1.ข้อควรทราบ

product 1

เงื่อนไข การใช้งานระบบรักษา
สถานภาพนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีส่วนกลาง

2.ชำระค่ารักษาสถานภาพ

product 1

เป็นการชำระเฉพาะนักศึกษาที่
ไม่ได้ลงทะเบียนในภาคปกติ
จำนวน 1 หรือ 2 ภาค เท่านั้น

3.ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

product 1

ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
ค่ารักษา

การชำระค่ารักษาสถานภาพ

ระบบเปิดให้นักศึกษาทำรายการรักษาสถานภาพภาค 2 ปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 มีนาคม 2566
นักศึกษาสามารถชำระเงินได้
ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2566

×