สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารท่าชัย ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. โทร.02 310 8560 และ 64