสาวพีรพร  วิศิษฎ์ปัญญา 10/2/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
9 009010537  นางสาวพิญญานันท์  ปิติปานสวัสดิ์ 14/2/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
10 009010539  นางสาวนลพรรณ  ยศอาลัย 14/2/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
11 009010547  นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ 16/2/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
12 009010548  นางสาวจามจุรี  สีเสน 16/2/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
13 009010549  นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ 16/2/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
14 009010550  นายสมยศ  เจริญศรีศักดิ์กุล 17/2/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
15 009010557  นายวสวัตติ์  กฤษศิริสวัสดิ์ 20/2/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
16 009010569  นางสาวสุกัญญา  ทองดี 21/2/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
17 009010587  นางสาวสุกัญญา  ทองดี 24/2/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
18 009010682  นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ 6/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
19 009010699  นางสาวณัฐธิดา  จันทะรัง 8/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
20 009010701  นางสาววรัญญา  นามวงศ์ 8/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
21 009010703  นายคมเพชร  นนทบุตร 9/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
22 009010709  นางสาวรัตนาภรณ์  วิเชียรศิลป์ 9/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
23 009010712  นายธนกฤต  อนุชวลิตวงศ์ 10/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
24 009010727  นางสาวพรพิมล  วิรัตน์ชัยวรรณ 14/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
25 009010744  นางสาวอริญรดา  ประวัติดี 17/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
26 009010755  นางสาวจารุตา  สว่างวงษ์ 20/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
27 009010781  นางสาวอธิชา  จูมทอง 23/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
28 009010782  นางสาวศรันย์ภัทร  คงทอง 23/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
29 009010801  นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ 28/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
30 009010817  นางสาวณัฏฐิกา  โรจนเกียรติถาวร 30/3/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
31 009010847  นางสาวชลิดา  ปุรินทะ 7/4/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
32 009010848  นายวัชรากรณ์  ปราณี 7/4/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
33 009010858  นางสาวจารุณี  จันทร์สุก 10/4/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
34 009011042  นางสาววิมลรัตน์  วิพัฒน์ 23/4/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
35 009011043  นางสาววิมลรัตน์  วิพัฒน์ 23/4/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
36 009011044  นางสาววิมลรัตน์  วิพัฒน์ 23/4/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
37 009011059  นางสาวณิชาภัส  สังข์ทอง 24/4/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
38 009011063  นายสุรัตน์  บุญมี 26/4/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
39 009011064  นางธริณรััตตา  ลิมปโนภาส 26/4/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
40 009011087  นางสาวอนัญญา   วสันต์ชื่นโชคชัย 30/4/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
41 009011100  นางสาวอนัญญา  วสันต์ชื่นโชคชัย 2/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
42 009011453  นางสาวณัฐวรรณ   เสนาะจิตร 6/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
43 009011461  นางสาวขวัญนัทธี  เขียวหวาน 7/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
44 009011603  นางสาวนรพรรณ  รัตนพิบูลย์ 20/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
45 009011607  นางสาวจินตหรา  เกิดวรรณชัย 21/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
46 009011610  นายชินพจน์  อุรัสยะนันทน์ 22/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
47 009011611  นางสาวชลิดา  ปุรินทะ 23/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
48 009011612  นางสาวอรสา  สุดสวาท 23/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
49 009011625  นายณัฐพล  เจริญธมะสุข 24/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
50 009011626  นายณัฐพล  เจริญธมะสุข 24/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
51 009011627  นายณัฐพล  เจริญธมะสุข 24/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
52 009011628  นายณัฐพล  เจริญธมะสุข 24/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
53 009011629  นายณัฐพล  เจริญธมะสุข 24/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
54 009011699  นางสาวเยาวลักษณ์  แสงภักดี 31/5/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
55 009011746  นางสาวพัทธากานต์  ภัททานุวัตร์ 2/6/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
56 009011759  นางสาวปภัชญา  พุ่มเกษร 4/6/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
57 009011770  นางสาวดาริกา   เดชารัตนชาติ 5/6/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
58 009011771  นางสาวสุนิสา  พลสงราม 6/6/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
59 009011772  นางสาวสุนิสา  พลสงคราม 6/6/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
60 009011788  นางเทพสิรินธร์ ลวดลาย  ธนนาทธนะชน 9/6/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
61 009011792  นางสาวสุภาวดี  คำมุข 13/6/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
62 009011797  นางสาวโชติกา  ผาศุข 14/6/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
63 009011798  นายวัฒน์ดนัยณัฐ  ภูริภัสสรกุล 15/6/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
64 009011802  นางสาวกฤษณา  มีสุข 15/6/2560 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 64 ฉบับ
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หัวหมาก
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00086047  นางสาวณัฐติยาธร  จันทรา 27/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
2 00086054  นางสาวจุธาภรณ์  ชาวสวนกล้วย 28/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
3 00086057  นายชัยพร   เขียวขำ 29/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
4 00086063  นายวิทยา  จันทนา 30/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
5 00086064  นายประสิทธิ์  เกตุมณี 31/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
6 00086065  นายณัฐพล  หวังพิทักษ์ 31/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
7 00086070  นายประวิทย์  เกียรติอุดมแก้ว 1/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
8 00086071  นายประวิทย์  เกียรติอุดมแก้ว 1/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
9 00086072  นายประวิทย์  เกียรติอุดมแ้ก้ว 1/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
10 00086073  นายประวิทย์  เกียรติอุดมแก้ว 1/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
11 00086076  ว่าที่ร้อยตรียงยุทธิ์  แก้วถา 2/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
12 00086080  นายณัฐวุฒิ  อิ่มทอง 3/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
13 00086081  นายณัฐวุฒิ  อิ่มทอง 3/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
14 00086082  นายจิตรประสงค์  มะลิงาม 4/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
15 00086085  นายอนุสรณ์  คำผ่อง 4/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
16 00086087  นายธวัชชัย  ธนาปภาธิป 5/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
17 00086092  นายธนเดช  บัวหอม 6/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
18 00086094  นายธวัชชัย  อ่ำสมบูรณ์ 6/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
19 00086096  นางสาวอรุษ  แห่งเจริญ 7/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
20 00086097  นางสาววิษณี  ฤทธิเดช 7/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
21 00086098  นางสาวศศิวงศ์  พรหมมาศ 7/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
22 00086169  นายนิธิศ  ติระรัตนกุล 18/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
23 00086180  นางสาวศศิวงศ์  พรหมมาศ 20/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
24 00086193  นางสาวจุฑารัตน์  อนุยูร 22/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
25 00086194  นางสาววราภรณ์  จุ้ยแตง 22/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
26 00086195  นางสาวจุฑารัตน์  อนยูร 22/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
27 00086196  นางสาวจุฑารัตน์  อนยูร 22/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
28 00086227  นายสุทธิพงษ์  วุฒิศักดิ์ 25/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
29 00086228  นายสุทธิพงษ์  วุฒิศักดิ์ 25/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
30 00086230  นางสาวฐิตารีย์  กาแก้ว 26/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
31 00086247  นายเกื้อ  เป้าหินตั้ง 27/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
32 00086248  นางสาวศิริลักษณ์  เกิดมี 27/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
33 00086249  นางสาวอรอุมา  จงเจริญ 27/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
34 00086251  นางสาวแก้วตา  สืบศรี 27/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
35 00086271  ว่าที่ร้อยตรีหญิงลีลากานต์  อินเอก 1/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
36 00086288  นางสาวอัญชิสา  จันทรวงษ์ 10/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
37 00086289  นายปิยะศักดิ์  จังขจร 10/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
38 00086290  นางสาวกัลยกร  กลิ่นบัว 11/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
39 00086296  นางสาวกัลยกร  กลิ่นบัว 11/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
40 00086302  นางสาวปาริชาต  วัสติ 12/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
41 00086303  นายศุภฤกษ์  ไทยเขียว 12/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
42 00086317  นางสาวนิลภา  คงเพ็ชร 14/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
43 00086320  นายวิทยา  มิทิน 14/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
44 00086321  นายทองรีย์  บุญวรรณ์ 14/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
45 00086323  นางสาวบุษบา  ผิวอ้วน 14/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
46 00086340  นางสาวกมลวรรณ  รัตนภักดิ์ 16/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
47 00086345  นายธงชัย  จัันทร์อ่ำ 17/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
48 00086347  นางสาวศรีสกุล  มณีรัตน์ 18/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
49 00086370  นายเสกสันต์  ชมสน 20/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
50 00086371  นางสาวฐาปนี   ชิณพงศ์ 21/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
51 00086382  นางสาวธันยชนก  เหล่าพรหมสุคนธ์ 22/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
52 00086383  นางสาวบุษราคัม  สีสด 22/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
53 00086390  นางสาวศศิธร  คุณสมบัติ 23/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
54 00086403  นางสาวรัชดาภรณ์  ดีหนอ 25/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
55 00086409  นายอุกฤษณ์  คันธจันทน์ 25/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
56 00086412  นางสาวสุภานัน  ขวัญวงษ์ทิม 26/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
57 00086413  นายเสวตร  พึ่งฉิม 26/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
58 00086418  นางสาวอรุโณทัย  มาลากุล 26/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
59 00086419  นางสาวปัทมา  ใจฟู 26/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
60 00086426  นางสาวปัทมา  ใจฟู 27/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
61 00086436  นายกมลเทพ  ธรรมโหร 29/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
62 00086437  นายสรศักดิ์  สุรพันธ์เสรี 29/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
63 00086438  นายณัฐนันท์  ฐิตะรัตน์ 29/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
64 00086439  นายธาราธรณ์  เกษมศุภมงคล 30/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
65 00086440  นางสาวชัชฎาภรณ์  ปัญญาอิสระ 30/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
66 00086443  นางสาวอรนันท์  จันทเทพ 31/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
67 00086448  นางสาวเกศิณี  สีกุลา 31/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
68 00086463  นางสาววรีพร  บัวลอย 1/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
69 00086464  นายชาญพิพัฒน์  ฤทธิเดช 1/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
70 00086471  นางสาวสาธิกา  แสงเพชร 3/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
71 00086472  นางสาวจุฬาลักษณ์  เฉิดฉวีวรรณ 3/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
72 00086479  นายนิติ  สันแสนดี 4/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
73 00086481  นางสาวเกศทิพย์  ตันติบูรณกุล 5/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
74 00086483  นางสาวพจวรรณ์  เจริญวัลย์ 5/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
75 00086484  นางสาวเทียมทาน  นาไชย 5/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
76 00086485  นางสาวสุรภา  พวงชัยยะ 5/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
77 00086491  นางสาวกนกพร  แซ่เอือง 6/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
78 00086502  นางสาวลลิดา  ศิริเสาร์ 7/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
79 00086503  นางสาวลลิดา  ศิริเสาร์ 7/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
80 00086504  นางสาวอัญณิชา  อรุณอุดมชัย 7/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
81 00086506  นายจรัญ  ชมเชย 7/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
82 00086507  นายจรัญ  ชมเชย 7/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
83 00086509  นายจรัญ  ชมเชย 7/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
84 00086513  นางสาวสิริจิตร  สีเสน 8/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
85 00086515  นางสาวเมวิกา  คงมั่น 8/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
86 00086526  นางสาวมณีจันทร์  สวัสดี 10/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
87 00086537  นายฐานวัฒน์  สาวันดี 11/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
88 00086543  นางสาวประภาพร  กลับพุก 12/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
89 00086546  ร้อยตํารวจโทชัชชญา   อารีเอื้อ 13/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
90 00086550  นายจีระพงศ์  เอื้ออภิสิทธิ์วงค์ 14/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
91 00086554  นางสาวนภวรรณ  ภูเก้าล้วน 17/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
92 00086556  นางสาววิภา  ชาญพิชิตวนิช 17/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
93 00086557  นางสาววิภา  ชาญพิชิตวนิช 17/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
94 00086560  นายมานิต  ทองขจรศักดา 18/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
95 00086565  นางสาวนฤมล  บุญสนองโชคยิ่ง 19/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
96 00086567  นางสาวเสาวลักษณ์  กันศร 19/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
97 00086570  ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์  คุ้มพวก 19/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
98 00086576  นายพรศิลป์  เปลี่ยวบุตร 20/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
99 00086577  นายยอดยิ่ง  ลีลาปัญญาภรณ์ 20/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
100 00086582  นายสมคิด  พุ่มฉัตร 22/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
101 00086584  นางสาวอังคณา  ไชยรักษ์ 22/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
102 00086586  นางสาวศศิวงศ์  พรหมมาศ 22/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
103 00086587  นางสาวพรผกา  ศตถกล 23/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
104 00086588  นางสาววรีรัตน์  ซึ่งยุทธ 23/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
105 00086613  นายกฤษฎา  เซ็นติมา 26/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
106 00086616  นางสาวไอลดา  สมานอริยะกุล 26/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
107 00086618  นางสาวกนกวรรณ  พระสว่าง 26/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
108 00086620  นางสาวเจริญศรี  สุระวิทย์ 26/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
109 00086630  นางสาวรุ่งรัตน์  นิมิตพัฒนา 27/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
110 00086635  นายศฤทธิ์  วิทูรปกรณ์ 28/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
111 00086636  นางสาวปัทมา  ใจฟู 28/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
112 00086643  นายหนึ่ง  มณี 28/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
113 00086644  นายนายหนึ่ง  มณี 28/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
114 00086652  นางสาวมลฤดี  สว่างทรัพย์ 29/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
115 00086663  นางสาวกานต์ธีรา  ปานผา 29/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
116 00086669  นางสาวพิศชณกาญจน์  กัณหารักษ์ 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
117 00086670  นางสาวประภารัตน์  สุภาพ 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
118 00086672  นางสาวสุมาลี  งานแข็ง 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
119 00086678  นางสาวปัทมา  ใจฟู 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
120 00086682  นายกฤตภพ  เมืองทอง 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
121 00086684  นางสาวรัชฎาภรณ์  น้องการ 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
122 00086685  นางสาววารุณี  ดวงศรีจันทร์ 1/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
123 00086699  นางสาวนัทธมน  งามสง่า 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
124 00086700  นางสาวนัทธมน  งามสง่า 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
125 00086708  นางสาวขนิษฐิรินทร์  เมืองวงษ์ 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
126 00086709  นายอานนท์  บุตรพรม 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
127 00086731  นางสาวพัชรี  หะยีมะแซ 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
128 00086733  นางสาวพัชรี  หะยีมะแซ 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
129 00086738  นางสาวบุญณิสา  เสืองาม 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
130 00086742  นางสาวบุญณิสา  เสืองาม 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
131 00086750  นางสาวบุญณิสา  เสืองาม 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
132 00086752  นางสาวจิตตานันท์  แก้วผลึกไชโย 3/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
133 00086754  นางสาวชัชชญา  คัณฑเขตต์ 4/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
134 00086756  นางสาวศรัญญา   จันทุมมา 4/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
135 00086758  นางสาวพรนภา  วุฒิสมบูรณ์ 4/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
136 00086760  นายอมรินทร์  ชูเพชร 4/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
137 00086762  นางสาวเบญจวรรณ  ภัชราภรณ์ 4/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
138 00086774  นางสาวพิชศณกาญจน์  กัณหารักษ์ 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
139 00086775  นางสาวทัศนีย์  อยู่คง 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
140 00086782  นางสาวกนกกาญจน์  แซ่ตัน 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
141 00086783  นางสาวทัศนีย์  อยู่คง 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
142 00086784  นายไตรจักร์  ญาณะนันท์ 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
143 00086786  นายอานนท์  บุตรพรม 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
144 00086787  นางสาวพลอยไพลิน   สดุดี 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
145 00086791  นายสุรเชษฐ์  ทวีสุข 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
146 00086793  นายจักกพันธุ์  แอกทอง 7/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
147 00086794  นางสาวรัชนี  รัตนาภูผา 7/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
148 00086795  นางสาวรัชนี  รัตนาภูผา 7/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
149 00086801  นางสาวอธิตยา  ศิลปศร 7/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
150 00086802  นางสาวกนกพร  กาฬภักดี 7/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
151 00086806  นายอุดม  พรหมศรีจันทร์ 7/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
152 00086808  นายไตรจักร์  ญาณะนันท์ 7/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
153 00086810  นายอุดม  พรหมศรีจันทร์ 8/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
154 00086811  นายอุดม  พรหมศรีจันทร์ 8/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
155 00086815  นางสาวพัชรี  กะดังงา 8/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
156 00086818  นางสาวจุฑามาศ  แซ่ซุย 8/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
157 00086820  นางสาวณัฐกานต์  ชลพิทักษ์วงศ์ 8/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
158 00086825  นางสาวธัญนันท์  เตชะธรรมพิทักษ์ 8/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
159 00086826  นายวัฒนะ  นิ่มสุริวงค์ 9/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
160 00086830  นางสาวศริญญา  ตั้งบรรเจิดวณิช 9/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
161 00086836  นางสาวณัฐพัชร์  ธนพัฒน์ธาดา 9/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
162 00086839  นางสาวจิรวดี  ชำนาญพันธ์ 10/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
163 00086846  นายแสงเพชร  สัตวนาโค 10/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
164 00086849  นายแสงเพชร  สัตวนาโค 10/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
165 00086861  นางสาวสุทิศา  เจริญศรี 10/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
166 00086863  นางสาวกัญยาณี  ศิริคุณ 10/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
167 00086865  นางสาวณัฐพัชร์  ธนพัฒน์ธาดา 11/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
168 00086866  นางสาวพลอย  หลายชูไทย 11/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
169 00086869  นางสาวสุภาวิตา  กาญจนสิทธิ์ 11/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
170 00086873  นายนฤชิต  ชัยสุนทรโยธิน 12/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
171 00086874  นางสาวปณัฐศนันท์  อุ่นศรีส่ง 12/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
172 00086880  นางสาวชญานันท์  สืบผาสุข 12/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
173 00086886  นางสาวณัฐพัชร์   ธนพัฒน์ธาดา 12/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
174 00086893  นางสาวศราวัณ  เชื้อผู้ดี 13/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
175 00086894  นายปิติพัฒน์  จันทรเรืองนภา 13/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
176 00086895  นางสาวสุพัชชา  หมายพึ่ง 13/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
177 00086896  นางสาวปรียารัตน์  ผัดตัน 13/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
178 00086915  นางสาวสุภาพรรณ  วิชาช่วย 15/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
179 00086916  นายธงชัย  ไทยอุดมทรัพย์ 15/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
180 00086919  นางสาวพรนภา  วุฒิสมบูรณ์ 15/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
181 00086920  นางสาววิภากร  วุ่นบำรุง 15/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
182 00086930  นางสาวรุ้งตะวัน  เลิศภัทรดำรงกุล 16/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
183 00086931  นายกิติพงศ์  สุทธินนท์ 16/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
184 00086932  นางสาวพรนภา  วุฒิสมบูรณ์ 16/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
185 00086933  นายอุทัย  อุ่นเมือง 16/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
186 00086958  นางสาวสุชาดา  นุชสวาท 17/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
187 00086960  นางสาวรัตนพร  ศรีจันทร์อ่อน 17/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
188 00086965  นายวรพชร  ถาวรโชคชัย 18/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
189 00086968  นางสาวปรียารัตน์  ผัดตัน 18/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
190 00086969  นายพัฒน์เมธินทร์  กระจ่างเจนกิจ 18/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
191 00086975  นายกิตติพงษ์  เงกสูงเนิน 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
192 00086976  นางสาวมนฤทัย  สมานอริยะกุล 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
193 00086977  นางสาวสุภาวดี  กังหลี 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
194 00086978  นายพัฒน์เมธินทร์  กระจ่างเจนกิจ 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
195 00086979  นายณรงค์  อินทพงษ์ 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
196 00086984  นางสาวนิรัทธรินทร์  อินทรบุหรั่น 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
197 00086990  นายสุรศักดิ์  สารสิทธิ์ 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
198 00086994  นางสาวเปมิกา  ธรรมเจรจา 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
199 00086999  นายรัฏฐกรณ์  โพธิ์ทอง 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
200 00087000  นางสาวพัชรี  กะดังงา 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
201 00087001  นางสาวธนัฏฐา  ผิวผ่อง 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
202 00087002  นางสาวปณัฐศนันท์  อุ่นศรีส่ง 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
203 00087003  นางสาวสุชาดา  เกตุแก้ว 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
204 00087006  นางสาวปัทมา  อาวุโสสกุล 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
205 00087007  นายกิตติสัณห์  มงคลสวัสดิ์ 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
206 00087018  นางสาวเปมิกา  ธรรมเจรจา 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
207 00087019  นางสาวเปมิกา  ธรรมเจรจา 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
208 00087020  นางสาววาริฏฐา  เตมียบุตร 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
209 00087021  นางสาวเปมิกา  ธรรมเจรจา 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
210 00087022  นางสาวเปมิกา  ธรรมเจรจา 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
211 00087023  นางสาวปัทมา  อาวุโสสกุล 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
212 00087024  นางสาวเปมิกา  ธรรมเจรจา 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
213 00087025  นางสาวเปมิกา  ธรรมเจรจา 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
214 00087026  นางสาวปัทมา  อาวุโสสกุล 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
215 00087028  นางสาวพรรณพัชร  นาทะทันต์ 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
216 00087029  นางสาววิไลลักษณ์  ปิ่นทอง 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
217 00087032  นางสาวฝ้ายอังสนา  สุขแก้ว 21/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
218 00087034  นางสาวนพมาศ  แสนบุตร 21/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
219 00087045  นายสิริชัย  นาคอุดม 21/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 219 ฉบับ
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ เพื่อความเป็นเลิศ
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ หัวหมาก
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 001110640  นางสาวภาวนา  ธิยศ 3/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
2 001110679  นางสาวณปภัช  สุวรรณไชย 6/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
3 001110707  นางสาวเมจกา  วชิรภูมิโกศล 9/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
4 001110735  นางสาวอรุชา  สว่างเงินยวง 16/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
5 001110736  นางสาวอรุชา  สว่างเงินยวง 16/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
6 001110742  นางสาวโสภาวดี  บางพิเชษฐ์ 17/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
7 001110843  นางสาววรรณิสา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 4/4/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
8 001110860  นายธนาคาร  กุณฑลบุตร 10/4/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
9 001110977  นายพงศกร  งามวิวัฒนสว่าง 21/4/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
10 001110978  นายพงศกร  งามวิวัฒนสว่าง 21/4/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
11 001111090  นางสาวสุพิชชา  ตรุยานนท์ 30/4/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
12 001111093  นายวรภพ  ศรีวิลัย 1/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
13 001111096  นางสาวสิรินภา  มะเลิศ 1/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
14 001111101  นางสาวชลนรา  วงศ์ทองดี 2/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
15 001111113  นางสาวชลนรา  วงศ์ทองดี 3/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
16 001111447  นางสาวขวัญนัทธี   เขียวหวาน 5/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
17 001111448  นางสาวชญานุช  ประสพวงค์ 5/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
18 001111472  นางสาวฐิติรัตน์  กิจพิพัฒน์ 10/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
19 001111473  นางสาวฐิติรัตน์  กิจพิพัฒน์ 11/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
20 001111477  นางสาวภณิตา  ชวภัทรธนากุล 11/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
21 001111480  นางสาวอนงค์นาถ  จันทรอักษร 12/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
22 001111507  นางสาวเมธัสศิกานต์  พลอยปรีดา 12/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
23 001111508  นางสาวเมธัสศิกานต์  พลอยปรีดา 12/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
24 001111509  นางสาวมนทกานต์  เทพรักษ์ 12/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
25 001111510  นางสาวศิญารัตน์  สิริรุจิราวงศ์ 12/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
26 001111511  นางสาวศิญารัตน์  สิริรุจิรางวงศ์ 13/5/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 26 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ บางนา Sunday Program
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 071110188  นางสาวทวีพร  ไชยชมภู 5/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
2 071110337  นายรัก  เรียนราม 18/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
3 071110340  นางสาวนภาพรรณ   ศรีทรัพย์ 18/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
4 071110346  นายวัชระ  พรามพิทักษ์ 19/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
5 071110347  นายวัชระ  พรามพิทักษ์ 19/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
6 071110349  นางสาวกาญจนา  สืบสาย 20/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
7 071110353  นางสาวอนัญญา  ภิญโญพรสวัสดิ์ 20/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
8 071110354  นางสาวอัสมาอ์  ศรีพานิช 20/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
9 071110355  นายอุกฤษฎ์  สุวรรณประภา 21/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
10 071110370  นายโสภณ  งามพิง 23/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
11 071110372  นางสาวสุทธินี  ลีนุรัตน์ 23/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
12 071110387  นางสาวพัสตราภรณ์  แก้วมณี 24/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
13 071110388  นางสาวศุพิชญพิชชา  ปักเคเต 24/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
14 071110392  นางสาวญาสุมินทร์  กึกก้อง 24/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
15 071110423  นางสาวเยาวภา  แก้วอาษา 28/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
16 071110431  นายรัฐกรณ์  จิรอัมพรพัชร 28/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
17 071110434  นางสาวภิญญดา  จินดาละออง 29/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
18 071110436  นางสาววารุณี  เปรี่ยมนอง 30/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
19 071110445  นางสาววารุณี  จันทร์สูงเนิน 30/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
20 071110483  นายธรรพ์  ยอดอ่อน 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
21 071110491  นายรังษิกร  สืบค้า 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
22 071110499  นายออมสิน  ดำริห์ 1/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
23 071110500  นางลัดดาวัลย์   อ่อนท้วม 2/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
24 071110501  นางลัดดาวัลย์   อ่อนท้วม 2/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
25 071110502  นายศรายุทธ  เหมหรรษา 2/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
26 071110503  นายธรากร  เถียรสูงเนิน 2/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
27 071110513  นางสาวสุพรรณี  อินทร์พันธุ์ 5/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
28 071110527  นางสาวยุวภา  เตชันซะ 8/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
29 071110561  นางสาวภิชาญา  ตายงค์ 21/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
30 071110562  นางสาวภิชาญา  ตายงค์ 21/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
31 071110577  นายอาสมาดี  มะดีเย๊าะ 23/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
32 071110578  นางสาวชนากานต์  บุญสนิท 23/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
33 071110604  นายภัทรดนัย  ซอมขุนทด 26/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
34 071110605  นายรัฐพล  เตชะเลิศสิริมงคล 26/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
35 071110609  นางสาววิริญา  ขบวนสาร 28/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
จำนวนใบสมัครวิทยาเขตบางนา 35 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม บางนา
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 07086050  นายคมสันต์  ลุนธิระวงศ์ 27/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
2 07086058  นางสาวเพชรดา  ยังปรางค์ 29/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
3 07086059  นางสาวพรพิมล  เหล็กสัก 30/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
4 07086060  นางสาวเพชรดา   ยังปรางค์ 30/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
5 07086061  นางสาวภคนันท์  สำเนียงไพบูลย์ 30/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
6 07086068  นายวราวุฒิ  แสงทอง 31/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
7 07086069  นายวราวุฒิ  แสงทอง 31/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
8 07086077  นายเอกลักษณ์  พลจรัส 2/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
9 07086079  นายอาคเนย์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 2/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
10 07086088  นายสุภสิทธิ์  พิจิตร์ 5/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
11 07086089  นางสาวฐิตารีย์  แก้วแพร่ 5/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
12 07086090  นางสาววรรณภา  คำพุก 5/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
13 07086101  นางสาววัลยา  สงสะนะ 8/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
14 07086128  นางสาวนาฏลดา  ผลิกาธิการ 14/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
15 07086129  นางสาวนาฏลดา  ผลิกาธิการ 14/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
16 07086137  นายนาวิน  งอยภูธร 15/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
17 07086143  นายนาวิน  งอยภูธร 16/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
18 07086156  นายณัฏฐ์สิทธิ์  แก้วสังหาร 18/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
19 07086178  นายจักริน  โกมล 20/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
20 07086192  นางสาวนภาพร  พวงพี่ 21/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
21 07086214  นายยุทธพล  สุทธิประภา 24/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
22 07086216  นายพงศธร  มูลสาร 24/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
23 07086219  นายชินพงศ์  กว้างขวาง 24/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
24 07086224  นายสายัณห์  สลีสองสม 24/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
25 07086229  นายสุวิทย์  คงกล้า 25/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
26 07086258  นายมานิต  กุดนอก 28/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
27 07086265  นายตองพล  สุวรรณพงศ์ 28/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
28 07086285  นายราชันย์  อยู่สิงห์ 10/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
29 07086299  นางสาวบงกช  เลิศประไพ 12/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
30 07086301  นายมรุเดช  วรรณโวหาร 12/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
31 07086306  นายสุรสิทธิ์  พูลสวัสดิ์ 12/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
32 07086307  นายสุรสิทธิ์  พูลสวัสดิ์ 12/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
33 07086308  นายสุรวิช  จารุวรรณชัย 13/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
34 07086313  นายพงษ์สุรนาท  อุนจะนำ 13/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
35 07086314  นายธีระศักดิ์  กลับวิเศษ 13/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
36 07086318  นางสาวฐิตารีย์  กาแก้ว 14/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
37 07086328  นางสาวอุษา  อ่อนเงิน 15/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
38 07086329  นางสาวอุษา  อ่อนเงิน 15/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
39 07086339  นางสาววินันยา  สามภักดี 16/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
40 07086341  นายโชติ  โชตินุชิต 17/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
41 07086368  นางสาวพรนภา  วุฒิสมบูรณ์ 20/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
42 07086377  นางสาวรติมา  ดวงคำ 21/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
43 07086378  นางสาวรติมา  ดวงคำ 21/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
44 07086385  นางสาวณหทัย   ธีระบุตร 22/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
45 07086391  นางสาวกันต์กมล  ปิยะมาลาชัย 24/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
46 07086393  นายปฐมพงศ์   สุวรรณรูป 24/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
47 07086395  นายอดิศักดิ์  โตนชัยภูมิ 24/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
48 07086421  นายธิติรัตน์  ทองทรัพย์พูล 26/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
49 07086422  นางสาวต้องตา  แพงเพชร 27/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
50 07086424  นางสาววรินยุพา  พุทธรักษา 27/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
51 07086434  นายวันเฉลิม  เครือสาร 29/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
52 07086453  นางสาวอุษา  อ่อนเงิน 31/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
53 07086454  นางสาวอุษา  อ่อนเงิน 31/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
54 07086486  นางสาวจรรยา  กาฬจันโท 5/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
55 07086487  นางสาวจินดา  กาฬจันโท 5/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
56 07086505  นางสาวณัฐวดี  จำเริญพิศ 7/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
57 07086520  นางสาวสรัลดา  แก้วเวชบุตร 9/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
58 07086521  นางสาวสรัลดา   แก้วเวชบุตร 9/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
59 07086544  นางสาววรนุช  ถะนะรอด 12/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
60 07086568  ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์  คุ้มพวก 19/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
61 07086571  นางสาวสุรีย์พร  พุ่มทอง 19/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
62 07086585  นางสาวถาวรีย์  ต่อบุณย์ศุภชัย 22/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
63 07086593  นายเอกชัย  หวายนำ 23/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
64 07086603  นางสาวฐิตาพร  ปั่นศิริ 24/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
65 07086610  นางสาวธัญยธรณ์  พินิจพรมนตรี 25/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
66 07086617  นางสาวนันท์นภัส  พรมคำน้อย 26/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
67 07086626  นายภรันยู  ประกฤติภูมิ 27/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
68 07086627  นางสาวพัชรนันท์  นิติภูมิเวชสกุล 27/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
69 07086634  นางสาวนราภรณ์   ทิพวัลย์ 28/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
70 07086637  นางสาวนราภรณ์   ทิพวัลย์ 28/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
71 07086645  นางสาวมีนา  ใจสมุทร 28/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
72 07086666  นายธีรวัฒน์  จันทนุพงศ์ 29/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
73 07086671  นางสาวกรรณทิมา  เจริญสุข 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
74 07086676  นางสาวสุกัญญา  อังกั๊ส 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
75 07086681  นายกฤตภพ  เมืองทอง 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
76 07086695  นางสาวลักขณา  รัตนพลที 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
77 07086698  นางสาวลักขณา  รัตนพลที 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
78 07086706  นางสาวจิตราภรณ์  สุวรรณา 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
79 07086707  นางสาวจิตราภรณ์  สุวรรณา 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
80 07086765  นางณิชมน  รุ่งธีรกุล 5/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
81 07086827  นางสาวอุบลวรรณ  คงสุภาพศิริ 9/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
82 07086829  นางสาวอุบลวรรณ  คงสุภาพศิริ 9/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
83 07086844  นายอัครเดช  วรรณพันธ์ 10/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
84 07086872  นางสาวศศินันท์  ทรัพย์ประเสริฐ 11/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
85 07086877  นายณภัทร  เทวัญวรากุล 12/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
86 07086905  นายประเทือง  พงษาชัย 14/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
87 07086908  นายธนากรณ์  เหล็กกล้า 14/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
88 07086914  นางสาวรัชนี  โตวงษ์ 15/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
89 07086922  นางสาวฐิตาพร  ปั่นศิริ 16/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
90 07086925  นายคุณากร  วิจิตรสมบัติ 16/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
91 07086929  นายไพโรจน์  ชูชื่น 16/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
92 07086948  นางสาวศุภรัตน์  สกุลณี 17/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
93 07086952  นางสาววันวิสาข์  แก้วอรุณ 17/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
94 07086953  นางสาววิภารัตน์  ปัจจุสมัย 17/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
95 07086966  นายวิระพงษ์  เทพนวล 18/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
96 07086970  นายอรรถพร  ภิบาลภักดี 18/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
97 07086980  นางสาวหนึ่งฤทัย  ตั้งเจริญศิริรัตน์ 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
98 07086989  นายเฉลิมชัย  สุวัณณกีฏะ 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
99 07086991  นายเฉลิมชัย  สุวัณณกีฏะ 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
100 07086992  นายเฉลิมชัย  สุวัณณกีฏะ 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
101 07086993  นางสาวพรชนัน  ปราบมาก 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
102 07086995  นางสาวพรชนัน  ปราบมาก 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
103 07086996  นายไพบูลย์   เศวตโศภิน 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
104 07086997  นายศุภณัฐ  มีคช 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
105 07087004  นายเสถียร  หริ่มสืบ 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
106 07087005  นายรัฐติพงศ์  รำเทียมเมฆ 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
107 07087008  นางสาวนันท์นภัส  แก้วทิพย์กิจ 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
108 07087010  นางสาวนันท์นภัส  แก้วทิพย์กิจ 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
109 07087011  นายอุทัย  ศรีกุล 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
110 07087012  นางสุจิรา  บูรสุขสวัสดิ์ 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
111 07087013  นายณภัทร  เทวัญวรากุล 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
112 07087036  นางสาวเกศราภรณ์  ชินนะ 21/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
113 07087040  นายธีรวุฒิ  พูลถาวร 21/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
จำนวนใบสมัครวิทยาเขตบางนา 113 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 60108726  นางสาวจิรัฐติกาล  เจริญสุข 1/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2 60108740  นางสาวชนิดาภา  วัฒนวรรณ 5/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3 60108783  นายอารีย์  จึงอุดมสุข 8/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4 60108794  นายพิชัย  อนุรักษ์ 8/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
5 60108916  นางสาวณิชาภา  รุ่งไธสง 12/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
6 60108921  นางสาวศาริตตา  คงอิ่ม 15/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
7 60108952  นางสาวชนิดาภา  วัฒนวรรณ 22/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
8 60108988  นางสาววชิรญาณ์  โตโฉม 26/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
9 60108989  นางสาววชิรญาณ์  โตโฉม 26/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
10 60109003  นายสมบูรณ์  กิตธิรยตานนท์ 29/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
11 60109023  นายวัชรพงศ์  รจนากุล 2/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12 60109032  นางสาวพิมพ์ชฎา  ชัยเด่น 7/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
13 60109034  นายกิตติคุณ  ทองมั่ง 7/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
14 60109056  นางสาวจินตนา  คีรีชล 11/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
15 60109057  นางภาคินี  วุฒิชัย 11/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
16 60109058  นายศักดิ์นรินทร์  ช่างเรือน 11/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
17 60109059  นางสาวพัชรินทร์  บุญถนอม 11/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
18 60109060  นางสาวพัชรินทร์  บุญถนอม 11/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
19 60109074  นางสาวอรชพร  บำรุงพันธุ์ 14/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
20 60109077  นายณัฐวุฒิ  คณาทรัพย์ 14/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
21 60109104  นางสาวชนิกานต์  ประถมบูรณ์ 20/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
22 60109133  นายสมบูรณ์  กิตธิรยตานนท์ 23/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
23 60109134  นายสมบูรณ์  กิตธิรยตานนท์ 23/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
24 60109157  นายณัฐวุฒิ  คณาทรัพย์ 28/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
25 60109165  นางสาวจุฬารัตน์  ตั้งทรงวุฒิกร 29/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
26 60109166  นางสาวอรพิณธุ์  ชลจิตร์นาวา 29/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
27 60109169  นางรัชฎาวัลย์  เจียรนัยวงษ์กุล 31/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
28 60109170  นายวีระชาติ  จันทร์แจ่มแสง 31/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
29 60109171  นางสาวพิชญา  พานิชการ 31/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
30 60109174  นางสาวกุลฤดี  มหามาตย์ 31/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
31 60109175  นางสาววริษฐา  กิจกูล 31/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
32 60109327  นางสาววิชชุพรรณ  บุญช่วยเหลือ 29/4/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
33 60109329  นางสาววิชชุพรรณ  บุญช่วยเหลือ 29/4/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
34 60109368  นางสาววิชชุพรรณ  บุญช่วยเหลือ 4/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
35 60109400  นายสุริยาวิชญ์   เชษฐ์เมทินี 10/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
36 60109429  นายปฤษฎางค์  แววโคกสูง 13/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
37 60109443  นางสาววัฒน์ธนิดา  เมฆหมอก 16/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
38 60109444  นางสาวสายชล  สิงหพันธ์ 16/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
39 60109557  นางจันธนพัล  วงฐ์ธนชัยพล 6/6/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
40 60109570  นางสาวแพรวไพริน  พาทีทิน 8/6/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
41 60109610  นางสาวจิรัฐติกาล  เจริญสุข 27/6/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
42 60109613  นางสาวรัชนี  อธิบาย 28/6/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
43 60109630  นางสาววนารินทร์  เสียงล้ำ 11/7/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
44 60109644  นางสาวมณฑรี  ศรีกระจิบ 21/7/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
45 60109647  นางสาวมณฑรี  ศรีกระจิบ 21/7/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
46 60109648  นางสาวมณฑรี  ศรีกระจิบ 21/7/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
47 60109650  นางสาวนุชจรีย์  ธรรมสุทธิ์ 21/7/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดจันทบุรี 47 ฉบับ
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 61108953  นางสาวรัก  เรียนราม 23/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2 61108963  ไม่ระบุaa  aa 25/2/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3 61109016  นางสาวธีรา  บำรุงตน 1/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4 61109017  นางสาวธีรา  บำรุงตน 1/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
5 61109030  นางสาวอังคณา  โพธิโสดา 6/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
6 61109033  นายปฐวีร์  บำรุง 7/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
7 61109080  นายรชต  ลิขิตธรรมวาณิช 15/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
8 61109092  นายศุภฤกษ์  เอกอัจฉริยา 17/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
9 61109098  นางสาวกฤษณาพร  นวลสระ 18/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
10 61109102  นายรชต  ลิขิตธรรมวาณิช 19/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
11 61109109  นางสาวกัญจน์ณิชา  ทีปรักษพัญนิธิศ 20/3/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12 61109182  นางสาวสุธาสินี  ทองแกมแก้ว 4/4/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
13 61109184  นางสาวรุ่งฟ้า  จันทรแสง 5/4/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
14 61109185  นางอรณัญช์  สุวรรณลอยล่อง 5/4/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
15 61109236  นางสาวปิ่นชนนี  ิปิ่นทองพันธุ์ 18/4/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
16 61109238  นางสาวพนิดา  ุบุญวรกิจ 18/4/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
17 61109239  นางสาวชญาภา  ลีลารัตนาสกุล 18/4/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
18 61109285  นางสาวปวีณา  ยาชะรัด 25/4/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
19 61109303  นางสาวพัฒน์ณิชา  พรศิรธนานันต์ 26/4/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
20 61109306  นางสาวaa  aa 26/4/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
21 61109343  นายอดิศร  สุภัทร์กิจมงคล 2/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
22 61109346  นายธวัชชัย  เหนือคลอง 2/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
23 61109352  นายสมชาย  คงประดิษฐ์ 3/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
24 61109354  นางสาวรุ่งฟ้า  จันทรแสง 3/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
25 61109356  นางอรณัญช์  สุวรรณลอยล่อง 3/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
26 61109359  นางสาวเนตรนภิศ  จรูญโรจน์ 3/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
27 61109374  นางอโรชา  พราหมวิเชียร 4/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
28 61109378  นางสาวเข็มทอง  สุวรรณมณี 6/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
29 61109379  นางสาวลดาวัล  แล๊ะจิ 6/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
30 61109387  นายฮาหลีม  หลีดินซุด 8/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
31 61109391  นายมนธร  วงษ์ชมภู 8/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
32 61109392  นายปฐวีร์ บำรุง  บำรุง 9/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
33 61109395  นางสาวพิชามญช์  ทวีวัฒนา 9/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
34 61109401  นายฮาหลีม  หลีดินซุด 10/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
35 61109403  นางสาวสุธาสิณี   กิ้มด้วง 10/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
36 61109405  นายธวัชชัย  เหนือคลอง 10/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
37 61109409  นางสาวมาซีเต๊าะ  เด็งจิ 10/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
38 61109450  นางสาวสุกัญญา  พลพิทักษ์ 17/5/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
39 61109530  นายณัฐพงศ์  วรรณุรัตน์ 1/6/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดสงขลา 39 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 68109887  พลตํารวจเอกตุรากร  ได้เปรียบ 18/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2 68109889  นางสาวภูษณิศา  อึ๊งถาวร 18/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3 68109892  นายสมชาย  ชัยยะ 20/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4 68109896  พันตํารวจโทfdbfbfgtn  dcbfgnfgnm 21/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
5 68109897  พันจ่าอากาศตรีcfnb fg  dfnb fdznfng fxgn 21/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
6 68109902  นางสาวอัจฉรา  ชนะพาล 23/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
7 68109905  นายอิสรนนท์  เรืองมนตรี 24/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
8 68109920  นางสาวเชษฐ์ธิดา  เขียวคำ 27/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
9 68109931  นางศิริรัตน์  จงภู่ 30/10/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
10 68109986  นางสาวปรรณภรณ์  บูรณดิษฐ์ 17/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
11 68109994  นางสาวณัฐฐวรรณ  ภรภิรมย์วรรณ 19/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12 681010014  ร้อยตํารวจโทtest  test 23/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
13 681010016  นางอุษณี  เทียนหอม 23/11/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
14 681010052  นายเกษม  แก้วสนั่น 8/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
15 681010060  นางสาวสุทาภรณ์  จำลองศิลป์ 11/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
16 681010114  นางสาวณัฐชนันท์  โชคธนจินดานนท์ 24/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
17 681010118  นายนเรศ  ปานศรีแก้ว 27/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
18 681010130  นายศักดา  จันดี 28/12/2559 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
19 681010169  นางสาวปณัฐภัสร์  อ่วมอ่อง 2/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
20 681010170  นางสาวปณัฐภัสร์   อ่วมอ่อง 2/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
21 681010172  นางสาวปณัฐภัสร์  อ่วมอ่อง 2/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
22 681010180  นางสาวชลธิชา  ส้มแป้น 4/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
23 681010181  นางสาวปณัฐภัสร์  อ่วมอ่อง 4/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
24 681010182  นางสาวปณัฐภัสร์  อ่วมอ่อง 4/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
25 681010183  นายภานุวัฒน์  มังกร 4/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
26 681010219  นางสาวรักษมล  จันทะรัง 6/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
27 681010367  นายfdfdf  dfddf 23/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
28 681010369  นายdsfedfv  dfgdgff 23/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
29 681010375  นางสาวอภิสรา  เหล่าพันธ์พงค์ 24/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
30 681010382  นางสาวพวงเพ็ญ  พานิชรักษาพงศ์ 24/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
31 681010383  นางสาวแพรวพรรณ  คูสกุล 24/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
32 681010468  นางรุ่งนภา  พรหมชาติ 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
33 681010480  นางสาวชนนิกานต์  วิริยจันทร์ตา 31/1/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
34 681010495  นางภัทรานิษฐ์  สารสังข์ 1/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
35 681010512  นางสาวอรนัย  นารัมย์ 3/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
36 681010518  นางสาวจุลดา  จีรุพันธ์ 7/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
37 681010521  สิบเอกพงษ์ศักดิ์  เงินยิ่ง 8/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
38 681010522  นางสาวสุชาดา  มนโกวิท 8/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
39 681010525  นางสาวจุลดา  จีรุพันธ์ 8/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
40 681010526  นางสาวจุลดา  จีรุพันธ์ 8/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
41 681010528  นางสาวขนิษฐา  รักธรรม 8/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
42 681010531  นางสาวกัญญาพัชร  ผิวล้วน 10/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
43 681010532  นางสาวกัญญาพัชร   ผิวล้วน 10/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
44 681010533  นางสาววรรณา  มหาพงษ์ 11/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
45 681010535  นางสาวทิพยรัตน์   ธาวนพงษ์ 13/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
46 681010541  นางสาวสุปราณี  เปลี่ยนเปรม 15/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
47 681010544  นางสาวอาริษา  ด้วงสงค์ 16/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
48 681010551  นางสาวทรัสตี  เจริญคร 18/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
49 681010552  นางสาวจันทร์วิมล  วิชญะธรรมโชติ 18/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
50 681010555  นางสาวชื่นสุมล  กลิ่นจันทร์ 18/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
51 681010560  นางสาวรวิวรรณ  จุฑานาราพร 21/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
52 681010565  นายรักราม  เรียนดี 21/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
53 681010570  นางสาวเกศรา  สถานชัย 22/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
54 681010571  นางสาวรัตนา  บุญปลื้ม 22/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
55 681010572  นางสาวกนกวรรณ   บุญนิต 22/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
56 681010573  นายพัสพล  สมนึก 23/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
57 681010575  นางสาวทิพยรัตน์  ธาวนพงษ์ 23/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
58 681010584  นางสาวสุภาวดี  ภิรมย์โคร่ง 24/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
59 681010592  นางสาวณิชยา  เพ็ชรไพฑูรย์ 24/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
60 681010593  นางสาวณิชยา  เพ็ชรไพฑูรย์ 24/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
61 681010603  นายจีระศักดิ์  ถ้ำทอง 26/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
62 681010606  นางสาวณปภัช  ปิติกลิ่นถาวร 27/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
63 681010607  นางสาวเรืองพร  สุขสมบูรณ์ 27/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
64 681010611  ร้อยตํารวจโทชนิตา  มาไกล 28/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
65 681010612  ร้อยตํารวจโทชนิตา  มาไกล 28/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
66 681010613  ร้อยตํารวจโทชนิตา  มาไกล 28/2/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
67 681010726  พันเอกพิเศษczcdv  zvdvs 14/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
68 681010788  นางสาวรัตนา  แก้วอนันต์ 25/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
69 681010789  นางสาวไมตรี  เชาวนา 25/3/2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดสมุทรสาคร 69 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
 
มีปัญหาการใช้ระบบ ติดต่อ 02-3108000 ต่อ 2233  
© 2009 Computer Institute of Ramkhamheang University