Application Online :สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 1/2567
 
เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562