ข้อควรทราบ


1. ต้องเป็นนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 1 หรือ 2 ภาคการศึกษา เท่านั้น จึงจะสามารถทำรายการได้ โดยสามารถเข้าทำรายการได้ระหว่าง
วันที่  12 ก.พ. 2563  ถึงวันที่  18 ก.พ. 2563
2. นักศึกษาที่ทำรายการครบถ้วนแล้ว สามารถเลือกชำระเงินได้ 2 ช่องทาง โดยเลือกเพียง 1 ข่องทางเท่านนั้น คือ
   ช่องทางที่ 1 - พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินและไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
   ช่องทางที่ 2 - ชำระเงินผ่าน QRCode โดย Application ของธนาคาร
โดยทั้ง 2 ช่องทาง สามารถชำระเงินได้ไม่เกินวันที่  18 ก.พ. 2563
3. หลังจากทำการชำระเงินแล้ว 3-5 วันทำการ นักศึกษาจึงจะสามารถตรวจสอบสถานะ การชำระเงิน ได้จากเมนู "ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน " เมื่อสถานะการชำระเงินถูกต้องแล้ว สามารถพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงินได้ทางหน้าเว็บไซต์ โดยใช้ควบคู่กับ ใบแจ้งชำระเงิน เพื่อติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยต่อไป โดยสามารถพิมพ์สำเนาใบเสร็จได้ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป